Aktuality

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání

Vladimíra Tichá | Diskuzní fórum
Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání
Dlouhou dobu chystaná novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání byla schválena všemi požadovanými institucemi a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. 

Většina ustanovení vstupuje v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek, které by měly zajímat majitele psů. Následné povídání na některé z nich upozorňuje.

 Potěšitelné je, že se poprvé v zákoně objevuje definice množírny a že je vysloven zákaz prodeje psů na veřejných prostranstvích nebo v obchodech se zvířaty.

Důležitá změna se týká věkových omezení při použití psů a fen v reprodukci nebo při odběru štěňat od chovatele. Dříve se vztahovaly na organizované chovatele a na chovatele, kteří mají na chov psů živnostenský list, tedy hlavně na chovatele psů s průkazem původu. Podle novely zákona budou mít pravidla pro ochranu psů a koček při chovu daleko větší působnost.

Ze strany chovatelů asi nepříliš vítanou novinkou je zavádění evidenčních listů. Vzor jejich formuláře bude zveřejněn na webu Ministerstva zemědělství. V evidenčním listě by měly být základní informace o chovateli i vrhu. Podstatné asi je to, že se evidenční listy neposílají Státní veterinární správě či jinému úřadu, ale chovatel je musí po dobu 3 let pro případ kontroly uchovávat. Evidenční list není možné nahradit přihláškou vrhu k zápisu, kterou chovatel posílá plemenné knize.

Evidenční list, jeho část nebo doklad s údaji uvedenými v evidenčním listě bude chovatel povinen předávat nabyvatelům štěňat.

Chovatel dále musí novému majiteli poskytnout jakýsi „návod k použití“, tedy jak o štěně pečovat a jak bylo do doby odběru krmeno. Většina slušných chovatelů podobné informace nabyvatelům štěňat předává a je to dobře. Přechod od chovatele k novému majiteli je pro štěně vždy velmi náročným obdobím a vše, co mu pomůže se s aklimatizací v novém prostředí vyrovnat, je vítané.

Majitele loveckých psů by měl zajímat požadavek říkající, že je každý majitel povinen zajistit, aby jeho zvíře, v našem případě pes, nezranil nebo neusmrtil zvíře někoho jiného. Podstatné je, že se toto ustanovení nevztahuje na zvířata v honitbě chovaná podle Zákona o myslivosti.

Připomenout je třeba, že zákon má právo vykládat jen soud a výše uvedené informace jsou tedy jen snahou o srozumitelnější přiblížení nových požadavků.

 

Dále jsou uvedena některá ustanovení, která se v novele Zákona na ochranu zvířat týkají psů.

 

 § 4 se doplňuje o odstavec 4,

 

„(4) Každý je povinen zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To neplatí, pokud se zvíře jednoho chovatele brání útoku zvířete jiného chovatele nebo pokud zvíře chovatele brání prostor určený k jeho chovu a dále v případě pasteveckých psů při ochraně hospodářských zvířat. Toto ustanovení se vztahuje na volně žijící zvíře, pouze pokud je chováno v zajetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zvíře chované v honitbě podle zákona o myslivosti a na loveckého dravce, pokud je používán podle zákona o myslivosti.“

 

§ 7a, Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování.

 

(1) Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby (dále jen „množírna“).

Množírnou se rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku.

(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni

a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,

b) poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně a

c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5.

 

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) se nevztahuje na provozovatele útulku.

 

(4) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou povinni

a) vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat,

b) do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat a

c) uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.

 

(5) Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje

a) identifikační údaje chovatele,

b) místo jejich chovu,

c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,

d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a

e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.

 

(6) Chovatel psa je povinen dodržovat tyto podmínky:

a) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici; ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

b) maximální počet vrhů u feny je 3 za období 24 měsíců a

c) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

 

(7) Chovatel kočky je povinen dodržovat tyto podmínky:

a) kočka kojí pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici; ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

b) maximální počet vrhů u chovné kočky je 3 za období 24 měsíců,

c) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

 

(8) Chovatel musí zajistit podmínky při chovu za účelem rozmnožování a minimální velikost prostor při rozmnožování psů nebo koček a dodržovat požadavky na provádění inseminace stanovené prováděcím právním předpisem. Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, musí dodržovat požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování stanovené prováděcím právním předpisem.

 

(9) Požadavky na podmínky při chovu za účelem rozmnožování a požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů a koček, na provádění inseminace a na nejnižší a nejvyšší věk psů a koček při jejich rozmnožování stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“

 

„§ 7b, Prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli

 

Je zakázán prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli

a) na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání těchto zvířat v rámci veřejného vystoupení zvířat, nebo

b) na místech uvedených v § 13a odst. 5.“(Je zakázán prodej psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty.)“

 

Zákon na ochranu zvířat bude doplňovat vyhláška, v které budou definovány minimální požadavky na chov psů, přesněji řečeno na ochranu psů a koček při rozmnožování. Vyhláška je momentálně ve fázi schvalování a určitě budou chovatelé informováni, až vstoupí v platnost.

Celé znění probírané novely je k dispozici ve Sbírce zákonů.

Opatření zaměřená na psy jsou asi odezvou na nekorektní přístup k chovu a hlavně na tak často probírané množírny. Jak moc nový zákon pomůže v této oblasti, ukáže praxe. Osobně se obávám, že pokud budou lidé štěňata z množíren kupovat, množírny přes požadavky zákonů a vyhlášek nezmizí. Možná budou jen snáze postižitelné.

Vladimíra TICHÁ

Foto Jan Tichý

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...