ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Co je systém prohlížitelů zvěřiny

schema-prodej-zveriny.jpg

ZÁSADY PRO UVÁDĚNÍ ULOVENÉ ZVĚŘE DO OBĚHU (NA TRH) VZTAHUJÍCÍ SE NA LOVCE

Malé množství zvěře vyhláška č. 89/2007 Sb., (novela č. 65/2019 Sb.,)
 
Proškolená osoba § 27b odst. 8 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon (novela zákonem č. 368/2019 Sb.)
 
Proškolenou osobou je fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, stanovené předpisy Evropské unie a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství (pozn. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) a hygieny, která také proškoleným osobám vydává osvědčení, vede seznam těchto osob a předává jej Ústřední veterinární správě. Ústřední veterinární správa seznam těchto osob zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy.
Zjistí-li krajská veterinární správa (KVS) při výkonu státního veterinárního dozoru, že proškolená osoba porušila povinnosti stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie, osvědčení této proškolené osobě pozastaví, případně odejme. Před opětovným zahájením činnosti je proškolená osoba, jíž bylo osvědčení pozastaveno, povinna podrobit se zkoušce k ověření znalostí proškolené osoby. Vysoká škola uvedená ve větě druhé vydává proškoleným osobám také průkaz proškolené osoby; v případě odnětí osvědčení KVS těmto osobám odejme i průkaz proškolené osoby.
 
Proškolená osoba - Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře (webové stránky Veterinární a farmaceutické univerzity
- https://www.vfu.cz/ )
Školení je organizováno na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. 4. 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.
 
Proškolené osoby provádějí prvotní vyšetření zvěře po ulovení. Na základě posouzení mohou uvolnit kus pro spotřebitele v jeho domácnosti, nebo do místního maloobchodu nebo maloobchodního zařízení. Dále je možné dodat kus s prohlášením proškolené osoby do závodu pro nakládání se zvěřinou (bývalý zvěřinový závod) bez hlavy a orgánů.
 
Proškolená osoba je povinna vést záznamy o druzích a počtech ulovené a vyšetřené volně žijící zvěře, o místě a době jejího ulovení, o výsledcích vyšetření a o tom, kam byla tato zvěř dodána, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let a na požádání je poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.
 
Školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu, test mohou účastníci složit na závěr školení, nejpozději však do 3 týdnů od skončení školení. Test obsahuje 60 otázek, ke každé otázce jsou přiřazeny tři možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Ke složení zkoušky je třeba nejméně 75 % správných odpovědí.
 
Na základě složené zkoušky získá účastník školení osvědčení o způsobilosti k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, razítko a průkaz proškolené osoby.
 

Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením osob k prohlížení těla ulovené volně žijící zvěře.
 
Po pěti letech končí platnost průkazu proškolené osoby. K prodloužení platnosti je nutné absolvovat jednodenní další školení v rozsahu 8 hodin.
Školení je opět zakončené zkouškou ve formě testu, test obsahuje 45 otázek, pro úspěšné složení je třeba nejméně 75 % správných odpovědí.
 
Na základě složené zkoušky obdrží účastník školení nový průkaz proškolené osoby s platností opět na pět let. V platnosti zůstává číslo proškolené osoby a je možné dále používat původní razítko.
 
Další školení je nezbytné absolvovat nejdříve rok před skončením platnosti průkazu a nejpozději 2 měsíce pro vypršení platnosti!
Platnost průkazu se prodlouží na dalších pět let od data ukončení platnosti dosud platného průkazu. Tzn., že i když absolvujete další školení několik měsíců před skončením platnosti, platnost nového průkazu se vám o toto období nezkrátí.
(Kdo však chce absolvovat další školení dříve než rok před skončením platnosti, je to možné, ale v tom případě se nový průkaz vystaví s platností na 5 let od data školení, tzn., že si tímto platnost zkrátí.)
 
Kdo v termínu neabsolvuje další školení, propadá mu průkaz, razítko  a osvědčení proškolené osoby, číslo proškolené osoby je vyřazeno z evidence. Pro obnovení funkce proškolené osoby je v tomto případě nezbytné znovu absolvovat specializované školení v rozsahu dvou dní, na základě složené zkoušky získá účastník školení osvědčení o způsobilosti k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, razítko a průkaz proškolené osoby s novým číslem.

 
 

 
Partneři webu

Logo-Mysl-zelena.jpg

SIEZ-logo-s-textem.jpg

Logo-Lovecka-Expedice.jpg

Maso-Profit-Logo.jpg


S podporou:

Logo-MZe-bez-CR-web.jpg

SVS-logo.jpg

logo-cmmj-zelene.jpg