ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2022

Múzeum ve Svätom Antone slaví šedesátku

Myslivost 9/2022, str. 86  Oldřich Koudelka
My jsme se na procházku tímto unikátním muzejním celkem vydali v doprovodu inženýra Mariána Číže, který stál v čele Muzea od roku 1995 a zaměstnán byl v této instituci od roku 1988, a jeho nástupce ve funkci ředitele Ing. Štefana Engela, PhD., který post zastává od roku 2019.
 
V dnešním globalizovaném světě plném všemožných krizí a devalvace hodnot, se stále složitěji hledá místo klidné duševní hygieny, zdroje pozitivního myšlení a kultivované společenské relaxace. Slovenští, ale i čeští a středoevropští myslivci mají to štěstí, že takovýto svatostánek mají už šest desetiletí. Mají místo, kde se díky skromným, ale přitom mimořádně zaníceným, odborně, kulturně i lidsky jedinečným osobnostem systematicky přispívá k záchraně tradičních etických a kulturních hodnot myslivosti. Tím poutním místem je Múzeum ve Svätom Antone, lokalizované v koháryovském a coburgovském zámku, které si letos počátkem září slavnostně připomene významné jubileum.
Marian-Ciz-1.jpgStefan-Engel-1.jpgMy jsme se na procházku tímto unikátním muzejním celkem vydali v doprovodu inženýra Mariána Číže, který stál v čele Muzea od roku 1995 a zaměstnán byl v této instituci od roku 1988, a jeho nástupce ve funkci ředitele Ing. Štefana Engela, PhD., který post zastává od roku 2019.
 
Samotnému vzniku muzea předcházely jiné dějinné události. Především je nezbytné uvést, že muzejnictví má v banskoštiavnickém regionu dlouhodobou tradici sahající do konce devatenáctého a počátku dvacátého století. Již na počátku června 1890 bylo veřejnosti v rámci hornického a lesnického kongresu zpřístupněno Městské muzeum. „Lesnictví a myslivost se rovněž váže k historii města a jeho blízkého okolí. V důsledku hospodářských zájmů panovnického dvora bylo lesní hospodářství úzce spojeno s hornictvím. Lesnický provoz sloužil především podnikání v těžbě rud. Se zřetelem na tuto skutečnost byla ve městě v roce 1763 založena Vyšší lesnická škola s rakousko-uherskou působností. O sedm let později byla přeměněna na Hornickou akademii, na které se vyučovalo i lesnictví. V roce 1807 vznikl při Akademii Lesnický ústav. V roce 1846 byl celek přejmenován na Hornickou a lesnickou akademii. Vliv tradice založení a fungování Lesnické akademie bezprostředně podnítil myšlenku vytvoření muzea s tematikou lesnictví a myslivosti právě v tomto regionu,“ uvedl Marián Číž.
Cesta k reálnému vzniku Muzea ve Svätom Antole však byla ještě hodně dlouhá a plná překážek. Zámek jako objekt plně záměru vyhovoval a když myšlenku podpořilo i ředitelství státních lesů, které po znárodnění mělo budovu zámku ve správě, zdálo se, že nic nebrání realizaci, už proto, že základ Muzea měla tvořit rozsáhlá sbírka loveckých trofejí a jiných sbírek v zámku uložených. Ale jak ukázal čas, byl to omyl.
S přípravnými pracemi na zřízení Muzea se začalo v roce 1950 na základě účelové dotace Zväzu poľovníckych spolkov v Bratislavě a Československé myslivecké jednoty v Praze. Slibně se vyvíjející myšlenka založení muzejní kulturní instituce v Antole však hned v prvopočátku začala mít problémy a setkávala se s nepochopením. Z dnešního pohledu docházelo i k absurdním situacím, když například již v roce 1951 dostalo přednost před pokračováním v budování expozice uskladnění obilí a brambor v zámeckých prostorách, což o osm let později vedlo ke katastrofě, když se vzhledem k přetížení suterénních pilířů zřítilo jihozápadní křídlo zámku.
„Všechno zlé je ale na něco dobré,“ konstatoval inženýr Číž. „Zodpovědné orgány si tehdy konečně uvědomily, že je třeba národní kulturní památku prvního stupně urychleně vyprázdnit, stavebně zajistit a zachránit její bohaté historické a umělecké předměty. Aby se už nikdy neopakovalo to, že například orientální stolek vykládaný slonovinou bude sloužit jako stupínek pro dělníky podávající si pytle s obilím...“

