ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden 2012

IX. ročník monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre

Myslivost 1/2012, str. 58  Michal Kalaš
Terénna aktivita s tradičným názvom „Monitoring medveďa v Malej Fatre“ nie je záujemcom o problematiku, ale tiež časti širšej verejnosti neznáma. Realizujeme ju od roku 2003 so zapojením nemalého počtu dobrovoľníkov. Za deväť rokov nepretržitej existencie je stále jedinou svojho druhu na Slovensku.

 

Po deviaty krát

V čase, keď sme monitoring robili po prvý raz, určite nikto nepredpokladal, že sa stane tradíciou a zároveň pevným základom výskumu medveďa hnedého v Národnom parku Malá Fatra. S príchodom roku 2011 tak vznikla opäť potreba zabezpečiť ďalší z ročníkov.

Prvé prípravy začali v priebehu apríla. S rastúcim počtom prihlásených záujemcov sme zároveň prehodnocovali výber vhodných lokalít. Ich počet sa po nevyhnutných korekciách ustálil na čísle 50. Poučení z minulého roka, kedy nás zastihlo daždivé počasie, sme pre tento prípad navrhli viac pozorovacích stanovíšť aj v nižších nadmorských výškach. Tu sa na rozdiel od hrebeňových partií v daždivom počasí netvoria husté hmly, znemožňujúce pozorovanie. Správna lokalizácia stanovíšť a vhodný termín monitoringu sú jedinou možnosťou, ako čiastočne ovplyvniť výsledky aj za zhoršených poveternostných podmienok.

 

Lokality

Do monitoringu sa zapojilo 66 záujemcov. V histórii akcie je to najvyšší počet zúčastnených ľudí. Treba tiež podotknúť, že väčšina z nich boli dobrovoľníci. Vďaka nim sa podarilo obsadiť 45, z celkového počtu 50 navrhnutých pozorovacích stanovíšť. V okrese Žilina 21, v okrese Martin 12 a v okrese Dolný Kubín 12. Lokality boli situované tak vo vlastnom území národného parku (30), ako aj v jeho ochrannom pásme (15). Z hľadiska nadmorskej výšky sa nachádzali v intervale 400 – 1560 metrov, pričom do výšky 800 metrov ich bolo 22, zvyšných 23 sa nachádzalo vyššie.

 

Výsledky

Zaznamenaných bolo 40 pozorovaní, v rámci ktorých mapovatelia uvideli 57 medveďov. Z toho bolo preukázateľne 14 takých pozorovaní, kde boli videné totožné jedince. Korekciou duplicít, ktorá sa vykonávala na základe údajov o čase pozorovania, lokalite, odhadovanej veľkosti jedincov, sfarbení, foto a video dokumentácie zvierat sa konečný počet jedincov ustálil na hodnote 37. Na prvý deň pripadalo 17 medveďov, na druhý 19 a na posledný deň 1kus. Po oficiálnom ukončení však boli ešte v nedeľu na niektorých miestach videné ďalšie medvede (min. 4 kusy), ktoré neboli do súčtu zarátané.

 

Vodiace samice, počet a vek mláďat

Pozorované boli iba tri vodiace medvedice. V jednom prípade šlo o samicu s vlaňajším mláďaťom. Bola videná na južnom predhorí, v nadmorskej výške 510 metrov. Pohybovala sa na pasienkoch s množstvom remízok. Ďalšie dve medvedice vodili po tri mláďatá. Jedna mala tohtoročné, druhá vlaňajšie. Obe boli pozorované vo vyslovene ťažkom horskom teréne s množstvom skalných rozsadlín, v intervale nadmorských výšok 1250 – 1370 metrov. Zaujímavé je, že sa zdržiavali na relatívne malej ploche (asi 120 ha), blízko seba. Medvedice sme v približne totožnom priestore zaznamenali aj týždeň pred monitoringom.

