REPRODUKCE SRNČÍ ZVĚŘE aneb ÚSPĚCH PO DESETI LETECH (I.)

 
 Vážení čtenáři, více jak deset let se intenzivně zabývám biologií srnčí zvěře s cílem vše písemně zaznamenat a primárně vytvořit ucelené obrazové série zachycující různé okolnosti a praktické skutečnosti týkající se biologie srnčí zvěře. Na textovou část příspěvků účelově navazuji rozsáhlý, ucelený obrazový materiál, který svojí originalitou a vypovídající hodnotou pomáhá čtenáři získat přehlednou a srozumitelnou formou dostatek informací, a nenechá nikoho na pochybách o správnosti popisovaných skutečností.
Ke všem doposud publikovaným tématům mám ve své fotogaleri nashromážděno desetitisíce originálních autentických fotografií, které zachycují srnčí zvěř a všechny její biologické skutečnosti. Jedinou oblastí, kde jsem měl dlouhou dobu obrazový deficit, byla oblast reprodukce srnčí zvěře. V této oblasti mě k jejímu ucelení scházely fotografie zachycující detailně porod srny.
I přes skutečnost, že mám ve svém chovu každoročně k „dispozici“ alespoň jednu srnu plnou, a v době blížícího se kladení srnčat opakovaně navštěvuji výběhy, neměl jsem doposud štěstí porod zachytit, a pokaždé jsem přišel už k „hotovému“. Většina srn v mém chovu kladla buďto v noci, nebo brzy ráno.
V jednom případě jsem porod „propásl“ skutečně jen o pár vteřin. Bylo to v loňském roce, kdy jsem v odpoledních hodinách spatřil srnu, jak klade srnče. Než jsem však stačil doběhnout pro fotoaparát, bylo srnče na světě. Prostě letitá smůla! Jediné, co jsem stihl obrazově zdokumentovat, byla skutečnost, jak srna těsně po porodu požírá placentu a plodové obaly.
V květnu letošního roku se konečně ledy prolomily a smolný den pátek třináctého byl pro mě a moji „vědecko-výzkumnou“ práci nejštědřejším dnem za posledních deset let. U jedné srny se mi podařilo zachytit, a obrazově zdokumentoval porod, respektive všechny tři jeho fáze. Přibližně dvě hodiny jsem měl příležitost „asistovat“ srně při porodu, a z bezprostřední blízkosti všechny skutečnosti fotografovat.
Každá činnost nese i svá nebezpečí a případná úskalí. Tak tomu bylo i v mém případě. Ve výběhu, společně se srnou, se totiž nacházel kapitální tříletý srnec – biologický otec srnčat, který mi fotografování výrazně ztěžoval a opakovaně dával najevo, že se nacházím v jeho teritoriu. Věda a výzkum, a příležitost získat nové unikátní fotografie zachycující fenomén zrození byla však silnější než potenciální nebezpečí.
Vážení čtenáři, tímto aktuálním článkem přináším nejnovější informace a originální autentické fotografie zachycující porod tříleté srny, respektive narození dvou srnčat - srnečků. Tento zveřejněný materiál, považuji z důvodu mnohaletého čekání na příležitost za nejcennější, který se mě v oblasti biologie srnčí zvěře podařilo obrazově zachytit.
               
Srny kladou srnčata v závislosti na věku, zdravotním stavu a geografické poloze státu časově individuálně rozdílně, většinou v časovém rozmezí duben až červen. Kladení v jiných měsících je u srn vzácností a vzniká důsledkem nepřirozené říjnosti srny, vlivem vnějších podmínek ovlivňující hormonální činnost žláz, a též nestabilní latencí v konkrétním roce.
V našich zeměpisných polohách a podmínkách jsem nejvíce porodů zaznamenal v průběhu měsíce května, většinou však na jeho konci. V České republice nejsou výjimečné i dubnové porody, a proto spatřit v druhé polovině dubna srnu vodící srnče není vzácností.
