vychází v 7:30 a zapadá v 17:58
vychází v **:** a zapadá v 20:25
 

Nemožnost výcviku psa kvůli MVO AMP

Dotaz č.: 75

Otázka:

V místě bydliště jsem oslovil MS na dotaz provádění výcviku loveckého psa v této honitbě. Převážně Stopa, vše prováděno na řemeni. Ze strany MS bylo rezolutně zamítnuto z důvodu Mimořádného veterinárního nařízení k zamezení šíření AMP a s tím spojené důkladné sledování zdravotního stavu a intenzivní lov. V případě že bych výcvik v honitbě prováděl byl bych nahlášen popř. pokutován Státní správou myslivosti. Nejsem členem tohoto MS, ani zde neprovadim právo myslivosti. Ma na toto omezení MS právo?

Tazatel:

Odpověď:

 
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, která nařídila státní veterinární správa, ukládá povinnosti uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu (případně osobám obhospodařujícím hospodářskou půdu v oblasti s intenzivním odlovem), ale nedává jim žádná práva – např. oprávnění zakazovat vstup atd. Omezení na základě těchto opatření tedy nejsou možná.
Myslivecký spolek může nicméně podat podnět státní správě myslivosti jako orgánu, který je oprávněn k projednávání přestupků dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoM). Zůstává však otázkou, zda lze jednání, které v dotazu popisujete, považovat za přestupek dle ZoM.
Přestupky fyzických osob jsou upraveny v § 63 ZoM. Z dotazu vyplývá možnost posouzení jednání jako přestupku dle § 9 odst. 3 ZoM, pokud by státní správa myslivosti nařídila omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí (podobné omezení nebo i zákaz vstupu by mohla nařídit ještě státní správa lesů dle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Pakliže státní správa myslivosti takové omezení nebo zákaz nenařídila, připadá v úvahu posoudit dané jednání jako přestupek dle § 10 odst. 1 ZoM a dle kterého „Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“ Zde je vhodné se blíže pozastavit nad termínem „volné pobíhání“. Jedná se o tzv. neurčitý právní pojem. Z odborné literatury plyne, že „pes musí být na takovém místě, že jeho vedoucí neví přesně, kde jeho pes je a jak se chová, a není schopen ho účinně svými pokyny ovládat a kontrolovat jeho počínání včetně případného přivolání.[1] Z dotazu však plyne, že výcvik hodláte provádět striktně na vodítku, což rozhodně nelze považovat za volné pobíhání v honitbě. Zmínku si zaslouží i současná úprava souhlasu uživatele honitby s výcvikem psa. Povinnost předchozího souhlasu byla upravena vyhláškou č. 134/1996 Sb., vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o myslivosti, která v § 10 odst. 3 stanovovala: „Zkoušky lovecké upotřebitelnosti a výcvik psů všech plemen v honitbě jsou možné pouze s předchozím souhlasem uživatele honitby.“ Tato vyhláška však byla nahrazena vyhláškou č. 244/2002 Sb., vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Nová vyhláška pak podobné ustanovení o povinnosti předchozího souhlasu neobsahuje. Dr. Čechura se však domnívá, že i přes absenci daného ustanovení, lze stejnou povinnost dovodit ze současné právní úpravy (vizte odpověď k dotazu č. 547), nicméně i to pouze v případě, že se jedná o výcvik bez vodítka a v bližším kontaktu se zvěří. Domnívám se tedy, že výcvik psa na vodítku by neměl být považován za přestupek i přes absenci povolení.
Problematické by mohlo být ještě ustanovení § 9 odst. 1 ZoM: „Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem (...).“ Pokud by tedy státní správa myslivosti Vaše jednání posoudila jako plašení zvěře, mohla by Vám být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
Shrnutí: pokud hodláte provádět výcvik psa pouze na vodítku a bez bližšího kontaktu se zvěří, který by se dal posuzovat jako její plašení, neměla by Vám hrozit ze strany státní správy myslivosti žádná sankce. Nicméně bych v tomto případě vzhledem k důkladnému sledování zdravotního stavu a intenzivnímu lovu doporučil držet se pokynů mysliveckého spolku jako orgánu ochrany zvěře a přírody – pokud si nepřeje, abyste v současnosti prováděl výcvik v honitbě, zřejmě k tomu má důvod.
 


[1] VETEŠNÍK, Pavel. Právní regulace volného pohybu zvířat v lidské péči a v zájmovém chovu. Příspěvek ve sborníku Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 219.
Zpracování dat...