ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Protest proti návrhu Evropské komise

| Diskuzní fórum
Protest proti návrhu Evropské komise
Protest proti návrhu Evropské komise na zákaz myslivosti, rybaření a lesnictví na 10 % rozlohy EU
 
My, hospodáři v krajině z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů a školkařských provozů, jsme hluboce znepokojeni návrhem Evropské komise na zákaz lovu, rekreačního rybolovu, lesnictví aj. druhů hospodaření v krajině v tzv. přísně chráněných oblastech, které mají pokrývat nejméně 10 procent území EU. 
Důrazně žádáme v příslušných orgánech zasáhnout proti tomuto návrhu, který podle našeho názoru bude mít velmi negativní důsledky pro lov a rybolov, jakož i na další aktivity v sociálně-ekonomické, kulturní a ekologické oblasti v celé EU.
 
V květnu 2020 představila EK strategii biologické rozmanitosti na rok 2030, která obsahuje cíl 30 % pro chráněná území, z nichž 10 % by mělo být „přísně chráněno“. Leckteré cíle této strategie vítáme s ohledem na obnovení biologické rozmanitosti. Nicméně, jsme velmi kritičtí vůči odkazu s následujícím textem, který byl předložen na schůzi expertní skupiny NADEG dne 22. října 2020:
To znamená, že přísně chráněná území by měla být obsazena přirozeně se vyskytujícími stanovišti a druhy a měla by mít dostatečnou velikost, sama o sobě nebo společně s nárazníkovými zónami s nižší úrovní ochrany, aby bylo zajištěno nerušení přírodních procesů, na nichž závisí. Činnosti, jako jsou těžba, rybolov, lov nebo lesnictví, nejsou s touto úrovní ochrany kompatibilní.“
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 stanoví, že by měla být věnována zvláštní pozornost oblastem s velmi vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, s prioritou pro pralesy a jiné ekosystémy bohaté na uhlík. Nicméně, návrh NADEG se odchyluje značně z odkazů na těžební činnosti uvedené strategie tím, že považuje lov jako využívání přírodních zdrojů v průmyslovém měřítku.
Porovnání (rybo)lovu s těžbou dokazuje naprostý nedostatek pochopení toho, co udržitelný lov je, a jakou roli hraje v naší dnešní společnosti. Je v rozporu s několika pozitivními iniciativami týkajícími se úlohy lovu pro zachování biologické rozmanitosti, jako je například iniciativa EU pro udržitelný lov a Evropská charta myslivosti a biologické rozmanitosti podle Bernské úmluvy.
Současný návrh EK představuje zásadní a neoprávněnou změnu v přístupu k chráněným oblastem na úrovni EU. Za současného režimu EU neexistuje žádný předpoklad proti lovu a rybolovu v oblastech sítě Natura 2000. Naopak, tyto činnosti jsou často považovány za přínosné jak z hlediska socioekonomických a kulturních hodnot, tak z hlediska ekologických požadavků těchto lokalit. S ohledem na to Evropská komise již dříve zdůraznila, že se domnívá, že lovecké činnosti v lokalitách Natura 2000 by měly být určovány převážně na místní úrovni.
V současné době všechny členské státy umožňují lov v oblastech Natura 2000 a většina členských států povoluje lov v nějaké podobě v národních parcích. Zdá se, že Evropská komise nyní věří, že chráněné oblasti IUCN ochrany kategorie Ia a Ib (tj. panenská divočina bez lidského osídlení), jsou do značné míry v souladu s cíli v oblasti biologické rozmanitosti strategie. Avšak protože tyto krajinné typy jsou v rámci EU omezené, tak požadavek na podíl 10 % by znamenal velké zpřísnění hospodaření v krajině v mnoha venkovských oblastech s existujícím (a bezproblémovým) využíváním přírodních zdrojů.
IUCN kategorie II - národní parky je často používána v EU a umožňuje zónování různých aktivit. V rámci evropských národních parků je lov často pod kontrolou orgánů národních parků orgány. To přispívá k efektivní ochraně lovem, např. management spárkaté zvěře a invazivních druhů, stejně jako eliminaci onemocnění zvířat. Lov, rekreační rybolov a ekoturistika také poskytují ochranu, ekonomické a sociální aspekty v souladu s cíli ochrany.
 
Naopak, zákaz lovu a rybolovu jako měřítko na 10 % plochy povrchu EU bude mít vážné důsledky. Negativně to ovlivní soukromé vlastnictví půdy a vlastnická práva, zamezí to environmentálnímu užitku z lovu a rybolovu a povede k dodatečným nákladům (například pokud místní státní orgány budou muset provozovat myslivost samy), přičemž přínos pro zachování biologické rozmanitosti nebude žádný.
Je také velmi netransparentní, že návrh EK je projednán bez důkladného posouzení dopadů na vlastnická práva, rozvoj venkova, cestovní ruch, práva místních obyvatel a mnoho dalších oblastí.
 
Je třeba zdůraznit, že skutečnost, že některé z myšlenek o EK jsou uvedeny ve formě „vodítka“ nikterak nesnižuje jejich potenciální negativní dopady. Je dobře známo, že předchozí pokyny Komise se staly de facto závaznými pravidly, například prostřednictvím judikatury Evropského soudního dvora, pokud se jedná o pokyny k lovu podle ptačí směrnice 79/409/EHS, jakož i pokyny k přísné ochraně druhů zvířat podle směrnice o stanovištích 92/43/EHS .
 
Je proto důležité, aby z navrhovaného textu bylo vypuštěno znění, že lov, rybolov a lesnictví nejsou slučitelné s přísně chráněnými oblastmi.
V souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality by členské státy měly i nadále mít pravomoc rozhodovat o zachování a řízení cílů v rámci chráněných oblastí, které mají být definovány v rámci Strategie. Přístup „shora - dolů“ navržený EK ohrožuje současnou politiku chráněných oblastí v rámci EU v souladu s Úmluvou o biologické rozmanitosti.
 
Ve světle výše uvedených úvah vyzýváme, aby národní zástupce v expertní skupině Evropské komise NADEG , vznesl námitky proti uvedení lovu, rybolovu a lesnictví v textu návrhu nejpozději 15. prosince 2020, což je lhůta stanovená EK k podání připomínek na vědomí.
 
připravil Bohumil STRAKA

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...