Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Kynologie > Kynologické akce OMS 2000-2014

Kynologické akce uskutečněné v letech 2000-2014

 
Níže naleznete seznam kynologických akcí, uskutečněných na okrese Prostějov v letech 2000-2014. U jednotlivých akcí je k dispozici přiložen ke stažení soubor, případně odkaz na fotogalerii.

 


2014
 

Druh akce Termín konání Místo konání Soubor
ke stažení
Fotogalerie
Jarní svod loveckých psů 19.4.2014 MS Vítčice  jarni-svod-loveckych-psu-19-4-2014.pdf
Zkoušky vloh 17. 5. 2014 MS Moravan-Domamyslice  zkousky-vloh-17-5-2014  
Memoriál Josefa Daňka 9. 8. 2014 MS Nezamyslice    
Podzimní zkoušky 23.8.2014 HS Určice-Myslejovice  podzimni-zkousky-psu-23-8-2014
Memoriál Ferdinanda Masaryka 6.9.2014 MS Otaslavice  4-rocnik-Memorial-Ferdinanda-Masaryka-norovani-zkousky-novacku-6-9-2014  
Speciální zkoušky z vodní práce 6.9.2014 MS Otaslavice  zkousky-z-vodni-prace-6-9-2014
Lesní zkoušky 11.10.2014 MS Bílovice-Lutotín   lesni-zkousky-psu-11-10-2014  
Barvářské zkoušky 12.10.2014 MS Bílovice-Lutotín   barvarske-zkousky-psu-12-10-2014  
Barvářské zkoušky honičů 4.10.2014    
 
2013Druh akce Termín konání Místo konání Soubor
ke stažení
Fotogalerie
Jarní svod loveckých psů 20.4.2013 MS Nezamyslice  jarni-svod-loveckych-psu-20-4-2013
Zkoušky vloh 18. 5. 2013 MS Tištín  zkousky-vloh-18-5-2013
Memoriál Josefa Daňka 17. – 18. 8. 2013 MS Želeč  Memorial-Josefa-Danka-podzimni-zkousky-17-8-2013-a-specialni-vodni-prace-18-8-2013
Zkoušky bezkontaktního norování 24.8.2013 MS Otaslavice  zkouska-bezkontaktniho-norovani-24-8-2013
Speciální zkoušky z vodní práce 24.8.2013 MS Otaslavice  specialni-zkousky-vodni-prace-24-8-2013  
Podzimní zkoušky 14.9.2013 MS Mořice - Vrchoslavice  podzimni-zkousky-14-9-2013  
Barvářské zkoušky 5.10.2013 MS Bílovice-Lutotín  barvarske-zkousky-4-5-10-2013  
Lesní zkoušky 6.10.2013 MS Bílovice-Lutotín  lesni-zkousky-6-10-2013  

Memoriál Josefa Daňka - Želeč

17.-18.srpna 2013

foto: Jitka Procházková

foto: album 

bonocorzbolatic 

foto: album 

gordoni

Zkoušky vloh - Tištín

18.5.2013foto: Jitka Procházková


foto: album lolinecka

Změny ve zkušebních řádech psů

Myslivost 11/2013, str. 10 Jiří Procházka
Po období, kdy se zdálo, že se nic neděje, jsme dospěli ke konečné fázi naplnění úkolu Sboru zástupců - přepracovat Zkušební řády a aktualizovat veškeré předpisy s kynologií spojených. Prvořadým úkolem bylo provedení změny vyhlášky č. 244/2002 Sb., současné znění již neodpovídá aktuální potřebě. Kynologická komise ČMMJ a následně Myslivecká rada ČMMJ, obzvláště její místopředseda Ing. Jiří Papež, iniciovali změnu vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Lze předpokládat, že v době vydání tohoto článku bude novelizovaná vyhláška platnou součástí našeho platného řádu s účinností od 1. ledna 2014.
Vyhláška se vrací k původní koncepci dělené upotřebitelnosti loveckých psů na spárkatou zvěř, a to jednak na vyhledávání spárkaté zvěře, jednak na dosled spárkaté zvěře.
§ 14
(1) V honitbě [§ 2 písm. i) a j) zákona] se používají lovečtí psi, kteří složili zkoušky z těchto výkonů:
a) vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,
b) vyhledávání spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou 55 cm a méně,
c) dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře,
d) norování.
 
Na rozdíl od předchozí právní úpravy (vyhláška č. 134/1996 Sb.) stávající vyhláška vymezila loveckou upotřebitelnost na drobnou zvěř (vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené nebo poraněné drobné zvěře), loveckou upotřebitelnost na spárkatou zvěř (vyhledání a dosledování usmrcené nebo poraněné spárkaté zvěře) a norování, a to bez možnosti získání dílčí lovecké upotřebitelnosti. Důsledkem bylo, že každý pes musel vyhledat živou, dohledat a přinést usmrcenou nebo zraněnou drobnou zvěř, aby získal loveckou upotřebitelnost na drobnou zvěř, anebo musel vyhledat živou a dosledovat usmrcenou nebo poraněnou spárkatou zvěř, aby získal upotřebitelnost na spárkatou zvěř.
V praxi a při praktickém provádění zkoušek byla tato ustanovení velice těžko proveditelná, a to z několika níže uvedených důvodů:
 
úbytek drobné zvěře. Výkazy lovu je statisticky doloženo, že stabilně od roku 1998 klesají stavy drobné zvěře ve všech honitbách a postupem času bylo problémem, aby všichni psi během zkoušek přišli do kontaktu s divokou populací drobné zvěře. Za této situace byla jako náhrada používána zvěř z voliérových odchovů. To se negativně projevovalo na nepřiměřených reakcích psů, kdy zejména ohaři namísto vystavení tuto zvěř opatřenou převážně z voliérových odchovů vůdci aportovali.
 
