Aktuality

Zpráva o činnosti Dozorčí rady

| Diskuzní fórum
Zpráva o činnosti Dozorčí rady
přednesená na zasedání Sboru zástupců v sobotu 11.7.2020 v Kostelci n.Č.l.
 
V období od minulého Sboru zástupců, tedy od 15.11.2019, se DR ČMMJ sešla na pěti řádných zasedáních. S ohledem na charakter činnosti DR ČMMJ neobsahuje tato zpráva sdělení o skutečnostech, které by mohly zmařit účel prováděných kontrol a šetření.
Ve stručnosti uvádím pouze přehled řešených hlavních a zásadních podnětů, které nebyly uváděny v předchozích zprávách o činnosti Dozorčí rady ČMMJ do SZ ČMMJ.
V hodnoceném období DR ČMMJ projednávala a řešila především podněty Kynologické komise ČMMJ. Některé kauzy samozřejmě přecházejí k řešení ještě i z minulých období a u některých kauz řešení stále ještě probíhá.
 
Podněty v oblasti kynologie

* Stížnost na práci rozhodčích při posuzování psa na všestranných zkouškách ohařů pořádaných OMS Kladno - případ dosud v řešení (za řešení podnětu zodpovídá J. Polák a Ing. Freiberg).
* Podnět vůdce psa na porušení Zkušebních řádů na lesních zkouškách pořádaných OMS Ostrava. Jednalo se o administrativní nedostatky - pochybení jak ze strany OMS, tak hlavního rozhodčího. Dozorčí rada ČMMJ zaslala vytýkací dopis OMS Ostrava z důvodů zjištěných administrativních pochybení a zahájila řízení s vrchním rozhodčím ohledně jeho administrativních pochybení, kterými došlo k porušení Zkušebních řádů - případ dosud v řešení (za řešení podnětu zodpovídá Mgr. Medková)
* Podnět Kynologické komise na porušení Zkušebních řádů při honičských zkouškách pořádaných KCH Karelských medvědích psů a OMS Znojmo, kdy došlo k posuzování psů osob blízkých. Dozorčí rada se usnesla neuznat výsledek honičských zkoušek psům ve vlastnictví rozhodčích a osoby blízké rozhodčímu. Rozhodla zahájit řízení podle Řádu pro jmenování rozhodčích o uložení disciplinárních opatření s vrchním rozhodčím a rozhodčími zkoušek - případ dosud v řešení. (za řešení podnětu zodpovídá Ing. Freiberg)
* Stížnost Klubu chovatelů barvářů na porušení Zkušebních řádů při individuálních zkouškách barvářů u OMS Frýdek-Místek. Dne 12.10.2019 proběhly předběžné zkoušky IHB u OMS Frýdek-Místek a současně stejný pes udělal IHB na OMS Vsetín, ale v dokumentaci uvedeno datum IHB 13.10.2019 u OMS Vsetín, rozhodčí byl tentýž. Na základě šetření a vyjádření rozhodčího DR ČMMJ udělila rozhodčímu napomenutí s hrozbou odvolání z funkce. (za řešení podnětu zodpovídal Ing. Freiberg).
* Podnět Kynologické komise na porušení Zkušebních řádů při zkouškách v bezkontaktním norování pořádaných OMS Příbram, kdy došlo k tomu, že jeden rozhodčí vedl na těchto zkouškách tři psy. Dozorčí rada ČMMJ zahájila řízení o uložení disciplinárních opatření podle Řádu pro jmenování rozhodčích s vrchním rozhodčím ve věci porušení Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Současně zahájila řízení s vůdcem psů, který je rovněž rozhodčím, ve věci porušení Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Dále zahájila řízení pro porušení ust. § 21 odst. 2 písm. c) Stanov s pověřenou osobou - případ dosud v řešení (za řešení podnětu zodpovídá P. Adam a Mgr. Medková).
* Podnět Kynologické komise na porušení zkušebních řádů při individuálních zkouškách barvářů u OMS Uherské Hradiště, kdy došlo k pořádání těchto zkoušek přesto, že nebyly zapsány do plánu kynologických akcí a nebyly proto uvedeny ani v seznamech MZe ČR.
DR ověřila, že tato zkouška nebyla pořadatelem uplatněna do plánu kynologických akcí ČMMJ pro rok 2020 podle originálu, který je založen v dokumentech sekretariátu. Současně to bylo potvrzeno i písemným sdělením předsedy OMS Uherské Hradiště datované 2.3.2020. Zkouška pak nebyla zapsána do seznamu, který je ČMMJ povinna předávat Ministerstvu zemědělství ČR, ani do dalších souvisejících dokumentů.
Dozorčí rada ČMMJ se po projednání usnesla neuznat a prohlásit za neplatný výsledek zkoušky. Dále se Dozorčí rada ČMMJ usnesla prověřit okolnosti a souvislosti vlastního pořádání zkoušky a činnost pověřených osoba a současně zahájila řízení s rozhodčím za porušení Zkušebních řádů při individuálních zkouškách barvářů - případ dosud v řešení (za řešení podnětu zodpovídá Ing. Bída, Mgr. Medková a Ing. Freiberg).
 
