ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Unor / 2007

Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Myslivost 2/2007, str. 13  Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Od roku 2004, kdy byla na základě nového zákona o myslivosti ustavena Ústřední hodnotitelská komise trofejí zvěře, uplynuly již téměř tři lovecké sezóny. Je to poměrně málo na hlubší bilancování činnosti komise, přesto však lze hodnotit její práci z pohledu prvotních úkolů, které před ni postavil zákon o myslivosti a které přineslo i samo myslivecké hospodaření v honitbách.
Kromě vnitřních úkolů spojených s prvopočátečním konstituováním komise, prošlo rukama komisařů na 88 význačných trofejí spárkaté zvěře. Byly podchyceny nejlepší výsledky chovu zvěře a současně zaznamenán aktuální přístup společnosti k udržení části přírodního bohatství, za jehož součást je považována také volně žijící zvěř. V této krátké době měla komise možnost prokázat svoji akceschopnost při plnění i svého druhého základního úkolu, kterým je zajištění objektivního hodnocení na velkých celostátních výstavách a výstavách s mezinárodní účastí. Takovouto velkou výstavou myslivosti byla jubilejní výstava NATURA VIVA 2005 v Lysé nad Labem s hodnocením 3654 trofejí zvěře. Při všech dosavadních činnostech komise se prokázala dlouholetá zkušenost a profesionalita komisařů o čemž svědčí i uznání Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře, jejíž zástupci se zúčastnili jak samotného hodnocení, tak byli přítomni na vlastní výstavě. Přestože dojmy účastníků výstavy jsou ještě velmi živé, čas však pomalu plyne a je potřeba se soustředit na plnění dalších průběžných každoročních úkolů komise a výhledově uvažovat o přípravách na následující výroční mysliveckou výstavu. A toto téma bylo i předmětem 4. zasedání ÚHKT.
Dne 12. prosince 2006 se uskutečnilo v pořadí již 4. zasedání Ústřední hodnotitelské komise. Jednalo se o pravidelné každoroční zasedání v závěru roku, kdy lze již orientačně hodnotit průběh uplynulého roku. Jednání se uskutečnilo v Praze v budově Ministerstva zemědělství. Z 38 členů komise se jednání zúčastnilo 30 komisařů. Jednání zahájil ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. Ve svém úvodu současně přivítal hosty zasedání Ing. Jaroslava Kostečku, Ph.D., který kromě toho, že je členem komise, vykonává také nově funkci jednatele Českomoravské myslivecké jednoty a dále vedoucího oddělení myslivosti, střelectví a ekologie této myslivecké organizace Ing. Luďka Králíčka. K jednání komise byl přizván jako host i Ing. Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost, jehož dlouholeté a úspěšné zkušenosti z evidence trofejí na výstavách, které časopis provádí, by chtělo Ministerstvo zemědělství využít při vlastní evidenci význačných trofejí.
Standardním tématem úvodu zasedání bylo projednání bilanční zprávy o výsledcích roční práce komisařů na hodnocení význačných trofejí ulovené zvěře před jejich vývozem do zahraničí, kterou přednesl tajemník komise Ing. Martin Žižka, Ph.D. V průběhu roku 2006 bylo ohodnoceno celkem 28 trofejí spárkaté zvěře. Z tohoto počtu dvě trofeje jelena evropského s nejvyšší hodnotou 238,09 bodů CIC, sedm trofejí daňka skvrnitého s kvalitou mezi 191,24 až 203,12 body CIC, trofej srnce obecného s 151,80 body CIC, čtyři mufloní trofeje s kvalitou mezi 230,10 až 246,00 body CIC, deset trofejí siky japonského s kvalitou mezi 261,10 až 283,50 body CIC, dvě trofeje siky Dybowského s nejvyšší hodnotou 424,70 bodů CIC a jedna trofej jelence běloocasého s 379,50 body CIC. Jen pro letmé porovnání - v roce 2005 bylo hodnoceno 30 význačných trofejí. Současný počet hodnocených význačných trofejí za rok 2006 však není úplný, neboť lovecká sezóna ještě nekončí a vlastní hodnocení probíhá s přesahem konce kalendářního roku až zhruba do února roku následujícího.