specializace plemen psů a rozvoj nových plemen. Stávající vyhláška upřednostňuje „univerzální typy psů“, kteří spárkatou zvěř jednak vyhledají (a umožní tak její ulovení), a jednak zároveň v případě poranění spárkaté zvěře jsou schopni provést její dosled. Problematické je, že těmto pravidlům podle zákona o myslivosti vyhovuje pouze určité procento psů, neboť podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je zakázáno nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku vyšších než 55 cm. To fakticky znamená, že psi s vyšší kohoutkovou výškou než 55 cm nesmí provádět vyhledávání zvěře, ač jinak jsou psi, kteří mají vynikající výsledky při dosledech. Tato plemena se zde v poslední době velmi rozšířila a pro dosled mohou být velmi úspěšně využívána. Stávající legislativa jim to však znemožňuje, neboť nezná částečnou loveckou upotřebitelnost jako předchozí vyhláška, a zároveň by bylo v rozporu se zákonem umožnit těmto psům s vyšší kohoutkovou výškou nahánění spárkaté zvěře.
Za všechny lze vyjmenovat některá plemena, pro něž je vlivem stávající vyhlášky nemožné získat loveckou upotřebitelnost. Jedná se o plemena velkých a středních honičů zejména o plemeno bloodhound, anglický foxhound, velký gaskoňský honič, velký hrubosrstý vendéeský honič či vydrař jakožto zástupce vysokonohých honičů, nebo například o plemena porcelaine, sedmihradský honič, a některá další plemena švýcarských honičů, jakožto zástupce středně vysokých honičů.
Tato plemena, ač jsou podle Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI), zařazena mezi lovecká plemena, nemohou podle stávající vyhlášky získat zkoušku lovecké upotřebitelnosti. Přitom zkouška lovecké upotřebitelnosti (umožňující dosled spárkaté zvěře) je podmínkou pro získání titulu Šampión České republiky nebo Interšampión (podmínky pro udělení titulu Šampion České republiky stanoví Českomoravská kynologická unie, podle mezinárodních předpisů FCI).
 
rozdílnost psů v rámci jednotlivých plemen.  Není výjimkou, že v rámci jednoho plemene nebo dokonce jednoho vrhu se vyskytují psi, kteří jsou neobyčejně nadaní pro dosled na pobarvené stopě, ale jsou „vlažnější“ k práci v leči při vyhledání zvěře, a naopak jsou psi, kteří skvěle pracují v leči na zvěři, kterou vyhánějí z houštin a nahánějí ji na lovce, aby umožnili její ulovení, ale při práci na pobarvené stopě nebo na nepobarvené stopě poraněné zvěře se na dosled nejsou schopni koncentrovat a zpravidla při dosledech neobstojí.
 
Změna vyhlášky tak umožnuje zpracování nových zkušebních řádů, které budou zcela v souladu s vyhláškou a nebudou v nich „quasi“ disciplíny, navozující zdánlivý soulad s vyhláškou (typicky vyhledání zvěře na barvářských zkouškách honičů).
 
Změny zkušebních řádů
 
Vyhláška tedy umožňuje změnit zkušební řád, avšak vyjma odstranění tzv. „limitních disciplín“ zásadní změnu neočekávejme. Právní předpisy nadále neumožňují lov drobné zvěře individuálním způsobem, a tak nezbytnou součástí zkušebních řádů budou i společné hony při podzimních a všestranných zkouškách.
Rovněž nedílnou součástí disciplín při zkouškách bude vodění na řemeni a poslušnost, byť tyto disciplíny podle vyhlášky nejsou pro loveckou upotřebitelnost podmínkou. Je však nutné, aby byl lovecký pes poslušný, ovladatelný, neagresivní, nepoškozoval či neznehodnocoval zvěřinu, a proto tyto osvědčené disciplíny, kterými pes prokazuje, že je platným pomocníkem svého vůdce, ve zkušebních řádech zůstaly, neboť v něm nepochybně mají své místo.
Ke zkušebním řádům přišla od okresních mysliveckých spolků a chovatelských klubů (pochopitelně i od jednotlivců) velká řada připomínek a námětů, které si však vzájemně odporovaly. Je jisté, že ani tyto zkušební řády neuspokojí všechny a najdou se jedinci, kterým zde bude chybět ta či ona disciplína, či naopak, podle mnohých, budou nějaké disciplíny přebývat. Zkušební řády v podobě v jaké byly předloženy pro jednání Sboru zástupců, byly širokým koncensem mezi došlými připomínkami, kynologickými kluby a odbornou veřejností, s níž Kynologická komise návrh zkušebních řádů konzultovala.
Zkušební řády byly vedeny zásadní snahou zjednodušit popis jednotlivých disciplín a podobné nebo dokonce stejné disciplíny v jednotlivých zkušebních řádech popsat stejně, což platí zejména pro posuzování pobarvené stopy.
 
Změny v jednotlivých zkušebních řádech
 
Všeobecná část
Asi největší změnou, kterou zaznamená každý na první pohled, je vyjmenování všech typů zkoušek a to, že loveckou upotřebitelnost bude možno získat i na zkouškách nebo soutěžích podle mezinárodních zkušebních řádů, budou-li odpovídat podmínkám vyhlášky.
Další výraznou změnou bude, a po tom volaly snad všechny okresní myslivecké spolky, že sice zůstává zachováno, že rozhodčí nesmí posuzovat své psy nebo psy svých blízkých, ale pouze ve skupině nebo na pracovišti. V praxi to bude znamenat, že budou-li společné zkoušky vloh ohařů a malých plemen, může manželka, která má pro malá plemena na ZV aprobaci posuzovat na těchto zkouškách, i když manžel nebo dcera na těch samých zkouškách povedou ohaře. Tato změna – spíše návrat k původní praxi, pomůže mnoha okresním mysliveckým spolkům, neboť jak známo, kynologické řemeslo „se dědí“ a bývá obvyklé, že v rodině posuzuje a vodí více členů rodiny, což zapříčiňovalo blokaci mnoha rozhodčích, byť reálně neměli možnost výkon a hodnocení svého příbuzného ovlivnit.
Další, už méně postřehnutelnou změnou ve všeobecné části, je „srovnání“ textu do té podoby, že například to co souvisí s rozhodčím, nebude rozepsáno v několika dílčích bodech, ale pouze u rozhodčího. Budou přesně vymezena práva a oprávnění rozhodčího a povinnosti a práva vůdců. Vedle protestu (došlo k ujednocení protest v. námitka – viz předchozí zkušební řád) se zavádí i institut stížnosti.
 
