Aktuality

Lov za pomocí dopravního prostředku a převážení zbraní

| Diskuzní fórum
Lov za pomocí dopravního prostředku a převážení zbraní

V posledním období bylo v rámci právní poradny Myslivosti zaznamenáno několik dotazů, které směřovaly na možné využívání dopravních prostředků při lovu. Stále častěji se lze totiž v praxi setkat s případy, kdy jsou různé dopravní prostředky využívány přímo za účelem lovu. Mnohým myslivcům přitom není jasné, zda je dopravní prostředky možné takto využívat, popřípadě za jakých podmínek. Z těchto důvodu jsem se rozhodl pro napsání článku zaměřujícího se na uvedenou problematiku. 

 
K vyřešení otázky, zda lze lovit přímo za pomoci dopravních prostředků, je nutné vyložení ustanovení týkajícího se zakázaného způsobu lovu, tedy ustanovení § 45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „ZoM“).
Na danou problematiku bude konkrétně dopadat § 45 odst. 1 písm. h) ZoM, který zakazuje „lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě, pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5 km/hod.“.
Pro výklad daného ustanovení může být problematické, že zákon používá pojem „pohybující se mechanismus“, nikoli „dopravní prostředek“. Je však zcela zřejmé, že dopravní prostředek je v použitém pojmu podřazen a ustanovení se na dopravní prostředky bude vztahovat. Užití takového pojmu shledávám velmi logické a správné, jelikož pod pojem „dopravní prostředek“ by mohlo být složité či dokonce nemožné podřadit jiné stroje, které by teoreticky mohly být k lovu použity (např. drony).
Zákon tedy zakazuje lov zvěře za pomoci prakticky jakéhokoliv pohybujícího se mechanismu, včetně dopravních prostředků. Mezi mechanismy pohybující se na zemi bychom zařadili automobil, čtyřkolku, motocykl, ale také například kolo. Zákon dále specifikuje, že se nesmí jednat ani o mechanismy, které se pohybují nad zemí, tedy ve vzduchu. Kromě letadel, vrtulníků, létajících balónů či jiných leteckých dopravních prostředků sem musíme zařadit také drony, jejichž počet se v posledních letech výrazně zvýšil.
Dále ustanovení specifikuje, že zakázaný je i lov za pomoci mechanismu pohybujícího se po vodě. Mezi takové mechanismy zařadíme nejen klasické lodě, ale také například vodní skútry. U lodí však zákon stanovuje výjimku, kdy říká, že s jejich pomocí je lov možný, pokud pluje rychlostí menší než 5 km v hodině. Zde je však důležité zdůraznit, že uvedená výjimka se vztahuje skutečně pouze na lodě, nikoli na jiné mechanismy pohybující se na vodě, či jiné mechanismy obecně.

1-bild.jpg
 
V dotazech v právní poradně se však dále řešila také otázka, co je myšleno v ustanovení uvedené „s pomocí mechanismů“. S ohledem na celé znění § 45 odst. 1 písm. h) ZoM jsem názoru, že s uvedenou výjimkou u lodí, je zakázaný lov s pomocí pohybujících se mechanismů bez ohledu na to, zda se v momentě střelby mechanismus pohybuje či nikoli. Pod terminologií „s pomocí mechanismu“ tedy chápu nejen pomoc při samotném aktu střelby, resp. lovu (střelba za jízdy), ale také např. cílené vyhledávání zvěře za účelem následného lovu. A to bez ohledu na to, zda samotný výstřel bude učiněn z jedoucího či stojícího auta. Stejně tak je zakázaný lov z korby auta.
Podmínka „lovu zvěře s pomocí pohybujících se mechanismů“ je podle mého názoru naplněna také v situaci, kdy lovec cíleně vyhledává zvěř za účelem lovu a v momentě, kdy zvěř spatří, vystoupí a bezprostředně poté lov provede. Právě ono cílené vyhledávání za účelem lovu je podle mého názoru zakázané, nehledě na nadměrné zatěžování lesa, ke kterému ze strany myslivců v daných situacích dochází. Pokud myslivec opakovaně projíždí honitbu za účelem nalezení zvěře, dochází k nadměrnému zatěžování přírodní krajiny, o kterou by měl myslivec řádně pečovat, nikoli ji zbytečně zatěžovat.
 
Z výše uvedeného je tedy jasné, že s pomocí pohybujících se mechanismů, mezi které spadají dopravní prostředky, nelze až na výjimku lov zvěře provádět. To platí i za předpokladu, že se takový mechanismus v daný okamžik nepohybuje, postačuje, že byl k lovu jiným způsobem použit. Taková úprava platí obecně.