146_508-1.jpg

Předchůdcem Lesnického a dřevařského muzea ve Zvolenu a ve Svätom Antone bylo Lesnické muzeum v Bratislavě. Toto muzeum existovalo v rámci Muzejního spolku Československého zemědělského muzea, později Slovenského muzea a konečně Slovenského národního muzea. Zpřístupněné bylo čtvrtého května 1930. Byly v něm vystaveny exponáty z lesnické zoologie, preparáty zvěře, modely mysliveckých zařízení, kolekce paroží a množství fotografií a drobných uměleckých předmětů s loveckou tematikou. V roce 1944 však muzeum utrpělo značné škody při bombardování Bratislavy a následném požáru.
Přemístění sbírek do nově vznikajícího zvolenského muzea se uskutečnilo v roce 1955. Nadějně se vyvíjející muzeum, které bylo situované do zvolenského zámku, však nemohlo mít dlouhého trvání, neboť se záhy muselo přistoupit ke generální opravě celého objektu. Bohaté sbírky se proto přesouvaly na různá místa, přičemž nejednou došlo k jejich poškození a znehodnocení. Konečně však byly na přelomu let 1961 a 1962 soustředěny do státního zámku v Antole. Přemístění se sice nejprve pokládalo za dočasné a mělo dojít k návratu do Zvolena. To se však již v plné míře neuskutečnilo, neboť o zvolenském zámku bylo časem rozhodnuto coby o sídle Muzea středoslovenského umění jako nedílné součásti Slovenské národní galerie.
Funkčně byl sice antonský zámek Lesnickým, dřevařským a mysliveckým muzeem, ale po pravdě řečeno ve skutečnosti prvořadým z hlediska návštěvníků byl coburgovský interiér, který zabíral první poschodí hlavní budovy. Zařízení po bývalých majitelích zámku, rodech Koháry a Coburg, stylový nábytek, obrazy, umělecké předměty, množství paroží jelenovitých a dalších loveckých trofejí, bylo hodnotné a návštěvnicky atraktivní. Lesnický a dřevařský fond se záhy jevil nesourodě. V relativně krátkém čase proto došlo na řešení rozporuplnosti účelným rozčleněním muzea.
„Vyšlo se z potřeby samostatného mysliveckého muzea, po kterém již dávno předtím volala myslivecká veřejnost a různé instituce,“ říká inženýr Štefan Engel. „Po mnoha dalších jednáních, hledání kompromisních řešení, ale i střetech na všemožných úrovních byla prvního prosince 1962 konečně veřejnosti slavnostně zpřístupněna část samostatné myslivecké expozice a sbírky interiéru zámku, které na základě rozhodnutí tehdejší školské komise Okresního národního výboru v Žiaru nad Hronom převzalo Muzeum do své správy.“
Inženýr Marián Číž nám také musel vysvětlit, proč se v některých starších materiálech a dokumentech týkajících se obce, zámku i muzea objevuje pojmenování Svätý Antol, což by pro některé čtenáře a návštěvníky mohlo být svým způsobem zavádějící. „Je to vcelku prosté. Prvního července 1996 se totiž občané v referendu rozhodli vrátit se k původnímu názvu obce, který byl Svätý Anton. Vesnice leží na úpatí Sitna s nadmořskou výškou 1009 metrů. První nálezy, které svědčí o zdejším osídlení, pocházejí z mladší doby bronzové, když zde prokazatelně žil lid lužické kultury. Anton byl v čase Arpádovců německou kolonií, ale později splynuli kolonizátoři s původním slovenským obyvatelstvem. Ve starých, německy psaných dokumentech, se ves uvádí jako In der Au, snad podle vrb a topolů, které rostly podél říčky Štiavničky. Dále je uváděna jako Szentantal, Sankt Anton, Sent Antal, ale i Scenantollo, Sanctus Antonius, Zenthantal, Swaty Antal a konečně v roce 1920 přijímá název Svätý Anton.
V roce 1960 došlo nelogicky k přejmenování na Svätý Antol, což bylo napraveno až o šestatřicet let později.
Svätoantonští občané se vždy živili především při těžbě zlata a stříbra a samozřejmě prací v lese. Po husitských válkách a zemětřesení, které kraj postihlo v roce 1443, připadlo panství grófovi Illésházymu, který zde nechal vybudovat kostel zasvěcený svatému Antonovi Poustevníkovi. Po bojích s Turky a následné epidemii cholery obec získal nový majitel. V roce 1629 se jím stal Peter Koháry. Postupně se obec rozrostla na zeměpanské městečko, původní středověký hrádek byl přebudován na pohodlný zámek v loveckém duchu obklopený anglickým parkem. Posledními majiteli byli Coburgové, kteří obec i zámek získali ženitbou. Koháryovci zemřeli po meči.“

