Aktuality

MLADÝ TRUBAČ 2020

| Diskuzní fórum
MLADÝ TRUBAČ 2020
Tuto neděli 29.11. dopoledne od 10:00 hodin se na YouTube uskuteční distanční trubačská soutěž pro mladé myslivecké trubače MLADÝ TRUBAČ 2020.
Soutěž proběhne distančním způsobem a bude zohledňovat aktuální hygienická nařízení.
 

 
Vážení příznivci lovecké hudby, milí mladí trubači, učitelé a lektoři! Každý rok probíhá v rámci výstavy Natura Viva soutěž Mladý trubač. V letošním roce se vlivem hygienických opatřením soutěž nemohla uskutečnit. Čekali jsme, zda se situace uklidní.
Covid ale nezmizel a významně nám všem komplikuje životy.
Přesto jsme se rozhodli USPOŘÁDAT SOUTĚŽ MLADÝ TRUBAČ 2020.
Soutěž proběhne distančním způsobem a bude zohledňovat aktuální hygienická nařízení.
 
Jak bude soutěž Mladý trubač probíhat v praxi?
 
Soutěž pořádá ČMMJ prostřednictvím Klubu trubačů ČMMJ.
Soutěžící nahrají své vystoupení a budou je sdílet (přes e-mail, nebo Úschovnu) se zástupcem pořadatele. Pořadatel zveřejní v den soutěže všechna soutěžní vystoupení na některém volně přístupném komunikačním kanále (např. YouTube, Instagram), kde je soutěžící i diváci shlédnou.
Porota složená ze všech učitelů a lektorů zúčastněných trubačů každé vystoupení ohodnotí a body pošle pomocí SMS pořadateli. Ten je zapíše a po posledním vystoupení zveřejní vítěze i výsledkovou tabulku včetně bodů.
Tento způsob pořádání soutěže zaručí její uskutečnění v případě jakýchkoliv hygienických opatření, protože každý účastník bude moci nahrávku vytvořit doma a tam také soutěž sledovat. Účastnické listy dostanou soutěžící e-mailem a odznaky plus případně poháry jinou cestou.
Podrobnosti a aktuality budou zveřejněny před soutěží na webech Klubu trubačů www.trubaci.cz a webu www.SMTdolce.cz.  
Protože nelze zaručit možnost nácviku soutěžních skladeb v souborech, proběhne soutěž nejen pro soubory, ale také pro jednotlivce.
Pokud tedy v některém okrese bude situace příznivá a účastníci budou moci společně nacvičovat souborovou hru, soutěžní skladbu nahraje celý soubor trubačů.
Pokud bude výuka probíhat pouze on-line (kdy není technicky možné vyučovat soubor), trubači pošlou nahrávku do soutěže jednotlivců.
Pořadatel vyhlásí nejlepší soubor i nejlepšího jednotlivce.
Povinná skladba zůstává pro všechny stejná, trubač si vybere pouze hlas, který hraje i v rámci souboru. Ve volitelné skladbě není žádné omezení.
 
Pravidla soutěže
 
- soutěž je pořádána pro trubače na lovecké rohy v ladění B (lesnice a borlice),
- soutěž je pořádána pro jednotlivce i pro soubory trubačů,
- soutěže se mohou zúčastnit trubači ve věku do 17 let včetně,
- za soubor se považují tři trubači,
- za sólistu se považuje jeden trubač.
 
Termín a povinná skladba
 
- termín sdílení skladeb se zástupcem pořadatele je pátek 20.11.2020,
- zástupce pořadatele je Petr Duda, adresa pro sdílení (zaslání) nahrávek skladeb je petrduda@volny.cz,
- soutěž Mladý trubač proběhne v neděli 29.11.2020, v čase od 10:00 hodin do asi 14 hodin,
- povinná skladba je z cyklu Šluknovské znělky autora Petra Vacka, část 4. Lovecký roh, vydal Thomas Music Publishing Prague,
- rozdělení hlasů v povinné skladbě pro soubor je předepsáno v notách, pokud se jedná o soubor složený z jednoho druhu nástrojů (lesnice nebo borlice), je rozdělení hlasů na trubačích,
- pokud trubač hrající na borlici zašle nahrávku povinné skladby jako jednotlivec, nesmí hrát hlas borlice (který hraje pouze v polovině skladby), ale musí zvolit jeden z hlasů lesnice.
 