O přežití časně kladených srnčat prioritně rozhodují klimatické a povětrnostní podmínky v konkrétním roce. V letech s nízkými dubnovými teplotami, mnohdy doprovázenými intenzivními dešti či studenými větry s potenciálním sněžením, může padnout na podchlazení velká část časně kladených srnčat. Také intenzivní deště v časově přirozenější době, tedy v květnu, srnám výrazně ztěžují přirozené podmínky porodu. Srny jsou nuceny klást za mokra a chladna a srnčata nemohou pořádně oschnout.
Srst srnčete je bezprostředně po porodu splihlá a zvlhlá, takže tou dobou neplní svou tepelně izolační funkci. Odpařování plodové vody z mokrého mláděte také působí ztráty jeho tělesné teploty a déletrvající deště tuto skutečnost jen umocňují. Vlivem těchto exogenních faktorů hyne na podchlazení určité procento tělesně slabých srnčat.
 
Těsně před porodem je srna neklidná, pohybuje se pomaleji, nežere a nepije. Je u ní možné pozorovat častější ždímání a kálení. Pokud je srna v době blížícího se porodu rušená, či má pocit nejistoty nebo strachu, její organismus má schopnost porod o několik hodin oddálit, tedy alespoň na nezbytně nutnou dobu, kdy se situace v honitbě uklidní.
Porod srny probíhá většinou v té části dne, kdy určitý druh zvěře při běžném denním režimu odpočívá. Pokud porod probíhá v noci, pak spíše až v její druhé polovině.
Vlastní porod je u srny řízen poměrně složitou hormonální regulací. Rozeznáváme tři fáze porodu. První fáze začíná otevíráním děložního krčku a začátkem děložních kontrakcí. Srna v této době bývá obvykle hodně neklidná, zvláště pokud se jedná o prvorodičku. Časově lze tuto první fázi ohraničit přibližně 1 - 2 hodinami.
Druhá fáze je proces vlastního vypuzování plodů, trvající dle mého pozorování pouze pár desítek minut.
V třetí fázi dochází k vypuzení placent. Druhá a třetí fáze se mohou vzájemě prolínat. Pokud by nedošlo k úplné evakuaci plodových obalů z dělohy, hrozí velké riziko poporodních komplikací.
Srna nejčastěji klade vleže, ale též i vestoje. Srnčata klade v krátkých intervalech tak, že doba vypuzování plodu od vyhřeznutí plodových obalů až po narození posledního srnčete trvá přibližně dvě až tři hodiny. V průběhu kladení je možné pozorovat, jak srna opakovaně vstává a opět zaléhá, a často při tom hlasitě naříká. U srny se při porodu výrazně zrychluje frekvence tepu a dechu, kdy dýchá podstatně rychleji než by fyziologicky odpovídalo teplotě okolního prostředí.
Před porodem se pohlavní ústrojí srny silně prokrvuje a vytéká z něho hlen (nejdříve čirý, později tmavý), který se uvolňuje v děložním krčku. Jeho výtok může spontánně začínat už den před kladením. Pánevní vazy a břišní svaly srně před porodem ochabnou, břicho poklesne, boky vpadnou, a tím se zvýrazní žebra, výběžky obratlů a křížové kosti. Uvolňuje se také svalstvo zádi a beder a pánevní vazy se po ochabnutí prodlužují. U srny prvorodičky, která je od mládí tělesně slabá a podvyživená, bývá úzká porodní cesta, takže plod se obtížně protahuje. U těchto srn bývá porod těžký a pro srnče i matku často i velice nebezpečný.
Srnče je v děloze během svého prenatálního vývoje obaleno plodovými obaly, které se při porodu postupně protrhávají. V plodových obalech je uzavřená plodová voda, která chrání plod před nárazy a hlukem přicházejícím zvenku. Plodové obaly také poskytují imunitní ochranu plodu. Vnější obal plodového vaku obvykle v děložním krčku praskne. Další dva obaly zůstávají na plodu většinou až do doby, kdy vyjde z dělohy. Po prasknutí plodových obalů a výtokem plodové vody dochází ke zvlhčení porodních cest, což usnadní rychlejší vypuzení plodu. Časové odstupy mezi jednotlivými stahy svalů se ve vypuzovací fázi stále zkracují.