Okrem vodených mláďat boli zistené ešte dve. Pohybovali sa samé, bez doprovodu samice. V oboch prípadoch šlo o medvieďatá z vlaňajšieho roka, s hmotnosťou do 40 - 45 kg. Jedno z nich bolo počas monitoringu zaznamenané opätovne niekoľko krát v predhorí, kde bola po dva razy pozorovaná rujná medvedica so samcom. Prítomnosť mláďaťa, stále bez matky bola na lokalite zistená aj pomocou fotopasce ešte počas nasledujúcich troch týždňov. Zo záznamov vyplýva, že mláďa bývalo aktívne už v priebehu dňa. Vodiace samice boli najčastejšie videné večer medzi 18.15 – 21.10 a len jediný krát ráno, v čase od 07.45 – 08.15.

 

Pohlavná štruktúra

Určenie pohlavia nie je jednoduché. V prípade uskutočneného monitoringu sa to jednoznačne podarilo u tretiny pozorovaných zvierat (32,4 %). Tri kusy boli priamo identifikované ako vodiace samice. Ďalšie dve samice boli zistené pozorovaním v prítomnosti samcov. Jeden z nich bol krátko pred monitoringom nasnímaný fotopascou v blízkosti lokality pri kopulácii s medvedicou. Aj v druhom prípade šlo podľa zaznamenaného správania, no napokon aj hmotnosti presahujúcej 200 kg nepochybne o samca. Ďalších päť kusov bolo určených za samcov na základe dosahovanej hmotnosti. U zvyšných 25 pozorovaných jedincov nebolo možné pohlavie určiť.

 

Hmotnostná a veková štruktúra

Hmotnosť je údajom, ktorý býva poznačený vyššou mierou nepresnosti. Z bežnej praxe poznáme prípady, kedy bola váha totožného medveďa posudzovaná viacerými ľuďmi veľmi odlišne. Zvyčajne je tendenciou hmotnosť nadsadiť, čo platí zvlášť u ľudí s malým množstvom pozorovaní. Preto bola za účelom dosiahnutia čo najvyššej objektivity vykonaná korekcia dát. Táto vychádzala aj zo samotnej metodiky, podľa ktorej sa v ideálnom prípade okrem hmotnosti sledovala aj výška v kohútiku. Dĺžková miera sa dá v teréne stanoviť predsa len presnejšie ako hmotnosť. Vzájomným porovnaním oboch veličín potom možno naznačiť prípadnú chybu odhadu mapovateľov. K spresneniu hmotnostných údajov však najviac prispieva foto a video dokumentácia. Vďaka nej boli upravené odhady a to nie len smerom dole, ale tiež naopak.

Z vyhodnotených údajov vyplýva, že viac ako polovica pozorovaných zvierat (51 %) spadá z hľadiska hmotnosti do kategórie 15 – 80 kg. Z tohto množstva bolo minimálne 9 juvenilných jedincov (vodené a osamotené mláďatá). Bližší pohľad na odhadovanú hmotnostnú štruktúru podáva graf. Zatiaľ čo na korekciu hmotnosti existujú vyššie opísané možnosti, v prípade stanovenie veku nie je k dispozícii žiadna pomôcka. Medvede s hmotnosťou okolo 100 a viac kilogramov môžu mať rôzny vek. Z Malej Fatry sú relevantne doložené prípady, keď 90 – 100 kg medvede mali 5 až 21 rokov (Kalaš, 2010). Preto považovať fyzicky menšie jedince automaticky za mladšie nie je správne.

 

Aktivita

Medvede sú živočíchy s prevažne súmračnou až nočnou aktivitou. Z toho vychádza aj samotný monitoring. Predpokladá sa, že pozorovania budú uskutočnené najmä večer až do zotmenia a následne hneď ráno s pribúdaním svetla.

V tomto roku bola najvyššia aktivita zistená večer (celkom 27 pozorovaní), kedy boli prvé kusy videné už okolo 17.45, s vrcholom okolo 20.30 hod. Pozorovania končili s nárastom tmy, okolo 22.00 hodiny. V ranných hodinách to bolo od 4.40 do 09.00 hod (celkom 9 pozorovaní). Jedno pozorovanie približne 120 kg medveďa sa odohralo o 14.15 hod. Jedinec mal mimoriadnu aktivitu, nakoľko v priebehu celého monitoringu bol opakovane videný 4 krát. V rámci aktivity zvierat prevládalo potravné správanie. V prevažnej miere šlo o konzumáciu vegetácie. V dvoch prípadoch bol pozorovaný medveď obracajúci kamene, pod ktorými hľadal pravdepodobne hmyz. Jedno, zo samostatne sa pohybujúcich medvieďat rozhrabávalo lúčne mraveniská.