Volitelná skladba
- její výběr není nijak omezen, trubači mohou hrát jakýkoliv hlas jakékoliv skladby,
- je na každém trubači aby zvážil, zda vybranou skladbou a její interpretací zaujme porotu.
 
Distanční forma soutěže
- každý soutěžící soubor nebo jednotlivec nahraje dvě videonahrávky – 1) povinnou skladbu, 2) volitelnou skladbu,
- pro pořízení nahrávky stačí telefon, stačí technická kvalita domácího videa,
- nahrávka musí obsahovat obraz i zvuk,
- volitelná skladba není ničím omezena,
- na každé nahrávce se soutěžící musí ještě před hraním krátce slovně představit,
- u volitelné skladby představí slovně jejího autora i název.
 
Obě nahrávky jako dva soubory bude soutěžící sdílet s Petrem Dudou, který vytvoří soutěžní pořadí a připraví tabulku pro zapisování bodů. Pořadí soutěžících bude určeno podle termínů přijetí, zvlášť pro soubory a jednotlivce.
Sdílení provede pomocí e-mailu na adresu petrduda@volny.cz nebo na stejnou adresu pomocí služby Úschovna (najdete na www.uschovna.cz).
V textu uveďte telefonní kontakt na soutěžícího, nebo jeho zákonného zástupce a pedagoga (učitele hudby, lektora).
V případě dotazů kontaktujte člena rady KT Petra Dudu na telefonu 777 846 757, nebo na výše uvedeném e-mailu.
 
Porota soutěže a bodování skladeb
 
- porota bude tvořena všemi pedagogy, kteří vyšlou své žáky do soutěže,
- pedagogy bude po obdržení nahrávek kontaktovat pořadatel a domluví s nimi podrobnosti,
- porada a školení poroty proběhne na skypové konferenci večer před soutěží, kde porotci mezi sebou také zvolí předsedu poroty,
- porota hodnotí jediné kritérium celkový hudební dojem, body od 1 (nejslabší) do 10 (nejlepší),
- porota hodnotí každou skladbu každého soutěžícího zvlášť,
- body se odevzdávají po zahrání obou skladeb pomocí jediné SMS ve tvaru: P + počet bodů, V + počet bodů na určené telefonní číslo,
- po ukončení všech soutěžních vystoupení pořadatel seznámí předsedu poroty s výsledky a vyhlásí 1) vítěze v kategorii souborů, 2) vítěze v kategorii sólistů, 3) absolutního vítěze,
- absolutním vítězem se stane ten soubor nebo sólista, který v součtu obdrží nejvíce bodů,
- v případě rovnosti bodů rozhoduje hlas předsedy poroty,
- pořadatel po soutěži zveřejní na www.trubaci.cz a www.SMTdolce.cz hodnotitelskou tabulku.
 
Poplatek, ceny
- každý soutěžící uhradí pořádající ČMMJ za účast v soutěži poplatek 70 Kč,
- poplatek zašle zástupce souboru jako jednu částku za celý soubor do termínu 20.11.2020 na účet ČMMJ (číslo účtu a V.S. soutěžících budou zveřejněny na webových stránkách www.trubaci.cz a www.SMTdolce.cz,
- každý soutěžící obdrží odznak,
- každý soutěžící soubor obdrží účastnický list elektronickou formou,
- soutěžící mohou obdržet i další ceny (poháry),
- absolutní vítěz bude uveden na velkém poháru pro vítěze soutěže MT, který je vystaven v sídle ČMMJ a obdrží jeho zmenšenou kopii.
 
Podrobné informace budou uvedeny na webech www.trubaci.cz a www.SMTdolce.cz

Moc se na soutěž těšíme.
za pořádající Klub trubačů ČMMJ
Petr DUDA

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...