ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Budeme muset platit více?

Myslivost 2/2018, str. 27  Marek Karus
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích Ministerstvo zemědělství v rámci meziresortního připomínkového řízení předložilo k projednání návrh novely vyhlášky č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Návrh novely vyhlášky byl předložen mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017.
Podle předkládací zprávy, novela kromě odstranění nedostatků platné právní úpravy, dosáhne stavu, kdy současná zastaralá vyhláška bude novelizována aktualizovanými údaji číselných příloh, čímž se náhrady za škody vypočtené podle těchto příloh přiblíží skutečné výši újem nebo škod způsobených na lesích. Aktualizace vyhlášky zvýší stávající hodnoty lesních porostů řádově o desítky procent, přičemž toto navýšení vyplývá především z promítnutí příznivé ceny na trhu se surovým dřívím v posledních letech.
Myslivecké veřejnosti se především dotýká § 11 Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením, loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví a uplatňuje se pouze jednou za obmýtí na každém jednotlivém stromě.
Okus zvěří způsobuje zaostávání růstu stromků, obzvláště jedná-li se o okus terminálního výhonu. To ovlivňuje vývoj hodnoty mladého lesního porostu.
U uplatnění této škody tedy nevzniká vyjádření současné hodnoty k okamžiku vzniku škody, ale vyjádření budoucí ztráty výnosu v době obmýtí.
Novela vyhlášky také počítá s novými výpočty pro dřevinu smrk, která je nejvíce poškozována loupáním a ohryzem zvěří. Bylo by zvláštní, kdyby tomu bylo jinak, jelikož smrk je naší nejhodnotnější hospodářskou dřevinou s největším zastoupením.
Při sestavování tabulkových hodnot bylo přihlédnuto především k tomu, že platná vyhláška nebyla novelizována a cena surového dříví od roku 1999 narostla asi o 30 %. 
Tabulkové hodnoty určené k výpočtům škody jsou v oceňování budoucí hodnoty lesního porostu aktualizovány a vycházejí z kombinace disponibilních údajů kalkulovaných víceletých průměrných cen. Bohužel cena surového dříví a poptávka po něm stoupla o několik desítek procent, a proto se konečná cena bude uplatňovat i u uživatelů honiteb, kde dochází k mechanickému poškození stromků vlivem zvěře.
Při dosazení aktualizovaných čísel do vzorce pro výpočet náhrady škod, vzniklých na základě nejrůznějších matematických modelů, dojdeme k tomu, že u nové vyhlášky dochází k navýšení ceny za škodu oproti staré vyhlášce asi třikrát, to znamená, že uplatňování škod podle nové vyhlášky může být pro některé uživatele lesních honiteb převážně s jelení zvěří, devastující.
Například uživatel, který dosud platil škody na lesních porostech ve výši 10 tisíc Kč, by nově platil tedy třikrát tolik, tzn. 30 tisíc Kč.
Ministerstvo zemědělství ve své závěrečné zprávě píše, že aplikace této novely vyhlášky přinese všem vlastníkům lesa oprávněnou výši náhrady příjmů ušlých v důsledku příslušného druhu škody, nicméně už nikde se nezmiňuje o špatné a nevhodné dřevinné skladbě jednotlivých lesních komplexů a dalších skutečnostech ovlivňujících zdravý vývoj lesních porostů a zvěře.
Text novely vyhlášky je možno zhlédnout na webových stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz pod odkazem Legislativa / Připravovaná legislativa MZe / Návrhy vyhlášek
Ing. Marek KRAUS
Vedoucí MKPO
Tajemník MK ČMMJ
Zpracování dat...