Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Hradec Králové
 
pozadi
OMS Hradec Králové
Adresa: Všehrdova 194/6 , Hradec Králové , 500 02
Telefon:602 277 780
Email:omshk@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omshradeckralove
Členské příspěvky

Členské příspěvky

Sbor zástupců rozhodl na svém jednání dne 10.6.2018 o zvýšení členských příspěvků na r.2019 a následující, které budou uhrazeny po 30.9.2018!! Do té doby je možné hradit příspěvky na r.2019-2021 v původní výši. Více lze najít a stáhnout si v přehledné tabulce zde:


Clensky-prispevek-1807

Zaplacený členský příspěvek ČMMJ,z.s., zároveň zahrnuje pojištění:

Rozsah pojištění plynoucího z úhrady členských příspěvků a všeobecné pojistné podmínky pojišťovny Halali lze najít zde:

www.halali.cz/


ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY – VČETNĚ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ

 

VÝŠE PLATBY (ke stažení v přiložených dokumentech na konci stránky) :

platí pro příspěvky uhrazené od 1.10.2018

Řádný členský příspěvek…..pro členy do 65 let………..
1000,- Kč - MIMIMUM/ 1200,-Kč - STANDARD/ 1700,-Kč - EXCLUSIVE

------

Členský příspěvek snížený   .pro členy  nad 65 let, pro členy plně invalidní ve 3.st. a pro studenty do 26 let a učně do věku 18 let ………………
650,- Kč - MINIMUM, 850,-Kč - STANDARD, 1350,-Kč - EXCLUSIVE

------

Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání…   …………..750,- Kč

--------

 

Členství lze uhradit  na rok 2019 až  2021.

V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok.

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku, i když myslivost aktivně nevykonávají. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!  

 

Způsob úhrady:   

 1/ Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS v Hradci Králové  v úřední dny v pondělí od 9.00 hod. – do 16.30 hod., ve středu  od  8.00 hod. – do 16.30 hod, ve čtvrtek od 7.30 hod - do 14.00hod. V ostatní dny po telefonické domluvě. V úterý a v pátek je standardně kancelář uzavřena!!!!

2/ Přímou platbou na účet OMS v Hradci Králové u FIO banky: 2601007194/2010,v  tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést Vaše rodné číslo  , jinak není možno Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat. Upozorňujeme platbu provést v předstihu, jelikož členství nastává až zapsáním do evidence, nikoliv úhradou na účet /viz. termín dovolené/.

V případě, že platbu budete poukazovat složenkou nebo přímou platbou na účet je vždy, je dobré kontaktovat současně kancelář. Pojištění začne platit vždy přípisem platby do SW Diana, nikoliv připsáním na účet okresního mysliveckého spolku!!
V případě platby přes přihlášení do SW Diana, lze členský průkaz vytisknout , podepsat a je platným dokladem o členství. První přihlášení je na základě poskytnuté informace v kanceláři OMS/přihlašovací a uživatelské heslo/.- viz příloha

Pouze ústřižek složenky není pro kontrolní orgány dostačujícím dokladem o povinném pojištění.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celý myslivecký spolek hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátě a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.
 

 

CO VŠE ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ  V RÁMCI PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ:

V platbě čl. příspěvku je zahrnuto povinné pojištění  podle § 48 zákona o myslivosti pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob. Toto pojištění v současné době lze sjednat u celé řady i jiných pojišťoven a splňuje povinnost pojištění na odpovědnost.Je však velký rozdíl mezi výhodami člena ČMMJ u Halali a nečlena u jiné pojišťovny.

V poplatku mimo povinného pojištění odpovědnosti je zahrnuto pojištění na úraz při výkonu práva myslivosti a s činnostmi souvisejícími (brigády, přikrmování zvěře apod.) a dále se pojištění vztahuje na škody způsobené lovecky upotřebitelným psem, které jsou v souladu se zákonem o používání loveckých psů.

Nově je každý člen pojištěn na území státu Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru./ v kanceláři vydání tiskopisu v řeči příslušného státu/.

Při škodné události člena ČMMJ je poškozený vždy odškodněn v plné výši. Ten kdo zavinil pojistnou událost a při tom hrubě porušil zákon, je individuálně projednán a může být od něho vyplacená částka vymáhána maximálně do výše 70 %. Toto je veliká výhoda, jiná pojišťovna to nemá a určitě v těchto případech bude požadovat vrátit celou částku.

Ve výluce z pojištění nejsou rodinný příslušníci, což je vzhledem ke skutečnosti, že mnoho členů je v příbuzenském poměru (syn, bratr, otec, děda, manželka, dcera), velmi důležité, protože tato výluka často bývá u jiných pojišťoven.