Přítomnost plodu v porodních cestách podnítí zvýšenou produkci hormonu oxytocinu. Ten podmiňuje během vypuzování plodu rytmické stahy děložních i břišních svalů. V důsledku stresu může dojít ke snížené produkci tohoto hormonu a k nedostatečným děložním stahům a těžkým porodům. Hormon relaxin umožní uvolnění vazů a pánevní spony, což vede k rozšíření pánevní dutiny.
 
Vlastní porod sestává ze tří fází. Začíná fází otevírací, která je provázena stále se stupňujícími stahy děložních svalů. Stahy dělohy přispívají k roztažení děložního krčku a vtlačení plodu do krčku. U srny se tím výrazně zvyšuje frekvence dechu a srdečního pulsu. Předběžné stahy dělohy mají význam při zaujímání vhodné polohy plodu pro průchod pánevním kanálem. Plod před vlastním porodem mění svoji vnitroděložní polohu. Plod obalený vakem sestávajícím z plodových obalů je vtlačován do děložního krčku, který je tímto tlakem stále rozšiřován. Nedostatečné stahy v otevírací fázi mají za následek snížený mechanický tlak plodu na děložní krček a vypuzování plodu je pak obtížné. Při druhé vypuzovací fázi prochází plod od děložního krčku pochvou až ke stydké štěrbině. Při vypuzovací fázi se stahuje nejen děloha, ale také břišní svaly.
Při porodu dochází k intenzívním peristaltickým stahům na děloze. Plodové obaly jsou tlačeny na vnitřní branku děložního krčku. Zvýšený tlak tekutiny v prvním plodovém vaku zpravidla vyvolá jeho prasknutí a výtok plodové vody. Je důležité, aby nedošlo k nedostatku kyslíku (hypoxii). Z toho důvodu srnče musí projít nejkritičtějším místem děložního krčku co nejrychleji. Zvláště důležité je rychlé vytlačení při případné zadní poloze (zadními běhy napřed), kdy dochází ke kompresi pupeční šňůry o pánevní dno a srnče se začne dusit, protože nemá zajištěn přísun okysličené krve. Ve snaze nadechnout se, vdechne plodovou vodu a zahltí se.
Poslední třetí ráze je poporodní, kdy jsou za plodem, vytlačovány zbytky plodových obalů a placenta. Tato skutečnost je nejlépe patrná na fotografiích, které jsou součástí tohoto příspěvku.
 
U srn, které mají pouze jednoho potomka je poloha plodu ve vyšší fázi březosti zádová (tedy plod v děloze leží na zádech). Teprve těsně před porodem (přibližně 24 hodin) zaujme plod porodní pozici, která je zpravidla taková, že přední končetiny srnčete směřují k ústí dělohy, hlava je natažená a leží mezi běhy. Zadní končetiny jsou složeny v protisměru ústí dělohy. Při porodu proto opouští porodní cesty většinou nejdříve hlava a současně s ní i spárky předních běhů, které jsou obaleny elastickým povlakem. Přední běhy při východu z rodidel bývají již oproštěny od plodových obalů. Tuto skutečnost dokonale zachycuje detailní statická fotografie z místa porodu.
Následně za běhy se objevuje hlava srnčete, krk a ostatní části těla, naposled vychází z matčina lůna zadní běhy. Celý proces vypuzování plodu od vyklouznutí hlavičky až po průchod celého těla trval u každého srnčete přibližně dvě minuty.
Někdy může dojít při porodu ke komplikaci tím, že se vysunou pouze přední běhy srnčete, zatímco hlava se zvrátí dozadu. V důsledku této skutečnosti se mládě v děloze vzpříčí a nemůže být vytlačeno ven. Takový průběh porodu má ve volnosti pro matku i mládě většinou tragické následky. Při porodu jsem měl možnost pozorovat jak vysunuté přední končetiny, které jsou v detailu zachycené na fotografii, se důsledkem kontrakcí opakovaně vysouvaly a zasouvaly zpět do dělohy. U prvního srnčete se tato skutečnost opakovala snad dvacetkrát, u druhého pouze dvakrát.
