Časopis Myslivost

Naše nová nejsilnější trofej jelena

Myslivost 3/2008, str. 6  Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Oboru Poněšice o výměře asi 1600 ha organizačně spadající pod Lesní správu Hluboká nad Vltavou státního podniku Lesy České republiky asi není nutno většině našich myslivců podrobněji představovat, neboť je dlouhodobě známa svými úspěchy v chovu především jelení zvěře. Ostatně tamnější oborník František Řehoř za tyto výsledky přebíral vloni na Valném shromáždění CIC prestižní mezinárodní cenu Edmonda Blanca.


Dne 14. září 2007 ulovil v této oboře lovec Jiří Poletín asi patnáctiletého jelena, jehož trofej očividně přesahovala sílu dosavadních trofejí ulovených na území České republiky. To byl také důvod ke svolání komise mezinárodních expertů CIC na hodnocení trofejí, aby po nezbytných třech měsících po ulovení jelena stanovených pro vyschnutí trofeje posoudila konečnou bodovou hodnotu trofeje. V takové komisi musí být minimálně tři její členové ze zahraničí, aby se vyloučila podjatost místních hodnotitelů. Proto byl osloven předseda Mezinárodní komise pro hodnocení trofejí a výstavy CIC Prof. Nino Ninov z Bulharska, aby takovou komisi "ad hoc" jmenoval. Díky dlouhodobé spolupráci s tímto mezinárodně uznávaným mysliveckým odborníkem (sám přednáší myslivost na sofijské univerzitě, na níž je i rektorem) jmenoval komisi, v níž byl zastoupen on sám jako předseda, dále z Rakouska Ing. Karl Maierhofer a jeho syn Marc, ze Slovenska Doc. Ing. Pavel Hell, CSc a z České republiky byli v komisi zastoupeni Prof. Ing. Josef Hromas, CSc a Doc. Ing. Josef Feuereisel, PhD. Hodnocení nejen této, nýbrž i dalších trofejí byli přítomni také další naši experti, jako Ing. Jaroslav Růžička z MZe ČR, Ing. Jan Kupka a samozřejmě i odborníci místní - kromě jmenovaného Františka Řehoře také lesní správce Ing. Jan Zasadil, jeho zástupce Ing. Václav Zumr a pochopitelně i zástupci LČR Ing. Josef Vlášek a tiskový mluvčí LČR Bc. Radek Drahný.

Původně byl naplánován termín hodnocení rekordní trofeje už na 15. 12. 2007, později bylo hodnocení přesunuto na 19. leden 2008. Výsledná bodová hodnota jelení trofeje předčila všechna očekávání, protože přesáhla nejen očekávaných magických 250 bodů CIC, ale nakonec byla oceněna na 262,46 bodů CIC, což je nejen nejsilnější jelení trofej z naší republiky, ale v současné době je i na patnáctém místě v oficiálních světových tabulkách jeleních trofejí. Jedná se sice o trofej z oborního chovu, tedy nikoliv z volnosti, nicméně i tak se jedná o myslivecko-chovatelský úspěch, který zatím u nás nemá obdoby. Čtenáře Myslivosti jistě bude zajímat pořadí devatenácti nejsilnějších jeleních trofejí ulovených ve světě s bodovými hodnotami nad 260,00 bodů CIC, uvádíme proto celkový přehled těchto trofejí.v připojené tabulce č. 1.
Pro vysvětlení některých možných nejasností uváděných v tabulce je třeba doplnit, že trofeje pod čísly 1, 3 a 6 jsou vystaveny na zámku v Moritzburgu nedaleko Drážďan a bližší údaje o nich nejsou známy, neboť byly získány darem bývalému kurfiřtovi Augustu Silnému. Jinak je zřejmé, že pod zkratkami států jsou uvedeny Bulharsko (BG), Rakousko (AT), Maďarsko (HU), Německo (DE), Česká republika (CZ) a Rumunsko (RO). Místa hodnocení komisemi CIC jsou uvedena ve zkratkách včetně roku, kdy byly trofeje hodnoceny: Moritzburg 1991 (Mr 91), Strechau 2005 (St 05), Nitra 1990 (Ni 90), Jassing 1998 (Js 98), Budapešť 1986 (Bu 86), Hamburg 2003 (Hg 03), Praha 1989 (Pr 89), Zagreb 1981 (Zg 81), Rottenmann 2006 (Rt 06), Nagykanizsa 2000 (Nk 00), Veliko Tarnovo 1984 (VT 84), Hluboká n/Vlt. 2008 (Hl 08), Márki 1992 (Mk 92), Plovdiv 1981 (Pl 81), Imlau 1994 (Im 94). Je důležité si uvědomit, že ocenění trofejí uskutečněné mezinárodní komisí CIC je konečné a je přebíráno do všech katalogů na následujících výstavách, i když mezitím došlo k upřesnění některých metod (především u vzhledových bodů), což je také případ trofejí z našich honiteb uvedených dále pod čísly 4 a 9.

