Časopis Myslivost

Jeseničtí kamzíci, tentokrát v Rapotíně

Myslivost 8/2018, str. 98  Jiří Mlčoušek, Miroslav Kvapil
Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, pověřil v tomto roce uspořádáním chovatelské přehlídky trofejí za svůj správní obvod Myslivecký spolek Keprník – Splav, který je uživatelem honitby Branná. Na zdaru této tradiční myslivecké akce se významně podílel Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Šumperku a mnozí další myslivci a přátelé myslivosti. Přehlídka trofejí zvěře, ulovené v mysliveckém roce 2017, se konala ve dnech 27. až 29. dubna 2018 poprvé v novotou zářícím rekonstruovaném Kulturním domě v Rapotíně, jehož prostory se ukázaly pro tento účel mimořádně vhodné.
Součástí oblastní chovatelské přehlídky byla jako každoročně přehlídka trofejí kamzičí zvěře, ulovené v loňském roce v honitbách oblasti chovu kamzíka horského Hrubý Jeseník.
Před zahájením chovatelské přehlídky pro veřejnost předložili myslivečtí hospodáři kamzičí trofeje k určení věku a chovné hodnoty odborné hodnotitelské komisi. Předsedou byl Ing. Martin Řeha, členové Ing. Alena Valentová, Ing. Jakub Drimaj a Ing. Marika Špáníková. Předložené trofeje kamzičí zvěře jsou vždy hodnoceny podle dlouhodobě stanovených kritérií chovnosti pro kamzíka horského v oblasti chovu Hrubý Jeseník.
V loňském roce 2017 bylo v Hrubém Jeseníku uloveno celkem 24 kusů kamzičí zvěře. Z tohoto počtu mohla veřejnost v Rapotíně obdivovat 14 trofejí jako preparáty v srsti, u nichž mohla hodnotitelská komise určit věk a chovnou hodnotu. Dalších 9 trofejí ukázali uživatelé honiteb alespoň na fotografii, pořízené po ulovení zvěře v případech, kdy lovecký host trvá na odvezení si trofeje bez hodnocení na přehlídce. V Rapotíně chyběla pouze dvouletá kamzice, ulovená na Bruntálsku, předložená v srsti na přehlídku trofejí v Rýmařově ve dnech 14. a 15. dubna 2018.
Zajímavostí v minulém roce byl na Jesenicku nález na jaře uhynulého kamzíčete, jehož růžky, preparované na lebce, mohli vidět návštěvníci přehlídky v Jeseníku ve dnech 24. a 25. března 2018.
Celkově ze 14 hodnocených trofejí kamzičí zvěře byly 3 v I. věkové třídě (dva a tři roky), 9 v II. věkové třídě (čtyři až sedm let) a 2 v III. věkové třídě (osm a více let). Výsledky hodnocení kamzičí zvěře jsou přehledně uvedeny v tabulce. Nejsilnější trofej kamzíka měla 97,47 b. CIC (5 let) z honitby Pec a nejsilnější kamzice měla 84,35 b. CIC (7 let) z honitby Sedmidvory. Obě dvě nejsilnější trofeje byly hodnoceny podle stanovených kritérií chovnosti pro kamzíka horského v oblasti chovu Hrubý Jeseník jako chovné.
Chovné trofeje v posledních letech převažují nad průběrnými, což samozřejmě může znamenat zvyšující se kvalitu chovu. Chovatelská kritéria také předpokládají odlov kamzičí zvěře ve vyšším věku, než se převážně děje.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který vede agendu oblasti chovu kamzíka Hrubý Jeseník, svolal na odpoledne před slavnostním zahájením chovatelské přehlídky do Rapotína diskusní poradní sbor oblasti chovu. Pozváni byli rovněž zástupci uživatelů honiteb sousedících s oblastí chovu (Lupník, Jezevčí kotel, Kobrštejn, Orlík a Vozka). Cílem bylo společné projednání výsledků hodnocení trofejí, aktuálního stavu chovu kamzičí zvěře v Jeseníkách, a diskuse o vhodných opatřeních pro rok 2018.
