ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Prohlášení ČMMJ k situaci kolem afrického moru prasat

Myslivost 2/2018, str. 6 Jiří Janota, Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
Ve středu 10. ledna svolal předseda ČMMJ Jiří Janota schůzku k aktuálním otázkám týkající se řešení eradikace nákazy afrického moru prasat na Zlínsku. Na jednání pozval MVDr. Pavla Forejtka, CSc. (Středoevropský institut ekologie zvěře), Ing. Jana Jeniše (VLS, s.p.), doc. Ing. Jiřího Kamlera, Ph.D. (MENDELU Brno), Ing. Miloše Ježka (ČZU Praha), prof. RNDr. Petra Koubka, CSc. a Ing. Libora Řeháka, Ph.D. (Asociace profesionálních myslivců). Poslední dva jmenovaní se bohužel jednání nezúčastnili. Dále byly přítomny Ing. Veronika Valová a Ing. Martina Hustinová ze Slovenského polovnického svazu a jednatelka ČMMJ Ing. Martina Novotná. Více >
Prohlášení ČMMJ k situaci kolem afrického moru prasat

Jak dál s africkým morem prasat?

Myslivost 2/2018, str. 8 Miloš Ježek
Počet komentářů: 1
Od vypuknutí nákazy afrického moru prasat (AMP) uběhlo již půl roku a evidentně to není doba, po které bychom se s morem mohli rozloučit a kapitolu uzavřít. Naopak, téměř na den přesně, po šesti měsících, se nákaza objevila mimo oblast ohraničenou elektrickými ohradníky. V souvislosti s koncem roku to svádí k bilancování dosavadních opatření a postupů. Pro mnohé to byl impuls k hodnocení vhodnosti různých postupů a patřičně halasné kritice, která je zakončena slovy kdyby…. Nicméně bych ji vždy velice rád doplnil starým českým pořekadlem o rybách, rybnících a zadnici. A nerad bych na několika listech papíru lamentoval nad tím, proč se udělalo toto, neudělalo tamto a nenasadilo ono. Pro mne v současné chvíli zůstává důležitá jen jedna otázka: Jaký postup zvolit nyní a na jakou oblast opatření se zaměřit. Více >
Jak dál s africkým morem prasat?

Pár otázek pro předsedu o africkém moru prasat

Myslivost 2/2018, str. 10 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Ač by se mohlo mnohým čtenářům zdát, že je na stránkách Myslivosti „přemorováno“, přičemž se zase nic tak hrozného neděje a africkým mor prasat je lokální záležitostí zlínského regionu, opak je pravdou! Akutní hrozba rozšíření do jiných částí republiky stále visí nad českou myslivostí jako Damoklův meč a je třeba o této nebezpečné nákaze stále a opakovaně mluvit a zdůrazňovat nebezpečí. Více >
Pár otázek pro předsedu o africkém moru prasat

Úspěšné tažení viru AMP

Myslivost 2/2018, str. 16 Jiří Kamler
Počet komentářů: 0
Staneme se z lovců sběrači? (zdechlin) Situace s africkým morem prasat se přeskočením magické hranice tvořené elektrickými ohradníky v závěru minulého roku posunula do další fáze. Zdánlivě se nestalo nic až zas tak důležitého – nákaza se pořád drží na relativně malém území a počet hynoucích kusů stagnuje na nízké úrovni. Přesto toto rozšíření považuji za jeden ze zásadních mezníků v dosavadní existenci AMP u nás a také za jednu z posledních šancí s tím ještě něco udělat. Níže se pokusím objasnit důvody, proč je aktuální situace tak vážná. Více >
Úspěšné tažení viru AMP

Zlínští myslivci a africký mor prasat

Myslivost 2/2018, str. 20 Zdeněk Hluštík
Počet komentářů: 0
Od těch, kteří jsou pravidelnými čtenáři odborných mysliveckých časopisů, už teď slyším povzdech, zase ten mor! Ano, zase mor (AMP), ale bez vyjádření vědeckých kapacit, spíše pohledem lidí poznávajících tvrdou realitu v terénu. Svým způsobem byl podnětem k tomuto článečku projev předsedy ČMMJ na sboru zástupců 17.11.2017 v Benešově, ale zejména tlak myslivců z praxe, kteří cítili a cítí potřebu říci si svoje ke zmíněné problematice. Více >
Zlínští myslivci a africký mor prasat