Ohaři
Zkušební řády ohařů nebyly nijak zásadně měněny. Kromě již zmiňovaného zrušení limitních disciplín byla vložena podzimní zkouška bez vystavování, což je zvláštní druh zkoušky, kde se nebude vyžadovat vystavování a postupování, které jsou sice výlučnou vrozenou vlastností ohaře, ale vyhláška je již jako podmínku lovecké upotřebitelnosti nevyžaduje. Umožní se tak psům, kteří nevystavují nebo vystavují nespolehlivě, aby získali loveckou upotřebitelnost porovnatelnou s přinašeči. Žádný majitel ohaře tak nebude muset mít strach, že jeho nevystavující ohař nebude moci být pro absenci vlohy k vystavování upotřebitelný.
Po vzoru německých kolegů byla do speciálních vodních prací a všestranných zkoušek zařazena (nebo dalo by se říci opět vrácena) disciplína „slídění za živou kachnou“. Vrácení této disciplíny má opět dva rozměry, jednak výrazným způsobem prověří schopnost ohaře pracovat na živé kachně, jednak každý ohař přijde na všestranných zkouškách a memoriálech do styku se živou kachnou.
Dále došlo pouze ke zpřesnění popisu jednotlivých disciplín a hodnocení a chyb.
 
Retrieveři a lovečtí slídiči
Došlo ke spojení zkušebních řádů pro retrievery a lovecké slídiče pro vykonávání zkoušek lovecké upotřebitelnosti. Soutěžní řády mají nadále tato plemena samostatná, stejně jako mezinárodní soutěžní řády. Došlo k přizpůsobení zkušebních řádů retrieverů myslivecké praxi. Po pravdě řečeno jako mysliveckému hospodáři je mi zcela lhostejno, kterou kachnu mi vynese pes z rybníka dříve (zpravidla vždy tu živou – ač byla střelena jako poslední), důležité je, aby mi přinesl kachny všechny.
Velká změna nastává při zkouškách v lese, kdy s výjimkou ohařů, kterým nadále zůstala před barvou disciplína „šoulačka s odložením“, se nově jmenuje disciplína „práce psa před barvou“. Tuto disciplínu mohou všichni psi provádět šouláním, následováním volně nebo následováním na řemeni a rozdíl je v použitém koeficientu.
 
Jezevčíci a teriéři
Opět došlo ke sjednocení popisu disciplín, ale navíc byla vložena zkouška opravňující k získání lovecké upotřebitelnosti k vyhledávání spárkaté zvěře.
Naopak byly zrušeny honičské zkoušky pro jezevčíky a teriéry. To však neznamená, že by tyto zkoušky nemohli vykonávat, ale tak jako může vykonávat ohař barvářské zkoušky – jde podle zkušebního řádu pro jezevčíky a teriéry, může jezevčík absolvovat zkoušky honičů podle zkušebního řádu pro honiče.
U barvářských zkoušek bylo odstraněno „nahánění“, u lesních zkoušek a u zkoušek, kde se prokazuje upotřebitelnost k vyhledání spárkaté zvěře, zůstalo, a tak lze tyto zkoušky celé absolvovat na řemeni.
Asi největší změnou je však norování. Co se týká norování nováčků, změnil se systém zejména v disciplíně rychlost, a zrušilo se doléhání u druhého kotle. Psu, který doléhá (pochopitelně musí hlasitě) na lišku u prvního kotle, se přežene liška až do třetího kotle, a měří se rychlost, kdy pes začne znovu hlásit lišku ve třetím kotli. Tím se odstraní zbytečné přebíhání vůdců při přenášení psa k opětovnému vsouknutí do nory. Bohužel ani tento způsob norování nemůže vyhovovat psům, kteří odmítají v umělé noře norovat. Proto se po vzoru barvářů zavádí zkouška individuálního norování v přírodě v přírodních norách.
Návrh na zasypávání nory a norování s prohrabáním se k lišce byl Kynologickou komisí ČMMJ zamítnut.
 
Honiči
Opět došlo k vypuštění disciplíny „vyhledání zvěře“ a chování u kusu se bude sledovat a posuzovat na posledních 100 m, kdy se pes bude „postaru“ vypouštět.
Opět barvářské zkoušky honičů budou opravňovat k upotřebitelnosti na dosled spárkaté zvěře a budou se jich moci účastnit i psi s kohoutkovou výškou nad 55 cm, zatímco zkoušky honičů budou opravňovat jak k lovecké upotřebitelnosti na dosled spárkaté zvěře, tak i k upotřebitelnosti na vyhledání spárkaté zvěře. Tyto zkoušky však budou určeny pouze pro plemena psů s kohoutkovou výškou 55 cm a nižší.
 
Barváři
Zkušebních řádů barvářů se změny dotkly snad nejméně ze všech. Od zkoušek lovecké upotřebitelnosti byly odděleny soutěže a práce na stopě byly přizpůsobeny ostatním zkušebním řádům, s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem a práce barvářů.
 
