ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doby lovu zvěře

245/2002 Sb.
 
   VYHLÁŠKA
 
   Ministerstva zemědělství
 
   ze dne 7. června 2002
 
   o  době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění
   lovu
 
   Změna: 480/2002 Sb.
    Změna: 245/2002 Sb. (část)
    Změna: 403/2013 Sb.
    Změna: 343/2015 Sb.
    Změna: 323/2019 Sb.
    Změna: 592/2020 Sb.
 

   Ministerstvo  zemědělství  stanoví  podle § 68 k provedení § 42 odst. 2
   zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"):
 
   Doba lovu jednotlivých druhů zvěře
 
   § 1
 
   Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:
 
   a)  daněk  skvrnitý  -  daněk  a  daněla od 16. srpna do 31. prosince s
   výjimkou  uvedenou  v  § 2 odst. 1 a daňče od 16. srpna do 31. března s
   výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
 
   b)  jelen  evropský  - jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15.
   ledna  s  výjimkou  uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31.
   března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
 
   c)  jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince
   s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
 
   d)  jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2
   odst. 2,
 
   e)  kamzík  horský  -  kamzík,  kamzice  a  kamzíče  od 1. října do 30.
   listopadu,
 
   f)  koza  bezoárová  -  kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s
   výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
 
   g)  králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v
   § 2 odst. 3,
 
   h)  kuna  lesní,  kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou
   uvedenou v § 2 odst. 2,
 
   i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,
 
   j)  muflon  -  muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou
   uvedenou  v § 2 odst. 1 a muflonče od 1. srpna do 31. března s výjimkou
   uvedenou v § 2 odst. 1,
 
   k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,
 
   l) prase divoké - od 1. ledna do 31. prosince,
 
   m)  sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince
   s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
 
   n)  sika  japonský  -  jelen  a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou
   uvedenou  v  § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou
   uvedenou v § 2 odst. 1
 
   o)  srnec  obecný  - srnec od 1. května do 30. září, srna a srnče od 1.
   září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
 
   p)  zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v
   § 2 odst. 3 a 5
 
   r)  bažant  královský  -  kohout  od 16. října do 15. března s výjimkou
   části  honitby,  která  je  bažantnicí  [§  2  písm.  k)  zákona], nebo
   honitbou,  která  byla  samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze
   lovit  bažanta  královského  -  kohouta  i  slepici  od 1. ledna do 31.
   prosince,
 
   s)  bažant  obecný  - kohout od 16. října do 31. ledna s výjimkou části
   honitby,  která  je  bažantnicí  [§  2 písm. k) zákona], nebo honitbou,
   která  byla  samostatnou  bažantnicí  (§  69  zákona)], v níž lze lovit
   bažanta  obecného  - kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince, a s
   výjimkami uvedenými v § 2 odst. 4 a 5 a 6,
 
   t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,
 
   u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,
 
   v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,
 
   w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna,
 
   x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna,
 
   y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,
 
   z)  krocan  divoký  - krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze
   krocan  též  od 15. března do 15. dubna s výjimkou části honitby, která
   je  bažantnicí  [§  2  písm.  k)  zákona],  nebo  honitbou,  která byla
   samostatnou  bažantnicí  (§ 69 zákona), v níž lze lovit krocana a krůtu
   od 1. ledna do 31. prosince,
 
   aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu,
 
   bb)  perlička  obecná  od  16.  října  do 31. prosince s výjimkou části
   honitby,  která  je  bažantnicí  [§  2 písm. k) zákona], nebo honitbou,
   která  byla  samostatnou  bažantnicí  (§  69  zákona),  v níž lze lovit
   perličku od 1. ledna do 31. prosince,
 
   cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,
 
   dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu,
 
   ee) straka obecná od 1. července do konce února,
 
   ff) vrána obecná od 1. července do konce února,
 
   gg)  orebice  rudá  od 1. září do konce února s výjimkou části honitby,
   která  je  bažantnicí  [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla
   samostatnou  bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit orebici rudou od
   1. ledna do 31. prosince, a s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 4.
 
   § 2
 
   (1)  Celoročně  lze  v  oboře  lovit  druhy zvěře, pro které byla obora
   zřízena  a  byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy
   (§ 3 odst. 2 zákona).
 
   (2)  V  oblastech  chovu  tetřeva  hlušce,  tetřívka  obecného, jeřábka
   lesního  a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu
   lesní, kunu skalní a jezevce lesního.
 
   (3)  Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených
   vinicích.  Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení,
   které  celoročně  zabraňuje  uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto
   plochy.
 
   (4)  Doba  lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1.
   září  do  31. prosince a pro bažanta obecného od 1. září do 31. ledna s
   výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo
   samostatné  bažantnice  (§  69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit bažanta
   obecného a orebici rudou s využitím loveckého dravce od 1. ledna do 31.
   prosince.
 
   (5) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba
   lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou
   části  honitby,  která  je  bažantnicí  [§  2  písm.  k)  zákona], nebo
   samostatné  bažantnice  (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit odchytem
   bažanta obecného - kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince.
 
   § 2a
 
   Od  1.  ledna  2020  do  31.  března 2025 se doba lovu stanoví pro dále
   uvedené druhy zvěře odchylně od ustanovení § 1 takto:

 
   a)  daněk  skvrnitý  - daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1.
   srpna  do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let
   věku od 1. ledna do 31. prosince,
 
   b) jelen evropský - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna
   do  31.  ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku
   od 1. ledna do 31. prosince,
 
   c) muflon - muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou v §
   2  odst. 1, muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou
   v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
 
   d)  sika japonský - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna
   do  31.  ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku
   od 1. ledna do 31. prosince,
 
   e)  sika  Dybowského  -  jelen  od 1. července do 31. ledna a laň od 1.
   srpna  do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let
   věku od 1. ledna do 31. prosince,
 
   f)  srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou v
   § 2 odst. 1, srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2
   odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
 
   g)  kamzík  horský  -  kamzík,  kamzice  a  kamzíče  od 1. října do 31.
   prosince.
 
   § 3
 
   Bližší podmínky provádění lovu
 
   (1)  Na  stejném  honebním  pozemku  lze  lovit  zajíce  polního  pouze
   jedenkrát  v  roce  a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se
   nevztahuje  na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a
   na  lov  bažanta  obecného, bažanta královského, orebici rudou, krocana
   divokého a perličky kropenaté v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona].
 
   (2) Společným lovem "na tahu" lze lovit
 
   a)  husu  běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to
   ve středu, v sobotu a v neděli,
 
   b)  kachnu  divokou,  lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého
   pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.
 
   § 4
 
   Účinnost
 
   (1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.
 
   (2)  Ustanovení  §  1  písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem
   vstupu  smlouvy  o  přistoupení  České  republiky  k  Evropské  unii  v
   platnost.
 
   Ministr:
 
   Ing. Fencl v. r.
 
   1)  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
   č.  347/1992  Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona
   č.  16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona
   č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb.
 
   Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
   České  národní  rady  č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
   znění  vyhlášky  č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č.
   85/2000 Sb. a vyhlášky č. 190/2000 Sb.
 
 

Zpracování dat...