Literatura uvádí, že u porodu dvojčat obvykle první z nich vychází v poloze čelní, tedy hlavičkou dopředu a druhé v poloze zadní - zadečkem dopředu. Toto tvrzení však potvrdit nemohu. Jak je z pořízené fotografie patrné, obě srnčata z dělohy vycházela popředu, tedy hlavičkou napřed.
 
Při porodu se svalová vrstva dělohy silně stahuje, v důsledku čehož se odtrhne placenta. Placenta vychází většinou 5 - 20 minut po porodu, někdy však z těla vyjde až za 2 - 3 hodiny. Přestávky mezi děložními stahy se po porodu prodlužují, ubývá intenzity kontrakcí, až nakonec úplně ustanou. Po porodu začne děloha regenerovat a stáhne se do normální velikosti.
Při fotografování jsem pozoroval, jak se srna snaží vytékající plodovou vodu (před i po porodu) zachytit a hltavě u svírky vypít. To stejné dělala i s vyhřezlými plodovými obaly a placentou, které po kusech polykala. Srna rovněž olízala všechny stopy krve, které při porodu ulpěly na okolní vegetaci. Také rozžvýkala a pozřela placentu a všechny plodové obaly, které polykala ve velkých cárech. Říká se, že tyto obaly údajně obsahují látky, které zastavují krvácení z rodidel. Toto tvrzení však pokládám za mýtus. Pokud se srně kladoucí v zajetí obaly a placenta odstraní a zabrání se jejich pozření, nemívá to nepříznivé následky. Je pravděpodobné, že odstranění zbytků po kladení má spíše pudový charakter a funguje jako „zametání stop“ před potenciálními predátory.
Tvrdí se též, že pozření plodových obalů podporuje laktaci. Podle mého názoru, pozření placenty a plodových obalů nemá žádný vliv na zvýšení produkce mateřského mléka. Odstraněním zbytků je spíše odvětřeno místo porodu, nedaleko něhož jsou zpravidla brzy srnčata odložena.
Během porodu se krev v pupeční šňůře okamžitě sráží, takže srnče nemůže nikdy vykrvácet, a to ani v případě, kdy srna pupeční šňůru překousne nešetrně. Během případného pádu srnčete na zem dochází k uvolnění srnčete z plodových obalů a většinou i k neřízenému přetržení pupeční šňůry. Zbytek pupeční šňůry, který byl při porodu od placenty odtržen nebo překousnut, během několika hodin srnčeti zaschne a po dvou dnech samovolně odpadne              
Literatura uvádí, že šelmy rodí vleže a přežvýkavci ve stoje. Tuto skutečnost u srny potvrdit nemohu. Jak je z fotografie patrné, poloha při kladení srnčat byla převážně v ležící poloze.
Při porodu srny jsem však obrazově zachytil jeden skutečně zajímavý biologický poznatek. Jakmile vyšla z dělohy hlavička srnčete, srna instinktivně vstala a za opakovaného naříkání udělala pár pohybů. Jakmile se plod v děloze srovnal a částečně i povolilo sevření pánevního kanálu, v důsledku čehož se plod kousek povysunul, srna opět zalehla a porod dokončila vleže. Autentická fotografie tuto skutečnost zcela zřetelně dokumentuje. Stejná situace se opakovala i u druhého srnčete. Tímto počínáním jsem nabyl dojmu, že si srna tímto ulehčuje vypuzování plodu. Hmotnost srnčete a zemská gravitace ji zřejmě pomáhá k snazšímu vytlačení plodu.