ZÁVĚR
Práce na zkušebních řádech trvaly více než dva roky a teprve změnou vyhlášky se je podařilo zrealizovat. Jsme přesvědčeni, že se podařilo najít řešení, které bude respektovat jak potřeby praktického výkonu práva myslivosti, tak potřeby chovatelských klubů k rozvoji „jejich“ plemene.
Patří se poděkovat všem, kteří se na přípravě nových zkušebních řádů podíleli, a to jak z řad členů Kynologické komise ČMMJ, tak i z řad odborné veřejnosti, kteří svými věcnými a faktickými připomínkami pomohli k vytvoření, doufejme, že kvalitních zkušebních řádů, které budou platit alespoň několik desetiletí.
Bohužel žádné zkušební řády nenaučí rozhodčí citu, který je tak důležitý pro posuzování. Pochopitelně bude-li foukat silný vítr, může být více než dvanáctihodinová stopa „rozfoukaná“ dál než ve zkušebních řádech stanovených 20 kroků a bude záležet na citu a zkušenosti rozhodčího, aby posoudil, zda pes jde ještě v kontaktu se stopou, či odchází po stopě jiné zvěře k „Neumětelům“. Kynologickou komisí ČMMJ připravovaná školení rozhodčích by na tyto skutečnosti měla upozornit.
Jiří PROCHÁZKA
předseda Kynologické komise ČMMJ
a člen Myslivecké rady


2012
 


Druh akce Termín konání Místo konání Soubor
ke stažení
Fotogalerie
Jarní svod psů 28. 4. 2012 Vrchoslavice  
Zkoušky vloh 26. 5. 2012 MS Nezamyslice  zkousky-vloh-26-5-2012
Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů 11. 8. 2012 Bohuslavice  Specialni-zkousky-z-vodni-prace-retrieveru-11-8-2012  
MFM norování 18. 8. 2012 MS Otaslavice  Memorial-Ferdinanda-Masaryka-norovani-novacku-18-8-2012  
MJD speciální zkoušky z vodní práce 18. 8. 2012 MS Otaslavice  memorial-Josefa-Danka-specialni-vodni-prace-18-8-2012  
MJD Podzimní zkoušky 19. 8. 2012 MS Bedihošť  memorial-Josefa-Danka-podzimni-zkousky-19-8-2012
Podzimní zkoušky 15.9.2012 MS Kralice  podzimni-zkousky-psu-15-9-2012  
Barvářské zkoušky 12.10.2012 MS Bílovice-Lutotín  barvarske-zkousky-psu-12-10-2012  
Lesní zkoušky 13.10.2012 MS Bílovice-Lutotín  lesni-zkousky-psu-13-10-2012  
Barvářské zkoušky 14.10.2012 MS Bílovice-Lutotín  barvarske-zkousky-psu-14-10-2012  


2011


 
Druh akce Termín konání Místo konání Soubor
ke stažení
Fotogalerie
Jarní svod psů 30. 4. 2011 MS Tištín  jarni-svod-psu-30-4-2011
Zkoušky vloh 28. 5. 2011 MS Nezamyslice  zkousky-vloh-28-5-2011.pdf
Speciální zkoušky z vodní práce 6. 8. 2011 MS Otaslavice  specialni-zkousky-z-vodni-prace-6-8-2011.pdf  
MFM norování 6. 8. 2011 MS Otaslavice  memorial-Ferdinanda-Masaryka-I-rocnik-norovani-novacku-6-8-2011.pdf  
Podzimní zkoušky psů 27. 8. 2011 MS Němčice na Hané  podzimni-zkousky-psu-27-8-2011.pdf  
Podzimní zkoušky 18. 9. 2011 MS Želeč  podzimni-zkousky-oharu-a-ostatnich-plemen-18-9-2011.pdf
Národní FT memoriál Aloise Sklenáře 9. 10. 2011 MS Telnice  narodni-FT-memorial-Aloise-Sklenare-a-podzimni-zkousky-anglicky.pdf  
Barvářské zkoušky honičů 14.10.2011 MS Bílovice-Lutotín  barvarske-zkousky-honicu-14-10-2011.pdf  
Lesní zkoušky 15.10.2011 MS Bílovice-Lutotín  lesni-zkousky-psu-15-10-2011.pdf  
Barvářské zkoušky 16.10.2011 MS Bílovice-Lutotín  barvarske-zkousky-psu-16-10-2011.pdf  
Zkoušky vloh Nezamyslice


28.5.2011foto: Eva Fajtová foto: album molly88Jarní svod v Tištíně

Leona Roháčková
Jarní svod v Tištíně
Chlupatcům koukali na zuby Tištín (Prostějovsko) – Šest desítek psích dorostenců z celé Moravy v sobotu 30.dubna vesele cenilo tesáky na jarním svodu. Právě zuby totiž hrají velkou roli při jejich další chovné a výstavní kariéře. Ohaři, jezevčíci, teriéři a další lovecká plemena proto předváděla to nejlepší, co v loňském roce přišlo v chovných stanicích na svět.
 V kategorii velkých plemen, která posuzoval zkušený Zdeněk Kunc,  se představilo dvaatřicet jedinců. Největší zastoupení měli němečtí krátkosrstí ohaři, kterých se na svod dostavilo hned dvanáct. Početné divácké obci se představilo pět výmarských ohařů, tři pointři, po jednom zástupci měl český fousek, gordonsetr, munsterlandský ohař. „Řada plemen, v dřívějších letech velmi populárních, se letos nedostavila vůbec. Jako příklad může sloužit jediný maďarský ohař, neviděli jsme ale retrívry, irské setry ani anglické setry,“ popsal měnící se profil chovaných loveckých plemen jednatel OMS Prostějov Jiří Procházka. Kvalitu předvedených zvířat označil posuzující Zdeněk Kunc jako velmi dobrou: „Je vidět, že chovatelé věnují výběru chovných zvířat velkou péči, vady vyřazující z chovu jsem téměř nezaznamenal.“Malá plemena posuzovala Ing. Miloslava Šišková, před kterou předstoupilo jedenáct jagteriérů, osm jezevčíků, šest borderteriérů. Po jednom zástupci měli baset, alpský brakýř jezevčíkovitý, foxteriér, velšteriér a kopov. „Nejvíc vad jsem zaznamenala v podobě chybějících zubů, jedenkrát jsem u psa zjistila kryptochorismus,“ uvedla posuzující.posuzovani-jezevcik11-(4).JPG
Svod slouží k vyhodnocení chovatelské práce a k posouzení vyrovnanosti jednotlivých vrhů. Označují se na něm pouze hrubé vady, protože předvedená zvířata jsou velmi mladá a v průběhu roku se ještě mohou dost změnit. „Je už jen na chovateli, zda k lepšímu, či horšímu. Ovlivnit se dá všechno, mechanika chodu, osvalení i kvalita srsti,“ konstatoval předseda kynologické komise  a zároveň předseda Okresního mysliveckého spolku Prostějov Jan Toman.
Za vzornou přípravu a průběh akce pochválilo vedení OMS Prostějov pořádající MS Tištín. „Jako vždy vše proběhlo v naprostém pořádku, bez jakýchkoli závad. Takovéto akce, jako je svod, považujeme za velmi důležité nejen v rámci chovatelského programu,ale také co by společenské setkání a výměnu zkušeností mezi mysliveckými kynology,“ dodal Jiří Procházka.

