ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2012

DIANA, I. myslivecký spolek žen

Myslivost 5/2012, str. 88  Jiří Kasina
DIANA, I. myslivecký spolek žen
Nebudu předstírat, že nevím o činnosti a aktivitách žen v rámci myslivosti, nakonec už před časem jsem psal do Myslivosti zprávu o mezinárodním setkání v Bechyni, představovali jsme na stránkách časopisu jak bavorskou princeznu myslivosti, tak uvedli rozhovor se třemi ženami, které myslivecky hospodaří na panství Bechyně.

Pozorný divák také ví, že v rámci cyklu Tisíc let myslivosti se představily některé z žen – myslivkyň. O to více mne mrzelo, že na opakované žádosti o informace o založení ženského mysliveckého spolku se stále nedostávaly na stránky Myslivosti. Jsem přesvědčen o tom, že je to záležitost ne regionální či krajová, ale celostátní, že ve všech koutech republiky se najdou ženy, vykonávající právo myslivosti, které by se rády setkávaly, předávaly si informace a zdokonalily se ve svých znalostech a dovednostech.
Proto jsem rád vyrazil na Táborsko, kde jsme chvíli poseděli, popovídali, rozhovor není záměrně dělán s některou konkrétní představitelkou spolku, ale jakýmsi kompilátem odpovědí a názorů více přítomných žen. 
 

Začnu asi první logickou otázkou – kdy a jak jste vznikly, kolik vás momentálně ve spolku je, prostě se zkuste na začátek stručně představit čtenářům Myslivosti?

DIANA, I. myslivecký spolek žen vznikl dne 3. 6. 2009 registrací stanov u Ministerstva vnitra. Stanovy byly schváleny pod původním názvem DIANA, I. myslivecký spolek žen Tábor. Tento spolek původně sdružoval ženy věnující se myslivosti v okrese Tábor. Vzhledem ke skutečnosti, že se do tohoto spolku přihlásily a hlásí i ženy mimo náš region, byl původní název pozměněn na DIANA, I. myslivecký spolek žen.

V současné době je nás 48. Jsou zde zastoupeny ženy všech věkových kategorií i profesí. Některé z nás jsou velmi mladé, ale pravidelně se našich aktivit zúčastňuje i 84letá členka, která je pro svou vitalitu a stálý zájem o veškeré dění v myslivosti pro všechny příkladem.

Máme své logo, vytvořené jednou z nás, své internetové stránky a od začátku vzniku si vedeme kroniku.

 

Co vás vedlo k založení spolku žen?

Stále se zvyšující počet žen, které absolvují kurz myslivosti a věnují se tomuto ušlechtilému a mnohostrannému koníčku, nás přivedl k myšlence najít způsob, jak se více setkávat, navzájem se poznávat a především navázat nová přátelství. V letošním roce je například z 52 uchazečů v kurzu myslivosti v Táboře osm žen. V mnoha případech jsou právě ženy pokračovatelkami rodinné myslivecké tradice, ale kurz samozřejmě absolvují i ženy, které z mysliveckých rodin nejsou. Nejen těmto myslivkyním, které nemají zázemí ve svém nejbližším okolí, kde se myslivosti věnuje otec, děda, manžel nebo přítel, dáváme možnost, začlenit se do mysliveckého kolektivu, scházet se, předávat si rady, zkušenosti a vzájemně si pomáhat.

 

Jaké je profesní a nebo myslivecké zaměření členek v Dianě?

V řadách DIANY jsou vůdkyně loveckých psů, sokolnice, členky trubačského sboru, ženy, věnující se sportovní střelbě, profesionálnímu vábení zvěře, dále i členky zabývající se uměleckou činností - rytectvím, kresbou, malbou a členky pracující s dětmi a mládeží. Nalezneme zde i lektorku, zkušební komisařku pro zkoušky z myslivosti, členky odborných komisí při OMS, organizátorky kulturních a společenských mysliveckých akcí. A samozřejmě členky vykonávající aktivně myslivost v rámci svých mysliveckých sdružení. Velmi úzce spolupracujeme s okresním mysliveckým spolkem v Táboře a s Klubem trubačů OMS Tábor při Základní umělecké škole Sezimovo Ústí.

 

Pokud chcete nalákat k členství další ženy, co by se dalo zdůraznit z náplní vaší činnosti?

