Časopis Myslivost

Chovatelské přehlídky trofejí – možnost prezentace výsledků myslivecké péče

Myslivost 4/2011, str. 7  Ing. Vladimír DIVIŠ
Právě v této době proběhly, probíhají nebo se intenzivně připravují chovatelské přehlídky trofejí na většině našich okresů. Jedná se o každoroční cyklus, na který je většina myslivců zvyklá a nepovažují ho za nic mimořádného. Je chvályhodné, že většina našich myslivců předkládá dosažené trofeje dobrovolně, i když ruku na srdce, každý z nás svoje trofeje dává z ruky poměrně nerad, a to i v případě, že se jedná o slabého srnce špičáka. Je tedy na organizátorech, aby akci řádně připravili a aby se trofeje navrátily zpátky v takovém stavu v jakém byly předloženy.
Mnoho návštěvníků si ani neuvědomuje, o jak rozsáhlou akci se jedná. Orgány státní správy myslivosti vyzvou zpravidla okresní myslivecký spolek k uspořádání této akce. Následuje čilá korespondence s uživateli honiteb, svoz trofejí, ohodnocení jejich chovatelské hodnoty, obodování silnějších trofejí, realizace expozice výstavy v rámci chovatelské přehlídky a také v řadě případů příprava doprovodných akcí.
Zjednodušeně se dá říci, že chovatelská přehlídka je rozdělena na neveřejnou a veřejnou část. V neveřejné části by mělo dojít za účasti zaměstnance státní správy myslivosti k posouzení správnosti průběrného odstřelu. Jedná se o zákonnou povinnost, ale i právo státu. V našich podmínkách není spojeno se sankcemi proti lovcům. Jedná se spíše o možnost bezplatné konzultace s profesionálem, který má problematice myslivosti podrobně rozumět. Jednotlivé hodnotitelské komise zpravidla posuzují jednotlivé druhy zvěře a u silnějších trofejí provedou bezplatně ohodnocení trofejí a určí jejich bodovou hodnotu dle kritérií CIC.  
Na chovatelské přehlídky jsou také Mysliveckou komisí ČMMJ delegováni poradci pro hodnocení trofejí, proškolení profesionálové, kteří mají organizátorům poradit ve sporných případech, například při odhadu věku ulovené zvěře a dohlédnout na řádné obodování trofejí. Z jednotlivých přehlídek následně zasílají Myslivecké komisi ČMMJ zprávy, které jsou podkladem pro vyhodnocení chovatelských přehlídek v daném roce.
Z hlediska prezentace výsledků mysliveckého hospodaření vůči myslivecké, ale zvláště vůči nemyslivecké veřejnosti je nejdůležitější veřejná část spojená s vystavením kolekce dosažených trofejí a s doprovodným programem. Musíme konstatovat, že valná část okresních mysliveckých spolků tuto činnost podstatně zlepšila a v řadě okresů se jedná o důstojnou mysliveckou slavnost, ze které si zvláště nemyslivci, včetně dětí a mládeže, odnášejí řadu poznatků o úloze myslivosti v přírodě.
To co se v posledních letech zlepšilo, je také vybavení a měřicí pomůcky využívané při hodnocení trofejí. Vybavení počítačovou technikou a také vybavení programy pro hodnocení trofejí, které pro jednotlivé okresní myslivecké spolky již druhým rokem bezplatně zajišťuje sekretariát ČMMJ.
Čím dál tím častěji se lze na chovatelských přehlídkách setkat s kvalitními katalogy, které jsou jednoznačně vizitkou příslušného okresu ohledně jejich schopnosti nejen dokonale připravit celou akci, ale i o schopnostech zajistit dostatek finančních prostředků ve spolupráci s řadou sponzorů, ať již se jedná o obce, ale i další sponzory z řad podniků a podnikatelů v daném regionu.
V minulosti byl také problém dohodnout a uspořádat chovatelskou přehlídku v okresech s větším počtem obcí s rozšířenou působností. To se dnes většinou ustálilo a přehlídky jsou konány buď na tradičním místě, nebo po dohodě se každoročně střídá místo jejich konání. Je vidět, že když se lidé chtějí dohodnout, jde to.
Vraťme se ale zpět k předloženým trofejím. Celá kolekce je zpravidla obrazem příslušného roku, dokládající vývoj počasí a kvalitu životního prostředí ovlivněnou především způsobem zemědělského, lesnického, ale i mysliveckého hospodaření.
Kolekce trofejí z jedné honitby dokládá úroveň mysliveckého hospodaření daného držitele či uživatele honitby. A zde bych si dovolil několik postřehů. Řada mysliveckých hospodářů odchází z chovatelské přehlídky spokojená s tím, že neobdrželi žádný červený bod za odlov chovného srnce. Kolekce z jejich honitby obsahuje pět paličkářů, dva slabé špičáky a tři srnce do bodové hodnoty padesáti bodů CIC. To podle mého názoru není důvod k uspokojení, ale právě naopak. Takováto kolekce je obrazem bídy mysliveckého hospodaření. Na druhou stranu se lze setkat s tím, že v honitbě byl odloven jeden nebo dva chovní srnci. Po pravdě řečeno nelze nic nikomu vyčítat v případě, že v dané honitbě v tomto roce ulovili i řadu silných průběrných a lovných srnců, nebo zde pravidelně dosahují u srnčí zvěře medailových hodnot.
Samotná trofej je vizitkou lovce. Dáte-li vedle sebe nevábně zapáchající, zažloutlou lebku tříletého šesteráka vedle alabastrově vybělené lebky tříletého špičáka, uděláte si obraz o osobnosti lovců a jejich vztahu ke zvěři velice rychle.
Mluvíme-li o trofejích, pokusím se upozornit na jeden znepokojivý trend, který se dnes rozmáhá zvláště v Německu. Pro určitou skupinu akademických ekolovců je trofej jakýmsi odporným doplňkem lovu, který nepatří jako památka na lov a doklad úrovně mysliveckého hospodaření na zeď, ale na hnojiště. Doufejme, že se tento podivný jev nerozšíří také v našich luzích a hájích.
Na závěr mi vážení myslivečtí kolegové dovolte, abych poděkoval všem, kteří se každoročně na organizování a konání chovatelských přehlídek každoročně podílejí. Jejich konání přeji mnoho zdaru, protože právě zde se dá udělat mnoho práce na zlepšování obrazu naší myslivosti ve společnosti. Návštěvníkům pak přeji, aby si návštěvu chovatelských přehlídek užili a načerpali další zkušenosti využitelné pro zlepšování úrovně populací naší zvěře.
Ing. Vladimír DIVIŠ
předseda Myslivecké komise ČMMJ
Zpracování dat...