ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:57 a zapadá v 18:43
vychází v 11:06 a zapadá v 20:10
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Plná moc pro zastupování na VH

Dotaz č.2022001 [ zadáno ]

Budeme připravovat plné moci k zastupování na valné hromadě. Je lepší tyto plné moci připravit na právnickou osobu – náš spolek, kdy budeme přítomni na valné hromadě já jako předseda a i místopředseda, kdy můžeme podle stanov našeho MS zastupovat spolek každý samostatně nebo plné moci vypsat na fyzické osoby a zastupovat tak vlastníky jako fyzická osoba? Dále bych Vás chtěl požádat, zda byste neměl vzor plné moci přímo pro jednání valné hromady HS.

Možnost usmrcení psa

Dotaz č.2021009 [ zadáno 30.6.2021 ]

pokud je hranice mezi volným pobíháním a výcvikem tak nezřetelná, obtížně stanovitelná, nejde při zastřelení psa o poškození cizí věci... tedy už soukromoprávní delikt? Tedy mohu pak po dotyčném požadovat náhradu? Druhý dotaz: Jak myslivec určí, že jsou splněny podmínky pro usmrcení psa? Je vůbec možné z podstaty věci někomu dát takovou pravomoc? Např. při usmrcení psa je veterinář, a to je, při vší úctě ke kolegům myslivcům, osoba náležitě vzdělaná a s praxí v oboru, vázán souhlasem majitele (mimo extrémy, které tady neřeším). Není tedy dána pravomoc někomu, kdo není schopen v daném případě adekvátní úvahy ve věci? Mnohokrát bylo v médiích omíláno, že pokud někdy někdo neoprávněně vstoupí na Váš pozemek, nemůžete ho jen tak odstřelit, dokonce ani zranit ne... a honitba není majetkem myslivce. Osobně bych si dokázal představit, že chování v lese, pokud je něčím majetkem, podléhá souhlasu majitele a že ten by k případné exekuci dal pokyn. Ale oba víme, že je to v praxi nereálné. Jak to, že tedy myslivec vůbec disponuje takovým právem? Co ho zakládá?

Členství v mysliveckém klubu

Dotaz č.2021008 [ zadáno 30.6.2021 ]

Náš myslivecký klub má pronajatou honitbu od honebního společenstva. Člen honebního společenstva má zájem o členství v našem klubu. Musíme ho přijmout? Dle zák. č. 449/2001 §32 od. 6 ano, nebo bychom nato měli aspoň přihlédnout. V zákoně je psáno myslivecké sdružení je tím míněn i klub nebo spolek? A ještě prosím jeden dotaz v honebním společenstvu je třeba dalších 20 lidí, kteří by měli také zájem o vstup do členství mysliveckého klubu, je možno do stanov klubu zadat určitý počet členů, abychom nemuseli navyšovat členskou základnu? Honitba má 1000 ha. půlka lesa, půlka pole a mít tam třeba 50členů si myslím že je dost na tak malou honitbu.

využití dotací pro činnost MS

Dotaz č.2021007 [ zadáno 30.6.2021 ]

Chci se zeptat, zda může obec, prostřednictvím veřejné finanční podpory (dotace), přispět mysliveckému sdružení na platbu za škody způsobené zvěří na porostech? Abych situaci trošku přiblížil, loni jsme platili škody na lesních porostech, a protože se tyto škody opakují, požádali jsme obec o finanční podporu – pomoc při placení této škody. Peníze nám obec schválila a byly použity na zaplacení škody. Letos jsme opět požádali obec, na zasedání nám byla částka schválena, ale objevily se hlasy odpůrců našeho sdružení s tím, že obec nám prý podle zákona na škody způsobené zvěří nemůže přispět.

Na VH všichni a nebo jen někteří?

Dotaz č.2021006 [ zadáno 30.6.2021 ]

V § 22 odst. 2 ZOM se píše: Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem všech přítomných členů honebního společenstva. Ve stanovách honebního společenstva, které jsou téměř 20 let staré je ale napsáno: Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem přítomných členů. Slovíčko VŠECH zde chybí. Co tedy platí, zákon nebo stanovy?

Přerušení členství ve spolku

Dotaz č.2021005 [ zadáno 30.6.2021 ]

V roce 2016 jsem pozastavil-přerušil své členství v mysliveckém sdružení, letos jsem toto přerušení členství zrušil, předseda MS zařadil na program jednání nejbližší schůze bod "přijetí bývalého člena". Svým pozastavením (přerušením) členství jsem o členství přišel, že se má hlasovat o mém přijetí, jako "bývalého člena"?

