ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Myslivost 2/2009, str. 14  Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
V samém závěru roku 2008 skončilo netrpělivé očekávání Ústřední hodnotitelské komise trofejí, zda bude potvrzen předběžný termín pořádání jubilejní výstavy myslivosti. Ne, že by členové komise trpěli nedostatkem příležitostí během roku při plnění základního úkolu komise, kterým je především hodnocení význačných trofejí zvěře, avšak celostátní výstava myslivosti s mezinárodní účastí, to je svátek každého myslivce a obzvláště každého komisaře.

Je to příležitost získat informace o vývoji myslivosti, dosažených výsledcích chovu zvěře a samozřejmě velká společenská příležitost k setkání s lidmi stejného zájmu. Avizované zkrácení pětiletého cyklu pořádání jubilejní výstavy z důvodu kumulace dalších významných událostí v České republice jakými jsou zejména zastávání funkce předsednického státu v Evropské unii v 1. pololetí roku 2009 nebo pravidelné vrcholné jednání naší největší myslivecké organizace v roce 2010, bylo ze strany tradičního pořadatele výstavy, Českomoravské myslivecké jednoty, potvrzeno, a tak celostátní výstava myslivosti s mezinárodní účastí NATURA VIVA, tentokrát v o rok zkráceném cyklu, tj. v roce 2009, se stává skutečností. Pro Ústřední hodnotitelskou komisi trofejí nastává období příprav, které vyvrcholí společným setkáním komisařů s ustanovenou mezinárodní komisí a hodnocením trofejí zvěře, které budou vystaveny na výstavě. Téma výstavy NATURA VIVA 2009 se stalo také ústředním tématem 5. zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí.

