ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Biodiverzita jako součást moderního zemědělství

Myslivost 11/2021, str. 16  Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Dipl. Ing Maximilian HARDEGG
Co lze dělat na podporu drobné zvěře? Zkušenosti z praxe na Statku Hardegg
 
Statek Hardegg nacházející se v severní části oblasti Weinviertel v Dolním Rakousku v bezprostřední blízkosti státní hranice jižně od Znojma, je známý vysokými stavy drobné zvěře. Zvláštní místo přitom zaujímá bažant, jehož podpoře je věnována mimořádná pozornost.
Zatímco téměř všude v Evropě divoké populace bažantů v minulých desetiletích radikálně klesaly a mnohde se snížily na velmi nízkou úroveň, podařilo se v honitbě Statku Hardegg tomuto negativnímu trendu do značné míry úspěšně čelit.
Samozřejmě i zde došlo k poklesu, ale rozdíl mezi početními stavy tohoto druhu pernaté zvěře například před padesáti lety a dnešní situací není zdaleka tak výrazný. To ukazují výsledky dlouhodobého monitoringu prováděného ve spolupráci s renomovanými výzkumnými institucemi jako jsou např. britská a německá Game conservancy. Podle nich se v posledních letech jarní populace bažantů před začátkem reprodukčního období v přepočtu na celkovou plochu honitby průběžně pohybovaly v rozmezí mezi 40 až 70 kusy na 100 ha.

1122.JPG

Na základě těchto údajů patří honitba Statku Hardegg z hlediska stavu přirozené divoké populace bažanta v současné době k nejlepším honitbám v celé Evropě. Velmi dobré jsou však také stavy zajíců polních a divokých kachen. To ukazují i lovecké statistiky, podle nichž se celkový roční lov drobné zvěře trvale pohybuje kolem 1300 kusů, což při celkové rozloze honitby 2200 ha v průměru představuje více než 1 ulovený kus na 2 hektary. Přitom ve skutečnosti by mohly být odlovy i vyšší, neboť početní stavy by to umožňovaly, ale lov drobné zvěře je prováděn velmi moderátním způsobem a je jím využívána vždy jen určitá část populace s ponecháváním dostatečné rezervy.
 
Na Statku Hardegg je myslivost úzce propojená se zemědělským hospodařením a péčí o krajinu, přičemž je kladen velký důraz na trvalou udržitelnost se širokým úhlem pohledu.
V podnikové filozofii statku má udržování biologické rozmanitosti a ekologické vyváženosti vysokou prioritu. To znamená, že primárním cílem je provozování moderního zemědělství v souladu s přírodou. Proto jsou také v zemědělské produkci voleny široké osevní postupy, při nichž je pěstováno přinejmenším deset druhů plodin.
S tím souvisí i omezené používání chemických ochranných prostředků, neboť při cíleně volených širokých osevních postupech je možná výrazně nižší aplikace prostředků na ochranu rostlin, než jaká by byla zapotřebí při úzkém plodinovém spektru. Kromě toho jsou na okrajích polí často ponechávány pásy bez aplikace ochranných prostředků.
Zcela zásadní význam pro biodiverzitu prostředí, a tím i vhodné životní podmínky drobné zvěře, má omezení výměry jednotlivých polí tím, že produkční zemědělské plochy byly účelně rozčleněny a mezi ně jsou umístěny biodiverzitní plochy, které vytvářejí propojený systém. Z celkové plochy 2200 ha připadá 250 ha na rozptýlenou zeleň skládající se převážně z remízů a různých jiných dřevinných porostů. Ze zemědělské užitkové plochy 1950 ha je zhruba 8 % (156 ha) vyjmuto z produkce a přeměněno na biodiverzitní plochy, které jsou rozděleny tak, aby přibližně jedna jejich polovina představovala vysoce hodnotné biotopy pro hnízdění ptáků a druhá polovina sloužila také jako hodnotné pastevní a krytové plochy.

IMG_9537.JPG

V rámci spolupráce s Game Conservancy byly také založeny tzv. „Beetle banks“, což jsou speciální vyvýšené pásy s vysokou biodiverzitní hodnotou určené na podporu necílových rostlin a hmyzu.
 
V zemědělské produkci se zařazení jednotlivých plodin do osevních postupů neřídí výhradně podle toho, jaký ekonomický efekt jejich pěstování má, ale je zohledňováno také to, jak ovlivňují biodiverzitu prostředí. Z hlediska významu pro drobnou zvěř a biodiverzitu mají jednotlivé polní kultury rozdílné hodnoty. Jak je všeobecně známo, že velmi nízkou hodnotu z hlediska významu pro biodiverzitu má kukuřice, naopak velmi vysokou hodnotu mají luskoviny, jeteloviny a správně udržované travnaté porosty. Do jisté míry se mohou pozitivně projevovat také řepka a různé druhy obilovin, které drobné zvěři poskytují zvláště v okrajových částech dobrý kryt a v raných stádiích vegetace hodnotnou potravu.
Velmi ale záleží na tom, v jakém celkovém rozsahu a na jak velkých plochách jsou jednotlivé plodiny pěstovány, neboť pro biodiverzitu agrární krajiny nejsou problémem polní plodiny jako takové, nýbrž jejich velké celky a především téměř kompletní intenzívní využívání veškeré zemědělské plochy s úzkými osevními postupy.
S tím je spojeno také celoplošné používání pesticidů a zemědělské mechanizace s vysokým stupněm pracovní efektivity, což má značné negativní dopady na biodiverzitu prostředí.
Z tohoto důvodu jsou produkční zemědělské plochy na Statku Hardegg cíleně co nejvíce rozčleňovány tak, aby byla zachována co největší struktura krajiny. Přitom je u krajinné struktury dbáno na to, aby měla skutečně pozitivní efekt, neboť i u ekologicky významných krajinných prvků může být jejich význam pro biodiverzitu velmi omezený, pokud jsou nesprávně založeny nebo ošetřovány. Velmi negativní dopad má, když jsou například některé plodiny či plochy mulčovány nebo sekány v nesprávnou dobu z hlediska potřeb zvěře. Zvlášť škodlivé je mulčování v době hnízdění a kladení mláďat, tedy od poloviny dubna do konce července. Proto je na Statku Hardegg dodržován přísný zákaz mulčování od začátku dubna do konce července. Výjimka platí pouze pro určité vybrané plochy, na nichž je účelné udržovat nízký porost, aby se zvěř na těchto plochách mohla po dešti osušit a hledat potravu.
 