Velmi důležité je, že pro členy ČMMJ v rámci individuálních pojistek u Halali je sjednána možnost skupinového pojištění pro myslivecký spolek, honební společenstvo, lovecká společnost, apod.

 

Pokud má myslivecké sdružení  80 % členů ČMMJ platí:

1/ Na společném honu, naháňce apod., pořádaném touto organizací, jsou pojištěni všichni účastníci (honci) na úraz,

2/ Na všech ostatních akcí, např. myslivecké dny, práce s dětmi, kulturní akce, které pořádají tyto organizace, jsou na úraz pojištěny všichni účastníci.

3/ Na společných mysliveckých brigádách, které pořádají tyto organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci.

4/ Při střelbách na uznané střelnici, které pořádá výše uvedená organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci. Člen ČMMJ je navíc pojištěn na střelnici i na odpovědnost.

Pro statutární orgány mysliveckého sdružení, honebního společenstva nebo lovecké společnosti je důležité vědět, že pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali je nenahraditelné u mysliveckých hospodářů. Tento funkcionář je pojištěn jako člen ČMMJ na odpovědnost z výkonu své funkce. Z titulu členství v ČMMJ je pojištěn na odpovědnost i ten, kdo je pověřen vedením honu, lovu, naháňky, a i ten, kdo je pověřen jen dílčím vedením honu‑zaváděním střelců, vedením honců apod. Uživatel honitby, který splňuje podmínku 80% členů

ČMMJ, má  takto pojištěny všechny své akce

 

Členové ČMMJ jsou dále zvýhodněni zejména při pořádání při konání kynologických akcí, kdy mají 50% slevu na poplatcích.

 

ODPOVĚDNOSTNÍ  POJIŠTĚNÍ  ČLENŮ  ČMMJ, z.s.  V ZAHRANIČÍ

Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. od 1. 7. 2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy Českomoravské myslivecké jednoty do zahraničí -  států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Smlouva (SPSO 2010) se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ, o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, v platném znění, proti následkům odpovědnosti při této činnosti.

Smlouva  SPSO 2010 se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojištěného.

Plnění pojišťovny za škody způsobené na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění dle zákona o myslivosti v jednotlivých státech. Pokud výše limitu v některém státě není stanovena, platí pro území tohoto státu limit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč na jednu pojistnou událost.

Plnění pojišťovny za škody na věcech, věcnou a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění za škody na věcech a věcnou škodu ve výši 500 000 Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši 1 000 000 Kč.

Pojistná ochrana se vztahuje i na případy, kdy ke vzniku škody dojde v důsledku neopatrného chování pojištěného.

„ Toto pojištění do zahraničí je součástí Vašeho pojištění, které máte již uhrazené v rámci členského příspěvku.

Pro prokázání člena ČMMJ na území EU a EHP je vytvořen  tiskopis „POJISTKA – potvrzení o pojištění do zahraničí“, který je vytištěn v sedmi nejpoužívanějších jazycích.

V případě potřeby při Vaší cestě do zahraničí za účelem lovu Vám bude „POJISTKA

– potvrzení o pojištění do zahraničí“  vystavena v příslušném jazyce na sekretariátu OMS, Všehrdova 194, Hradec KrálovéOd 1.10.2012 byl spuštěn program SW Diana pro evidenci členské základny, kdy je dána možnost hradit členský příspěvek i přes internetové bankovnictví. Pro první vstup je nutno uhradit členský příspěvek v kanceláři OMS a bude Vám vystaven členský průkaz s přístupovými kódy.Jako další podmínka evidence členů, která je propojena s pojišťovnou Halali a.s je udání buď telefonického kontaktu nebo e-mailového kontaktu.

 

Přiložené dokumenty

 Clensky-prispevek-1807 (pdf - 1,24 MB)
 nove-produkty-pro-cleny-CMMJ (docx - 45,32 KB)
 Přihláška za člena ČMMJ (doc - 171,52 KB)
 Srovnani-pojisteni-CMMJ (pdf - 76,45 KB)
 spol-lov (docx - 39,32 KB)
 


AKTUALITY:

Z důvodu NV ČR zrušen jarní svod, Podzimní zkoušky - Kosičky, Zkoušky vloh přesunuty na 26.9.2020

Informace o výskytu tularemie na Okrese Hradec Králové

Nové termíny kynologických akcí pro rok 2020

Informace pro uchazeče o lovecký lístek !!!

Plán akcí na rok 2020

Oběžník 1_2020Pozor - od 1.10.2018 platí pro úhradu členských příspěvků na r.2019-2021 nové ceny ..podrobnosti pod záložkou Členské příspěvky