Aktuality

Komentář k rozhodnutí DR ČMMJ v oblasti kynologie

Bohumil Freiberg | Diskuzní fórum
Komentář k rozhodnutí DR ČMMJ v oblasti kynologie

Dozorčí rada ČMMJ, z.s.(dále jen DR) navrhla Myslivecké radě ČMMJ, z.s (dále jen MR) odejmout OMS Klatovy oprávnění k pořádání zkoušek psů v roce 2020

 
DR ve stávajícím složení řešila desítky případů porušení Stanov ČMMJ, z.s., vnitřních směrnic a řádů. Ve dvou případech dospěla k závěru, že se nejedná jen o selhání jednotlivce.
Poprvé, když byly prokázány manipulace a zneužití oprávnění k pořádání zkoušek uchazečů o první lovecký lístek na OMS Praha-východ.
Podruhé v červnu letošního roku po obsáhlém šetření nedostatků na zkouškách loveckých psů pořádaných OMS Klatovy.
Podstatné informace jsme uvedli do zprávy o činnosti DR pro Sbor zástupců konaný v Brně. Ta byla v plném znění zveřejněna v Myslivosti 12/2019. OMS Klatovy rozeslal ještě před jednáním Sboru zástupců všem okresním mysliveckým spolkům svůj náhled na doporučení DR a posléze i usnesení MR o odnětí oprávnění k pořádání zkoušek loveckých psů v roce 2020.
V posledních dnech OMS Klatovy znovu požádal o revokaci usnesení MR. Část kynologické veřejnosti vyžaduje podrobnější informaci. Jiní, a to i jeden chovatelský klub, se přimlouvá v zájmu kynologie, za mírnější nebo spíš podmíněný trest.
 
DR by jistě porušila právní předpisy, pokud by zveřejnila podrobné dokumenty a především, kdyby přímo jmenovala osoby v jednotlivých řešených případech. Na druhé straně nelze přejít pouhým konstatováním, že byla udělena napomenutí s hrozbou odvolání z funkce dvěma rozhodčím a napomenutí podle Stanov ČMMJ,z.s. jednateli OMS jako osobě pověřené pro zajištění zkoušek psů. Pro objasnění, ale i jako vyjádření k námitkám OMS Klatovy zveřejněným v jejich dopisu, považuje DR za potřebné svoji zprávu pro Sbor zástupců doplnit a rozvést.
 
V přehledech výsledků a soudcovských tabulkách několika zkoušek psů, pořádaných OMS Klatovy, zjistil sekretariát ČMMJ pochybení a předal Kynologická komisi podezření na porušení zákazu posouzení psa osobou blízkou.
Na LZ jezevčíků a teriérů 24.9.2016 to byly osoby majitele a rozhodčí u dvou jezevčíků.
Na ZV 10.9.2016 pak hospitovali v jedné skupině tři čekatelé.
Za pořadatele vystupoval a ověřoval dokumenty jednatel OMS.
Kynologická komise požádala OMS Klatovy písemně o vyjádření k uvedeným nedostatkům již 27.1.2017 a obdržela omluvný dopis jednatele, který údajně vyplňoval tabulky v lednu 2016 podle přihlášky a v mezičase psy majitel prodal. Žádnému z oprávněných však ve chvíli, kdy podepisovali dokumentaci o zkouškách, příslušnost do rodiny nevadila.
DR provedla následně další šetření změn majitelů jezevčíka, porovnání s průkazem původu a zápisy v plemenné knize. Zjistila, že ČMKJ vedla v té době dále původního vlastníka psa. Změna majitele sice byla později do průkazu původu zapsána, nic ale zřejmě neznamenala, protože původní vlastník dále vedl psa jako chovného ve své chovatelské stanici a na pohárových zkouškách 27.5.2017 na Tachovsku byl zapsán opět jako majitel.
 
Na LZ ostatních plemen 26.8.2017 jsou v přehledu výsledků zapsáni vrchní rozhodčí a současně rozhodčí a majitel psa z jedné rodiny.
 
