Časopis Myslivost

Prívesok M3

Myslivost 4/2011, str. 51  Ing. Ján MERCEL
Pri hodnotení veku jeleňov v PZ Pravenec postupoval som, ako poľovný hospodár, vždy jednak podľa opotrebenia a sklonu hryzákov, ale hlavne podľa obrúsenia predných stoličiek (premolárov) P2 a P3 a zadnej stoličky (molára) M1. Zo začiatku som používal farebné kresby opotrebovania všetkých stoličiek podľa jednotlivých rokov (Ing. P. Forst).
V 70. – 80. rokoch po nadviazaní spolupráce s Dr. M. Bališom z Vysokej školy veterinárnej v Košiciach, ktorý každoročne uskutočňoval na našich členských schôdzach PZ pred odstrelom odborné prednášky z chovu a lovu jelenej, srnčej a diviačej zveri, odoslal som menovanému vyše 40 spodných čeľustí jeleňov vo všetkých vekových triedach ulovených v našom revíri (8200 ha) v pohorí Žiar na Hornej Nitre, za účelom stanovenia presného veku podľa Eidmannovej metódy, ktorá spočíva v zistení počtu ročných vrstiev dentínu v dutine stredného hryzáka I1.
U všetkých týchto čeľustí bola uskutočnená kontrola veku a tieto som potom, ako vzorkovnicu, používal v našom PZ pri posudzovaní veku každého uloveného jeleňa. Okrem toho som využíval aj intenzitu obrúsenia prívesku (tretí diel) molára M3 (Budenzova metóda) v spodnej čeľusti  (podľa Dr. M. Bališa) iba ako pomocnú, ale nikdy nie hlavnú metódu, i keď medzi niektorými poľovníkmi je táto metóda dodnes v okrese používaná. V tomto prípade som však bral do úvahy odborné stanovisko Dr. Z. Kolářa, že táto metóda pomáha odlíšiť iba 4-5 ročných jeleňov, u ktorých sa pozdĺžna ryha uprostred prívesku dotýka v prednej časti zvislej hrany prívesku, u 6-7 ročných jeleňov   je táto ryha obkľúčená pásom hnedého dentínu. Táto ryha sa s postupujúcim vekom zmenšuje až úplne zmizne v 10.  roku života.
Vedomý si však slov dr. Z. Kolářa „I tady je však nutná místní znalost zvěře“ – z knihy „Odhad věku hlavních druhů spárkaté zvěře“, rozhodol som sa vybrať 6 čeľustí z mojej vzorkovnice s farebným vyobrazením,  na ktorých vidieť rozdiely opotrebovania prívesku. Podľa týchto 6 vzoriek je možné potvrdiť pravdivosť slov Dr. Z. Kolářa, že opotrebenie prívesku nemôže slúžiť na presné stanovenie veku jeleňa. Na každej fotke je uvedené číslo označujúce vek jeleňa určený Eidmannovou metódou v Košiciach.
U 4-ročného jeleňa je dobre vidieť úplne otvorenú ryhu v prívesku s minimálnym obrúsením. U 6-ročného jeleňa ryha v prívesku nie je ešte úplne obklopená hnedým dentínom, ale dotýka sa v prednej časti hrany prívesku. Je to inak vidieť veľmi slabo. Podľa Budenza bol by tento jeleň hodnotený ako 5-ročný.
U 7-ročného jeleňa je pekne vidieť hnedý dentín obklopujúci ryhu prívesku. Toto obdobne platí aj u 8- a 10-ročných jeleňov na pripojených fotografiách. Vo všetkých troch prípadoch je vidieť výrazné pripojenie obrúsených plôch medzi príveskom a druhým dielom molára M3. Obrúsenie súčasne vytvára uzavretý prstenec okolo ryhy podľa Budenza. U 
9-ročného jeleňa je však vidieť, že z ryhy zostala už len bodka, čo zodpovedá údajom Dr. Z. Kolářa, ale na druhej strane u 10-ročného jeleňa je vidieť ešte pomerne veľký rozmer ryhy v prívesku, čo nezodpovedá vyobrazeniu molára M3 u 10-ročného jeleňa podľa Budenza, kde táto ryha už mala zmiznúť.
Pokúšal som sa nájsť odpoveď na to, prečo u 9-ročného jeleňa zostala v prívesku ryha už len ako malá bodka, ale u 8- a 10-ročných jeleňov sú ryhy ešte pomerne veľké.
Zistil som, že prívesok u 9-ročného jeleňa je o 1 mm slabší na hrúbku aj šírku oproti príveskom u 8- a 10-ročných jeleňov. Tieto rozdiely rozmerov sa týkajú nielen prvého a druhého diela molára M3, ale aj ostatných stoličiek, čiže 9-ročný jeleň má rozmerove slabšie zuby ako 8- a 10-ročné jelene. Hlavnú príčinu rozdielneho opotrebenia vidím však v tom, že zuby 9-ročného jeleňa majú svetlý dentín, ktorý je mäkší, a preto sa zuby ľahšie obrusovali. Dentín je vlastne kalcifikované tkanivo, čiže je to tvrdý materiál podobný kosti. Jeho tvrdosť je podmienená hlavne obsahom vápnika. Či je táto moja úvaha správna, prosil by som keby tento príspevok bol doplnený ešte dodatkom Dr. Z. Kolářa.
Na záver treba dodať, že tieto moje vzorky potvrdzujú to, čo píše Dr. Z. Kolář, že podľa opotrebenia prívesku je možné odlíšiť približne iba 5-ročného jeleňa od 6-ročného, ale nič viac.
Zpracování dat...