MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Obhájíme svoji pozici?

Myslivost 5/2018, str. 3 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
V posledních dnech ČMMJ na svých stránkách informovala o novele mysliveckého zákona u našich severních sousedů v Polsku. Nepřísluší mně hodnotit, zda polští kolegové podcenili celou situaci při přípravě tohoto legislativního opatření a současně zde nebudu také polemizovat o možných dopadech na provozování myslivosti v Polsku. Pokud si ovšem někdo myslí, že nás se tento problém netýká, hluboce se mýlí. I u nás se stále častěji hovoří o nutnosti novelizace současného mysliveckého zákona. Momentálně platná zákonná norma úpravu zajisté potřebuje. Je nutno si ovšem položit otázku, zda jsme na tuto změnu skutečně připraveni. Také je možno se ptát, zda je vůbec připravena na případné změny převážná většina českých myslivců. Více >
Obhájíme svoji pozici?

Léčit či lovit?

Myslivost 5/2018, str. 8 Pavel Forejtek
Počet komentářů: 0
Aplikace antiparazitik volně žijící zvěři, tzv. „odčervení zvěře“, se stalo v posledních desetiletích určitým posvátným krokem v péči mysliveckých subjektů o spárkatou zvěř v jejich honitbách a společně s tzv. „přikrmováním zvěře v zimním období“ se tyto dvě činnosti staly nejčastějšími argumenty v diskuzích o pozitivní či negativní roli myslivosti v péči o volně žijící zvěř. Argument typu „my myslivci zvěř v zimním období odčervujeme a tím pomáháme zvěři zlepšovat její zdravotní kondici, snižujeme množství zimních ztrát zvěře a odčervení zvěře je také jednou z metod zlepšování trofejové kvality samčí části populace“ má řadu problémů a v následujících částech mého příspěvku se je budu snažit uvést a komentovat především ve vztahu k požadavku mimořádných veterinárních opatření, týkajících se zabránění šíření afrického moru prasat na území České republiky. Více >
Léčit či lovit?

Jak je to s populací vlka obecného v Německu?

Myslivost 5/2018, str. 12 Daniel Švrčula
Počet komentářů: 0
Budou negativně ovlivněni nárůstem populace vlka obecného i myslivci a chovatelé hospodářských zvířat v České republice? V mnoha evropských zemích se vlk navrátil zpět do přírody, dokonce i ve Velké Británii je reintrodukce vlka obecného žhavě diskutované téma. Více >
Jak je to s populací vlka obecného v Německu?

Jak dále s managementem velkých šelem

Myslivost 5/2018, str. 16 Marek Kraus
Počet komentářů: 0
Dne 17. března uspořádala Slovenská poľovnícka komora ve spolupráci se Slovenským polovníckým zväzom, Lesy města Levoča, Městem Levoča a Městským kulturním střediskem v Levoči, panelovou diskusi na téma Programy péče v praxi aneb, jak dále s managementem velkých šelem. Diskuze proběhla za účasti pověřeného zástupce Ministerstva životního prostředí spadajícího pod organizaci Státní ochrany přírody SR, Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR, zástupců slovenské lesnické samosprávy, s představiteli mysliveckých organizací a občany měst a obcí dotknutých realizací programů obhospodařování a péče o velké šelmy v praxi, schválených Ministerstvem životního prostředí SR 2. 2. 2017 Více >
Jak dále s managementem velkých šelem

Dílo dokonáno!

Myslivost 5/2018, str. 18 Daniel Švrčula
Počet komentářů: 0
Blíží se konec myslivosti v Polsku? V minulém čísle našeho časopisu jste se v článku Ing. Bc. Bohumila Straky, Ph.D. mohli dočíst o nelichotivé situaci, která nastala v Polsku. Novela zákona o myslivosti byla dlouhou dobu diskutována a kolegové z polského mysliveckého svazu dlouho nejednali a situace se jim vymkla z ruky. Naneštěstí se k nám podrobnější informace z jednání nedostaly dříve, doslova na poslední chvíli se k nám dostala informace, že novela zákona o myslivosti, přinášející výrazná omezení myslivecké činnosti, je už projednána a předložena k podpisu polskému prezidentu Andrzeji Dudovi. Více >
Dílo dokonáno!

