Časopis Myslivost

Danielia zver na Slovensku

Myslivost 11/2011, str. 78  Ing. Jozef Herz
Danielia zver na Slovensku sa až do roku 1945 chovala vo zverniciach a v zámockých parkoch. Do voľnej prírody sa dostala v priebehu vojnových udalostí. V roku 1956 bola početnosť populácie danielov iba 627 jedincov. Tieto jedince sa nachádzali na niekoľkých lokalitách.

Do roku 1968 sa tento stav viac ako zdvojnásobil, keď sa vykazoval JKS v počte 1344 jedincov. V tom období sa danielia zver vyskytovala na 12 lokalitách na juhu Slovenska. Najvyššie položené oblasti výskytu boli v Topoľčiankach a pri Zvolene. Celková výmera poľovných revírov s danieľou zverou bola  47 469 ha.

Koncepcia rozvoja poľovníctva z roku 1973 navrhovala zvýšiť kmeňový stav na 2000 jedincov s ročnou produkciou 500 kusov. Predpokladala zlepšiť trofejovú kvalitu danielov, a to predovšetkým dovozom kvalitnej zveri z Maďarska. Dovoz sa uskutočnil v rokoch 1968, 1974, 1977 a 1980. V roku 1981 boli vykazované JKS  v počte 2859 jedincov a odlov v predchádzajúcej poľovníckej sezóne v počte 482 kusov.

Nová koncepcia vypracovaná v roku 1983 na základe schválenej rajonizácie predpokladala zvýšiť stavy danielej zveri na 3690 jedincov a loviť 930 kusov, z čoho malo byť 370 danielov z ktorých sa predpokladalo 30 medailových trofejí. Z tých mali byť aspoň 3 ohodnotené zlatou medailou. Predpokladalo sa, že 60 % z celkového stavu danielej zveri  bude chovaná vo zverniciach.

V roku 1991 boli vykazované JKS v počte 4663 jedincov a lov 1436 kusov. V nasledujúcich rokoch, tak ako aj u ostatných druhov raticovej zveri došlo k značnému poklesu stavov a produkcie. Značný vplyv na tento stav malo obnovovanie nájomných zmlúv a tiež  uvoľnená poľovnícka morálka. 

Po vzniku nových poľovných revírov  sa začalo opäť s vypúšťaním danielej zveri do nových lokalít. V roku 1999 stavy danielej zveri prekročili hranicu 5000 jedincov a odlov 1500 kusov.

Do roku 2010 vzrástli stavy danielej zveri na 11 240 jedincov, pričom NKS sú stanovené v počte 5761 jedincov. Odstrel v roku 2009 bol vykázaný v počte 4214 kusov. Celková výmera na ktorej je plánovaný chov danielej zveri sa v porovnaní z rokom 1970 viac ako strojnásobila (158 236 ha). Hlavným druhom zveri je danielia zver na 22 lokalitách a loví sa v 233 revíroch Slovenska. Danielia  zver nemá v oblastiach jej výskytu prirodzených nepriateľov, plán lovu sa plní v posledných troch rokoch na 78,6 %. 

Taktiež úživnosť poľovných revírov sa  podstatne zvýšila. Tieto všetky faktory prispievajú k tomu, že sa nielen zvyšujú stavy zveri, ale sa neustále rozširuje aj areál výskytu danielej zveri.

V minulom storočí  až takmer do konca 80 rokov  boli trofeje danielej zveri ulovené na Slovensku veľmi slabé. Richter V.  a kol. (1967) uvádzajú, že do roku 1965 bolo na Slovensku evidovaných iba 14 trofejí s bodovou hodnotou nad 165 bodov CIC. Práve v tomto roku bol prekonaný slovenský rekord z roku 1944 o 10 bodov a dosiahol hodnotu 188,95 bodov CIC.

Príčinou nízkej  trofejovej kvality bolo, že užívatelia poľovných revírov a zverníc v prvej polovici storočia nedoviezli žiadnu kvalitnejšiu zver.

Prvá  danielia trofej ohodnotená zlatou medailou bola vystavovaná až v roku 1980 na výstave v Nitre. Dovozom danielej zveri do zvernice ŠL vo Svodíne sa postupne začala zvyšovať aj kvalita trofejí. Danielia trofej z tohto chovu na výstave v Brne v roku 1985 bola ohodnotená na 215,18 bodu CIC, čo ju zaradilo na tretiu priečku svetového rebríčka.  Tak ako produkcia, aj kvalita trofejí  od roku 1990 klesala. V roku 2000 bolo vystavovaných  iba 18 zlatých trofejí. Obrat  nastal až po tomto roku, no najväčší rozmach  je od roku 2005.

Napriek dosiahnutým výsledkom priemerný vek danielov na udelenie zlatej medaile bol v rokoch 2005 - 2011 8,44 roka, čo je pokles za posledných 10 rokov o pol roka. Až  19 %   medailových trofejí  pochádza z danielov 3 - 6ročných. Trofej 3ročného daniela dosiahla bodovú hodnotu  194,28 bodov CIC a 4ročného daniela až 207,02 bodov CIC.

Na výstave v Bratislave bola vystavovaná danielia trofej, ktorá predstavuje slovenský rekord. Jeho hodnota je 217,02 bodov CIC. Pochádza zo zvernice  Balunky  v okrese Senica. Z 9 trofejí s bodovou  hodnotou nad 200 bodov bolo z tejto zvernice až 5 trofejí. Najviac medailových trofejí  až 101 bolo zo zvernice Daniel Raková  Chropov , okres Skalica a 62 zo zvernice Petrovec , okres Poltár.

Danielia zver na Slovensku zaznamenáva nárast, nielen čo do početnosti stavov, ale aj kvality  trofejí. Je to najmä tým, že táto zver má najväčšie zastúpenie vo zverniciach. Kvalitný genofond nám dáva predpoklad pri  dodržiavaní  kritérií selektívneho odstrelu na ešte lepšie a kvalitnejšie trofeje.

Ing. Jozef HERZ, PhD.
Zpracování dat...