IMG_6907-1.jpg

Široké osevní postupy v kombinaci s ekologicky hodnotnými plochami však i přes veškeré pozitivní efekty samy o sobě pro trvalé udržování dobrých stavů drobné zvěře nepostačují, a proto je nutné je doplňovat dalšími podpůrnými opatřeními. Důležitou roli hraje zajištění dostatečné potravní nabídky. Zvláštní důraz je kladen na zabránění tzv. „posklizňového šoku“ a překlenutí nedostku potravy a vody v letním období. V tomto ohledu se velmi dobře osvědčilo volné předkládání krmné řepy.
Poněvadž v současné zemědělské krajině je ale nabídka potravy pro drobnou zvěř, a to zvláště pro bažanty, stejně jako pro některé druhy zpěvného ptactva, během celého roku značně omezená, je v honitbě Statku Hardegg jak bažantům, tak i zpěvným ptákům celoročně předkládáno krmivo se speciálním složením, které bylo k tomuto účelu vyvinuto.
Krmivo je předkládáno v různých typech krmných zařízení, od klasických zastřešených prostorných bažantích zásypů přes jednoduchá krmítka až po krmné automaty. Obzvláště se přitom osvědčily speciální krmné automaty vyvinuté nedávno v Anglii, které mají po stranách malé otvory s potranními bidýlky, které umožňují přístup k potravě nejen bažantům, ale i zpěvným ptákům.
Celkem je v honitbě rozmístěno více než 200 krmných zařízení, což znamená, že v průměru připadá zhruba na 10 ha plochy honitby jedno krmné zařízení. Takto plošně prováděné celoroční krmení má velký význam, neboť vědeckými výzkumy bylo jednoznačně prokázáno, že rozmnožování a přežívání drobné zvěře, stejně jako zpěvného ptactva, velmi úzce koreluje s tělesnou kondicí.
Důležitou roli v opatřeních na podporu drobné zvěře a zpěvného ptactva hraje samozřejmě také důsledná regulace prdátorů, které je v honitbě Hardegg věnována velká pozornost. To ostatně ukazují i statistické výkazy lovu, které každoročně zaznamenávají celkem 600 až 700 kusů ulovené srstnaté dravé zvěře.

20190618_195146-1.jpg
 
Velkou výhodou u honitby Hardegg je samozřejmě to, že vše, co se týká jak mysliveckého, tak i zemědělského hospodaření, je v rozhodování vlastníka pozemků, pro kterého je myslivost a péče o přírodu součástí rodinné tradice. Mnohá opatření na podporu biodiverzity prostředí a drobné zvěře, která jsou v této honitbě prováděná, je však možné v různé podobě a intenzitě uplatňovat i v jiných honitbách. Statek Hardegg tak slouží jako pozitivní příklad, který ukazuje, že i v podmínkách moderního zemědělství je možné udržovat vysokou biodiverzitu agrární krajiny a mít trvale obhospodařovatelné stavy drobné zvěře. V tomto ohledu je hrabě Hardegg také veřejně velmi aktivní, neboť vydává svůj vlastní pravidelný informační Bulletin „Hardegg News“, zapojuje se do mezinárodního monitoringu zpěvných ptáků (Bird counts), Statek Hardegg pořádá různá odborná setkání a je častým cílem různých exkurzí.
Zkušenosti z honitby Hardegg byly již několikrát podrobně prezentovány a diskutovány na mezinárodní konferenci v Židlochovicích, která bývá pod názvem „Myslivost ve střední Evropě – společné kořeny v minulosti, společná témata v současnosti a společné hledání řešení pro budoucnost“ pravidelně pořádána s podporou Ministerstva zemědělství ČR
 
Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Dipl. Ing Maximilian HARDEGG

Středoevropský institut ekologie zvěře, Brno - Wien – Nitra
pracovní skupina na podporu biodiverzity prostředí a drobné zvěře

Zpracováno v rámci projektu realizovaného s finanční podporou Mze ČR

 
 
20170901_122248-1.jpg

Pracovní skupina pro podporu drobné zvěře a biodiverzitu vznikla s cílem vyměňovat si zkušenosti a vypracovávat doporučení na podporu drobné zvěře a biodiverzity agrární krajiny. Do této iniciativy se zapojila celá řada honiteb honiteb v Rakousku a v České republice pod odbornou záštitou Středoevropského institutu ekologie zvěře. Mediálními partnery jsou časopisy Myslivost a rakouský časopis Weidwerk. Zúčastněné honitby mají často rozdílné podmínky a liší se od sebe nejen co se týče životního prostředí a vlastnické struktury (privátní honitby, honitby společenstevní), ale i svými možnostmi k provádění myslivecké péče. Všechny však slučuje zájem o vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci při vypracovávání koncepcí, které mají být předávány jako podněty a doporučení pro praxi. Pracovní společenství pořádá pravidelně workshopy a pracovní setkání, často ve spojení s praktickými ukázkami příkladů práce v honitbách.
 

Zpracování dat...