Psík mývalovitý a mýval severní

Myslivost 5/2018, str. 20 Jakub Drimaj
Počet komentářů: 0
V tomto příspěvku se lehce odkloníme od názvu našeho seriálu a podíváme se na dva významné živočišné druhy, které sice nejsou podle zákona o myslivosti zvěří, nicméně v naší krajině a myslivosti zaujímají významné místo. Význam těchto zvířat během posledních let narůstá a jejich sporadický výskyt byl již prokázán ve velké části našich honiteb. Bude řeč o přistěhovalcích z jiných kontinentů - psíku mývalovitém a mývalu severním, podle myslivecké legislativy zavlečených a v přírodě nežádoucích druzích. Více >
Psík mývalovitý a mýval severní

110 let od ulovení první ondatry v Čechách

Myslivost 5/2018, str. 24 Michael Mattas
Počet komentářů: 0
Dne 24. května tohoto roku uplyne 110 let, kdy byla v Čechách ulovena první ondatra pižmová (Ondatra zibeticus L.). K této události došlo nedaleko obce Chrástu u Plzně, v místě, kde se říčka Klabava vlévá do Berounky. Ondatra se omylem utopila ve vrši, kterou tam měl rybář pan Král nastraženou za účelem chytání ryb. Krátkou zprávu o tom podal deník Plzeňský kraj dne 27.5.1908. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou záležitost, vycházel jsem výhradně z literárních podkladů. Hlavními zdroji studijních materiálů bylo zoologické oddělení Národního muzea v Praze, zoologické oddělení Západočeského muzea v Plzni a Státní vědecká knihovna v Plzni. Více >
110 let od ulovení první ondatry v Čechách

Mají smysl jarní příkrmy?

Myslivost 5/2018, str. 26 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Konec zimy a nástup jara bude pro zvěř vždy takový, jak se dokázal fyzický i pomyslný hospodář postarat. Připomeňme si, že jelenovití přizpůsobují objem předžaludků a plochu jejich sliznic úrovni výživy, lépe řečeno množství objemných krmiv. Co je jednoduššího než úvaha: rostoucí byliny, trávy a také mladé přírůstky i pupeny dřevin za nás všechno vyřeší. Zvěř je střídání ročních období za celý svůj vývoj dlouhodobě přizpůsobena. S jarem konečně nastává období s dostatkem přirozených živin, tedy bílkovin z mladé zelené hmoty, energie z vlákniny před počátkem dřevnatění a cukrů, beta-karotenu a E vitaminu, navíc dobře využitelných minerálních látek i ostatních specifických živin. Více >
Mají smysl jarní příkrmy?

Metodika voliérového odchovu bažantů - část I.

Myslivost str. 30 Milan Novotný
Počet komentářů: 0
Bažant obecný je naší nejdůležitější a nejrozšířenější pernatou lovnou zvěří. Bažantí zvěř žila divoce ve velkém množství do poloviny sedmdesátých let minulého století téměř na celém území republiky. Úlohou myslivce bylo chránit zvěř před predátory a vytvářet vhodné biotopy pro chov drobné zvěře. Po nástupu výkonnější mechanizace, rozvoje chemizace a následných nevratných změn v hospodaření v zemědělské krajině došlo k trvalému poklesu stavů bažantí divoké populace, dnes jsme na historickém minimu. Rozebírat podrobněji důvody poklesu divoké populace drobné zvěře není smyslem tohoto textu, příčiny jsou všeobecně známé. Více >
Metodika voliérového odchovu bažantů - část I.

LETNINA

Myslivost 5/2018, str. 34 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
často opomíjené, ale přesto nutričně nejvýznamnější krmivo pro srnčí zvěř Protože se blíží jarní období, tedy období pro přípravu letniny, zařazuji aktuálně tento příspěvek. Jednou z velice atraktivních a preferovaných objemových krmiv, které poskytují srnčí zvěři významný zdroj živin a minerálů, je letnina. Letninu můžeme definovat jako mladý letorost z olistěných dřevin a křovin, sušený v menších svazcích na půdě a používaný k přikrmování spárkaté zvěře v zimním období. Více >
LETNINA

GDPR v praxi mysliveckého spolku

Myslivost 5/2018, str. 39 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Od 25. 5. 2018 bude účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, známé dnes běžně pod zkratkou GDPR nebo jako Obecné nařízení ochraně osobních údajů. Dále v textu jej budu nazývat pro stručnost Nařízením. Jako u většiny nových legislativních změn, vyrojila se celá řad fám a dohadů, co toto Nařízení znamená pro praktický život mysliveckého spolku. Následující text je popisem jednoho z mnoha možných přístupů, jak v praxi dosáhnout souladu organizace – mysliveckého Spolku s Nařízením. Není ale vyčerpávajícím návodem, spíš vodítkem, jak dosáhnout alespoň elementární shody s požadavky Nařízení a vyvarovat se tak základních, nejhrubších chyb v implementaci, které by mohly být zdrojem pokut ze strany Dozorového úřadu. Více >
GDPR v praxi mysliveckého spolku

