ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Myslivecká statistika za rok 2008

Myslivecká statistika za rok 2008 Dne 15. 7. 2009 zveřejnil Český statistický úřad souhrnný Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009. Jedná se o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství výkaz Mysl (MZe)-1-01, tak i Ministerstva životního prostředí výkaz Mysl (MŽP)-2-01. V úvodní části základní údaje o honitbách (výměry honebních pozemků, počtu honiteb) došlo k mírnému nárůstu jak celkové výměry, tak i počtu honiteb, ale průměrná velikost honiteb se proti minulému roku nezměnila. U klasifikace honiteb se neobjevily významnější změny. Nejzajímavější jsou výsledky celého bloku o mysliveckém hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech.

 
HONEBNÍ PLOCHA A HONITBY
V roce 2008 bylo v ČR vykázáno celkem 5740 honiteb, což je o 11 honiteb více než v předchozím roce (v důsledku ukončení odvolacích řízení), celková výměra honební plochy činila 6 851 466 ha, se zvýšením počtu honiteb byl vykázán i nárůst výměry honební plochy o 13 892 ha. Z celkového počtu honiteb je 191 obor s celkovou výměrou 45 140 ha a 286 bažantnic s celkovou výměrou 97 585 ha. Průměrná výměra honitby je 1193 ha (stejná jako v roce 2007 – 1193 ha), obory 236 ha (v roce 2007 – 236 ha) a bažantnice 341 ha (v roce 2007 – 354 ha). V roce 2008 vykázali uživatelé honiteb celkem 95 092 osob – držitelů platných loveckých lístků, trvale vykonávajících v honitbách právo myslivosti (v roce 2008 – 94 820).
 
POČETNÍ STAVY ZVĚŘE A JEJÍ LOV
V porovnání s mysliveckým rokem 2007/2008 jsou rozdíly v normovaných stavech zvěře celkem méně významné, došlo ke zvýšení počtu normované zvěře u jelena evropského (+ 23), daňka skvrnitého (+ 198), srnce obecného (+ 976), zajíce polního (+ 2183) a snížení u muflona (- 114) a prasete divokého (- 78).
U všech hlavních druhů spárkaté zvěře byl proti roku 2007/2008 zaznamenán zvýšený počet ulovené zvěře (odstřel + odchyt), u jelení + 5,9 %, daňčí + 17,5 %, mufloní + 11,8 %, srnčí + 16,7 %, sika + 14,3 %, černá + 14,5 %, naproti tomu u drobné zvěře byl zaznamenán mírný pokles, u zajíce - 9 %, kachny - 3,8 % a u bažantí zvěře - 10 %.
Zvláštní pozornost si opět zaslouží nárůst lovu černé zvěře v absolutním počtu, kdy bylo uloveno 138 723 ks a byl tak vytvořen nový rekordní úlovek v historii České republiky. Na výši lovu se kladně projevila kampaň MZe včetně doporučení pro státní správu lesa a myslivosti i odpovědný přístup uživatelů honiteb, kteří se snaží o redukci stavů především odlovem selat a lončáků v počtu 132 034 ks z celkového odlovu, což představuje 95 %.
V dlouhodobém sledování je to velmi úspěšný výsledek mysliveckého hospodaření se spárkatou zvěří za posledních pět let, hodnotíme-li nárůst jarních kmenových stavů a zvyšující se počty ulovené zvěře. Méně spokojení jsme s poklesem lovu drobné zvěře, jejíž jarní kmenové stavy dlouhodobě stagnují a každoroční zazvěřování je finančně velmi náročné.
Výsledky lovu a sčítání jednotlivých druhů zvěře jsou uvedeny ve výkazu v části III. Výsledky mysliveckého hospodařenÍ, tab. 1 Lov zvěře, zazvěřování a jarní kmenové stavy zvěře (k 31. 3. 2009) a tab. 2. Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov. V části IV. VÝSKYT DALŠÍCH DRUHŮ ZVĚŘE A JEJICH LOV POKUD BYLA UDĚLENA VÝJIMKA, a v části V. LOV DALŠÍCH ŽIVOČICHŮ.
Pro zajímavý pohled na vývoj lovu spárkaté a drobné zvěře za posledních dvaačtyřicet let byla vyhotovena výběrová sestava z databáze Ministerstva zemědělství, které vyhodnocuje každoročně agregované údaje o honitbách z 98,98 % honební plochy v ČR.
 
Lov spárkaté zvěře v posledním roce sledování vykazuje narůstající počty, křivky grafu stoupají u všech druhů spárkaté zvěře. Srnčí zvěř zůstává nejrozšířenější zvěří, vyskytuje se ve všech honitbách, ale z hlediska počtu ulovených kusů je na druhém místě za černou zvěří. V letošním mysliveckém roce lze opět očekávat vysoký počet ulovené černé zvěře. Jelení zvěř má vyrovnanější grafickou křivku než zvěř srnčí a černá, přesto její každoroční úlovky jsou stále vysoké. Velmi vyrovnanou a stále stoupající grafickou křivku má zvěř daňčí a mufloní. Stále stoupající trend mají počty ulovených kusů jelena siky, který se lovil jen ve 456 honitbách.
 
Z přiložené tabulky a grafu lovu drobné zvěře a lišky upoutají klesající křivky i počty u všech druhů zvěře v posledním roce. Počet ulovených zajíců, i při mírném poklesu, ještě přesahuje desetiletý průměr. U bažanta a kachny se na počtech ulovených kusů významně podílí zazvěřování honiteb dospělou i mladou zvěří. Lov lišek zaznamenal mírný nárůst  i v posledním roce.
 
Uvedené vývojové tendence lovu zvěře v přiložených tabulkách a grafech dávají přehled o mysliveckém hospodaření na území v působnosti Ministerstva zemědělství. Obdobný přehled včetně grafického vyjádření si může sestavit každý uživatel honitby před sestavením plánu mysliveckého hospodaření, neboť právě výsledky lovu zvěře a jejich porovnání se sčítanými stavy zvěře jsou jedním z důležitých nástrojů pro vypracování plánu lovu zvěře, kromě posouzení celkového stavu ekosystému, výsledku porovnání kontrolních a porovnávacích ploch a výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech, ze stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů očekávané produkce, jakož i ze záměrů, které byly uvedeny v návrhu na uznání honitby. Za vývoj mysliveckého hospodaření v honitbě nese spoluodpovědnost i držitel honitby, který sestavení těchto plánů schvaluje.
 
Celkový oficiální přehled o mysliveckém hospodaření vyjádřeném v číslech lze nalézt i na internetových stránkách www.mze.cz v sekci lesní hospodářství, kategorie statistika v oblasti, pod odkazem myslivost. Nebo na adrese www.czso.cz, internetových stránkách Českého statistického úřadu.
pracovník odpovědný za statistiku MZe,
Odboru rybářství, myslivosti a včelařství

Zpracování dat...