Mezinárodního výcvikový kurz o kontrole nákaz volně žijících zvířat – úloha myslivců

Myslivost 2/2018, str. 18 Daniel Švrčula
Počet komentářů: 0
Organizace pro zdraví zvířat (OIE, anglicky The World Organisation for Animal Health), CIC (Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře) a FACE (Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU) uspořádaly tréninkový kurz na téma kontrola nemocí volně žijících zvířat – role lovců. Všechny tyto organizace si uvědomují velmi důležitou úlohu nás, myslivců, v monitoringu chorob volně žijících zvířat. Tento kurz byl zaplacen z grantů Evropské unie za podpory bulharského státu a proběhl v bulharském Pravets v CIC Wildlife Health Centru, pod vedením Dr. Torstena Mörnera, který reprezentoval, jak OIE, tak CIC. Více >
Mezinárodního výcvikový kurz o kontrole nákaz volně žijících zvířat – úloha myslivců

POZOR! GDPR přichází!

Myslivost 2/2018, str. 21 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Nové nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a jak napsal již JUDr. Ondrýsek v čísle 12/2017, vztahuje se na všechny, kteří zpracovávají osobní údaje. Myslivecká sdružení všech právních uspořádání jsou nepochybně jedněmi z nich. Protože nové nařízení přináší nemalé sankce, doporučuji mu věnovat pozornost i péči. Pokud chceme být v souladu s Nařízením, pak je třeba se na něj připravit. Dovolte mi alespoň krátký přehled toho, co by měla organizace, dále jí budu říkat Sdružení, udělat, aby se do souladu dostala. Veškeré texty uvedené italikou jsou citace znění Nařízení. Více >
POZOR! GDPR přichází!

Pomůže Ministerstvo zemědělství myslivcům s drobnou zvěří?

Myslivost 2/2018, str. 24 Petr Marada
Počet komentářů: 0
Začněme s biopásy! V minulém čísle časopisu Myslivost bylo pojednáno o Roundupu, jeho problematičnosti a vlivech na drobnou zvěř. Bylo poukázáno též na související postoje a aktivity Ministerstva zemědělství (dále jen MZe); to, co ministerstvo skutečně díky své politice provádí, o čem hovoří a co zamýšlí. V článku bylo též nastíněno, co by mohlo (jaké aktivity) drobné zvěři pomoci a jaký postoj k tomuto zaujímá Českomoravská myslivecká jednota. ČMMJ se rozhodla, že o tom, jak pomoci drobné zvěři, vytvoří dokument, který se bude jmenovat Strategie na léta 2018 až 2030 pro hospodaření s drobnou zvěří. Na základě této strategie bude dále žádáno o spolupráci s jednotlivými ministerstvy, především zemědělství a také životního prostředí. Více >
Pomůže Ministerstvo zemědělství myslivcům s drobnou zvěří?

Budeme muset platit více?

Myslivost 2/2018, str. 27 Marek Karus
Počet komentářů: 0
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích Ministerstvo zemědělství v rámci meziresortního připomínkového řízení předložilo k projednání návrh novely vyhlášky č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Návrh novely vyhlášky byl předložen mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017. Více >
Budeme muset platit více?

Volnočasové (a jiné rušivé) zóny v pronajatých honitbách LČR, s.p.

Myslivost 2/2018, str. 28 Josef Zibner
Počet komentářů: 0
V tomto článku bych se rád pokusil popsat fenomén, který nás myslivce stále více trápí. Jsou jím volnočasové aktivity občanů v lesích, zejména pokud nám přinášejí škody. Navazuji na téma, které na těchto stránkách uvedl JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D. (o kterém budu dále psát jako o „autorovi“) ve svém příspěvku „K omezení výkonu práva myslivosti třetími subjekty“, jež vyšel v Myslivosti 10/2017. Více >
Volnočasové  (a jiné rušivé) zóny v pronajatých honitbách LČR, s.p.