V rámci diskuse přímo na podiu před vystavenými trofejemi kamzičí zvěře žádný z přítomných k práci hodnotitelské komise a k průběhu uplynulé lovecké sezóny nevznesl žádné kritické připomínky. U některých trofejí kamzíků a kamzic lze určit věk snadno, u jiných naopak bývá obtížné rozlišit na růžcích věkové vruby od vrubování, které se vytváří mezi nimi v průběhu roku. Důležitým vodítkem je znalost dynamiky růstu růžků. Hodnotitelská komise pracuje v přibližně stejném složení již řadu let, a jen tak lze získat potřebné zkušenosti. Obecně převládá názor, že by nebylo vhodné chovatelská kritéria „změkčovat“ jen proto, abychom se mohli příště více chlubit průběrným lovem.
Chovatelská přehlídka za myslivecký rok 2017 byla v Kulturním domě Rapotín slavnostně zahájena v pátek 27. 04. 2018 v 16 hod. Zahájení moderoval Ing. Petr Božovský (MÚ Šumperk, státní správa myslivosti) za doprovodu loveckých signálů a fanfár v podání trubačů, manželů Zelových z Rovenska.
K velmi početné odborné i laické veřejnosti promluvili Mgr. Zdenek Brož (senátor a starosta města Šumperk), Mgr. Bohuslav Hudec (starosta obce Rapotín), Ing. Pavel Koždoň (LČR, s.p., ředitel KŘ Šumperk) a Ing. Ludvík Doubravský (předseda OMS ČMMJ Šumperk). Všichni poděkovali organizátorům za perfektně připravenou a zorganizovanou přehlídku trofejí a přítomným myslivcům popřáli do další lovecké sezóny mnoho mysliveckých úspěchů.
Všichni víme, že vzácná a ušlechtilá kamzičí zvěř to v Jeseníkách nikdy neměla a stále nemá lehké. Touto cestou bychom za zájem zachovat kamzičí zvěř natrvalo v Hrubém Jeseníku chtěli poděkovat především držitelům honiteb, jimiž jsou Lesy České republiky, s.p., Arcibiskupství olomoucké a Biskupství ostravsko – opavské, a také za myslivecké hospodaření s kamzičí zvěří uživatelům honiteb, tedy Arcibiskupským lesům a statkům Olomouc s.r.o., Biskupským lesům, AGRO Měřín a.s., Desná a.s. a všem ostatním.
Výrazné poděkování patří Správě chráněné krajinné oblasti Jeseníky za současný objektivní přístup k této zvěři.
V dnešní hektické a často i kritizující době nemůžeme opomenout upřímně poděkovat občanskému sdružení Jesenický kamzík, jehož členové Ing. Jiří Pecháček, Milena Hamerská, Ing. Jaromír Latner, Bc. Zdeněk Pavlíček a celá řada jejich mysliveckých kamarádů se svou obětavou prací zasloužili o to, že tato ušlechtilá zvěř může v Jeseníkách žít zase s perspektivou cílevědomého chovu.
Samozřejmě nemůžeme zapomenout na nestora a otce jesenických kamzíků (jak ho odborná myslivecká veřejnost stále nazývá) Ing. Jiřího Mlčouška, kterému sdružení Jesenický kamzík plným právem udělilo zatím jako jedinému svůj Kamzičí řád, a který bohužel už tři roky není mezi námi. Je škoda, když tak chytří a obětaví myslivečtí kamarádi předčasně odcházejí do mysliveckého nebe.   
Jsme přesvědčeni, že se s ušlechtilou kamzičí zvěří v chovatelské kamzičí oblasti Hrubý Jeseník bude nadále řádně myslivecky hospodařit jakožto s cennou přírodní a kulturní hodnotou a samozřejmou složkou fauny masívu Hrubého Jeseníku. Pevně věříme, že soumrak kamzíka horského v Jeseníkách patří minulosti a blýská se na jeho opětovný úsvit, ke spokojenosti všem.
Myslivosti a zvlášť kamzíkům zdar.
Mgr. Jiří MLČOUŠEK
Ing. Miroslav KVAPIL
Zpracování dat...