Nejméně vrchní rozhodčí v těchto starších případech by měli být napomenuti za porušení povinnosti podle zkušebního řádu. Skutky však DR mohla jen prohlásit za promlčené, protože uplynula doba jednoho roku. Proto Kynologická komise ve snaze dosáhnout nápravu další případy porušení zkušebního řádu okamžitě po zjištění předávala Dozorčí radě.
 
Členovi DR, pověřenému šetřením případů, se nepodařilo dosáhnout, aby k novým oznámeným porušením získal písemné vyjádření od OMS Klatovy. Proto bylo rozhodnuto pozvat předsedu a jednatele k připomenutí starších nedostatků a zejména k jejich seznámení s důkazy u případů nových na jednání DR.
Klatovští si věci vysvětlili po svém, zjednodušili na jeden případ a z jednání se na „Zelený čtvrtek“ omluvili.
 
DR se rozhodla navštívit jednání Okresní myslivecké rady v Klatovech a poslat předem rekapitulaci nově řešených věcí.
Dopis z 30.4.2019 obsahoval tyto informace:
1. Barvářské zkoušky 5.7.2018 – u psa je v přehledu výsledků uvedena jako majitelka paní stejného příjmení jako rozhodčí, což by mohlo znamenat příbuzenský vztah. Bylo však vrchním rozhodčím i podklady od jednatele OMS Klatovy doloženo, že jde o přepis. DR konstatovala administrativní chybu, kterou lze napravit opravou přehledu výsledků zkoušek a neměla námitek, aby vrchní rozhodčí, jako osoba oprávněná podle Zkušebního řádu, na dokumentech správné příjmení svým podpisem potvrdil.
2. ZN 6.8.2018 – na přehledu výsledků vrchní rozhodčí potvrdil, že slečna prováděla hospitaci jako čekatelka a současně vedla dva psy. Ve svém svědeckém sdělení uvádí: „Když jsem tuto skutečnost zjistil, tázal jsem se a bylo mi sděleno, že to povolila Praha“, aniž jmenuje osobu, která to měla prohlásit. Můžeme předpokládat, že jím byl delegující zástupce pořadatele, tj. OMS Klatovy.
3. ZVVZ 28.9.2018 – vrchní rozhodčí připustil, aby fenu v majetku jeho otce vedl vlastní bratr. Ve svém svědeckém sdělení uvedl, že jednateli OMS Klatovy delegaci původně pro zřejmý příbuzenský vztah odmítl. Bylo mu ale sděleno, že jednatel již volal do Prahy na sekretariát ČMMJ a že jako vrchní rozhodčí nebude přímo posuzovat psa a neporuší tím čl. 12 Zkušebního řádu. Poté delegaci přijal, neboť si byl jist, že jeho otec protest nikdy nepodává.
 
Oznámení, pochopitelně s plnými jmény a dalšími podrobnostmi, byla pak projednána předsedou DR a dalšími dvěma pověřenými členy na zasedání Myslivecké rady OMS Klatovy.
DR kontaktovala oba pracovníky sekretariátu ČMMJ, kteří se kynologickou problematikou zabývají. Sdělili, že takové hovory nevedli, výjimky ze ZŘ možné nejsou a pokud by odpovídali, pak jen zamítavě a písemně. Vrchní rozhodčí se mohou cítit dotčeni tím, že uvěřili pořadateli a plnili jeho přání. Odpovědnosti za porušení zkušebního řádu (dále jen ZŘ) se tím ale zbavit nemohli. Oběma bylo uloženo napomenutí podle Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích.
 
DR za poslední čtyři roky řešila více případů porušení ZŘ. Chyby v dokumentech zkoušek, více čekatelů než je přípustné zejména u zkoušek se zadáváním pracovních titulů a podobné prohřešky. Odpovědní rozhodčí za ně byli napomenuti, kromě jednoho skutky uznali. Ze slušnosti se někteří i omluvili.
 