Sto pět kamzičích let

Myslivost 2/2018, str. 30 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Jeseníky, to jsou hory, hluboké lesy, malebná údolí, čarovné říčky, zvěř, ptáci, ryby, brouci, vzácná květena. Je to nevýslovně krásný, vpravdě mýtický kraj, který mnohým lidem na celý život učaroval. Hlavní hřeben těchto moravských hor protíná rozvodí dvou moří. Vody jeho tečou do Černého i Baltického moře. Těžko říct, zda to věděli Lichtensteinové, vratislavští biskupové a členové Řádu německých rytířů, jejichž majetky se zde, nedaleko Pradědu, potkaly. Jisté však je jedno. Nevýslovné kouzlo jesenických hor natolik učarovalo arcivévodovi Eugenovi Ferdinandovi Piu Bernardovi Felixu Mariovi, 58. Velmistrovi Řádu německých rytířů a příslušníkovi císařského a královského dvora, že u Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I., taktéž vášnivého vyznavače lovu, a to zejména kamzíků, prosadil vysazení tohoto druhu nedaleko Karlovy Studánky. Zasněžené Jeseníky pak otevřely svou náruč novým obyvatelům před sto pěti lety, dvaadvacátého února 1913. Více >
Sto pět kamzičích let

Ondatra pižmová

Myslivost 2/2018, str. 32 Petr Marada
Počet komentářů: 0
Mezi jednotlivými druhy zvěře, která je myslivci obhospodařována, se od nepaměti vyskytují takové druhy, které vytváří na základě různých příčin konflikty. Důvodem jsou změny přírodních podmínek, změna potravní nabídky, dopady ochranářských opatření a především, aktuální v dnešní době, změny v hospodaření v krajině. Právě nově budovaná ochranářská opatření (mokřady a tůně) a změny v hospodaření v krajině (intenzivní rybníkářství) vedou k vyostřování konfliktů, kdy například ondatry se mohou lokálně přemnožit a působit svým potravním zájmem a destrukcí způsobenou hrabáním konflikt – škodu působenou zvěří. Proto jsme zařadili též mezi konfliktní zvěř ondatru. Více >
Ondatra pižmová

Vliv zimní a předjarní výživy na jelenovité v širších souvislostech

Myslivost 2/2018, str. 36 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Je obtížné navazovat na dlouhodobé a smutné debaty, zda přikrmovat či nepřikrmovat. První krajností je nepřikrmovat vůbec a na druhém konci je komplexní výživa v oborách, kde je vybudováno technické zázemí s míchacími vozy, zásobníky jadrných krmiv a kontrolovanými navážkami směsné krmné dávky. Nicméně, majitel obory se zvěří s kvalitním a perspektivním genotypem, která kromě profesionálně sestavené krmné dávky splňuje ostatní nutné podmínky chovu, tedy klid a dostatek úkrytů, rozlohu odpovídající potravním i etologickým nárokům, sledovanou reprodukci, veterinární prevenci i cílevědomá selekci včetně evidence a označování zvěře v chovu se v našich podmínkách dopouští „jen“ do nebe volajícího a odsouzeníhodného nadčasového náskoku v uvažování myslivce jako odborně zdatného chovatele. Více >
Vliv zimní a předjarní výživy na jelenovité v širších souvislostech

Rukavice pro chladné dny

Myslivost 2/2018, str. 41 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Patřím k té šťastné skupině lidí, kterým zima na ruce bývá jen málokdy. Snad ještě jako malý kluk jsem rukavice nosil při sáňkování nebo na lyžích, ale jinak – většinou jsem si ruce hřál v kapsách, které jsme si za tím účelem s tátou u loveckých bund navíc podšili teplým filcem. Více >
Rukavice pro chladné dny

LEICA Noctivid 8x42

Myslivost 2/2018, str. 44 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Leica je slavná svými fotoaparáty, které se staly legendou fotoreportérů z celého světa. Již od svých počátků ale firma vyráběla i klasické binokulární dalekohledy a později i zaměřovací dalekohledy. Jako jedna z prvních firem začala používat v dalekohledech asférické čočky, aby dosáhla ostrého obrazu až do kraje. Leica byla také první, kdo úspěšně spojil do jednoho celku s fotoaparátem dálkoměr (již v roce 1932) a byla první, kdo spojil do jednoho celku dálkoměr s binokulárem. Leica měla na přelomu tisíciletí namále, ale nakonec se záchrana podařila a já jsem tomu upřímně rád. Více >
LEICA Noctivid 8x42