ODKAZ NA ČLÁNEK V MYSLIVOSTI

- ZDE
2010


 
Druh akce Termín konání Místo konání Soubor
ke stažení
Fotogalerie
Jarní svod psů 24. 4. 2010 MS Bílovice-Lutotín  jarni-svod-loveckych-psu-24-4-2010.pdf  
Zkoušky vloh 22. 5. 2010 MS Vrchoslavice-Mořice  zkousky-vloh-22-5-2010.pdf
Speciální zkoušky z vodní práce 7. 8. 2010 MS Otaslavice  specialni-zkousky-vodni-prace-7-8-2010.pdf  
Norování zkoušky nováčků 7. 8. 2010 MS Otaslavice  norovani-zkousky-novacku-7-8-2010.pdf  
Speciální zkoušky z vodní práce 21. 8. 2010 Bohuslavice  specialni-zkousky-vodni-prace-21-8-2010.pdf  
Podzimní zkoušky psů 28. 8. 2010 MS Nezamyslice  podzimni-zkousky-psu-28-8-2010.pdf  
Podzimní zkoušky psů 25. 9. 2010 MS Kralice na Hané  klubove-podzimni-zkousky-psu-25-9-2010.pdf  
Lesní zkoušky 23. 10. 2010 MS Bílovice-Lutotín  lesni-zkousky-malych-plemen-23-10-2010.pdf  
Barvářské zkoušky 24. 10. 2010 MS Bílovice-Lutotín  barvarske-zkousky-malych-plemen-24-10-2010.pdf  
 
Jarní svod psů - Vrchoslavice

22.května 2010

KONCEPCE ROZVOJE MYSLIVECKÉ KYNOLOGIE

Myslivost 6/2010, str. 24 Jiří PROCHÁZKA
Česká myslivecká kynologie má velmi dlouhou a bohatou tradici, využití loveckých psů v myslivecké praxi vždy navazovalo a navazuje na pozitivní zkušenosti z celé historie českého mysliveckého psářství. V současné době, kdy celá Českomoravská myslivecká jednota prochází modernizací, je nutné promítnout tyto změny i do české myslivecké kynologie. Je nezbytné komplexně, a to v celém spektru kynologie, jejího managementu, reagovat na přicházející změny. Zejména podchytit a rozvíjet požadavky na nové způsoby práce loveckých psů v jednotlivých honitbách.
 
Z tohoto požadavku jednoznačně plyne i potřeba nově koncipovaných Zkušebních řádů, které musí vycházet z potřeb praktického výkonu práva myslivosti v honitbách. Dá se říci, do popředí se dostává i staronový úkol, najít motivační prostředky i pro majitele loveckých psů, nečleny ČMMJ, kteří se v nemalé míře podílí na vysoké úrovni vycvičenosti a připravenosti psů loveckých plemen.Je nutné podporovat členství v ČMMJ bez loveckého lístku.
V kontextu výcviku a využití loveckých psů v myslivecké praxi musíme zachovávat vysokou prestiž vynikajících vůdců a jejich psů. Využívat jejich vysoké výcvikové schopnosti a – dovednosti.
V podmínkách tvorby a prosazování nové strategie managementu ČMMJ je před námi v oblasti kynologie náročný úkol, jak dále prohlubovat a nově koncipovat práci v rámci ČMMJ.
Řada okresních mysliveckých spolků má omezené možnosti, a to jak „úředními hodinami“, tak zejména schopností a možností pracovat s moderní informační technikou. Bude nutné v oblasti kynologie rozvinout spolupráci s jednotlivými kluby a vytvořit systém zajišťování aktuální a plnohodnotné informovanosti klubů, kynologů a OMS, zejména posilovat práci kynologických komisí. Veškeré kynologické aktivity musejí směřovat k naplnění Zákona o myslivosti, který nám ukládá taxativně počty a skupiny loveckých psů, jaké musejí mít uživatelé honiteb.
 
Mezi základní priority navrhujeme:
1. Na základě tradic české myslivecké kynologie dále prohlubovat integraci s evropskými mysliveckými kynologickými organizace.
2. Umě využívat výcvikové a praktické zkušenosti českých i zahraničních mysliveckých kynologů pro další zkvalitnění a rozvoj naší české myslivecké kynologie.
3. Za využití orgánů v ČR, ale i orgánů EU, sjednotit využití loveckých psů v myslivecké praxi, zejména pak u plemen honičů, u kterých jsou velmi rozdílné legislativní normy.
4. Pokračovat v jednání s legislativními orgány a s orgány na ochranu zvířat o nalezení společné cesty k možnostem obnovení výcviku norníků v kontaktním norování jako nedílné součásti přípravy těchto plemen pro tlumení lišky obecné.
5. V kontextu s bodem 4 obnovit otázku možnosti výcviku loveckých psů na černou v obůrkách jako nutnost, a to celoevropskou, ve snaze snižovat stavy černé zvěře, která způsobuje již dramatické škody našim zemědělcům.
6. Znovu vrátit do Zkušebních řádů práce na živé kachně, řešit po dohodě při úpravě Řádu na ochranu zvířat.
7. Upravit v zákoně možnost pro složení zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro psy, držitele průkazu původu. Odstranit tak problém, který vznikl například u plemene patterdale teriér.
 