146_509-1.jpg
146_510-1.jpg

Popsat celkový vývoj muzea v následujících desítkách let, všechny nesporné mezníky, by zabralo desítky, ba stovky stran a je obsahem mnoha odborných statí postupně zveřejňovaných v populárních Zbornících Múzea vo Svätom Antone.
Za všechny vzpomeňme alespoň rok 1965, kdy došlo k definitivnímu a úplnému přestěhování knihovny ze Zvolena do Sv. Antona, léta 1967 až 1970, kdy byla doplněna lesnická, dřevařská a myslivecká expozice a následně vybudované nové depozity.
V roce 1985 byl areál zámku vyhlášen za Národní kulturní památku. Muzeum se podílelo na mnoha mysliveckých výstavách doma i ve světě, ale rovněž bylo organizátorem významných akcí, jako třeba Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, prestižních výstav, seminářů a kongresů. Muzeum taktéž navštívila řada významných osobností.

146_507-1.jpg
 
Ovšem život každé podobné instituce je tak trochu jako na houpačce. Úspěchy střídají nezdary, chvíle radosti z dobře vykonané práce pak napětí ze složitosti problémů, které se kupí jako jehličí na mraveništi. Takovéto problémy přišly s rokem 1990, kdy hrozil zánik mysliveckého muzea ve Sv. Antone. Proto bylo třeba jednat.
Pracovníci Muzea intenzívně hledali cesty, jak Muzeum zachránit. A tak ve spolupráci s redakcí časopisu Poľovníctvo a rybárstvo vznikla myšlenka uskutečnit v zámku kulturně společenskou akci, která by do svätoantonského areálu přilákala mysliveckou, ale i nemysliveckou veřejnost. A co jiného by to mohlo být než podnik cílený k legendě patrona myslivců sv. Huberta. Jelikož si ho připomínáme až počátkem listopadu, bylo součástí návrhu konat tuto akci již začátkem září, kdy je ještě předpoklad stabilního, slušného počasí a řadu doprovodných akcí je možné konat v zámeckém parku a na nádvoří.
„Od slov nebylo daleko k činům, a tak se již 14. a 15. září 1991 uskutečnily první Dny sv. Huberta. Na tomto podniku se prvořadě prezentovala etika a estetika myslivosti a organizátoři byli překvapeni obrovským zájmem veřejnosti. Netrvalo dlouho a Dny sv. Huberta se staly celoslovenskou záležitostí s přesahem do zahraničí. Staly se naší pýchou. Letos, opožděně z důvodu covidové epidemie, oslaví již třicáté narozeniny!“ s hrdostí v hlase dodává inženýr Číž, od počátku duše prestižního kulturně společenského podniku.
Od prvního července 2001 patří svätoantonské muzeum do zřizovatelské kompetence Ministerstva podohospodárstva Slovenské republiky. Právě díky tomuto rezortu se v posledním desetiletí do velké míry podařilo zámek a jeho areál opravit a zlepšovat celkovou každodenní činnost muzea. Po delimitaci lesnické a dřevařské složky se mnohem intenzívněji buduje myslivecké muzeum a přirozeně zvelebují umělecko-historické sbírky, především původní mobiliář rodů Koháry a Coburg.
„Hlavním posláním Muzea je chránit, konzervovat, restaurovat, dokumentovat a samozřejmě i prezentovat umělecko-historické a myslivecké sbírkové předměty a trofeje, stejně jako spravovat areál Národní kulturní památky zámek Svätý Anton. Muzeum vlastní více než čtrnáct tisíc unikátních exponátů a plocha expozic zabírá přibližně tři tisíce metrů čtverečních. Zámek je v rámci Slovenska unikátní i tím, že se v něm uchoval prakticky všechen původní nábytek, sběratelské exponáty, obrazy, trofeje a dnes, po postupné obnově a restaurování, mají návštěvníci jedinečnou možnost vidět, jak se na takovém panském sídle žilo v osmnáctém, devatenáctém i dvacátém století,“ přibližuje současnost ředitel Muzea inženýr Štefan Engel. „Úloha Muzea při výchově a vzdělávání zejména dětí a mládeže je velmi důležitá a svým způsobem nezastupitelná,“ pokračuje ředitel Engel. „Proto pro tuto skupinu návštěvníků organizujeme mnoho zajímavých aktivit, jako jsou noční prohlídky, divadelní představení, vystoupení sokolníků, výstavy v oblasti umělecko - historické a myslivecké, koncerty, Vánoce pro zvířátka v zámeckém parku, regionální chovatelské přehlídky, přednášky a besedy. V neposlední řadě to jsou od roku 2012 Dětské dny sv. Huberta.“
Roční návštěvnost Muzea je okolo pětačtyřiceti tisíc návštěvníků. Výstavy zde samozřejmě realizují ve vlastních prostorách, případně předsunuté expozici v loveckém zámečku Prednej Hore, ale také v jiných muzejních a prezentačních zařízeních v dalších městech Slovenska i v zahraničí. „A že jsme se vydali správným směrem dokládá třeba i skutečnost, že jsme v roce 2001 jako první muzeum na světě získali Cenu C.I.C. - Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře a v roce 2005 certifikát na titul Muzeum roku Ministerstva kultury Slovenské republiky.“ konstatuje Marián Číž.
 