Lov losa v Bělorusku

Myslivost 2/2018, str. 48 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Ulovit losa můžete na různých místech ve světě. Od Aljašky po Kamčatku. Ne všichni lovci však mají potřebu ulovit kapitálního losa už proto, že na něj nemají v domě místo, dostatek peněz, nemají odpovídající fyzickou kondici, nechtějí podnikat dlouhou cestu letadlem nebo nechtějí riskovat lov v místech, kde není dostupná lékařská péče. Pro takové lovce je Bělorusko dobrá volba. Více >
Lov losa v Bělorusku

Představujeme nová plemena loveckých psů

Myslivost 2/2018, str. 54 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
V roce 1969 se do plemenných knih v Československu zapisovalo asi 75 plemen psů. Většina z nich se u nás chovala delší dobu a dovozy nových plemen byly spíše ojedinělé. Asi není nutné připomínat, proč tomu tak bylo. V roce 1994 se zapisovalo 267 plemen a v roce 2016 jich už bylo 309. Jsou mezi nimi psi pracovní, pastevečtí, společenští a samozřejmě i velké množství plemen, jejichž původním úkolem byla práce loveckého psa. I mezi loveckými psy najdeme celou řadu plemen, která jsme dříve vůbec neznali. V sérii následujících článků bychom chtěli některá z nich představit. Více >
Představujeme nová plemena loveckých psů

Nový kaliber od RWS 10,3x68 Mag. kompromisy nerobí...

Myslivost 2/2018, str. 56 Miroslav Bilský
Počet komentářů: 0
Len nedávno uzrel opäť svetlo sveta staronový kaliber 10,3x68 Mag. od spoločnosti RWS, ktorá tento magnumový kaliber výstižne pomenovala novou dimenziou s prívlastkom SMART MAGNUM. V švajčiarskom kantóne Graubünden sa strela s priemerom 10,3 mm používala na lov všetkej, nie len vysokej zveri, viac ako stopäťdesiat rokov. Technickí inžinieri z RWS predĺžili dĺžku nábojnice na 68 mm, čím vytvorili vynikajúci kaliber, ktorý spĺňa všetky nároky moderných poľovníkov. Jedinečnosť tohto kalibra vyzdvihuje najmä veľmi komfortný spätný ráz, variabilný výber váhy striel a veľmi vysoký zastavovací účinok. Více >
Nový kaliber od RWS 10,3x68 Mag. kompromisy nerobí...

Další inovace v oblasti loveckých svítilen

Myslivost 2/2018, str. 59 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Pozorní čtenáři časopisu Myslivost si zajisté povšimli, že se na jeho stránkách již od roku 2011 věnujeme uživatelským testům nejrůznějších loveckých svítilen a některým aspektům jejich použití v praxi. Tato problematika se stává vysoce aktuální zejména v posledních měsících vzhledem k lokalizaci ohniska Afrického moru prasat na východě naší republiky. S tím souvisí rychlá reakce státní veterinární správy, úprava podmínek lovu černé zvěře (mimo jiné legalizace použití loveckých svítilen) i snaha většiny rozumných myslivců o preventivní redukci počtu divočáků v honitbách. V rámci celé kolekce článků zaměřených na lovecké svítilny jsme se postupně propracovali od prvotního představování různých typů výrobků, posuzování užitných vlastností, výkonu, odolnosti, výhod i morálních aspektů použití, k trendům, které jejich vývoj doprovázejí. Více >
Další inovace v oblasti loveckých svítilen

Sedm přikázání o zvěřině

Myslivost 2/2018, str. 62 Ondřej Izsóf
Počet komentářů: 0
Považujete za vrchol projevu úcty ke kořisti poslední hryz nebo troubení lesního rohu? Ano, jsou to krásné zvyky. Bohužel jsou naprosto k ničemu v porovnání s tím, co si uložíte do mrazáku a servírujete na stůl vašim nejbližším. Dobrou chuť, hostina začíná. Více >
Sedm přikázání o zvěřině