Ještě o zajících…

Myslivost 5/2018, str. 44 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Zajíc polní bývával, spolu s koroptví polní, jakýmsi „erbovním“ zvířetem české myslivosti. Ony dva živočišné druhy bylo v hojné míře vidět již za plotem zahrady chalupy či statku, mnohačetné výřady tzv. „mysliveckých žní“ bývávaly vcelku normálním obrázkem venkovského podzimu. Více >
Ještě o zajících…

LOV STRAK S KRAHUJCEM

Myslivost 5/2018, str. 45 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
Sokolnictví jako jeden ze způsobů lovu se stejně jako klasické lovectví vyvíjí a mění. Dávno pryč jsou doby, kdy většina sokolníků v ČR lovila s jestřáby a krahujci a na ostatní druhy dravců mohli sokolníci v podstatě pohlížet jen jako na sen a nesplnitelné přání. Bylo to způsobeno špatnou dostupností ostatních druhů dravců, a to zejména vlivem politické situace, značného úbytku druhů ve volné přírodě a omezenému chovu v zajetí. Dnes již není problém lovit se vznešenými sokoly stěhovavými, majestátními orly skalními či stále velmi žádanými sokoly loveckými. Dnešní sokolnictví používá nejmodernější technologie jak pro výcvik dravců (modely letadel a drony), tak pro jejich hledání (GPS telemetrie). Více >
LOV STRAK S KRAHUJCEM

Kulovnice RÖSSLER TITAN - kvalita z Rakouska

Myslivost 5/2018, str. 56 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Kulovnice Rössler Titan si našly na našem trhu již pevné místo a jsou zřejmě nejpočetnější kulovnice z dovozu na našem trhu. Lovecké kulovnice Rössler Titan vyrábí rodinná firma Rössler v podhůří Tyrolských Alp v malebném městečku Kufstein nedaleko horských středisek zimních sportů Kitzbühel a dalších. Firma je také známá pod zkratkou Röwa Austria. Více >
Kulovnice RÖSSLER TITAN - kvalita z Rakouska

Dálkoměrný dalekohled KAHLES Helia RF 8x42

Myslivost 5/2018, str. 62 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Dálkoměrné dalekohledy rostou jako houby po dešti. V letošním roce svoje nové dálkoměrné dalekohledy představil jak německý Zeiss, tak i rakouský Kahles. Firma Kahles je jedna z nejstarších evropských optických firem, v jejích základech najdeme vídeňáka Simona Plössla, vynikajícího optika a vynálezce achromatického objektivu. Plössl zemřel v roce 1868, ale jeho závod existoval dál. V roce 1898 Karl Robert Kahles spojil svůj vlastní optický závod a Plösslovým a s opticko-mechanickou dílnou Karla Fritsche a vytvořil z nich ve Vídni jeden optický závod pod vlastním jménem. Více >
Dálkoměrný dalekohled KAHLES Helia RF 8x42

Ostřejší už to nebude

Myslivost 5/2018, str. 68 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
Brusná sada KMFS RIVAL Pro myslivce je při výkonu práva myslivosti lovecký nůž nepostradatelný. A myslivci mají své nože většinou ve velké oblibě. Bohužel se až příliš často setkávám s loveckými noži špatně nabroušenými, a práce s nimi je pak výrazně obtížnější, nebo v některých případech i skoro nemožná. Bohužel i majitelé drahých zakázkových nožů ze špičkových materiálů svoje nože neumí nabrousit, a tím se připravují o vynikající vlastnosti čepelí svých nožů. Více >
Ostřejší už to nebude

Stylový porcelán je také identifikací myslivce

Myslivost 5/2018, str. 82 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Tradiční český porcelán s loveckými motivy opět ožívá – SCHLAGGENWALD Vaše nové plus Na mysliveckém veletrhu Die Hohe Jagd und Fischerei v rakouském Salzburku se letos v únoru mezi nespočtem stánků a druhů zboží poprvé objevil stylový, v podstatě jednoduchý, tmavým dřevem obložený stánek, z něhož doslova zářil stylový porcelán zdobený zlatem s historickými loveckými motivy. Neznalý návštěvník z Čech by po přečtení názvu firmy Schlaggenwald byl asi překvapen, že dostane informace i v češtině. Název je původní sudetský, označoval obec Horní Slavkov u Karlových Varů. Stánek firmy Schlaggenwald byl novou misí české výroby stylového mysliveckého porcelánu. Více >
 Stylový porcelán je také identifikací myslivce

Při životě mě držela myslivost

Myslivost 5/2018, str. 87 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V letošním roce uplyne 35 let od první úspěšné transplantace jater, která byla provedena v tehdejším Československu. Prvním pacientem s transplantovanými játry byl dlouholetý myslivec, Josef Mynář. K příjemnému povídání jsem se tentokrát vydal do Tišnova na Brněnsku. Více >
Při životě mě držela myslivost
Zpracování dat...