Ostatní podněty členů ČMMJ, OMS a DR OMS:
 
* Žádost OMS Hodonín na objasnění udělování vyznamenání I. stupně. DR požádala KPK o sdělení důvodů zamítnutí návrhu na udělení vyznamenání I. stupně. Na základě šetření iniciovala DR změnu Směrnice pro propůjčování vyznamenání. JUDr. Chromec vypracoval návrh úprav této směrnice. Návrh byl předložen MR ČMMJ, KPK a OPK.
* Dotaz člena Klubu sokolníků k organizačnímu řádu Klubu sokolníků. DR se plně neztotožnila s názorem JUDr. Fišera a upozornila MR ČMMJ na rozpor volebního řádu Klubu sokolníků s ust. § 50 odst. 2 Stanov ČMMJ, z.s. a na chybný postup v případě schvalování volebního řádu KS Mysliveckou radou.
* Stížnost předsedy Klubu sokolníků na veřejné vyjádření DR ČMMJ v časopise Myslivost. DR ČMMJ po projednání 30.01.2020 se usnesla:
1. DR se domnívá, že 7.11.2019 na společné schůzce DR a KS a předsedy ČMMJ veškeré připomínky ke kontrole byly projednány a uzavřeny a úkoly odkontrolovány.
2. Na základě projednání stížnosti ze dne 13.1.2020 adresované předsedovi ČMMJ a SZ můžeme konstatovat, že připomínky uvedené ke zkouškám sokolníků byly vyřešeny a uvedeny v zápise ze společné schůzky dne 7.11.2019. Uvedené informace v časopise Myslivost 12/19 jsou v souladu se závěry schůzky dne 7.11.2019 a není proto důvodu se k tomu vracet.
3. DR ČMMJ se důrazně ohrazuje proti označení svých členů jako „škodolibých ubližovatelů ČMMJ“ a osočení v této stížnosti na adresu členů DR.
4. DR se důrazně ohrazuje proti výhradám vůči delegaci svých členů na kontroly jakýchkoliv aktivit, které jsou součástí činnosti ČMMJ, spadající do kompetence DR.
(za řešení stížnosti zodpovídá JUDr. F. Chromec. MR ČMMJ stížnost KS projednala dne 11. 2. 2020, vyjádření odešlo 24.2.2020)
* Žádost o prošetření správného posouzení stížnosti podané k ODR Praha-venkov. Na základě osobního jednání s předsedkyní OMS Praha venkov Ing. K. Preislerovou Štolcovou a předsedou ODR JUDr. J. Bartákem DR ČMMJ shledala žádost jako neopodstatněnou.
* Žádost předsedy ČMMJ Ing. J. Janoty o prošetření odvodů členských příspěvků u OMS Brno-město. OMS má pozastavený účet, nemá ve veřejném rejstříku dosud zapsané statutární zástupce OMS z posledních voleb. DR ČMMJ požádala předsedu OMS Brno-město a předsedu DR OMS Brno-město o podání vysvětlení k nastalé situaci (za řešení podnětu zodpovídá Mgr. Medková)
 