Z toho stavu vyvstává budoucnost české kynologie na dvou liniích, ta první je vytvoření podmínek pro řadové kynology, bez větších ambicí na vrcholné soutěže, zajišťující širokou platformu loveckých psů, možno v budoucnu používat termínu „myslivecký pes“ a psů s vysokým stupněm výcviku a realizace špičkových drezérů, kteří by měli jít především cestou klubových zkoušek a soutěží.
Pokud jsem se dotkl klubových zkoušek a soutěží, v budoucnu bude nezbytné klást důraz na kluby, aby ve svých podmínkách do chovu dbaly především na to, aby každé plemeno mělo podmínkou do chovu tu zkoušku, která naplňuje podmínku prověření genetických vlastností daného plemene, například klubovými zkouškami, kde se ověří vlohy daného plemene. Nejít cestou složitých zkoušek, postačí zkouška ověření vloh.
Lovecké plemeno by nemělo na základě rozhodnutí klubu být uchovněno bez jakékoliv zkoušky, která prověří jeho genetické vlastnosti. Proto by v zákoně měla být formulována problematika chovu tak, že nelze chovat lovecké psy bez zkoušky, která by ověřila jeho lovecké vlastnosti, je na rozhodnutí klubu – případně klubů – podmínky chovnosti musí být shodné – dokonce bych použil výrazu identické, aby tuto podmínku zakotvily do svých řádů.
Řešit i financování kynologie, není v silách ČMMJ to vše finančně utáhnout, bez přísunu peněz například z vydávání rodokmenů či jiných poplatků, přenést zátěž na vůdce není žádoucí. Znamená to prohloubení ekonomické propojení při chovu a výcviku loveckých psů. Využít možností dotací od Ministerstva zemědělství například pro pořadatele zkoušek za počet předvedených jedinců a tím snížit náklady spojené se zkouškou lovecké upotřebitelnosti a nenavyšovat tak startovné a z prostředků ČMKJ.
Spíše by měla být obrácená cesta, například zaplatit za účastníky vrcholných kynologických akcí reprezentující českou kynologii startovné, aby tak byla snížena finanční zátěž pro vůdce. Poskytnout pořadatelům navýšené částky z dotací, a tím neplatit startovné.
Nastavení zkušebních řádů k tomu musí odpovídat, vedle myslivecké praxe a lovu, využití psa v ochraně přírody a krajiny, monitoringu a v neposlední řadě je důležitý myslivecký pes jako společník. Nelze neustále oddělovat myslivce a držitele loveckých psů, kteří se snaží složit zkoušku lovecké upotřebitelnosti i bez toho, že nejsou držiteli loveckých lístků. V posledním období jsme svědky, že z těchto řad se rekrutují vynikající vůdci, se znalostí platné legislativy a zkušebních řádů. A to když píši o vůdcích, nedělám rozdíl mezi pány vůdci a vůdkyněmi.
 
Rozhodně prvním krokem nové koncepce bude otevření legislativy, která ne tak docela reaguje na všechny nutné vývojové změny v myslivecké kynologii, prezentované formou zkušebních řádů. K této legislativní úpravě bude nutné klást důraz na změny i v zákonech na ochranu přírody, veterinárních zákonech a navazujících předpisech. Prostřednictvím Ministerstva zemědělství otevřít cestu k získání osvědčení pro loveckou upotřebitelnost pro importované jedince, kteří složí zkoušku odpovídající našim požadavkům v zahraničí a obráceně. To bude poměrně složitý krok, ale do budoucna nevyhnutný, vzhledem k tomu, že otevřením hranic není problém dovést vycvičeného psa.
 
Ne vždy je odborně reagováno na praktické potřeby loveckých psů a jejich výcvik, v neposlední řadě i přenášení přecitlivělých pohledů na vlastní kynologii škodí kvalitnímu výcviku a kvalitní práci v honitbách, nemluvě o nejožehavější problematice kynologie, jakou je bezkontaktní norování. S předstihem je nutné poukázat na výhled pro nastávající období s koncem celoplošné vakcinace lišek proti vzteklině. Pokud se nebude účinně bojovat všemi formami, a to nejen s liškou, protože nákaza se může přenést na řadu jiných vnímavých živočichů, může nastat nová éra, kdy bude vzteklina zpět v našich honitbách, možná při troše štěstí pouze regionálně, ale i to je vysoká forma nebezpečnosti. Mnohaletá praxe ukázala, že odstřelem se nesníží radikálně stavy lišek, pouze se redukují.
 
Ke zkušebním řádům v budoucnu se bude muset přistoupit koncepčně jinak, jednak bude nezbytně nutné sjednocení popisu disciplín, a to všech, je například jedno zda vodění na řemeni předvádí ohař či slídič nebo retriever, to samé ostatní disciplíny, zachovat specifika pro jednotlivá plemena, po odborné diskuzi, a to nebude jednoduché, každý má svůj názor a ten (je zpravidla nejlepší) se snaží prosadit a neuznává názor jiný.
V budoucnu vydat Zkušební řády jako samostatné brožury pro jednotlivé skupiny, jak jsou seřazeny v řádu stávajícím. V neposlední řadě vydání řádů mezinárodních FCI, které budou v budoucnu nutné pro skupinu rozhodčích, kteří by měli být přezkoušeni z těchto řádů a založí tak seznam rozhodčích FCI, stejně tak, jak je to u rozhodčích z exteriéru.
 
