Časopis Myslivost

K pojištění a výhodám členství v ČMMJ

Myslivost 11/2011, str. 8  Miroslav Kraus
Vážení myslivci, blíží se konec roku a je čas na zaplacení členského příspěvku ČMMJ a tím i pojištění u Halali, všeobecná pojišťovna, a.s.. Omlouvám se Vám všem, kteří dobře znají výhody pojištění členů ČMMJ za následující řádky, ale praxe nám stále ukazuje, že velká část myslivců pořád není dobře informována. Proto znovu zopakuji to, co pro nás členy ČMMJ přináší naše komplexní pojištění a zkusím poskytnout vyčerpávající informaci, se kterou můžete argumentovat ve Vašich mysliveckých kolektivech.
 
Pojištění z titulu člena ČMMJ je součástí členského příspěvku, který je 800 Kč ročně. Tento příspěvek se rozděluje následovně: 410 Kč zůstává pro potřeby příslušného OMS, 135 Kč jde na ústředí ČMMJ, 5 Kč do fondu rezerv a dále 200 Kč na povinné pojištění odpovědnosti ze zákona a 50 Kč na pojištění úrazu při vykonávání práva myslivosti. Toto pojistné je nejnižší v porovnání s ostatními pojišťovnami a zároveň pro člena Českomoravské myslivecké jednoty poskytujeme největší servis a rozsah.
Často se setkávám s tím, že myslivec argumentuje, že se dá pojistit jinde levněji než za „800 Kč“. Proto jsem si dovolil rozepsat, na co se členský příspěvek používá. Skutečně levnější a komplexnější obdobné pojištění na našem trhu nenajdete.
Ti, kteří jsou pojištěni mimo ČMMJ u jiné pojišťovny, nejsou pojištěni na úraz při výkonu práva myslivosti. Bohužel většina normálních úrazových pojistek nepojišťuje úraz při výkonu práva myslivosti, což je drobným písmem uvedeno ve výjimkách z pojištění. Úraz při myslivosti jako je pád z posedu, poranění například od větve, při pádu apod. jsou nejčastější pojistné události, které naše pojišťovna odškodňuje. Je sice pravda, že odškodnění není s ohledem na výši placeného pojistného vysoké, ale každý může využít možnosti připojištění až na pětinásobek, a to je již zajímavé při odškodnění. Každý myslivec se může připojistit na úraz na svém příslušném okresním mysliveckém spolku.
Často slyším také názor či požadavek, aby se oddělilo členství v Českomoravské myslivecké jednotě od pojištění. Bylo by ale nelogické platit „holé“ členství 550 Kč a pojistit se méně výhodně a dráž u jiné pojišťovny. Ne druhé straně by nebylo možné platit u Halali pojištění ve výši 250 Kč a nebýt členem ČMMJ. Je to dáno tím, že možnost nízkého pojistného je podmíněno velikou členskou základnou – velikým pojistným kmenem, kde je uplatněn princip solidarity mezi pojištěnci.
Navíc je pojišťovna Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. plně ve vlastnictví ČMMJ a Interlovu, s.r.o., tedy de facto všech myslivců - členů ČMMJ a je snaha rozšiřovat pojištění pro členy o tzv. skupinové pojištění, o kterém se zmíním dále.
 
Myslivec se může pojistit u Halali za 500 Kč pouze na odpovědnost, ale pozor tato pojistka není na úraz a není na skupinové pojištění členů ČMMJ. Jako přiklad uvedu to, že člen ČMMJ je pojištěn do států Evropské unie (na okresním mysliveckém spolku si musí vyžádat pouze příslušné potvrzení). Je to pouze členská výhoda a kdo si zaplatí jen samotné pojištění odpovědnosti 500 Kč u Halali, tak do zahraničí pojištěn není!
 
Pojištění člena ČMMJ je na stejném principu jako zákonné pojištění motorových vozidel. To znamená, že poškozený je vždy odškodněn v plné výši. Ten kdo zavinil pojistnou událost a při tom obzvláště hrubě porušil zákony např. požití alkoholu, je individuálně projednáván v představenstvu pojišťovny a je případně stanovena částka, která bude od něho vymáhána. Ta však podle rozhodnutí může být do 70 % vyplaceného odškodného. Je to obrovská výhoda pro členy ČMMJ, protože toto opravdu jiná pojišťovna nemá.
 
Navíc Halali nepoužívá výjimku z pojištění osob blízkých. Jako příklad uvedu to, že pokud svým autem nabourá syn do auta svého otce, tak to pojišťovna ze zákonného pojištění nehradí, kdežto u našeho pojištění dostanou odškodnění i rodinní příslušníci, pokud si mezi sebou způsobí pojistnou událost. Což je bohužel občas případem na společných lovech a mysliveckých akcích, jichž se zúčastňují členové jedné rodiny.
 
