Časopis Myslivost

Vznik škod v důsledku příliš vysokých stavů zvěře

Myslivost 3/2008, str. 30  Dr. Miroslav Vodňanský
– výsledek selhání principu společné zodpovědnosti při plánování a kontrole mysliveckého hospodaření v honitbách


Jestliže se hovoří o neúměrně vysokých stavech některých druhů zvěře jako příčině nadměrných škod, pak je třeba položit otázku, jak k tomuto stavu může dojít. Nadměrné stavy zvěře nevznikají ze dne na den, ale jsou výsledkem víceletého trendu, na nějž je možné včas reagovat. Předpokladem však je, že všechny zainteresované strany, to znamená nejen uživatel honitby, ale stejně tak i držitel honitby a příslušné orgány státní správy, přistupují k mysliveckému hospodaření s dostatečnou zodpovědností a jednají ve smyslu platných právních předpisů. Zákon o myslivosti v § 36 (odstavec 1 až 4) stanoví přece jasně:

(1) Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti [§ 59 odst. 2 písm. c)] sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti (§ 60). Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům. Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové konečné sčítání.
(2) Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně plán mysliveckého hospodaření v honitbě
(dále jen "plán"). Při vypracování plánu vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech, z výsledků sčítání zvěře, ze stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů očekávané produkce, jakož i ze záměrů, které byly uvedeny v návrhu na uznání honitby. ...
(3) Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se držitel honitby do 15 dnů od doručení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. Pokud po vyjádření držitele honitby nedojde mezi ním a uživatelem honitby k dohodě o plánu, určí jej na návrh některého z nich orgán státní správy myslivosti rozhodnutím. ...
(4) Orgán státní správy myslivosti je oprávněn kontrolovat plnění plánů zaslaných mu podle odstavce 2 nebo 3 a změněných plánů podle § 37. Za tím účelem, není-li dohodnuto jinak, mu uživatel honitby předkládá měsíční písemná hlášení o plnění plánu, a to do pátého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k lovu došlo.

Nejen ze zmíněných ustanovení, ale i z logiky věci vyplývá, že do systému řízení a kontroly mysliveckého hospodaření musí být zapojeni jak uživatel honitby, tak i držitel honitby a příslušné orgány státní správy. Na nich leží také společná zodpovědnost za to, aby se problémům včas předcházelo.

Kontaktní adresa autora:
Dr. Miroslav Vodňanský
Institut ekologie zvěře VFU Brno
Palackého 1-3, 61242 Brno
iez@vfu.cz

Zpracování dat...