Vynikajícím podkladem pro novou éru výchovy rozhodčích bude stávající databáze rozhodčích, která nám co nejvíce přibližuje ideální stav evidence. Okresní myslivecké spolky, které řádně vedou evidenci, pravidelně ji aktualizují, nám dávají ten nejaktuálnější stav rozhodčích. Z celkového přehledu je patrné, že rozhodčí z výkonu se nám skládají z rozhodčích ve vyšším věku, jen pro přehlednost z celkového počtu 1548 rozhodčích, je nad 65 let 675 rozhodčích, z toho je 252 rozhodčích starších 70 let, vezmeme-li skupinu všestranných rozhodčích pro ohaře, kde se jedná o 354 rozhodčích, ve složení do 40 let je 20 rozhodčích, od 40 do 50 let jen 27 rozhodčích, od 50 do 60 let 103 rozhodčích, nad 65 let je 119 rozhodčích a dokonce nad 70 let evidujeme 96 rozhodčích.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že je nezbytně nutné najít nový způsob řešení, rozhodně zkoušky z výkonu nejsou nedostupné pro kynology, požadované vědomosti jsou rozhodně nenáročné. Zde spíše musíme jít druhou cestou, zvýšení náročnosti na zkoušené čekatele, jak v teorii, tak i v praxi.
 
Velké rezervy jsou v odměňování rozhodčích. Dnes s fenoménem této doby, že na nic není čas, tato celospolečenská neřest se musí změnit již v samé podstatě fungování společnosti, z které snad vytěžíme i my kynologové. Rozhodně musíme vytvořit prostor pro kynology bez loveckého lístku, jak jsem popisoval v úvodu a vytvořit jim podmínky i pro práci jako rozhodčím, vrcholem bude vytvořit skupinu rozhodčích, kteří budou na vysoké úrovni a budou nám posuzovat vrcholné akce, tak, aby jakákoliv forma nekvalitního posuzování byla předem vyloučena.
Výchova nových i stávajících rozhodčích by se měla odvíjet novou formou školení s využitím moderní videotechniky. To by v praxi znamenalo, že naplnění podmínky předvedení určitého počtu psů, pak teoretická příprava, složení písemné zkoušky s následnou praktickou zkouškou.
 
V této souvislosti kvalitního posuzování se bude Kynologická komise zabývat výběrem vhodných lokalit pro konání vrcholných akcí, s řádným zázemím, s dostatkem divoké populace zvěře, pokud bude nutné přistoupit k zazvěřování, tak pouze kvalitní zvěří z bažantnic, kde se v podstatě odchytí polodivoká zvěř s dostatkem reflexů a plachosti. Těmito kroky - kvalitní rozhodčí, kvalitní honitby, zaručí objektivní a spravedlivé posouzení psů.
 
Musíme také zvážit, zda finanční prostředky raději nevěnovat do této formy zkvalitnění soutěží, než do cen. Ceny z takto vrcholných akcí jsou v dnešní době jistě lákavé, ale mnohým okresním mysliveckým spolkům není umožněno investovat, popřípadě neseženou tolik sponzorů a ubývá tím možná řada okresů, kde by se soutěže mohly konat. Možná bude i nutné zvážení, zda neopakovat soutěže na jednom okresu vícekrát, tím využít potenciální možnosti, kvalitního týmu lidí a připraveného prostředí.
 
Závěrem je nutné říci, že kroků k udržení kvalitní české kynologie se najde daleko více. Tento materiál je první vlaštovkou k rozsáhlé diskuzi a k vytvoření nové cesty české kynologie, to není výhled na jeden či dva roky, zvolenou cestou by se měla řídit další činnost Kynologické komise ČMMJ v příštích obdobích. Pozitivní cesta vývoje musí dokázat několika nespokojencům se vším, že cesta, která bude nastolena, je cestou většiny.
Jiří PROCHÁZKA
předseda Kynologické komise ČMMJ
ODKAZ NA ČLÁNEK

NA MYSLIVOSTI - ZDE2009


 
Druh akce Termín konání Místo konání Soubor
ke stažení
Fotogalerie
Jarní svod psů 25. 4. 2009 MS Tištín  jarni-svod-psu-25-4-2009.pdf
Zkoušky vloh 23. 5. 2009 MS Vrbátky - Štětovice  zkousky-vloh-23-5-2009.pdf  
Speciální zkoušky z vodní práce 8. 8. 2009 MS Otaslavice  specialni-zkousky-z-vodni-prace-8-8-2009.pdf  
Norování zkoušky nováčků 8. 8. 2009 MS Otaslavice  norovani-zkousky-novacku-8-8-2009.pdf
Memoriál Josefa Daňka 22. 8. 2009 MS Bedihošť  15-rocnik-Memorialu-Josefa-Danka-22-8-2009.pdf  
Zkoušky vloh 29. 8. 2009 MS Blata Vrbátky  klubove-zkousky-vloh-29-8-2009.pdf  
Podzimní zkoušky psů 29. 8. 2009 MS Blata Vrbátky  podzimni-zkousky-29-8-2009.pdf  
Podzimní zkoušky psů 17. 10. 2009 MS Otaslavice  podzimni-zkousky-psu-17-10-2009.pdf  
Lesní zkoušky 24. 10. 2009 MS Bílovice-Lutotín  lesni-zkousky-psu-24-10-2009.pdf  
Barvářské zkoušky 25. 10. 2009 MS Bílovice-Lutotín  barvarske-zkousky-psu-25-10-2009.pdf  
Klubové zkoušky honičů 21.-22. 11. 2009 Ontário Přemyslovice  klubove-zkousky-honicu-21-22-11-2009.pdf  

 


Norování nováčků - Otaslavice

8.srpna 2009foto: album constancedafne

 
  


foto: album wabira

 2008


 
Druh akce Termín konání Místo konání Soubor
ke stažení
Fotogalerie
Jarní svod psů 26. 4. 2008    jarni-svod-psu-26-4-2008.pdf  
Zkoušky vloh 10. 5. 2008 MS Nezamyslice  zkousky-vloh-10-5-2008.pdf  
Lesní zkoušky 28. 6. 2008 Žárovice  lesni-zkousky-psu-28-6-2008.pdf  
Barvářské zkoušky 28. 6. 2008 Žárovice  barvarske-zkousky-psu-28-6-2008.pdf  
Speciální zkoušky z vodní práce 9. 8. 2008 MS Otaslavice  specialni-zkousky-z-vodni-prace-9-8-2008.pdf
Norování zkoušky nováčků 9. 8. 2008 MS Otaslavice  norovani-zkouska-novacku-9-8-2008.pdf  
Memoriál Josefa Daňka 23. 8. 2008 MS Bedihošť  14-rocnik-Memorialu-Josefa-Danka-23-8-2008.pdf  
Podzimní zkoušky 20. 9. 2008 MS Nezamyslice  podzimni-zkousky-psu-20-9-2008.pdf  
Podzimní zkoušky 11. 10. 2008 Čehovice  podzimni-zkousky-psu-11-10-2008.pdf  
Lesní zkoušky 18. 10. 2008 MS Bílovice-Lutotín  lesni-zkousky-psu-18-10-2008.pdf  
Barvářské zkoušky 19. 10. 2008 MS Bílovice-Lutotín  barvarske-zkousky-psu-19-10-2008.pdf  
 Nové zkušební řády pro posuzování psů loveckých plemen