Text a snímky Pavel SCHERER
p.scherer@atlas.cz tel. 724 218 513
               

Fotogalerie

Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně složitou hormonální regulací. Na autentické fotografii je zachycena první fáze porodu, kdy z lůna srny opakovaně vyhřezávají plodové obaly naplněné plodovou vodou, nejprve světlou, později tmavší. Tyto obaly srna vleže prokusuje a hltavě pije jejich obsah Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně slo... Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně složitou hormonální regulací. Na autentické fotografii je zachycena první fáze porodu, kdy z lůna srny opakovaně vyhřezávají plodové obaly naplněné plodovou vodou, nejprve světlou, později tmavší. Tyto obaly srna vleže prokusuje a hltavě pije jejich obsah Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně slo... Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně složitou hormonální regulací. Na autentické fotografii je zachycena první fáze porodu, kdy z lůna srny opakovaně vyhřezávají plodové obaly naplněné plodovou vodou, nejprve světlou, později tmavší. Tyto obaly srna vleže prokusuje a hltavě pije jejich obsah Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně slo... Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně složitou hormonální regulací. Na autentické fotografii je zachycena první fáze porodu, kdy z lůna srny opakovaně vyhřezávají plodové obaly naplněné plodovou vodou, nejprve světlou, později tmavší. Tyto obaly srna vleže prokusuje a hltavě pije jejich obsah Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně slo... Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně složitou hormonální regulací. Na autentické fotografii je zachycena první fáze porodu, kdy z lůna srny opakovaně vyhřezávají plodové obaly naplněné plodovou vodou, nejprve světlou, později tmavší. Tyto obaly srna vleže prokusuje a hltavě pije jejich obsah Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně slo... Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně složitou hormonální regulací. Na autentické fotografii je zachycena první fáze porodu, kdy z lůna srny opakovaně vyhřezávají plodové obaly naplněné plodovou vodou, nejprve světlou, později tmavší. Tyto obaly srna vleže prokusuje a hltavě pije jejich obsah Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně slo... Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně složitou hormonální regulací. Na autentické fotografii je zachycena první fáze porodu, kdy z lůna srny opakovaně vyhřezávají plodové obaly naplněné plodovou vodou, nejprve světlou, později tmavší. Tyto obaly srna vleže prokusuje a hltavě pije jejich obsah Foto 1 - 18: Vlastní porod je řízen poměrně slo... Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlastního vypuzování plodů, trvající dle mého pozorování pouze pár desítek minut V průběhu této fáze srna opakovaně vstává a opět zaléhá, a často při tom hlasitě naříká. U srny se při porodu výrazně zrychluje frekvence tepu a dechu. Přibližně za 15 minut se z dělohy vysunula přední končetina. Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlast... Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlastního vypuzování plodů, trvající dle mého pozorování pouze pár desítek minut V průběhu této fáze srna opakovaně vstává a opět zaléhá, a často při tom hlasitě naříká. U srny se při porodu výrazně zrychluje frekvence tepu a dechu. Přibližně za 15 minut se z dělohy vysunula přední končetina. Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlast... Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlastního vypuzování plodů, trvající dle mého pozorování pouze pár desítek minut V průběhu této fáze srna opakovaně vstává a opět zaléhá, a často při tom hlasitě naříká. U srny se při porodu výrazně zrychluje frekvence tepu a dechu. Přibližně za 15 minut se z dělohy vysunula přední končetina. Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlast... Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlastního vypuzování plodů, trvající dle mého pozorování pouze pár desítek minut V průběhu této fáze srna opakovaně vstává a opět zaléhá, a často při tom hlasitě naříká. U srny se při porodu výrazně zrychluje frekvence tepu a dechu. Přibližně za 15 minut se z dělohy vysunula přední končetina. Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlast... Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlastního vypuzování plodů, trvající dle mého pozorování pouze pár desítek minut V průběhu této fáze srna opakovaně vstává a opět zaléhá, a často při tom hlasitě naříká. U srny se při porodu výrazně zrychluje frekvence tepu a dechu. Přibližně za 15 minut se z dělohy vysunula přední končetina. Foto 19 - 25: Druhá fáze porodu je proces vlast... Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cestách podnítí zvýšenou produkci hormonu oxytocinu, který během vypuzování plodu stimuluje rytmické stahy břišních a děložních svalů. Plod před vlastním porodem mění svoji vnitroděložní polohu a zaujímá vhodnou polohu pro průchod pánevním kanálem. Plod obalený vakem sestávajícím z plodových obalů je vtlačován do děložního krčku, který je tímto tlakem stále rozšiřován. Při porodu jsem pozoroval, jak vysunuté přední končetiny, které jsou v detailu zachycené na fotografii, se důsledkem kontrakcí opakovaně vysouvaly a zasouvaly zpět do dělohy. Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cest... Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cestách podnítí zvýšenou produkci hormonu oxytocinu, který během vypuzování plodu stimuluje rytmické stahy břišních a děložních svalů. Plod před vlastním porodem mění svoji vnitroděložní polohu a zaujímá vhodnou polohu pro průchod pánevním kanálem. Plod obalený vakem sestávajícím z plodových obalů je vtlačován do děložního krčku, který je tímto tlakem stále rozšiřován. Při porodu jsem pozoroval, jak vysunuté přední končetiny, které jsou v detailu zachycené na fotografii, se důsledkem kontrakcí opakovaně vysouvaly a zasouvaly zpět do dělohy. Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cest... Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cestách podnítí zvýšenou produkci hormonu oxytocinu, který během vypuzování plodu stimuluje rytmické stahy břišních a děložních svalů. Plod před vlastním porodem mění svoji vnitroděložní polohu a zaujímá vhodnou polohu pro průchod pánevním kanálem. Plod obalený vakem sestávajícím z plodových obalů je vtlačován do děložního krčku, který je tímto tlakem stále rozšiřován. Při porodu jsem pozoroval, jak vysunuté přední končetiny, které jsou v detailu zachycené na fotografii, se důsledkem kontrakcí opakovaně vysouvaly a zasouvaly zpět do dělohy. Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cest... Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cestách podnítí zvýšenou produkci hormonu oxytocinu, který během vypuzování plodu stimuluje rytmické stahy břišních a děložních svalů. Plod před vlastním porodem mění svoji vnitroděložní polohu a zaujímá vhodnou polohu pro průchod pánevním kanálem. Plod obalený vakem sestávajícím z plodových obalů je vtlačován do děložního krčku, který je tímto tlakem stále rozšiřován. Při porodu jsem pozoroval, jak vysunuté přední končetiny, které jsou v detailu zachycené na fotografii, se důsledkem kontrakcí opakovaně vysouvaly a zasouvaly zpět do dělohy. Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cest... Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cestách podnítí zvýšenou produkci hormonu oxytocinu, který během vypuzování plodu stimuluje rytmické stahy břišních a děložních svalů. Plod před vlastním porodem mění svoji vnitroděložní polohu a zaujímá vhodnou polohu pro průchod pánevním kanálem. Plod obalený vakem sestávajícím z plodových obalů je vtlačován do děložního krčku, který je tímto tlakem stále rozšiřován. Při porodu jsem pozoroval, jak vysunuté přední končetiny, které jsou v detailu zachycené na fotografii, se důsledkem kontrakcí opakovaně vysouvaly a zasouvaly zpět do dělohy. Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cest... Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cestách podnítí zvýšenou produkci hormonu oxytocinu, který během vypuzování plodu stimuluje rytmické stahy břišních a děložních svalů. Plod před vlastním porodem mění svoji vnitroděložní polohu a zaujímá vhodnou polohu pro průchod pánevním kanálem. Plod obalený vakem sestávajícím z plodových obalů je vtlačován do děložního krčku, který je tímto tlakem stále rozšiřován. Při porodu jsem pozoroval, jak vysunuté přední končetiny, které jsou v detailu zachycené na fotografii, se důsledkem kontrakcí opakovaně vysouvaly a zasouvaly zpět do dělohy. Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cest... Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cestách podnítí zvýšenou produkci hormonu oxytocinu, který během vypuzování plodu stimuluje rytmické stahy břišních a děložních svalů. Plod před vlastním porodem mění svoji vnitroděložní polohu a zaujímá vhodnou polohu pro průchod pánevním kanálem. Plod obalený vakem sestávajícím z plodových obalů je vtlačován do děložního krčku, který je tímto tlakem stále rozšiřován. Při porodu jsem pozoroval, jak vysunuté přední končetiny, které jsou v detailu zachycené na fotografii, se důsledkem kontrakcí opakovaně vysouvaly a zasouvaly zpět do dělohy. Foto 28 - 36: Přítomnost plodu v porodních cest... Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze porodu. Při vytlačování zaujme srnče porodní pozici, která je zpravidla taková, že přední končetiny srnčete vylézají z dělohy jako první a hlava leží mezi nimi. Následně se objevuje krk a ostatní části těla, naposled vychází z matčina lůna zadní běhy. 