Dva záznamy sú spojené s pozorovaním pohlavnej aktivity. Zvlášť v jednom z nich bola zjavná. Veľký medvedí samec (hmotnosť okolo 200 kg) chodil tesne za výrazne menšou samicou, pričom jej ovoniaval genitálie a následne aj trávu a zem, kadiaľ pred ním prešla. Tieto zvieratá boli videné ráno aj večer na totožnej lokalite. Pozorovanie sa uskutočnilo v predhorí. Ďalšia dvojica, tento krát podstatne menších medveďov, bola zistená v závere jednej z dolín. Oba jedince boli nasnímané fotopascou pri kopulácii asi týždeň pred monitoringom.

V jednom prípade bolo pozorované komfortné správanie sa medveďa. Asi 120 kg kus sa aktívne váľal a otieral o čerstvo pokosenú, v riadkoch uloženú trávu na okraji lúky. Rovnako jeden krát došlo k pozorovaniu prejavov vnútrodruhovej dominancie. Takéto pozorovania sú pomerne bežné pri priestorovo ohraničených zdrojoch potravy (miesta prikrmovania poľovnej zveri). Tak tomu bolo aj v tomto prípade, keď na podobnú lokalitu prišiel približne 70 kg medveď. Skoro hodinu konzumoval potravu, no ku koncu bola u neho pozorovaná zvýšená nervozita. Jej príčinou bol príchod asi 180 kg ťažkého medveďa, ktorý okamžite menšieho medveďa zahnal. Následne sa ostal za dažďa pásť na lokalite ešte 50 minút.

Zaujímavosťou je pozorovanie medveďa, ktorý vyšiel na okraj sledovanej plochy za hlbokej noci o 23.50 hod. Napriek skutočnosti, že vo vzdialenosti necelých 500 metrov bola pri jednej z rekreačných chát veľmi hlučná spoločnosť, medveď sa vybral práve tým smerom. Či mal tento jedinec v minulosti pozitívnu skúsenosť zo zabezpečením potravy na podobných miestach nie je známe.

 

Dĺžka pozorovaní bola rôznorodá, od niekoľkých sekúnd až po 65 minút. Pochopiteľne, čím kratšie pozorovania, tým menej objektívnych údajov. Na vytýčených lokalitách boli zaznamenané aj rôzne formy rušivých činiteľov (9 krát), avšak vo väčšine prípadov to nemalo na aktivitu zvierat vplyv. Stalo sa, že medvede 3 krát zaregistrovali pozorovateľa, načo lokalitu opustili. V jednom prípade bola vodiaca medvedica odplašená diviakmi.

 

Záver

Rok 2011 a IX. ročník monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre bol úspešný nad všetky očakávania. Bol zaznamenaný veľký záujem, ktorý sa prejavil na doposiaľ rekordnej účasti mapovateľov. Napriek nie celkom ideálnemu počasiu prekvapili aj výsledky, ktoré nemajú v histórii podujatia obdobu. Zaujímavými a cennými sú aj doplnkové informácie o pozorovaní tetrova hoľniaka na niektorých lokalitách, ale aj viacnásobné pozorovanie vlkov a ich lov. Monitoring je len jednou z možností terénneho výskumu. Pochopiteľne, vzhľadom na zvolenú metodiku nemožno očakávať, že zistené čísla sú absolútnou hodnotou, znázorňujúcou veľkosť medvedej populácie v oblasti. Avšak práve vďaka organizovaným pozorovaniam a ďalším dátam, ktoré v poslednej dobe získavame aj pomocou fotopascí, vzniká presnejšia predstava o živote našej najväčšej šelmy v území. Jubilejný, X. ročník, ktorý sa uskutoční koncom mája 2012 preto určite nevynecháme.

Michal KALAŠ

Správa NP Malá Fatra & Fatranský spolok

www.malafatra.org

 

Zpracování dat...