Hodnocené znaky nejsilnějších trofejí jelenů ulovených na území České republiky s bodovými hodnotami nad 240 bodů CIC jsou uvedeny přehledně v tabulce č. 2. Pod číslem 1 jsou uvedeny parametry našeho nyní nejsilnějšího jelena uloveného J. Poletínem 14. 9. 2007 v oboře Poněšice (Hl 08). Číslem 2 je označena trofej našeho druhého nejsilnějšího jelena uloveného J. Fenclem dne 14. 9. 2001 také v oboře Poněšice (Hl 01). Z obory Poněšice pochází i trofej jelena uvedená pod číslem 3, kterého také ulovil J. Poletín 12. 9. 2005 (Hl 06). Na 4. místě je uvedena trofej jelena, kterého ulovila E. Schwarzenbergová v roce 1730 v tehdejší honitbě Český Krumlov a tato trofej byla hodnocena na Mezinárodní výstavě v Berlíně roku 1937 stejně jako trofej jelena číslo 10, kterého ulovil v roce 1935 F. Vogt v oboře na Děčínském Sněžníku. Číslo 5 má trofej jelena uloveného 12. 1. 2007 V. Kovářem v oboře Moravský Krumlov Lesního závodu Židlochovice (Zd 07). Číslo 6 má trofej jelena uloveného K. Görnerem v roce 1979 v Lánské oboře. Pod číslem 7 je v tabulce uvedena trofej jelena uloveného V. Kopčilem v oboře Slavice v roce 1988 (Pr 89), číslem 8 je označena trofej B. Brauna, který jelena ulovil opět v oboře Poněšice v roce 2003 (LL 05) a na 9. místě je uvedena trofej jelena, kterého ulovil P. Kwiek v roce 2004 ve volnosti v honitbě VLS Libavá (LL 05).


Při hodnocení Mezinárodní hodnotitelskou komisí v Poněšické oboře byla také další trofeje vynikajících parametrů. Kromě trofeje našeho nejsilnějšího jelena hodnotila komise tyto trofeje:
* trofej uhynulého jelena z obory Poněšice nalezeného 30. 9. 2007, výsledná bodová hodnota 224,97 b. CIC,
* trofej daňka uloveného Z. Štikou v oboře Nitovice dne 17. 10 2007, výsledná bodová hodnota 219,56 b. CIC ,
* trofej daňka uloveného M. Procingerem v oboře Pravice dne 8. 10. 2007, výsledná bodová hodnota 195,68 b. CIC,
* trofej uhynulého daňka nalezeného dne 27. 9. 2007 ve Staré oboře na LS Hluboká n/Vlt., výsledná bodová hodnota 192,90 b. CIC,
* trofej srnce uloveného v honitbě Hrádek na okrese Znojmo M. Procingerem dne 23. 5. 2006 o bodové hodnotě 144,90 b. CIC.

Předpokládalo se, že při příležitosti hodnocení uvedených trofejí budou hodnoceny i některé další významné trofeje. Uvedená hodnocení jsou totiž konečná a bodové hodnoty z takto hodnocených trofejí již budou na všech dalších výstavách přebírány. Některé známé silné trofeje však neměly požadovanou dobu tří měsíců od ulovení, anebo s nimi jejich majitelé čekají až na další hodnocení mezinárodní komisí CIC, které se bude tradičně konat na Slovensku v Levicích při příležitosti Levických poĺovníckych dnů 11. 4. 2008. Nepochybně i tam budeme svědky hodnocení některých velice silných trofejí (např. již avizovaného slovenského srnce). Špičkové trofeje jsou vždy výsledkem nejen genetického založení zvěře, ale také kvality životního prostředí, v němž zvěř žije a v neposlední míře jsou i dokladem výborné myslivecké péče o zvěř. A ta je i v našich rukou, jak jsme se o tom přesvědčili nakonec i letos v Poněšicích.


Přiložené dokumenty

Zpracování dat...