ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Otázky a odpovědi k výskytu Afrického moru prasat

| Diskuzní fórum
Otázky a odpovědi k výskytu Afrického moru prasat
07.12.2022
Odpovědi SVS ČR na otázky týkající se aktuálních opatřeních po zjištění ohniska AMP na Frýdlantsku

 
Proč se zastavuje lov, jaký je časový předpoklad kulminace nákazy, za jako dlouho po objevení ohniska nastane, kdy se budou moci divočáci v oblasti výskytu zase lovit?
Důvodem zákazu lovu veškeré volně žijící zvěře bezprostředně po zjištění AMP je zajištění klidu v honitbě, tak aby se minimalizovala migrace divokých prasat. Předpokládaný zákaz lovu bude 6 až 8 týdnů s tím, že při poklesu epidemiologické křivky by mohl být lov povolen. Zásadní podmínkou opětovného povolení bude dodržování podmínek biologické bezpečnosti.
 
Uvažuje se opět, jako před lety na Zlínsku, o spolupráci s policejními odstřelovači, případně s hasiči nebo armádou?
V současné době se spolupráce s PČR nepředpokládá. V případě potřeby je případná spolupráce s PČR opět možná. Předběžná jednání již byla učiněna. Co se týká spolupráce s HZS, tak jejich pomoc bude nutná například při vyprošťování uhynulých těl z těžko dostupných míst.
 
Bude se ochranné pásmo nějak omezovat ohradníky, ploty, jaké budou kontroly na hranicích pásma? Bude vyznačeno pásmo nějakými cedulemi na cestách a silnicích?
Zatím se ohradníky budovat nebudou, další rozhodování bude záviset na vývoji nákazové situace. Je ovšem možné v rámci místních podmínek využít stávající, již vybudované ploty (např. silnic). Pásmo infekce bude vymezeno zákazovými cedulemi v místech vstupu do honiteb (nepovolaným vstup zakázán, pásmo infekce).
 
V oblasti proběhne eliminace malochovů prasat? Velkochov v oblasti není?
Velkochov ve vymezené oblasti není a malochovatelům bude nařízeno provést domácí porážku chovaných prasat. Její termín je do 10 dnů. Datum provedení domácí porážky musí být oznámen 3 dny předem krajské veterinární správě (KVS).
 
Jaké jsou hlavní příznaky nakažených a zatím žijících kusů. Je třeba, aby třeba myslivci hlásili pohyb takové tlupy, když se třeba objeví záznam na fotopastech?
U nemocných divočáků je možné pozorovat spíše nespecifické změny v chování – apatie, ztráta plachosti atd. Poměrně rychle však následuje úhyn. Kadávery nakažených prasat jsou nejvýznamnějším zdrojem infekce pro ostatní divoká prasata, a proto je potřeba nalezené uhynulé kusy intenzivně vyhledávat, hlásit, vyšetřovat a následně bezpečně likvidovat v asanačním podniku. Zjištění změn chování může být doprovodným příznakem a oznámení KVS může pomoci při epizootologickém šetření.
 
Zákaz lovu se vztahuje jen na černou zvěř a nebo veškerou zvěř?
V současné době platí ve vymezené oblasti zákaz lovu obecně, tedy na veškerou zvěř. Jedná se hlavně o to, aby zvěř nebyla rušena a nedocházelo k nežádoucí migraci.
 
Bude v oblasti nějak omezena také lesnická a zemědělská činnost?
Zmiňovaná činnost sice není zakázána, ale při jejím výkonu je potřeba dbát o minimalizaci rušení zvěře. Nicméně lze podotknout, že zvěř je na běžnou hospodářskou činnost zvyklá.
 
Omezení přikrmování platí pro veškerou zvěř?
Ne, veškeré volně žijící zvěře se zákaz krmení netýká, ale je nařízen zákaz vnadění a krmení prasat divokých.
 
Jak se bude řešit to, když se kvůli zastavení lovu nesplní předepsaný plán lovu? Budou nějak myslivci postihováni a kdo a jak bude případné nesplnění plánu řešit?
Myslivci postihováni nebudou, v případě vyhlášení mimořádných veterinárních opatření (MVO) platí jiné podmínky. Obce s rozšířenou působností (ORP) jsou už instruovány. Primárně tuto oblast řeší odbor myslivosti MZe.
 