Jagd-Gelaendewagen-articleDetail-d8da268f-369613.jpg
 
Momentálně se však nacházíme v situaci, kdy máme na území České republiky stále hlášený výskyt afrického moru prasat (dále jen „AMP“).
Tato skutečnost se nám promítá také do právního řádu, kdy Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) vydávají nařízení, které mimo jiné povolují některé obecně zakázané způsoby lovu. Konkrétně Nařízení SVS č.j. SVS/2017/097138-G ve znění č.j. SVS/2017/118650-G (dále jen „Nařízení“) v čl. 2 odst. 1 písm. b) nařizuje intenzivní lov prasete divokého s možností využití mechanismů pohybujících se po zemi (např. automobil).
Zdůrazňuji, že se jedná pouze o mechanismy pohybující se na zemi, tedy nikoli zařízení pohybující se na vodě či ve vzduchu.
Též považuji za důležité zdůraznit, že o povolený způsob lovu se jedná pouze na území vymezeném v čl. 1 Nařízení. Na jiném, než uvedeném území, se jedná stále o zakázaný způsob lovu podle § 45 odst. 1 písm. h) ZoM, tedy přestupek, za který je podle § 63 odst. 3 písm. b) ZoM možné uložit pokutu do výše 30 000 Kč.
 
Držení a nošení zbraní v automobilu
 
Další téma, které se v právní poradně objevilo a stojí za zmínku, je problematika převozu zbraní v automobilech. Respektive otázka, zda je možné, aby myslivec převážel nabité zbraně.
Důležitá k zodpovězení této otázky jsou ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních (dále jen „ZoZ“).
V prvé řadě tedy musíme zjistit skupinu zbrojního průkazu. Pro účely myslivosti je typický zbrojní průkaz skupiny C, který se podle § 16 odst. 2 písm. c) ZoZ využívá k loveckým účelům.
Na toto ustanovení pak navazuje § 28 ZoZ, který specifikuje oprávnění držitelů zbrojních průkazů.
Konkrétně podle § 28 odst. 2 písm. c) ZoZ je držitel zbrojního průkazu skupiny C oprávněn „podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet (…) loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, (…) nebo loveckou zbraň kategorie C: tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu “. Takovým místem je honitba.
Je tedy důležité vyložit pojmy „nošení“ a „držení“ zbraně. Definice těchto pojmů je obsažena v § 2 odst. 2 ZoZ, podle kterého se držením rozumí mít „zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí“ nebo „zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo“. Nošení zbraně je následně definováno negativně, kdy stanovuje, že se jedná o situace, kdy má osoba zbraň či střelivo u sebe, s výjimkou případů uvedených v definici držení.

800_RS238797_DSC_0609.jpg
 
Na základě výše popsaného jsem názoru, že s ohledem na § 28 odst. 2 ZoZ není převoz v automobilu nabité lovecké zbraně obecně přípustný. Převoz zbraní myslivcem z bodu A do bodu B je totiž držením zbraně, a z toho důvodu je nutné, aby zbraň byla nenabitá a uložena v obalu.
Nosit loveckou zbraň kategorie C je myslivec, resp. držitel zbrojního průkazu skupiny C, oprávněn pouze na střelnici, či na jiných místech, které určí zvláštní zákon. Takovým místem je u myslivosti honitba.
U loveckých zbraní kategorie B pak závisí na povolení k nošení zbraně, a to z toho důvodu, že samotné povolení k vlastnictví u těchto zbraní neopravňuje vlastníka zbraň nosit.
 
Výše uvedené platí za předpokladu, že dochází k převozu zbraně mimo vlastní honitbu. Pokud tedy myslivec převáží loveckou zbraň pouze po „domovské“ honitbě, je podle mého názoru možné na takovou situaci vztáhnout ustanovení o nošení, a proto je možný i převoz nabitých zbraní uvedených v § 28 odst. 2 ZoZ.
I ve výše uvedené situaci je však potřeba, aby si každý myslivec předem rozmyslel, zda je nutné, aby zbraň byla přemisťována nabitá či nenabitá. V první části článku jsem totiž psal, že lov s pomocí dopravního prostředku nebude až na výjimky vůbec možný. Obecně tedy není možné, aby zbraň byla použita bezprostředně po nebo dokonce při samotném přemisťování. Osobně jsem přesvědčen, že převoz nenabité zbraně je bezpečnější variantou. Nabití zbraně je pak tudíž možné provést kdykoliv po vystoupení z automobilu, přičemž myslivec tímto zcela jistě neztrácí příliš času.

Roman Ondrýsek

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...