Pro členy ČMMJ je však nejzajímavější to, že v rámci individuálních pojistek u Halali je kromě zákonného rozsahu pojistného krytí, které je stanoveno zákonem o myslivosti, navíc sjednána možnost skupinového pojištění. Rozsah tohoto skupinového pojištění je sjednán mezi vedením ČMMJ a pojišťovnou Halali. Konkrétně se jedná o to, že myslivecká organizace – myslivecké sdružení, honební společenstvo, lovecká společnost apod. musí mít minimálně 80 % členů ČMMJ. Potom platí:
- na společném honu, naháňce apod. pořádaném touto organizací, jsou pojištěni všichni účastníci (honci) na úraz,
- na naháňce na černou zvěř, pořádané touto organizací, jsou pojištěni všichni lovecky upotřebitelní psi, kteří se řádně zúčastní,
- na všech ostatních akcích např. myslivecké dny, práce s dětmi, kulturní akce, které pořádají tyto organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci,
- na společných mysliveckých brigádách, které pořádají tyto organizace, jsou pojištěni všichni účastníci na úraz,
- při norování, které pořádají takové organizace, jsou pojištěni z tohoto titulu norníci, kteří se řádně akce zúčastní,
- při střelbách na uznané střelnici, které pořádá výše uvedená organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci. Navíc je člen ČMMJ pojištěn na střelnici na odpovědnost.
 
Důležité je pro statutární orgány mysliveckých sdružení, honebních společenstev či loveckých společností to, že pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. je nenahraditelné u mysliveckých hospodářů. Tento funkcionář je pojištěn jako člen ČMMJ na odpovědnost z výkonu své funkce.
Z titulu členství v ČMMJ je pojištěn na odpovědnost i ten, kdo je pověřen vedením honu, lovu, naháňky a i ten, kdo je pověřen jen dílčím vedením honu – zaváděním střelců, vedením honců apod. Uživatel honitby, který splňuje podmínku, že má více než 80 % členů ČMMJ, má bez dalších starostí pojištěny všechny své akce. Osobně si nedovedu představit jaké jiné pojištění u mysliveckého hospodáře nebo vedoucího honu by mohlo nahradit výhody pojištění u Halali.
 
Omlouvám se, za opakování a podrobné vysvětlování rozsahu pojištění. Ale moje praxe mi utvrdila v tom, že je dost kolegů myslivců, kteří stále neznají výhody pojištění člena ČMMJ. Pojištění člena Českomoravské myslivecké jednoty je základní a nedůležitější servis pro člena a je naší snahou ho neustále rozšiřovat. Uvítáme jakoukoliv iniciativu v rozšíření možností takzvaného „pojištění spolku“. Chceme pracovat nejen pro jednotlivce, ale především pro myslivecké kolektivy, které pracují na bázi členů ČMMJ.
V této době se řada z Vás připravuje na zaplacení pojištění a já věřím, že zvítězí argumenty a výhody pojištění u členů ČMMJ. Je třeba si uvědomit, že jako člen mysliveckého kolektivu neřeším jen sám sebe, ale měl bych brát ohled na ostatní a využít výhod spolkového pojištění a zůstat součástí největší myslivecké organizace – Českomoravské myslivecké jednoty.
 
Další výhody pro členy ČMMJ
Jak samotné ústředí Českomoravské myslivecké jednoty, tak hlavně okresní myslivecké spolky mají možnost, a hlavně by měli využívat možnosti, poskytovat členů ČMMJ další výhody, kromě jiných i slevy na všech akcích pořádaných okresním mysliveckým spolkem. Patří sem například zkoušky o prvý lovecký lístek, zkoušky mysliveckých hospodářů, kynologické akce, střelecké a kulturní akce a další. Nastává asi také období, kdy budou přicházet požadavky z řad členů ČMMJ na poskytnutí poradenství ohledně nových nájemních smluv na honitby, řeší se problémy ohledně škod zvěří na zemědělských pozemcích a začínají se přiostřovat vztahy mezi samotnými myslivci, kteří se obrací na okresní myslivecké spolky o pomoc. Samozřejmostí by měla být pomoc členům ČMMJ za co nejvýhodnějších podmínek, pro nečleny ČMMJ je to komplikovanější a okresní myslivecké spolky jim samozřejmě poradit a pomoci mohou, ale za úhradu. I tak se dá vyjádřit výhoda členství v naší největší myslivecké organizaci a ukázat, že pro své členy umíme něco udělat a poskytnout.
 
Myslivecká rada ČMMJ projednává další výhody pro členy ČMMJ, připravuje se například zlatá kreditní karta člena ČMMJ, která je moderním prostředkem a bude velikým přínosem a výhodou pro člena ČMMJ. Chceme toto postupně zavést i s vědomím, že řada hlavně starších myslivců to nebude zpočátku chtít a možná i umět využívat.
Ze všech stran nás jako občany bombardují všechny možné organizace a instituce a slibují své produkty za výhodných podmínek. Je jasné, že se jinak jedná v případě, že zastupujeme tisíce členů, a toho je potřeba využít v náš prospěch, ve prospěch organizovaných členů.
Vím, že ti, kteří jsou věrni ČMMJ, uvítají výhody a budou dále platit členský příspěvek bez problémů. Věřím však i tomu, že ti, kteří v minulosti odešli z našich řad, své postoje přehodnotí a zváží pro a proti a opětovně se stanou členy ČMMJ. Je to na rozhodnutí každého myslivce a na zvážení možného přínosu a nebo ztráty pro kolektiv, kde je členem. Já si myslím, že je třeba zvolit cestu jistoty, a tou je kromě jiných i pojištění člena ČMMJ.
Ing. Miroslav KRAUS,
předseda představenstva Halali, všeobecná pojišťovna, a.s.
Zpracování dat...