Jaký přesně režim bude v rámci pohybu osob – jen po cestách, venčení psů, turistika a sportovní aktivity? Bude mít třeba větší pravomoci i lesní a myslivecká stráž?
Zakazuje se vstup a pohyb nepovolaných osob mimo vyznačené cesty v extravilánu obcí v pásmu infekce. Pravomoci lesní a myslivecké stráže jsou stanoveny zákonem o myslivosti. Myslivecká stráž je povinná dohlížet nad dodržováním zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob v příslušné honitbě. Je oprávněná požadovat od osob, které se zdržují v příslušné honitbě, průkaz, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu a v případě, že se jedná o nepovolanou osobu, tak má povinnost stráž sepsat o tomto zjištění záznam a předat ho KVS, případně osobu zadržet a předat Policii ČR.
 
Myslivci by měli intenzivně prohledávat honitby. Kdo bude k tomu určen, bude nějaké školení pro určitý okruh osob a nebo budou moci vyhledávat všichni myslivci ze spolků? Bude na vyhledávání uhynulých kusů organizována nějaká společná akce v rámci třeba jedné a nebo více sousedících honiteb?
Částečně školení myslivců již probíhají, a to především s ohledem na vysvětlení problematiky biologické bezpečnosti. Některá školení již proběhla a další budou následovat. V současnosti máme připravenou online formu vzdělávání, tak aby každý účastník byl informován o správném způsobu odběru vzorku, zacházení s biologickým materiálem a desinfekci. Výsledkem těchto školení vy mělo být osvědčení. Organizované vyhledávání kadáverů se zatím neplánuje s ohledem na zachování klidu v oblasti.
 
Nálezné za nalezený kus 3000 Kč platí v celé oblasti? Jaká evidence a komu patří nálezné – nálezci a nebo uživateli honitby? Jaká bude evidence nalezených kusů?
Nálezné bude vypláceno ve výši 3000 Kč nálezci v pásmu infekce. Nálezné se vyplácí nálezci, nikoli uživateli honitby. Veškerá nalezená zvěř bude označena plombou, stejně jako tomu bude i u zastřelených divokých prasat, jakmile bude lov opět umožněn.
 
Dostane každá honitba kafilerní box a jaká se k použití boxu budou vztahovat pravidla – znepřístupnění pro nepovolané osoby, na jakých místech, kdy a kdo odveze, …?
V honitbách v pásmu infekce jsou vytipována místa pro vytvoření svozných míst. Tato místa budou vybavena kafilerním boxem a označena evidenčním číslem. Svoz bude provádět veterinární asanační podnik na základě telefonického požadavku.
 
Při nálezu kadáveru bude potřeba ochrana myslivců? Gumáky, oblek, rukavice? Kdo toto vybavení bude a jak hradit?
Virus AMP není přenosný na člověka. Z hlediska OP je potřeba zajistit, aby virus nebyl šířen. Myslivec by měl být vybaven dezinfikovatelnou obuví a rukavicemi (případně jednorázovými OP). Jednorázové pomůcky budou po použití uloženy společně s kadáverem na svozném místě k následné likvidaci v asanačním podniku.
Po odstranění kadáverů bude místo desinfikováno. Postřikovače pro tuto desinfekci budou do honiteb dodány ze Státního fondu hmotných rezerv. Současně s desinfekcí místa nálezu myslivec provede i desinfekci obuvi. Případné účelně vynaložené prostředky bude možné uplatňovat na MZe v rámci náhrad.
 
Uvažuje se i o použití lapáků a odchytových klecí?
Ano, podmínky budou ještě upřesněny.
 
Jaká bude spolupráce s obecními úřady – co když se najde uhynulý kus v intravilánu obce? Bude také vypláceno nálezné? Co když se divočák srazí autem na silnici?
Při nálezu v intravilánu obce bude také vypláceno nálezné. Na sražená zvířata se nahlíží stejně jako na nález uhynulého kusu. Ten musí být neprodleně ohlášen příslušnému uživateli honitby (mysliveckému hospodáři), případně obci a na KVS.
 
Jaká je spolupráce a koordinace opatření se sousedy v Polsku a Německu?
S polskými a německými kolegy je SVS v úzkém kontaktu a vzájemně se informujeme.
 
Jaké jsou možné finanční postihy při porušení protiepidemických opatření?
Při porušení MVO lze uložit pro fyzickou osobu až do výše 100 tis. Kč a u podnikajících fyzických osob a právnických osob je sankce až 2 mil. Kč.
 
 

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...