Ve své činnosti se především věnujeme práci s dětmi, ke kterým máme jako ženy a matky nejblíže. Naší snahou je alespoň některé z nich odvést od televizních obrazovek a počítačů zpět do přírody, přivést je k jejímu poznávání a k její aktivní ochraně. Nedílnou součástí naší činnosti jsou společná setkání spojena s odborným výkladem týkající se kynologie, střelectví, sokolnictví, vábení, péči o zvěř, ošetření zvěřiny, způsobech lovu a celé řady dalších témat. Společně navštěvujeme výstavy, kulturní akce, koncerty lovecké hudby, a také se aktivně účastníme na honech a naháňkách. Pořádáme dětské dny, přednášky ve školách, soutěže pro děti, kynologické i střelecké akce.

 

Jaké akce jste již absolvovaly?

Akcí, které jsme za tři roky naší existence uspořádaly, byla již celá řada. Proto se zmíníme jen o některých. Velmi zdařilé a zajímavé bylo pro nás i pro naše děti hned jedno z prvních společných setkání spojené s vyprávěním o sokolnictví a  s praktickými ukázkami. Další setkání byla věnována posuzování věku u srnčí a černé zvěře. V letošním roce se chceme zaměřit na získání zkušeností v oblasti veterinárních předpisů a správnému ošetřování zvěřiny. Naše setkání zpravidla končí společným posezením u ohýnku. Pravidelně pořádáme praktické střelby na asfaltové terče, kde si díky zkušeným instruktorům osvojujeme dovednosti potřebné pro lov a bezpečné zacházení se zbraní. Praktické střelby se nám velmi osvědčily, proto jsme již uspořádaly dva ročníky střelecké soutěže O pohár DIANY. Stále je potřeba se nadále zdokonalovat, a proto připravujeme rozšíření soutěže o střelbu malorážkou. Dále se pravidelně podílíme na přípravě a vlastním průběhu Přehlídky trubačského mládí v Bechyni. Uspořádaly jsme zde soutěž pro děti s mysliveckou tématikou a soutěž v malování. Některé členky zde předvedly své psí svěřence, představily i své vlastní výrobky z oblasti rytectví nebo nožířství. Některé z nás se zúčastnily natáčení jednoho z dílů pořadu „Tisíc let české myslivosti“ s tématem „Ženy v myslivosti“. V letošním roce chceme připravit výcvikový den pro vůdkyně loveckých psů za přítomnosti zkušených cvičitelů.

 

Spolupracujete s organizacemi v zahraničí?

Ano, navázaly jsme mezinárodní spolupráci se ženami z Bavorska, Rakouska, Maďarska a především s Klubem slovenských poľovničok. Na jejich pozvání jsme se v loňském roce zúčastnily mezinárodního setkání žen při výstavě „Poľovnictvo a priroda 2011“ v Bratislavě, kde jsme navázaly velmi blízkou spolupráci. Právě se ženami ze Slovenska máme mnoho společného a určitě si máme co navzájem nabídnout, jak ve výměně zkušeností, tak i v dalších aktivitách.

 

Jak získáváte finance pro svoji činnost?

Většinu akcí financujeme ze svých vlastních prostředků, máme stanovený členský příspěvek na pokrytí základních nákladů. Na akce pro děti se snažíme oslovovat sponzory ve svém okolí. A samozřejmě pokud nás někdo bude chtít po přečtení tohoto rozhovoru v našich aktivitách podpořit, velmi rády tuto pomoc přivítáme.

 

Máte nějaké speciální podmínky pro přijetí? Kde se mohou ženy, které by měly zájem být vašimi členkami přihlásit?

Jedinou podmínkou je zájem o myslivost, práci s dětmi a chuť spolupodílet se na naší činnosti. Zájemkyně nás mohou kontaktovat na e-mail info@dianatabor.cz, telefon: + 420 723 933 769, + 420 723 732 001 a nebo mohou navštívit naše webové stránky www.dianatabor.cz, kde je ke stažení také přihláška

 

 

A závěrem?

Rády bychom i my ženy napomohly ke zlepšení pohledu na myslivost. Spolu se širokou mysliveckou základnou chceme přispět k obhajobě významu a důležitosti myslivosti v naší moderní společnosti. A na úplný závěr bychom chtěly poděkovat mysliveckým kolegům, kteří nás v naší činnosti podporují, předávají zkušenosti a rady. Přály bychom si, aby nás myslivost spojovala vzájemným přátelstvím a společnou láskou k přírodě v jednu velkou mysliveckou rodinu.

 

Odpovídaly členky DIANY, I. mysliveckého spolku žen

Zpracování dat...