Přehled kontrolní činnosti Dozorčí rady ČMMJ
 
Ve sledovaném období proběhly tyto kontroly:
* Kontroly Zkoušek z myslivosti v roce 2020. Byly provedeny kontroly na zkouškách organizovaných okresními mysliveckými spolky. Kontroly částečně přerušila mimořádná opatření v rámci souvislosti s epidemií korona viru.
O provedených kontrolách jsou provedeny samostatné zápisy. V průběhu kontrol nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
V těchto kontrolách bude dozorčí rada i nadále pokračovat. Hlavní důraz při kontrolách bude směřovat ke zpracování průvodní dokumentace ke zkouškám. Jedná se zejména o způsob evidence uchazečů do kurzu, zapisování a potvrzování teoretické a praktické výuky do průkazů adeptů a jejich kontrola před závěrečnými zkouškami, evidence výuky – třídní kniha, rozsah výuky a osnovy. Kompletní agendu kontrol zkoušek z myslivosti vede Ing. Sedláček.
* Kontrola hospodaření hlavního spolku za rok 2019. Kontrolu provedl Ing. Ladislav Křížek a Ing. Vladimír Šabata v měsíci březnu. Výsledky kontroly byly Sboru zástupců předloženy v samostatné zprávě.
* Kontrola majetku hlavního spolku. Účast v inventarizační komisi. Za DR ČMMJ kontrolu provedl J. Hrubý. Inventarizační komise neshledala žádné vážné porušení v hospodaření s majetkem. Inventarizační protokoly jsou uloženy na sekretariátu.
* Kontrola smluv a otevřených kauz hlavního spolku. Kontrolu provedl JUDr. F. Chromec.
* Kontrola průběhu vybraných kynologických zkoušek. DR ČMMJ se na základě určitých podnětů členů ČMMJ rozhodla pro rok 2020 zahrnout do svého plánu kontrol i přímé kontroly kynologických zkoušek, to znamená, že na vybrané zkoušky se přímo dostaví určení členové DR ČMMJ, aby zkontrolovali vlastní průběh těchto zkoušek. DR ČMMJ chce těmito kontrolami i do budoucna předcházet řešení mnoha podnětů, především kynologické komise, na porušování Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Je jednoznačné, že na kynologických zkouškách se opakují pořád stejné přestupky. Naplánované kontroly ale bohužel částečně přerušila mimořádná opatření v rámci souvislosti s epidemií korona viru.
 
DR ČMMJ svými řádně zvolenými členy bude i v následném období provádět kontrolní činnost jednotlivých OMS v souladu s ustanovením § 90 až § 93 platných Stanov ČMMJ. Ve své kontrolní činnosti se DR ČMMJ zaměřuje především na řádné odvádění podílu členských příspěvků, náležejících hlavnímu spolku ČMMJ.
Jmenovaní členové DR se pravidelně zúčastňovali jednání odborných komisí ČMMJ. Jedná se především o Kynologickou komisi (Mgr. Medková a Ing. Freiberg), Ekonomickou komisi (Ing. Křížek) a Organizačně-právní komisi (JUDr. Chromec). Ing. Freiberg je navíc členem Dozorčí rady Myslivosti, s.r.o..
Předseda nebo místopředseda, popřípadě pověřený člen DR ČMMJ, se zúčastňovali zasedání MR ČMMJ. Členové DR jsou delegováni na okresní sněmy a jako předsedové zkušebních komisí zkoušek pro myslivecké hospodáře.
Všechny materiály k projednávaným záležitostem jsou řádně vedeny pod jednacím číslem a jsou uloženy u tajemnice DR ČMMJ I. Karlíkové.
 
V poslední době se množí případy, kdy se na mne jakožto předsedu DR ČMMJ telefonicky, popřípadě e-mailem obracejí dotčené osoby, řešené v rámci jednotlivých podnětů. Je trochu smutné, že tito lidé si neuvědomují, že nejsem v žádném případě oprávněn jim sdělovat jakékoliv skutečnosti a podrobnosti k výsledkům probíhajícího řešení jejich případů, přestože jsem na všech písemných dokladech, odcházejících z DR ČMMJ, jako předseda podepsán.
Nemohu se ani ztotožnit s názory, že DR ČMMJ, potažmo já nebo některý jiný člen DR ČMMJ, je v řešení některých kauz zaujatý, jak proti jednotlivým osobám, tak proti jednotlivým OMS. Všechny řešené podněty jsou vždy podloženy podrobným šetřením a řádným projednáním na zasedání DR ČMMJ. Konečné rozhodnutí je vždy výsledkem kolektivním, založeném na řádném hlasování.
 