Sokolí víla, Samo a ti druzí…

Myslivost 2/2018, str. 76 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Byl sedmnáctý listopad. Oknem na nás do místnosti shlížela středověká hraniční pevnost a pestrobarevný podzim okolních malokarpatských hor. Odkudsi z podhradí se ozýval hlasitý křik orlů a pískavé povídání sokolů. Místo nádoby s květinou stál uprostřed pokoje červený karate trenažér. Po podlaze se potuloval Jeremy, štěně úžasně milého a čiperného trpasličího jezevčíka. Moje hostitelka, desetiletá Sandra Moravčíková, dívenka křehká jako víla, se rozhodla nevyprávět mi pohádkové zkazky ze zdejších hradních komnat, rytířských či loveckých sálů a hlubokých sklepení, ale spíše svůj nevšední příběh nejmladší, ale současně i nejpopulárnější sokolnice na Slovensku. Hrad Červený Kameň, ke kterému sokolnictví po staletí neodmyslitelně patřilo, stejně jako jeho přebohatá historie, k tomu přímo nabádal. Více >
Sokolí víla, Samo a ti druzí…

Licence IBEP Jak získat „zbroják“ na luk?

Myslivost 2/2018, str. 80 Marek Kožušník
Počet komentářů: 0
Na rozdíl od běžné střelby kulovnicí a brokovnicí potřebuje lovecký lukostřelec absolvovat ještě jednu poměrně náročnou zkoušku. Jejím cílem je dokonale připravit adepty pro cestu lukostřelce. Když ji zvládnete, získáte mezinárodní licenci IBEP a můžete lukem lovit v zemích, kde je to povoleno. A my lovečtí lukostřelci věříme, že se k nim Česká republika brzy připojí. Více >
Licence IBEP Jak získat „zbroják“ na luk?

Lukem ve Wyomingu

Myslivost 2/2018, str. 82 Jiří Veselý
Počet komentářů: 0
Před sedmi lety jsem kupoval do svého chovu bílého sokola loveckého od chovatele v USA, ve Wyomingu. Strávili jsme se svými hostiteli několik dní, naučili mne střílet kladkovým lukem a byl jsem překvapen, jak na centimetr přesná zbraň to je. Na pozemcích bratra Dale Mutche, pomocníka Dana Konkela, se loví jenom lukem. Mimochodem v USA je více než 5 miliónů lukostřelců a lukostřelba je považována za běžný způsob lovu. Více >
Lukem ve Wyomingu

Na návštěvě u myslivců

Myslivost 2/2018, str. 106 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Mnohokrát se za poslední dobu na mnoha místech probíralo a diskutovalo, jaké renomé a postavení ve společnosti mají myslivecké spolky, jak se zapojují do života obce a jak myslivce vidí spoluobčané. Ale také to, jak se zapojují tyto spolky do dění v naší myslivecké organizaci. Proto jsem rád vyrazil na jih Čech, do daňčí oblasti Todeňská hora - Trhosvinensko. A u stolu jsme se sešli hned se dvěma zástupci mysliveckých spolků, shodou okolností těch, které vznikly rozdělením jednoho původního velkého mysliveckého sdružení. Více >
Na návštěvě u myslivců

Navštívili jsme OMS Hradec Králové

Myslivost 2/2018, str. 123 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Hradec Králové se rozkládá na soutoku řek Labe a Orlice v jihozápadní části Královéhradeckého kraje. Díky umístění v Polabské nížině patří Hradec do teplé klimatické oblasti s nadmořskou výškou nepřesahující 240 m n. m. a jeho okolí je tak, i díky kvalitní půdě, zemědělsky hojně využívané. Reliéf je rovinatý, není zde žádný výrazný kopec. V katastru města se nacházejí rozlehlé Hradecké lesy, známá přírodní památka Na Plachtě i několik rybníků a vodních ploch, např. rybníky Biřička, Cikán, Datlík, Roudnička, Stříbrný rybník, Jáma či ramena Starého Labe. Léta bývají v Hradci Králové horká a vlhká, zimy mírné a suché. Nejen přístupnost zeleně přispěla k tomu, že byl Hradec Králové vyhlášen v roce 2011 nejlepším městem pro život v České republice. Jak se žije na Královéhradecku myslivcům, jsem se zeptala předsedy OMS Ing. Stanislava Neumana, místopředsedy OMS MVDr. Stanislava Špeldy a předsedy myslivecké komise MUDr. Františka Hoška. Více >
Navštívili jsme OMS Hradec Králové
Zpracování dat...