Aktuality

Aktuálně k africkému moru prasat

Miloš Ježek | Diskuzní fórum
Aktuálně k africkému moru prasat
V České republice stále trvá poklidné období, kdy ani v posledních týdnech nebyl nalezen žádný pozitivní kus černé zvěře na africký mor prasat (AMP). Nicméně kompetentní orgány pokračují dál v monitoringu situace a aktivně vydávají mimořádná veterinární opatření (MVO).
V průběhu října došlo k revizi do té doby platných MVO, které byly ujednoceny a vydány znovu tak, aby bylo vše dostatečně jasné.
V celé České republice se tak nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu:
* pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
* na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
* na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
* střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,
* odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.
 
Je zakázáno přikrmovat prasata divoká, kromě obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění, a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.
 
V oblasti s intenzivním odlovem (oblast ohraničená dálnicí D1 od Brna k Vyškovu, dále dálnicí D46 k Olomouci, dále dálnicí D35 k napojení na dálnici D1 směr Ostrava a Bohumín po hranici s Polskem, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna) se opět nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu:
a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
b) pomocí mechanismů pohybujících se po zemi,
c) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
d) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,
f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně
A je zde také zakázáno přikrmovat prasata divoká, kromě obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění, a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.
 
A dále pak byla vydána i nová MVO pro zamořenou oblast (část okresu Zlín). Lov zde může provádět pouze osoba která je držitelem osvědčení vydaného Státní veterinární správou o absolvování školení pro lov v oblasti zamořené africkým morem prasat (tzv. proškolený lovec).
 
Proškolený lovec může využít některý z následujících způsobu lovu divokých prasat:
a) individuální způsob lovu na čekané nebo šoulačce,
b) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
c) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
d) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,
f) dosled a dohledávku je možné provádět pouze se psem lovecké upotřebitelnosti na barvářském řemenu, nikoliv volně.
 
Proškolený lovec může odlov divokého prasete provést pouze za předpokladu, že:
a) použije při manipulaci s uloveným kusem osobní ochranné pomůcky, kterými jsou minimálně gumové rukavice a snadno čistitelná obuv,
b) označí ulovený kus nesnímatelnou, zúčtovatelnou plombou,
c) vyplní lístek o původu zvěře, přičemž v jeho části Využití ulovené zvěře napíše slovo „AMP“ a své telefonní číslo; takto vyplněný lístek o původu zvěře přiloží k ulovenému kusu takovým způsobem, aby po celou dobu přepravy uloveného kusu byla zajištěna jeho čitelnost,
d) použije při přepravě uloveného kusu obal, který je schopen zamezit kontaminaci vnějšího prostředí krví, sekrety a exkrety z uloveného kusu,
e) zajistí umístění uloveného kusu do nejbližšího nepropustného, dobře čistitelného, dezinfikovatelného a uzavíratelného kafilerního boxu na území honitby, k jehož umístění obdržel uživatel honitby předchozí souhlas KVSZ (dále jen „kafilerní box“),
f) provede dezinfekci místa odlovu a ochranných pomůcek odpovídající postupu, ve kterém byl proškolen.
 
Dále je povinností uživatele honitby ohlásit 48 hodin po vložení usmrceného kusu divokého prasete do kafilerního boxu, nejpozději však do 60 hodin, asanačnímu podniku.
V této oblasti je zakázáno přikrmovat divoká prasata a povoluje se pouze vnadění a tak, že na 100 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště, přičemž na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 10 kg krmiva na jeden měsíc, povoluje se do substrátu na vnadění přidávat nejvýše 5% rybí moučky.
Zároveň zvěřinu divokých prasat ulovených v zamořené oblasti nelze využít pro lidskou spotřebu.
 
V této oblasti je také stále vymezena tzv. vysoce riziková oblast, kde platí zákaz volného vstupu a pohyb nepovolaných osob, kromě uživatelů honiteb, vlastníků a uživatelů nemovitostí při výkonu vlastnických a užívacích práv, osob vykonávajících právo myslivosti, myslivecké stráže, úředních veterinárních lékařů Státní veterinární správy a případně dalších osob, kterým povolení vydal starosta příslušné obce.
 
Zároveň Státní veterinární správa vydala dne 8. listopadu MVO, kterými všem uživatelům honiteb zakazuje použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře.
Výjimku může udělit Krajská veterinární správa na žádost uživatele honitby, a to pro použití antiparazitik na území obor a přezimovacích obůrek.
Uživatel honitby, který obdrží výjimku, musí zajistit aplikaci antiparazitárních přípravků tak, aby byla minimalizována možnost konzumace prasaty divokými.
 
Mezitím za hranicemi České republiky je situace o mnoho vážnější. V Belgii již bylo nalezeno 159 uhynulých pozitivních divokých prasat na AMP a byla zde aplikována podobná opatření jako u nás, kromě jiných opatření bylo například vybudováno 30 km oplocení.
V Rumunsku je zasažena již téměř polovina země a AMP se šíří nadále také v Polsku.
Asi nejilustrativnější je situace znázorněná v přiložených dvou mapách.
Ing. Miloš JEŽEK, Ph.D.
FLD ČZU
člen Myslivecké rady ČMMJ
 
 
image001.jpg

image004.png

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...