Časopis Myslivost

Myslivecká statistika za rok 2013

Myslivost 12/2014, str. 14  RNDr. Jiří Zbořil
Statistické údaje zapisované do oficiálního výkazu MZe (Mysl 1-01) se evidují nepřetržitě již od roku 1966. Statistické údaje do tiskopisu zanášejí jednotliví uživatelé honiteb v návaznosti na základní údaje o honitbě, výsledky mysliveckého hospodaření či sčítání zvěře. Údaje předkládané zpravidla do 15. 4. jsou následně zpracovávány na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP), dále v rámci krajských celků a konečně sumarizovány za celou Českou republiku. Výsledkem je pak jedinečný sumář čísel, který po chronologickém spojení do dlouhých časových řad dává přehled o vývoji početnosti živočichů, populační dynamice či výši odstřelu.
V návaznosti na některé kroky držitelů honiteb či orgánů státní správy myslivosti týkající se § 3 odst. 2 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti (zajišťovat chov mezi minimálním a normovaným stavem..) nám myslivecké statistika v budoucnu objektivní obraz o stavech zvěře bohužel nepřinese….
Myslivecká statistika je logicky členěna do pěti základních částí a to – základní údaje o honitbách, klasifikace honiteb, výsledky mysliveckého hospodaření, výskyt dalších druhů živočichů a lov dalších živočichů. 
 
 

I. Základní údaje o honitbách
Celková výměra honební plochy v roce 2013 byla 6 873 096 ha. Celkový počet honiteb byl 5 789. Co se způsobu využívání honiteb týče, dochází meziročně k nárůstu (o 3 %) honiteb využívaných ve vlastní režii (14 %), 86 % pak bylo pronajímáno. Průměrná výměra honitby v roce 2013 činila 1187 hektarů.
 
Při výkonu práva myslivosti bylo využíváno 31 220 loveckých psů, což je oproti počtu stanoveném vyhláškou, který činí 22 542 psů, o 40 % více.
Co se týče zastoupení jednotlivých skupin loveckých psů, jsou stále nejvíce využívání ohaři (viz připojený graf). Nicméně postupně dochází k úbytku počtu či podílu ohařů, což je pochopitelné zejména kvůli nižším stavům drobné zvěře. Naopak dochází k nárůstu skupin loveckých psů využívaných zejména k lovu a dosledu spárkaté zvěře – tedy honičů a barvářů, což si vyžádala současná situace zvyšování stavů spárkaté zvěře.
Počet osob trvale vykonávajících právo myslivosti v našich honitbách činil v minulém roce 93 498, což je oproti minulému roku nárůst o téměř 1 %. Tento trend mohl být způsoben novými nájemními smlouvami a změnou uživatelů honiteb v roce 2013.
 
II. Klasifikace honiteb
Klasifikace honiteb, stanovení jakostních, minimálních a normovaných stavů zvěře legislativně vychází z vyhlášky MZe č. 491/2002 Sb. V této části myslivecké statistiky nedochází oproti minulých letům k významným změnám. Důvodem je především záměr nerozšiřovat myslivecké hospodaření se spárkatou zvěří na nové lokality, především kvůli potenciálním škodám, které mohou vznikat.
 
III. Výsledky mysliveckého hospodaření
Výsledky vlastního mysliveckého hospodaření jsou stěžejní částí myslivecké statistiky. Přináší konkrétní informace o výši odstřelu konkrétních druhů zvěře, o plnění plánu lovu, úhynu či výši sčítaných stavů.
Již tradičně velkou pozornost poutá údaj o počtu ulovené černé zvěře. Po rekordním úlovku v roce 2012, došlo logicky k poklesu počtu ulovené černé zvěře o 17 %, na 152 250 ks. Přesto je to druhý historicky nejvyšší úlovek. Po extrémně mírné zimě jsou letos enormně vysoké přírůstky a uvidíme, jakého čísla úlovků se v příštím roce dočkáme.
Je jisté, že nosná kapacita prostředí a jeho úživnost je stále výrazně vyšší než jsou současné stavy divočáků. Jediná proměnná veličina, která může výrazně ovlivnit počty úlovků, jsou klimatické faktory. Nejenom, že jsou zásadní pro úspěšnost lovu (sněhová pokrývka v zimě umožní obeznání zvěře, dodává příznivé světelné podmínky atd.), ale mohou mít také vliv na přírůstek. Jsem přesvědčen, že se v příštích letech dočkáme ještě vyšších úlovků (i přes hranici 200 000 ks), než přinesl rekordní myslivecký rok 2012.
Odlišná situace je u srnčí zvěře, kdy bylo uloveno pouze 105 680 ks. Po maximu v roce 2009, kdy bylo uloveno více než 131 tis. ks, je v posledních čtyřech letech možné pozorovat výraznější pokles stavů a úlovků srnčí zvěř (viz připojený graf).
Historicky nejvyšší úlovek byl zaznamenán u zvěře jelena siky japonského, a to téměř 13 000 ks. Jeho početnost je v naší republice stále rostoucí.
Statistické údaje úlovků drobné pernaté zvěře, především bažantů a kachny divoké, neodrážejí skutečné procesy probíhající v přírodních populacích. Velká část úlovků je totiž tvořena jedinci uměle odchovanými a do honiteb vypuštěnými za účelem jejich odstřelu.
Co se týče zajíce polního, nacházíme se na samém dně. Bylo uloveno jen 37 tis. ks, což je historicky nejnižší úlovek (nepočítáme-li lov v roce 1997, který byl omezen vlivem povodní na Moravě).
U odstřelu lišky obecné je po výrazném nárůstu stavů z poloviny 90. let nyní situace poměrně stabilizovaná a nedochází k dalšímu zvyšování početnosti. Přesto je populace lišek stále velká. Jen pro porovnání, v roce 1973 připadalo na 1 ulovenou lišku 54 ulovených zajíců. Nyní, o třicet let později, připadá na 1 ulovenou lišku 0,6 uloveného zajíce.
 
IV. Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov
Stále vyšší úlovky zaznamenáváme u jezevce lesního či novodobého invazivního psíka mývalovitého. Psík mývalovitý neustále rozšiřuje svůj areál, a dnes je už zcela jisté, že se stal dalším novým predátorem v naší fauně.
Z dalších více než 30 druhů zvěře, u nichž je lov možný jen po udělení výjimky, byli loveni pouze kormoráni v počtu více než 3 tis. ks a dále volavky. U ostatních druhů se sledují pouze početní stavy, které se výrazně nelišily od let minulých
 
V textu jsem se pokusil nastínit a zhodnotit některé zajímavé údaje a trendy, jenž z dlouhodobě sledovaných údajů myslivecké statistiky jasně vyplývají. Všechny dílčí a konkrétní údaje jsou uvedeny v připojených tabulkách. Pro zájemce, kteří mysliveckou statistiku sledují detailněji, jsou veškeré tiskopisy od roku 1966 uloženy na webových stránkách Ministerstva zemědělství v lesnické sekci pod odkazem statistika.
RNDr. Jiří ZBOŘIL

Přiložené dokumenty

1000051401 1000051401 (47,00 KB)
1000051402 1000051402 (37,50 KB)
1000051403 1000051403 (40,00 KB)
1000051404 1000051404 (39,50 KB)
1000051405 1000051405 (34,50 KB)
Zpracování dat...