ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zlínský kraj, ČSSD

Budete podporovat myslivecké aktivity na úrovni kraje?
 
Ano
 
Budete ve vašem regionu finančně podporovat myslivecké vzdělávání (environmentální výchovu)?
 
Ano
 
Budete podporovat finanční příspěvky na pachové ohradníky na území kraje a opatření ke snížení rostoucích střetů vozidel se zvěří?
 
Ano
 
Jak vnímáte postavení myslivců z hlediska péče o zvěř a přírodu?
 
Myslivci mají naprosto nezastupitelnou úlohu z pohledu regulace populací zvěře ve vazbě na prostředí, ve kterém zvěř žije. Tradiční myslivost nikdy nebyla jen samoúčelnou aktivitou zacílenou na lov. Není účelem chovat maximální počty zvěře, které pak ničí své vlastní prostředí a působí zemědělské škody. Myslivecké spolky jsou ti, kteří potřebu této rovnováhy vnímají a také umí zajistit.
 
Jak vnímáte myslivce z hlediska společenského postavení a jejich aktivit na venkově?
 
K našemu venkovu myslivost historicky patří. Myslivecké tradice, akce pořádané mysliveckými spolky jsou, aspoň u nás na Moravě, součástí společenského života, vytváření jakéhosi pozitivního lokálního patriotismu ve většině obcí. Kromě toho myslivci u nás také odvedli obrovskou práci při likvidaci Afrického moru prasat. Za to jim patří obdiv a poděkování.
 
Myslíte si, že je dostatečně silný argument, že byla česká myslivost jako první na světě zapsána na seznam národního nehmotného kulturního dědictví? Stačí to k obhajobě myslivců, případně jak více a jinak by se mohli prezentovat?
 
Je velká deviza pro naši kulturu v tom nejširším slova smyslu, že myslivecké obyčeje, zvyky, rituály jsou národním kulturním dědictvím. Život nejen na venkově by byl o mnoho šedivější, kdyby tyto tradice měly zaniknout. I když vzhledem k práci se zbraní je to trochu těžké, ale určitě je třeba se více zaměřit na práci s mladými.
 
Které otázky a témata byste chtěl (chtěli) v případě úspěšné volby řešit ve prospěch české myslivosti? Čím by bylo možné pomoci myslivcům a jaké zákony, vyhlášky či právní normy byste chtěl (chtěli) v dalším volebním období změnit?
 
Pro rozvoj myslivosti v ČR je důležité úspěšné dokončení novely zákona o myslivosti a navazujících právních předpisů. Chceme, aby myslivost plnila svou ústavně podloženou funkci a zcela naplňovala svůj význam specifikovaný už v současném zákoně. Dotační politikou pak chceme pomoci podpořit společensky významné činnosti myslivců jako jsou udržování pachových ohradníků, výstavba odchytových zařízení a přezimovacích obůrků i posilování populací vzácných druhů zvěře jako jsou koroptve nebo tetřevovití. Budeme prosazovat i snížení DPH při pronájmu honiteb. Chceme také motivovat zemědělce k zakládání krajinných prvků jako jsou remízky, meze, loučky, biopásy, pěstování plodin v menších celcích.
 
Máte ve svém volebním programu některé části, které by měly oslovit myslivce jakožto potenciální voliče právě vaší strany?
 
V programu pro Zlínský kraj máme oblast Životní prostředí – ZDRAVÁ KRAJINA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT! kde říkáme, že „při rozvoji kraje upřednostníme řešení šetrná k přírodě“ a oblast Život v kraji – KRAJ, KDE TO ŽIJE! , kde garantujeme, že „ zajistíme více peněz pro spolky“. Pro celostátní program a obecně platí odpovědi v bodě 7.
 
Jste připraven/a konzultovat některé změny s Českomoravskou mysliveckou jednotou, resp. českými myslivci?
 
ČMMJ je pro nás zásadní a reprezentativní partner s šedesátitisícovou základnou. Spolupracujeme a dál budeme spolupracovat a konzultovat návrhy s myslivci jak na krajské, tak národní úrovni. Máme společný zájem, kterým je rozvoj myslivosti ve všech jejích funkcích
 
Jaká témata a myšlenky by vám mohli pomoci myslivci prosazovat? Jakou by vám vůbec mohli poskytnout podporu?
 
S myslivci má sociální demokracie společný rozumný a vyvážený vztah ke krajině, představu racionálního využití přírodního bohatství, kam zvěř i les patří. V tom bychom se měli vzájemně podporovat a hledat synergické efekty pro ochranu a rozvoj tohoto národního dědictví.
 
Jak se stavíte k navrhovaným zákazům Evropské komise, která má aktuálně v plánu zakázat plošné užívání olověného střeliva do zbraní?
 
S tímto návrhem ministr Toman za ČSSD, nesouhlasil a vznášel k němu námitky. Problém je v tom, že za olověné střelivo zatím neexistuje odpovídající náhrada, která by neměla jiné problematické vlastnosti škodlivé vůči prostředí či ohrožující při vlastní střelbě. Dokud nebude odpovídající náhrada olova, nelze s plošným zákazem souhlasit.
 
Jaký máte názor na aktuální návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, spočívající v zakotvení "Práva bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní"?
 
Současná právní úprava, trestní zákoník, poskytuje dostatek možností k použití zbraně v rámci krajní nouze či nutné obrany. Nejen podle mne je tento návrh naprosto nadbytečný.
 
V ČR dlouhodobě ubývá v zemědělské krajině drobná zvěř, ale také další druhy živočichů. Celoevropsky se snižuje index polního ptactva. Jaká by podle vás měla být zavedena opatření, aby se tento nepříznivý proces podařilo zastavit či dokonce zvrátit?
 
Kromě toho, co už bylo řečeno, je třeba více rozčlenit krajinu krajinnými prvky, zajistit větší diverzitu plodin na menších plochách, obnovit mokřady. Zdůrazňuji, že spoustu těchto opatření ministerstvo pod vedením ČSSD již zavedlo nebo zavádí. Je třeba také racionálně omezit užívání chemických přípravků a intenzivních technologií.
 
Jak vnímáte zvěřinu a její konzumaci v domácnostech?
 
Zvěřina je v podstatě biopotravina, velmi hodnotná s minimem tuku a cholesterolu a se širokými možnostmi využití v kuchyni. Zvěřina by ale měla být spíš součástí svátečního stolu a zpestřením jídelníčku, než běžnou potravinou. Jedná se přece jen o národnímu bohatství.
 
kraj, politická strana
 
Zlínský kraj, ČSSD
 
jméno, příjmení lídra kandidátky
 
Olga Sehnalová

Zpracování dat...