Zámek ve Svätom Antone je právem označovaný za historický unikát, protože si zachoval původní podobu s kompletním dobovým zařízením. Jako celoslovenské myslivecké muzeum je uznávaný v mezinárodních odborných kruzích, jeho atraktivitu podtrhuje rostoucí návštěvnost. V roce 2017 vyčlenilo Ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenské republiky téměř tři a půl miliónu eur na celkovou rekonstrukci areálu, největší od jeho výstavby v roce 1750.
„Od roku 2018 do počátku loňského roku prošlo postupně rekonstrukcí zámecké nádvoří, které je řešené jako společenský prostor pro kulturní akce. Důležitou součástí rekonstrukčních prací bylo vybudování vegetační čistírny odpadních vod a dalších prvků infrastruktury. V suterénu zámku byly zřízeny reprezentační prostory ve formě salonků a výstavních prostor, nechybí kavárna s letním posezením. Kompletně byla zrekonstruovaná barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého,“ prozradil ředitel Muzea Štefan Engel a dodal, že svým způsobem bylo štěstí, že náročná rekonstrukce probíhala v čase covidovém a byť to někdy hodně komplikovalo konkrétní práce, přece jen se to neodrazilo v návštěvnosti a běžném provozu, který byl vzhledem k protiepidemickým opatřením omezen a v jistém období i zcela zastaven.
Šedesátiny Muzea nám připomínají, že chceme-li si zachovat kulturní dědictví, musíme našim historickým památkám vrátit původní podobu. „Kulturní dědictví je esencí každé země a regionu, a proto i my očekáváme, že naši současníci a potomci budou chránit to, co vybudovali naši předkové a my jsme zvelebili,“ doplnil ředitel Muzea.
Pro úplnost dodejme, že oslavy šedesátin Muzea se budou konat v rámci třicátých Dnů sv. Huberta, které se uskuteční ve dnech třetího a čtvrtého září 2022. V rámci bohatého programu bude slavnostně pokřtěna nová kniha Moniky Maňkovskej, Ingrid Hričovcovej a Márie Ďurianovej s fotografiemi Lubomíra Lužiny Kaštiel vo Svätom Antone, Zborník Múzea vo Svätom Antone 2022 a kniha Oldřicha Koudelky Životy kolorované lovem a myslivostí – encyklopedie osobností české a slovenské myslivosti.
Oldřich KOUDELKA
Ilustrační snímky archív autora
 
 
 

Zpracování dat...