Vedením ústřední evidence význačných trofejí pověřilo Ministerstvo zemědělství v roce 2005 Českomoravskou mysliveckou jednotu. V rámci prezentace tohoročních výsledků hodnocení význačných trofejí shlédli účastníci zasedání ukázku systému jejich evidence, který představil šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina. Celý program je odzkoušen a úspěšně využíván při evidenci trofejí vystavovaných na současných velkých výstavách myslivosti v ČR. Na základě představeného systému lze třídit evidované význačné trofeje nejen podle druhu zvěře, roku hodnocení, čísla trofeje nebo čísla plomby, ale lze vytvářet libovolné přehledy podle požadavku zadání. Tento universální systém evidence význačných trofejí bude využíván nejen pro potřeby celníků při kontrole vyvážených trofejí, ale lze ho využívat i jako obrazový archiv význačných trofejí, které opustily území České republiky, neboť obsahuje databázi bodovacích tabulek k jednotlivým trofejím a jejich fotografie. Celá evidence význačných trofejí je zpřístupněna široké myslivecké veřejnosti a lze ji nalézt na internetových stránkách Českomoravské myslivecké jednoty na adrese www.cmmj.cz pod odkazem Menu Evidence význačných trofejí, nebo také na stránkách Ministerstva zemědělství na adrese www.mze.cz, ikona lesní hospodářství, nabídka Myslivost, Ústřední hodnotitelská komise trofejí a Evidence význačných trofejí zvěře.
Prezentovaný evidenční systém je systémem univerzálním a byl nabídnut redakcí Myslivosti i pro účely postupného vytvoření databáze všech trofejí zvěře hodnocených na okresních chovatelských přehlídkách v rámci ČR. Pro rok 2007 je uvažováno s ověřením této možnosti v rámci pilotního projektu u několika vybraných okresů.
V roce 2006 se také podařilo dořešit kontrolu význačných trofejí zvěře vyvážených mimo území České republiky prostřednictvím kontrolních plomb, které obsahují jedinečné evidenční číslo a znak Ústřední hodnotitelské komise.
Dalším bodem programu zasedání komise bylo projednání přípravy příští jubilejní myslivecké výstavy, která by se měla konat podle dosavadních tradic v roce 2010, či s jejím případným alternativním uspořádání v roce 2009. Komise diskutovala o programovém vytížení obou roků, které by měly být významné nejen pro myslivost, ale které budou současně i obdobími, ve kterých dojde ke kumulaci dalších významných událostí. Polovina roku 2009 bude obdobím, ve kterém Česká republika bude zastávat funkci předsednického státu v Evropské unii a je očekáváno, že jedním z hlavních úkolů, které dostane do vínku, bude řešení unijní zemědělské politiky. Naproti tomu by se měl v roce 2010 konat sjezd naší největší myslivecké organizace, Českomoravské myslivecké jednoty a v okolních státech by měla být pořádána řada mysliveckých výstav. To jsou všechno činnosti, které si vyžádají velké organizační, finanční a společenské zatížení jak pro resort zemědělství, tak i pro samotnou Českomoravskou mysliveckou jednotu, která se rozhodující měrou podílí na zorganizování jubilejní myslivecké výstavy. Na druhou stranu komise spatřuje načasování myslivecké výstavy do některého z těchto vytížených roků jako možnost představit českou myslivost v širokém kontextu buďto v roce 2009 s jinými zemědělskými aktivitami při příležitosti jejich zviditelňování v rámci probíhajících jednání o zemědělské politice, neboť myslivost je i nedílnou součástí také samotného zemědělství, nebo v roce 2010 v souvislosti s ostatními významnými mysliveckými událostmi. I když rozhodování o termínu uspořádání výstavy nebude v přímé působnosti Ústřední hodnotitelské komise, bude se muset komise včas připravit na obě alternativy. Samotná příprava v sobě zahrnuje jak oficiální ohlášení termínu výstavy pro zahraniční vystavovatele, neboť je počítáno s charakterem výstavy jako mezinárodní, tak vytvoření mezinárodní hodnotitelské komise, struktury katalogu, obsahové náplně a rozsahu expozice trofejí apod. To jsou všechno práce, které by měly být připravovány již v průběhu roku 2007.
V návaznosti na předchozí projednání přípravy jubilejní myslivecké výstavy byla v rámci řádného programu komise vyslechnuta informace pana Prof. Ing. Josefa Hromase, CSc., o průběhu zpracování funkčního úkolu vyhlášeného Ministerstvem zemědělství, jehož tématem je "Vyhodnocení vlivu prosazování zásad mysliveckého přístupu k chovu zvěře a vlivu působení podmínek prostředí (úrovně využívání krajiny člověkem) na kvalitu spárkaté zvěře za období posledních 100 let na území současné České republiky". Výsledky úkolu by měly ukázat, jak prosazování mysliveckých zásad chovu umožňuje rozvinutí genetických možností jednotlivých druhů zvěře a dále i ukázat, co je obsahem v současné době prosazovaného pojmu "trvale udržitelné hospodaření s přírodním bohatstvím". Ministerstvo zemědělství počítá s tím, že uvedené téma by mělo být začleněno do námětů pro příští jubilejní výstavu myslivosti.
Dalším obsahem jednání komise bylo projednání informací o kompletaci standardní soupravy pomůcek pro hodnocení trofejí zvěře a o předběžných výsledcích posuzování některých trofejí zvěře, která byla ulovena v závěru roku 2006 a jejichž trofeje doposud neprošly oficiálním hodnocením některým z členů ÚHKT.
Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
předseda Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Zpracování dat...