ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

ČMMJ zásadně odmítá předloženou novelu zákona o myslivosti

| Diskuzní fórum
ČMMJ zásadně odmítá předloženou novelu zákona o myslivosti
Myslivci budou nově muset ulovit minimální počty zvěře, které jim určí stát. Při nesplnění minimální hranice lovu dostanou pokutu. Vyplývá to z předkládací zprávy novely zákona o myslivosti, kterou ve středu 12. 6. projednávala a schválila Vláda.
Českomoravská myslivecká jednota zásadně odmítá předloženou novelu zákona o myslivosti, protože neřeší příčiny narůstajících stavů zvěře a zvyšujících se škod na lesních a zemědělských pozemcích v některých částech ČR.
Naopak novelou si stát zadělává na velké problémy v budoucnu.“ komentuje Ing. Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

 
Změny ve společnosti znamenají i změny v krajině, zmenšení životního prostředí zvěře a intenzivnější využití krajiny veřejností způsobuje změnu návyků zvěře (noční zvěř, často rušená a stresovaná) a negativním důsledkem může být i zvýšením poškození lesního ekosystému.
Hledání rovnováhy mezi početními stavy spárkaté zvěře a potravními možnostmi jejího životního prostředí je klíčová otázka vztahu mezi lesníky, zemědělci a myslivci, mezi lesním i zemědělským hospodařením a myslivostí.
Lesníci argumentují nutností zlepšit stav lesa zejména po kalamitách a snížit tlak zvěře na porosty. Dotčení myslivci mají honitby pronajaté dlouhá léta, investovali do nich mnoho práce i prostředků.
Myslivci jsou si dobře vědomi závažnosti škod působených zvěří a vědí, že patří k jejich povinnostem jim předcházet. Nikdo ale nepoukazuje na hlavní příčinu – dnešní způsob hospodaření v krajině a značný nárůst civilizačního tlaku v honitbách. Hlavní vina se hází na zvěř a myslivce. 
Převážná část myslivců vykonává svoji činnost dobrovolně, ve svém čase a za stále se zvyšujících finančních nákladů. Myslivost je ve většině honiteb provozována na bázi spolkové činnosti a významnou službou státu. A za tuto službu mají být myslivci automaticky sankciováni?
Novela zákona o myslivosti problém s obnovou lesa neřeší a rozdáváním pokut myslivcům jen celou situaci zhorší. Myslivci se bouří na sociálních sítích. Proč nás chtějí pokutovat, za to že ve svém zájmu deseti tisíce hodin děláme službu pro stát? Proč se hledá příčina problému tam kde nemá, řeší se unáhleně a neuváženě?!
 
Novela neřeší příčiny stavů zvěře ani škody
 
Českomoravská myslivecká jednota zásadně odmítá předloženou novelu zákona o myslivosti, kterou schválila Vláda ČR.
Novela neřeší příčiny narůstajících stavů zvěře a zvyšujících se škod na lesních a zemědělských pozemcích v některých částech ČR.
Přijetí novely v předložené podobě nezajistí dosažení požadovaného cíle snížení stavů zvěře, naopak povede k daleko většímu zásahu do dnes již značně narušených věkových a pohlavních struktur populaci jednotlivých druhů zvěře.
Novela přinese neúměrné organizační zatížení státní správy s významným ekonomickým dopadem pro státní správu a obce s rozšířenou působností.
Zásadním způsobem naruší spolkovou činnost a soužití na vesnicích.
V případě schválení takto navrženého zákona lze předpokládat pokles aktivních myslivců v ČR.
V případě zásahu do tvorby honiteb se dá očekávat množství správních řízení, které významně omezí výkon státní správy na ORP a praktický výkon myslivosti v nemalé části honiteb v ČR.
 
Jednání o zákonu o myslivosti bylo přerušeno
 
Legislativní rada Vlády přerušila jednání k zákonu o myslivosti z důvodu značného množství připomínek a požádala ministra zemědělství, aby po vypořádání připomínek předložil materiál zpět na LRV.
Za legální, ale zcela nestandardní postup považujeme, že ministr zemědělství společně s ministrem Šalamounem obešli závěr LRV a 11. 6. bylo přijato usnesení s konstatováním:
Předseda Legislativní rady vlády rozhodl v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. c) Statutu Legislativní rady vlády, že takto upravené znění návrhu zákona již nebude projednáno Legislativní radou vlády a že k němu bude vypracováno stanovisko předsedy Legislativní rady vlády, a to zejména z důvodu časové naléhavosti jeho přijetí, kdy je předkladatelem požadováno projednání návrhu zákona na schůzi vlády tak, aby mohl být předložen Poslanecké sněmovně k projednání ještě na její nejbližší nadcházející schůzi
 
ČMMJ upozorňuje, že i nadále nebyly připomínky odpovědně vypořádány.
Zcela zásadní připomínka je k hodnocení dopadů regulace RIA, jejich vypořádání považujeme za zcela povrchní.
Nevypořádány rovněž byly připomínky šesti krajů, které jsou zásadní a takto předložený návrh rovněž odmítají.
Místo předložení odborných podkladů při vypořádání připomínek byla podstatná část zdůvodněna v meziresortním řízení konstatováním, že se jedná o politické rozhodnutí.
Pokud ministr zemědělství i nadále prosazuje zákon schválený Vládou ČR pouze silou politické moci, bez odborně vypořádaných připomínek, jsme rozhodnuti všemi zákonnými prostředky zabránit přijetí této legislativní normy.
 
Nespokojenost s návrhem zákona projevují myslivci napříč ČR a podepisují petici
 
Ministr zemědělství předložil ke schválení návrh zákona, který v současné době odmítá převážná část myslivců napříč celou ČR. Po celé republice podepisují petici proti novele zákona o myslivosti. Řada pracovníků státní správy a starostů obcí si uvědomuje problémy, který přijetí této legislativní normy přinese.
Ing. Jiří JANOTA,
předseda ČMMJ, z.s.
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...