Na závěr této zprávy mi dovolte ještě vyjádřit přání, jelikož tento SZ ČMMJ je poslední před posledním volebním Sborem. V následujícím období se bude v krajských koordinačních radách probírat podpora nových kandidátů do DR ČMMJ. Byl bych rád, aby si všichni uvědomili, jak odpovědná a náročná je práce pro jednotlivé členy DR ČMMJ, a to z několika důvodů.
1. specializace (odbornost). Dozorčí rada pro svoji činnost potřebuje mít ve svém zastoupení především členy, kteří jsou právníky, nebo mají alespoň velice dobré právní povědomí. Není nic mimořádného, že dotčení členové ČMMJ jednotlivých kauz, se nechávají v jednání s DR ČMMJ zastupovat právníky. Všechna rozhodnutí DR ČMMJ musí tedy být po právní stránce správná a nenapadnutelná.
Nejvíce podnětů, které DR ČMMJ projednává a rozhoduje v oblasti kynologie. Proto DR ČMMJ potřebuje mít ve svých řadách schopné kynology, nejlépe zkušené rozhodčí. Složitost posuzování porušení Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti není vždy věc jednoduchá a jednoznačná. Většina dotčených osob je přesvědčena, že vždy jednají správně, a že v žádném případě Zkušební řády pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti neporušili.
Určitě je také dobré, když jsou členové DR ČMMJ i zkušebními lektory pro zkoušky z myslivosti, a to vzhledem k tomu, že po celou dobu funkčního období probíhají kontroly na zkouškách z myslivosti a jednotliví členové DR ČMMJ jsou delegováni jako předsedové zkušebních komisí pro zkoušky mysliveckých hospodářů.
DR ČMMJ potřebuje mít ale i členy s dobrými ekonomickými a účetními znalostmi. Kontroly hospodaření hlavního spolku i spolků pobočných nemohou provádět lidé bez těchto znalostí.
2. časová náročnost. Jsem přesvědčen, že si většina kandidátů do DR ČMMJ neuvědomuje, jak je tato činnost velice časově náročná a kolik zabere všem osobního času. DR ČMMJ se v tomto funkčním období scházela v podstatě jednou měsíčně, a to především v budově ČMMJ v Praze.
Členové DR ČMMJ se účastní všech zasedání Sboru zástupců a mají své zastoupení i na většině akcí pořádaných ČMMJ. Členové DR ČMMJ jsou delegováni na některé okresní myslivecké sněmy a jako předsedové zkoušek pro myslivecké hospodáře. V období mezi žádnými zasedáními DR ČMMJ pověření členové připravují podklady k jednotlivým podnětům, což většinou obnáší shromáždění svědeckých výpovědí, vyjádření dotčených osob a mnohdy i projednání na příslušných OMS nebo v jejich odborných komisích. Jak je uvedeno výše, většina členů DR ČMMJ působí v odborných komisích ČMMJ. Samostatně velice časově náročnou záležitostí je prováděná veškerá kontrolní činnost, včetně zpracování písemných zpráv s těchto kontrol.
 
Jak vidíte, není členství v DR ČMMJ pouze určitou prestižní funkcí, ale je především funkcí pracovní. Působení v DR ČMMJ představuje intenzivní pracovní zapojení na velice dlouhou dobu. Nové složení DR ČMMJ je nyní v rukách krajských koordinačních rad a je jen na jejich zvážení podpora jednotlivých kandidátů.
 
Přál bych si, aby budoucí členové DR ČMMJ byli tak odborně fundovaní a pracovně obětaví jako současní členové. Zodpovědně mohu konstatovat, že jednotliví členové ke své činnosti v DR ČMMJ v tomto funkčním období přistupovali s plným nasazením, velice fundovaně a odpovědně. Všechna řádná zasedaní DR rady probíhala vždy ve velice konstruktivním, ale i přátelském prostředí, bez nějakých konfliktů. Jako předseda Dozorčí rady jsem za celé období nemusel v DR ČMMJ řešit žádný konflikt.
 
Ing. Ladislav KŘÍŽEK
předseda DR ČMMJ

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...