Dne 10. prosince 2008 se uskutečnilo v pořadí již 5. zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí zvěře. Termín konání komise byl neustále posouván v souvislosti s přípravami na jubilejní výstavu myslivosti, která se koná v posledních letech pod tradičním názvem NATURA VIVA. Možnost zkrácení pravidelného pětiletého cyklu jubilejních výstav myslivosti bylo avizováno zástupcem Českomoravské myslivecké jednoty již na 4. zasedání komise v roce 2006. Termín konání výstavy NATURA VIVA byl ze strany ČMMJ oficiálně stanoven na rok 2009 a ze strany ÚHKT již mohly být zahájeny prvé kroky k přípravě na hodnocení trofejí, které budou na výstavě vystaveny.
Jednání komise se uskutečnilo v Praze, v budově Ministerstva zemědělství. Z 37 členů komise se jednání zúčastnilo 26 komisařů. Jednání zahájil a řídil předseda komise Ing. Jaroslav Růžička. Ve svém úvodu současně přivítal hosta jednání, kterým byl pozvaný zástupce organizátora výstavy NATURA VIVA z ČMMJ, vedoucí oddělení myslivosti, střelectví a ekologie této organizace Ing. Luděk Králíček. Účastníci jednání komise v úvodu svého zasedání věnovali tichou vzpomínku svému zakládajícímu členu RNDr. Ctiboru Babičkovi, CSc., který zemřel 15. července 2008. Pro mnohé členy komise byl Dr. Babička dlouholetým kolegou, se kterým se setkávali nejen v rámci činnosti komise, ale se kterým spolupracovali při jeho odborné publikační činnosti nebo na mnohých významných mysliveckých akcích.
Po dvouleté absenci společného setkání komise bylo prvním bodem zasedání projednání bilanční zprávy o výsledcích práce komisařů na hodnocení význačných trofejí ulovené zvěře a hodnocení význačných trofejí před jejich vývozem do zahraničí za rok 2007 a průběžných výsledků roku 2008.
Za rok 2007 bylo hodnoceno celkem 58 trofejí spárkaté zvěře. Na tomto počtu se podílely 5 trofejí jelena evropského s nejvyšší hodnotou 240,92 bodů CIC, 19 trofejí daňka skvrnitého s nejvyšší hodnotou 218,02 bodů CIC, 25 trofejí muflona s nejvyšší bodovou hodnotou 250,40 bodů CIC, 6 trofejí siky japonského s nejvyšší bodovou hodnotou 273,60 bodů CIC, 2 trofeje siky Dybowského s nejvyšší hodnotou 417,00 bodů CIC a 1 ks zbraní prasete divokého s bodovou hodnotou 130,00 bodů CIC.
Za rok 2008 bylo prozatím k měsíci prosinci hodnoceno celkem 23 trofejí spárkaté zvěře. Z tohoto počtu bylo hodnoceno 9 trofejí jelena evropského s nejvyšší hodnotou 262,46 bodů CIC, 9 trofejí daňka skvrnitého s nejvyšší hodnotou 214,77 bodů CIC, 2 trofeje muflona s nejvyšší hodnotou 236,65 bodů CIC, 2 trofeje siky japonského s nejvyšší hodnotou 297,70 bodů CIC a 1 trofej kamzíka horského s bodovou hodnotou 116,74 bodů CIC.
Pro porovnání s předchozími roky bylo v prvém roce činnosti ÚHKT, tj. v roce 2004, ohodnoceno 25 trofejí, v roce 2005 celkem 28 trofejí, v roce 2006 opět celkem 28 trofejí, v roce 2007 již zmíněných 58 trofejí a v roce 2008 prozatím 23 trofejí spárkaté zvěře. Počet hodnocených trofejí za rok 2008 není ještě úplný, neboť lovecká sezóna dosud neskončila a vlastní hodnocení probíhá s přesahem konce kalendářního roku až zhruba do konce února roku následujícího.
Celkové počty ohodnocených význačných trofejí v jednotlivých letech však nejsou pro meziroční porovnávání dosažené kvality chovů zvěře příliš směrodatné, neboť často v letech jubilejních výstav myslivosti dochází ke kumulování hodnocení význačných trofejí až na samotné výstavě, a proto lze očekávat v letech pořádání jubilejní výstavy pokles počtu jejich hodnocení mimo období výstavy. Celkový přehled všech doposud hodnocených význačných trofejí s jejich členěním podle druhu zvěře, roku hodnocení, čísla trofeje nebo čísla plomby a kompletní bodovací tabulkou a jejich fotografiemi lze nalézt na internetových stránkách Českomoravské myslivecké jednoty, která byla pověřena vedením centrální databáze, na adrese www.cmmj.cz, nabídka Evidence význačných trofejí, nebo také na webových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese www.mze.cz, ikona lesní hospodářství, nabídka Myslivost, Ústřední hodnotitelská komise trofejí a Evidence význačných trofejí zvěře.

Hlavním bodem programu jednání Ústřední hodnotitelské komise trofejí se stala příprava na hodnocení trofejí na mezinárodní výstavu NATURA VIVA 2009, která se bude konat 24. - 30. 5. 2009 v Lysé nad Labem. Načasování výstavy na rok 2009 by mělo naplnit záměr představení české myslivosti v kontextu s jinými zemědělskými aktivitami při příležitosti jejich zviditelňování v období předsednictví České republiky v Evropské unii v rámci probíhajících jednání o zemědělské politice.
V představách organizátorů výstavy je uvedení přibližně 3200 trofejí zvěře v katalogu výstavy. Z tohoto počtu by mělo být hodnoceno přímo na výstavě zhruba 1300 trofejí. Stejný počet trofejí by měl být také vystaven na výstavě. Hodnotit a vystavovat by se měly trofeje splňující kritéria pro zlatou medaili u muflona, daňka skvrnitého, lebky lišek a jezevců a kůže šelem. U jelena evropského, siky japonského, srnce obecného trofeje splňující kritéria pro udělení zlaté a stříbrné medaile a u obou poddruhů jelenců běloocasých, prasete divokého, siky Dybowského, kamzíka horského, kozy bezoárové a lebek psíka mývalovitého a mývala severního trofeje splňující kritéria pro udělení zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
Společné zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí a mezinárodní komise a vlastní hodnocení trofejí proběhne ve dnech 20. - 26. 4. 2009 v Lysé nad Labem. Hodnocení trofejí bude provedeno podle pravidel Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC).

