vychází v 7:30 a zapadá v 17:58
vychází v **:** a zapadá v 20:25
 

Registrace LUP ve více MS

Dotaz č.: 78

Otázka:

Pro kolik MS může být můj lovecky upotřebitelný pes registrován?

Tazatel:

Odpověď:

Otázka několikanásobné registrace LUP pro více honiteb je v praxi často diskutována. Důvodem je chybějící zákonná norma, která by uvedenou problematiku řešila jednoznačně.
Evidenci lovecky upotřebitelných psů upravuje § 44 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) a dále § 15 prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti (č. 244/2002 Sb.).
Citovaná ustanovení hovoří o tom, že „Uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy.“ (§ 44 odst. 1 ZoM), kdy se dále stanoví „Pro honitbu [§ 2 písm. i) zákona], která má stanoveny jakostní třídy, minimální stavy a normované stavy drobné zvěře [§ 2 písm. l), § 3 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona], počty držených psů takto: (...)“.
Osobně se domnívám, že pokud jedna osoba může vykonávat mysliveckého hospodáře ve dvou honitbách, pak nic nebrání tomu, aby jeden a týž pes mu mohl být k dispozici v těchto honitbách. To platí samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny výše uvedené podmínky, zejm. podmínky „držení“ psa a jeho „užívání“ a osoba se zaváže, že v případě potřeby se dostaví do honitby (k tomu srov. shodně komentářová literatura Bohuslav Petr a kol. k § 44 zákona o myslivosti).  
Upozorňuji však, že uvedený právní názor bohužel není jednotně přijímán orgány státní správy myslivosti. Praxe se různí a některé orgány si výše citovaná zákonná ustanovení vykládají přísněji, kdy násobnou evidenci netolerují, a to s poukazem na slova „držet“ v honitbě a „užívat“, což dle jejich názoru má směřovat pouze k jedné honitbě.
Před zápisem LUP do více evidencí tak doporučuji se nejprve informovat o konkrétním názoru státního orgánu myslivosti.

Zpracování dat...