Jak je z detailní fotografie patrné, přední běhy jsou již oproštěny od plodových obalů. Srna se při vytlačování srnčete bolestí „zakusovala“ do země a natahovala všechny běhy. 
Celý proces vypuzování plodu od vyklouznutí hlavičky až po průchod celého těla trval přibližně 2 minuty. 
Jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna intuitivně vstala a za opakovaného naříkání udělala pár kroků, aby se plod v děloze srovnal a povolilo sevření pánve. Poté opět zalehla a porod dokončila vleže.
Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze ... Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze porodu. Při vytlačování zaujme srnče porodní pozici, která je zpravidla taková, že přední končetiny srnčete vylézají z dělohy jako první a hlava leží mezi nimi. Následně se objevuje krk a ostatní části těla, naposled vychází z matčina lůna zadní běhy. 
Jak je z detailní fotografie patrné, přední běhy jsou již oproštěny od plodových obalů. Srna se při vytlačování srnčete bolestí „zakusovala“ do země a natahovala všechny běhy. 
Celý proces vypuzování plodu od vyklouznutí hlavičky až po průchod celého těla trval přibližně 2 minuty. 
Jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna intuitivně vstala a za opakovaného naříkání udělala pár kroků, aby se plod v děloze srovnal a povolilo sevření pánve. Poté opět zalehla a porod dokončila vleže.
Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze ... Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze porodu. Při vytlačování zaujme srnče porodní pozici, která je zpravidla taková, že přední končetiny srnčete vylézají z dělohy jako první a hlava leží mezi nimi. Následně se objevuje krk a ostatní části těla, naposled vychází z matčina lůna zadní běhy. 
Jak je z detailní fotografie patrné, přední běhy jsou již oproštěny od plodových obalů. Srna se při vytlačování srnčete bolestí „zakusovala“ do země a natahovala všechny běhy. 
Celý proces vypuzování plodu od vyklouznutí hlavičky až po průchod celého těla trval přibližně 2 minuty. 
Jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna intuitivně vstala a za opakovaného naříkání udělala pár kroků, aby se plod v děloze srovnal a povolilo sevření pánve. Poté opět zalehla a porod dokončila vleže.
Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze ... Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze porodu. Při vytlačování zaujme srnče porodní pozici, která je zpravidla taková, že přední končetiny srnčete vylézají z dělohy jako první a hlava leží mezi nimi. Následně se objevuje krk a ostatní části těla, naposled vychází z matčina lůna zadní běhy. 
Jak je z detailní fotografie patrné, přední běhy jsou již oproštěny od plodových obalů. Srna se při vytlačování srnčete bolestí „zakusovala“ do země a natahovala všechny běhy. 
Celý proces vypuzování plodu od vyklouznutí hlavičky až po průchod celého těla trval přibližně 2 minuty. 
Jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna intuitivně vstala a za opakovaného naříkání udělala pár kroků, aby se plod v děloze srovnal a povolilo sevření pánve. Poté opět zalehla a porod dokončila vleže.
Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze ... Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze porodu. Při vytlačování zaujme srnče porodní pozici, která je zpravidla taková, že přední končetiny srnčete vylézají z dělohy jako první a hlava leží mezi nimi. Následně se objevuje krk a ostatní části těla, naposled vychází z matčina lůna zadní běhy. 
Jak je z detailní fotografie patrné, přední běhy jsou již oproštěny od plodových obalů. Srna se při vytlačování srnčete bolestí „zakusovala“ do země a natahovala všechny běhy. 
Celý proces vypuzování plodu od vyklouznutí hlavičky až po průchod celého těla trval přibližně 2 minuty. 
Jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna intuitivně vstala a za opakovaného naříkání udělala pár kroků, aby se plod v děloze srovnal a povolilo sevření pánve. Poté opět zalehla a porod dokončila vleže.
Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze ... Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze porodu. Při vytlačování zaujme srnče porodní pozici, která je zpravidla taková, že přední končetiny srnčete vylézají z dělohy jako první a hlava leží mezi nimi. Následně se objevuje krk a ostatní části těla, naposled vychází z matčina lůna zadní běhy. 
Jak je z detailní fotografie patrné, přední běhy jsou již oproštěny od plodových obalů. Srna se při vytlačování srnčete bolestí „zakusovala“ do země a natahovala všechny běhy. 
Celý proces vypuzování plodu od vyklouznutí hlavičky až po průchod celého těla trval přibližně 2 minuty. 
Jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna intuitivně vstala a za opakovaného naříkání udělala pár kroků, aby se plod v děloze srovnal a povolilo sevření pánve. Poté opět zalehla a porod dokončila vleže.
Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze ... Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze porodu. Při vytlačování zaujme srnče porodní pozici, která je zpravidla taková, že přední končetiny srnčete vylézají z dělohy jako první a hlava leží mezi nimi. Následně se objevuje krk a ostatní části těla, naposled vychází z matčina lůna zadní běhy. 
Jak je z detailní fotografie patrné, přední běhy jsou již oproštěny od plodových obalů. Srna se při vytlačování srnčete bolestí „zakusovala“ do země a natahovala všechny běhy. 
Celý proces vypuzování plodu od vyklouznutí hlavičky až po průchod celého těla trval přibližně 2 minuty. 
Jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna intuitivně vstala a za opakovaného naříkání udělala pár kroků, aby se plod v děloze srovnal a povolilo sevření pánve. Poté opět zalehla a porod dokončila vleže.
Foto 38 - 49 Nejočekávanější chvíle druhé fáze ... Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod druhého srnčete, který následoval bezprostředně za prvním. Situace se opakovala - jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna vstala a hmotností srnčete a zemskou gravitací si pomohla k snazšímu vytlačení srnčete. Druhé srnče bylo životaschopnější a vyšlo z dělohy bez plodových obalů. Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod ... Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod druhého srnčete, který následoval bezprostředně za prvním. Situace se opakovala - jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna vstala a hmotností srnčete a zemskou gravitací si pomohla k snazšímu vytlačení srnčete. Druhé srnče bylo životaschopnější a vyšlo z dělohy bez plodových obalů. Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod ... Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod druhého srnčete, který následoval bezprostředně za prvním. Situace se opakovala - jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna vstala a hmotností srnčete a zemskou gravitací si pomohla k snazšímu vytlačení srnčete. Druhé srnče bylo životaschopnější a vyšlo z dělohy bez plodových obalů. Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod ... Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod druhého srnčete, který následoval bezprostředně za prvním. Situace se opakovala - jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna vstala a hmotností srnčete a zemskou gravitací si pomohla k snazšímu vytlačení srnčete. Druhé srnče bylo životaschopnější a vyšlo z dělohy bez plodových obalů. Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod ... Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod druhého srnčete, který následoval bezprostředně za prvním. Situace se opakovala - jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna vstala a hmotností srnčete a zemskou gravitací si pomohla k snazšímu vytlačení srnčete. Druhé srnče bylo životaschopnější a vyšlo z dělohy bez plodových obalů. Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod ... Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod druhého srnčete, který následoval bezprostředně za prvním. Situace se opakovala - jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna vstala a hmotností srnčete a zemskou gravitací si pomohla k snazšímu vytlačení srnčete. Druhé srnče bylo životaschopnější a vyšlo z dělohy bez plodových obalů. Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod ... Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod druhého srnčete, který následoval bezprostředně za prvním. Situace se opakovala - jakmile vyšla z dělohy hlavička, srna vstala a hmotností srnčete a zemskou gravitací si pomohla k snazšímu vytlačení srnčete. Druhé srnče bylo životaschopnější a vyšlo z dělohy bez plodových obalů. Foto 56 – 63 Na fotografiích je zachycen porod ...
Zpracování dat...