S tím, že by pořadatel zkoušek hledal možnost výjimek ve všeobecné části ZŘ, jsme se potkali pouze u OMS Klatovy. Považujeme to za systémovou chybu. I při zásluhách, které nesporně v četnosti zkoušek a počtu předvedených psů klatovští myslivci a kynologové mají.
Klatovští argumentují tím, že vrchní rozhodčí neposuzuje a nemohl by proto být považován za osobu blízkou až do novely ZŘ z června letošního roku. To lze vysvětlit jen nesprávným výkladem vztahu čl. 12 (rozhodčí a čekatelé) a čl.13 (vrchní rozhodčí).
Při zpracování a schvalovacím procesu ZŘ byl jistě čl.13 nadřazen a jsou jím stanoveny pouze povinnosti a oprávnění, která přísluší výhradně a jen vrchnímu rozhodčímu. Vrchního rozhodčího deleguje i OMS Klatovy podle čl.12, vyžaduje od něj plnění povinností daných tímto článkem ZŘ a rovněž vrchního rozhodčího odměňuje. Využívá běžně k osobě vrchního rozhodčího ustanovení čl.12) stejně jako vůči rozhodčím.
Vrchnímu rozhodčímu není přiznána výjimka, aby mohl funkci vykonávat vůči osobě blízké. Tak to vysvětluje Kynologická komise a v DR nemáme poznatky o tom, že by chybovaly jiné okresní myslivecké spolky.
 
Dozorčí rada do novely všeobecné části ZŘ navrhla napravit nedostatečnost původního textu zejména proto, aby byla jasně nastavena pravidla pro využití výsledků kontrol zkoušek, procesní postupy, oprávnění zkoušky neuznat a vazby na Řád pro jmenování a odvolávání rozhodčích.
Pověření k provádění zkoušek psů z výkonu máme jen jedno pro celou ČMMJ, z.s. od MZe ČR platné pro celou naši mysliveckou organizaci. Zkušební řád je jeho součástí a nelze jej obcházet účelově podle momentální situace. Pokud bychom podobné chyby připouštěli, bylo by ohroženo organizování zkoušek psů z výkonu v celé organizaci.
za DR ČMMJ, z.s.
Ing. Bohumil FREIBERG

Za porušování požadavků spočívajícím zejména v opožděných žádostech o delegaci rozhodčích a naprosté absenci informací o průběhu zkoušek a zadaných čekatelstvích neudělila ČMKJ  pro rok 2020 OMS Klatovy souhlas se zadáváním čekatelství šampionátu CACT na VZ ohařů.
Postupováno tak bylo v souladu s podobným rozhodnutím ČMMJ.
Vladimíra TICHÁ


Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
FAKE and Real IDS WITH FAST SHIPPING – Fake ID’s Over state drivers license cards and State ID.stamps, Visa, school Diplomas and other products for a number of countries like:USA, Australia, Belgium,Brazil, Canada, Italy,Finland, France,www.easydocumentsonline.com WhatsApp…+1(818)691-5919 Skype………..chrisandersondoc Email…………chrisandersondoc@gmail.com https://easydocumentsonline.com/easydocu/ https://easydocumentsonline.com/passport-service ben dan
1 71 ben dan
(11.2.2020 17:39:26 )
FAKE and Real IDS WITH FAST SHIPPING – Fake ID’s Over state drivers license cards and State ID.stamps, Visa, school Diplomas and other products for a number of countries like:USA, Australia, Belgium,Brazil, Canada, Italy,Finland, France,www.easydocumentsonline.com WhatsApp…+1(818)691-5919 Skype………..chrisandersondoc Email…………chrisandersondoc@gmail.com https://easydocumentsonline.com/easydocu/ https://easydocumentsonline.com/passport-service ben dan
1 78 ben dan
(11.2.2020 17:38:59 )
WQNCwAXmfDTqOr tejSDxkbZRJyAdvB
1 62 tejSDxkbZRJyAdvB
(8.2.2020 19:00:59 )
easydocumentsonline.com Express Passports/Drivers license/I,D Cards/SSN/Utility Bill/counterfeit currency/Visas/Residence Permit Buy German/UK/USA/Canada/Swiss /Passports,drivers license,I,D Cards Visas,Permit,100% high quality WhatsApp..+1(818)691-5919)www.easydocumentsonline.com chrisandersondoc@gmail.com Buy Drivers License online www.easydocumentsonline.com/whatsapp +1(818)691-5919 BUY REAL PASSPORTS,DRIVERS LICENSE,GMAT,IELTS,WhatsApp..+1 ben dan
1 75 ben dan
(6.2.2020 4:52:33 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...