Ústřední hodnotitelská komise trofejí dále projednala následující organizační pravidla pro hodnocení a vystavování trofejí na výstavě. Hodnoceny a vystaveny budou trofeje dosud nehodnocené na mezinárodních a celostátních výstavách. Hodnocení trofejí bude provádět pouze Ústřední hodnotitelská komise nebo mohou být přebírány bodovací tabulky vyhotovené od mezinárodních hodnotitelských komisí jmenovaných CIC. Při hodnocení a vystavování trofejí budou rozlišovány trofeje zvěře získané z volnosti a z obor. Toto rozlišení bude uvedeno v katalogu a na štítku vystavené trofeje. K hodnocení budou přebírány pouze trofeje s úplnou standardní dokumentací. Dokumentaci ve formě štítku s jednotlivými charakteristikami připraví pro svoz trofejí hlavní organizátor výstavy myslivosti - Českomoravská myslivecká jednota. Pokud u preparátů nebude moci být změřena některá z charakteristik, nebude trofej hodnocena a nebude také vystavena a uvedena v katalogu a nebude jí udělena medaile. Takováto trofej bude moci být vystavena na výstavě pouze jako dekorace. Neměřitelné údaje preparátu mohou být převzaty z hodnotitelských tabulek pouze v případě, že tento údaj byl získán při hodnocení trofeje ještě před vyhotovením preparátu podle standardních pravidel CIC a bude garantován podpisy alespoň dvou členů ÚHKT. Náhradní termín hodnocení tuzemských trofejí stanoven nebude, a tak kdo z lovců nestihne stanovený termín hodnocení, ztratí možnost si nechat trofej ohodnotit, vystavit a uvést v katalogu.
V katalogu budou uveřejněny v samostatném oddílu všechny trofeje hodnocené na výstavě a trofeje, jejichž výsledky hodnocení byly převzaty od Mezinárodní hodnotitelské komise CIC, pokud splní kritéria pro udělování medailí. Ve zvláštním oddílu katalogu pak budou uveřejněny všechny ostatní trofeje splňující kritéria pro udělování medailí, jejichž bodové hodnoty budou převzaty z bodovacích tabulek získaných z hodnocení na okresních chovatelských přehlídkách organizovaných pověřenou mysliveckou organizací s jmenovaným svazovým dozorem nebo z dokumentace zpracované komisařem ÚHKT při vývozu trofeje do zahraničí.
Na výstavě v Lysé nad Labem bude také možno hodnotit a případně i vystavit trofeje zvěře ulovené českými lovci v zahraničí.
Páté zasedání ÚHKT se dále zabývalo ustanovením dílčích komisí pro hodnocení trofejí konkrétních druhů zvěře na výstavě a přípravou organizačního a technického zázemí pro toto hodnocení

Výstava NATURA VIVA 2009 by měla předvést a zaznamenat nejlepší výsledky chovu zvěře z České republiky za uplynulé období. Současně by měla představit prostřednictvím doprovodných programů aktuální přístup naší společnosti k udržování přírodního bohatství, za jehož součást je považována také volně žijící zvěř, na prahu třetího tisíciletí. Trofej zvěře je považována za nejdůležitější trvalý ukazatel kvality živočicha a výsledků jeho chovu, včetně návazností na kvalitu přírodního prostředí. Hodnocení trofejí zvěře a výsledků mysliveckého hospodaření by mělo na výstavě předložit důkazy o tom, jak významné jsou principy trvale udržitelného hospodaření, na kterých je na území současné České republiky již historicky postaveno myslivecké využívání zvěře, jakožto obnovitelného bohatství naší přírody. Ústřední hodnotitelská komise přistupuje k výstavě NATURA VIVA 2009 jako k výpovědi o stavu chovu naší volně žijící zvěře za uplynulé období.
Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
předseda Ústřední hodnotitelské komise
Zpracování dat...