ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden 2012

Výhody členství v ČMMJ - pojištění střelců

Myslivost 1/2012, str. 9  Ing. Miroslav KRAUS, předseda představenstva
Vážení členové ČMMJ, setkáváme se s řadou dotazů, jak je to s pojištěním u členů ČMMJ při střelbách na střelnicích, při zastřelování zbraní, kontrolních střelbách, soutěžích apod. Předkládám stručný přehled rozsahu pojištění u členů ČMMJ v této zájmové oblasti.
 
Pojistné podmínky
Pojištění střelců dle SPSO 2010, článek I odst. 3, písm. b) má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna nahradila škodu, která byla jím způsobena třetím osobám ublížením na zdraví či usmrcením nebo poškozením, zničením věci, pokud za ně pojištěný dle platných zákonů a předpisů odpovídá: účastí na akci, kterou pořádá, případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou lze podřadit pod poslání ČMMJ uvedené v jejich stanovách (přebory v loveckém střelectví, lovecký parkúr, střelby členů ČMMJ, kontrolní střelby, zastřelování zbraní, střelecké kurzy myslivců apod.).
Střelci – členové ČMMJ – jsou pojištěni na všech uznaných střelnicích při výše uvedených akcích na odpovědnost a na úraz.
V případě zahraničí států EU a EHP jsou pojištěni střelci, pokud reprezentují ČMMJ (ASAT).
 
Skupinové pojištění na úraz
Pokud pořádající organizace střeleckého závodu nebo soutěže, a nebo jen cvičných střeleb a zastřelování zbraní - myslivecké sdružení, honební společenstvo, lovecká společnost apod. má více než 80 % členů ČMMJ, tak má na těchto akcích pojištěny všechny účastníky na úraz (například pořadatelé, doprovod, diváci apod.) Jedná se o úrazy nezpůsobené střelnou zbraní na těchto akcích.
 
Shrnutí výhod pojištění člena ČMMJ při střelbách a zacházení se zbraní
Člen ČMMJ je pojištěn v rámci pojištění u pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. na odpovědnost a na úraz na všech uznaných střelnicích na akcích, které jsou výše uvedeny. To znamená, že se jedná o akce pořádané ČMMJ a nebo je lze začlenit do činností v souladu se zákonem o myslivosti a to je, pro zjednodušení, když se používají lovecké zbraně v souladu se zákonem. Nelovecké zbraně – např. sportovní, se mohou pro účel pojištění používat na akcích pořádaných ČMMJ v duchu platných předpisů. Není ale pojištěn člen ČMMJ například při střelbě z vojenského samopalu na vojenské střelnici.
Člen ČMMJ je tedy pojištěn vždy při zacházení s loveckou zbraní v souladu s výkonem práva myslivosti podle zákona o myslivosti a při střelbách z lovecké zbraně na všech uznaných střelnicích. Je pojištěn na odpovědnost při zacházení s loveckou zbraní. V případě vzniku pojistné události, například když dojde k postřelení jiného účastníka akce, tak Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. plně hradí poškozenému jeho újmu. Viník takové pojistné události může být postižen částečnou náhradou vzniklé škody, a to pouze po řádném posouzení pojišťovnou Halali a Policií ČR a po schválení v představenstvu pojišťovny. Pokud hrubě porušil zákony a vyhlášky, byl-li třeba pod vlivem alkoholu, tak hradí pojišťovně Halali vzniklou škodu z plnění za pojistnou událost, a to maximálně do výše 70 %. Představenstvo si s ním může dohodnout i splátkový kalendář tak, aby tento regres nebyl pro myslivce - člena ČMMJ likvidační. Je to veliká výhoda pro členy ČMMJ, kterou žádná jiná pojišťovna neposkytuje.
Výše uvedené pojištění je bez jakéhokoliv doplácení a připojištění. Je to součást členského příspěvku 800 Kč u řádného člena, 500 Kč u důchodce nad 65 let.
Každý člen se může připojistit na úraz až na pětinásobek (místo placených 50 Kč ročně zaplatí 250 Kč a má nárok na pětinásobek náhrady za úraz při myslivecké činnosti a i při střeleckých akcích).
 
Obracím se na členy ČMMJ s žádostí o to, pokud mají potřebu rozšíření pojištění, a to nejen v oblasti zacházení se zbraní, ať své požadavky zformulují a zašlou na pojišťovnu Halali k posouzení. Protože schvalovací proces není jednoduchý, tak by bylo potřeba doručit vaše požadavky na rozšíření stávajícího pojištění do konce února 2012. Pojišťovna Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. je naší pojišťovnou a snahou vedení pojišťovny a představenstva je neustále rozšiřovat rozsah pojištění myslivců, a proto potřebujeme podněty od členů.
Ing. Miroslav KRAUS
předseda představenstva
Zpracování dat...