Zasedání mimo členskou schůzi

Dotaz č.2021004 [ zadáno 30.6.2021 ]

potřebujeme upravit stávající stanovy spolku o možnost korespondenčního hlasování. Který zákon tuto možnost "hlasování mimo zasedání", vymezuje pro potřeby spolku.

Příbuzenské vztahy v MS a HS

Dotaz č.2021003 [ zadáno 30.6.2021 ]

Je možné, aby členy výboru MS, nebo honebního společenství byly osoby blízké (v příbuzenském vztahu)? Je vhodné, aby hospodář MS byl i starostou honebního společenství?

Sankce vůči mysliveckému hospodáři

Dotaz č.2021002 [ zadáno 30.6.2021 ]

V našem mysliveckém spolku se platí roční členské příspěvky. Chtěl bych požádat o informaci, zda při ukončení členství ať ze strany člena nebo MS musí spolek vrátit z právního hlediska tyto členské příspěvky za celé období, kdy tyto příspěvky byly placeny nebo zůstávají spolku? Ve stanovách spolku máme uveden bod, že každý člen má nárok na výkon práva myslivosti. Dalším bodem je, že nikdo z členů nebude zvýhodňován a nikdo znevýhodňován, což dle mého není dodržováno. V případě, že kterýkoliv člen chce jít na čekanou musí to nahlásit hospodáři. Kdo to neudělá hospodář mu odebere povolenku k lovu. Sám svůj pohyb v honitbě nikomu nehlásí, ale ještě se chlubí, že si přejíždí z místa na místo a co se mu podařilo ulovit. Pokud toto udělá jiný myslivec a střílí, tak poruší nařízení hospodáře a povolenka je v ohrožení. Syn hospodáři napsal, že jde na šoulačku, ale hospodář mu odepsal, že asi 400 m pod ním je na posedu jeho kamarád a že tam jít nesmí. Pak syn seděl na kazatelně a asi 200 m před něj přijel dotyčný kamarád, a to bylo v pořádku. V obou případech se jedná o chodníky kudy chodí černá zvěř. My před něho nesměly a on před nás mohl? Podle mého se jedná o porušení stanov, která jsou odsouhlasená a odeslaná na Městský soud v Praze.

jednání spolku v končící covidové době

Dotaz č.2021001 [ zadáno 3.5.2021 ]

Náš myslivecký spolek je poněkud atypický. Členská základna čítá pouze 7 členů a jejich věková struktura dosahuje v průměru takřka 70 let. Máme tříčlenný volený výbor, kde předseda zastával i funkci myslivecké stráže. Myslivecký hospodář je členem výboru. Třetí člen výboru je finanční hospodář. Máme tříčlennou kontrolní komisi a zbývající sedmý člen je druhou mysliveckou stráží, to znamená, že všichni naši stávající členové jsou zároveň pověřeni i funkcí. V současné době náš stávající předseda mysliveckého spolku ze zdravotních důvodů složil svou funkci včetně výkonu myslivecké stráže. Prozatím nemáme adekvátní náhradu. Nemůžeme svolat členskou schůzi, a to z důvodu covidové pandemie a započít tak projednávání nutných otázek rozhodných pro chod spolku. Není nám znám termín, do kdy musíme sjednat nápravu. Oba zvolení členové výboru, kteří ve funkci zůstávají, mají plnou zastupitelnost předsedy. Chceme zabezpečit další hladký chod spolku, a to i s ohledem na delší časové období. Četl jsem ve vašem právním rozboru, že myslivecký hospodář může zastávat i funkci místopředsedy spolku. Může být také zvolen i jako jeho předseda? Další možností by mohla být změna našich stanov, hlavně ve věci vypuštění kontrolní komise. Kdo by v tomto případě však převzal povinnosti spjaté s touto agendou? Je v souladu s právními předpisy možnost přijetí nového dalšího člena, ovšem za podmiňované podmínky přijetí funkce ve spolku? Zrušení spolku nebo jeho sloučení s některým ze sousedních spolků se nám zdá příliš právně náročné a ne zcela se v těchto otázkách dokážeme adekvátně orientovat (hranice honitby, smlouvy o pronájmu, finanční záležitosti). Téměř všichni jsme v naší honitbě prožili půlstoletí svého mysliveckého života a velice neradi bychom tu naší „rodnou hroudu“ opustili, ale čas a zdravotní stav má svá pravidla. Závěrem všechno výše uvedené shrnu v otázku, jakým nejvhodnějším způsobem prosadit legislativní podmínky spolku tak, aby mohl fungovat, a to i v dalším časovém horizontu. Víme, že právní poradna pro myslivecké spolky vám jistě zabírá spoustu času, ale vy jste osoba, která nám může výrazně a účelně pomoci.

Zpracování dat...