Myslivost 1/2008, str. 35 Marcela Kuklová
V těchto dnech se dostává myslivcům a kynologům do rukou Novela zkušebních řádů pro lovecké psy platná od 1. 1. 2008. Proto přinášíme několik základních informací o těchto změnách přímo od člena Myslivecké rady a předsedy Kynologické komise ČMMJ Jiřího Procházky.

Smyslem novely řádů pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů v návaznosti na upravené zkušební řády, je rozšíření o zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Loveckou upotřebitelnost jsme vložili z toho důvodu, že ji vyžaduje vyhláška k zákonu o myslivosti. Řešíme tím komplexnost zkoušky jako takové, která navazuje na zkoušky stávající, s tím, že pokud pes neuspěje například na podzimních zkouškách, tak rozhodčí vyhodnotí, zda obstál pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti a pes se může dostat do kategorie, že složil zkoušku lovecké upotřebitelnosti, ale nesplnil například zkoušky podzimní. Na toto pak navazuje činnost klubů, protože pokud kluby nezmírní své chovné podmínky a budou vyžadovat například podzimní zkoušky, tak tento pes je lovecky upotřebitelný pro potřeby majitele, pro potřeby vlastníků honitby, ale pokud by chtěl do chovu, musí splnit zkoušky požadované klubem k uchovnění. Zjednodušeně se tedy jedná o oddělení chovnosti od lovecké upotřebitelnosti a pro loveckou upotřebitelnost byly vybrány limitní disciplíny, které odpovídají dikci zákona. To znamená - zákon nám určuje, co musí lovecký pes prokázat za disciplíny, aby podle zákona splnil loveckou upotřebitelnost. Ale protože zkoušky ČMMJ slouží i pro potřeby chovu, proto jsou tam disciplíny další, které jsou potřebné pro kluby, aby si mohly v těchto zkouškách ověřit ty nebo ony vlastnosti loveckých psů. To byla základní filozofie, proč jsme do zkušebních řádů přidali tzv. loveckou upotřebitelnost. To byl hlavní smysl celé této akce. Po změně volala i myslivecká veřejnost, protože řada lidí potřebuje získat pouze loveckou upotřebitelnost pro loveckou praxi, otázka chovu je věc druhá. 

Proč vznikl nový řád pro jmenování rozhodčích
Dalšími změnami prošly aprobace pro rozhodčí. Přibyli rozhodčí pro Field Trial ohařů a Field Trial retrívrů a aprobace Speciální vodní práce. U těchto aprobací je ve Zkušebním řádu uvedeno, že zkoušky v současné době mohou posuzovat rozhodčí s těmito specializacemi plus všestranní rozhodčí. Důvody jsou následující - za prvé nám ubývá všestranných rozhodčích a za druhé nám přibývá speciálních zkoušek zejména u retrívrů, proto jsme vytvořili tyto dvě skupiny. 
Do budoucna bychom chtěli vytvořit specializovanou skupinu rozhodčích pro Field Trialy, kteří budou moci na velice dobré úrovni posuzovat i mezinárodní Field Trialy, posuzovat v zahraničí, jelikož naše družstva se v současné době účastní mistrovství Evropy i mistrovství světa a spousty jiných zahraničních soutěží. Takže tento záměr lze považovat za hlavní smysl změn. 
Nikoho neomezujeme, vlastně jsme přidali jen něco navíc, abychom rozšířili možnosti posuzování. Vždyť na druhou stranu připusťme, že lidé, kteří se zajímají o Field Trialy, se nemusí zároveň zajímat např. o všestranné práce. 
Nová pravidla se zkrátila o jedno čekatelství (ze tří na dvě), protože čekatelé mají odvoděné psy, ale přidali jsme praktickou zkoušku, ve které musí čekatel samostatně vypracovat tabulku posuzovaného psa a vrchní rozhodčí ji podepíše a následně posílá originál hospitačního listu a dvě zkušební tabulky s ostatními doklady o vykonaných zkouškách na příslušný okresní myslivecký spolek.
Pro období roku 2008 byla také projednána úprava podmínek - každý, kdo bude chtít složit zkoušky pro Field Trial, musí splnit pouze podmínku - předvedení psů na FT a obstát, doložit to kopií soudcovské tabulky, popřípadě posuzovat jako rozhodčí na FT a klub vydá potvrzení o tom, že rozhodčí posuzoval na FT. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou zkoušku, kterou vyžaduje Zkušební řád, nebude požadováno čekatelství na rozhodčí, které bude nahrazeno instruktáží s videozáznamem před složením zkoušky a následně bude zkouška složena. Jedinou podmínkou je, že rozhodčí pro FT musí být rozhodčím pro ZV a PZ.
Jiří PROCHÁZKA
předseda KK ČMMJODKAZ NA ČLÁNEK

NA MYSLIVOSTI - ZDE

2007 
Druh akce Termín konání Místo konání Soubor
ke stažení
Fotogalerie
Zkoušky vloh 12. 5. 2007 MS Bedihošť  zkousky-vloh-12-5-2007.pdf  
Speciální zkoušky z vodní práce 4. 8. 2007 MS Otaslavice  specialni-zkousky-z-vodni-prace-4-8-2007.pdf
Norování zkoušky nováčků 4. 8. 2007 MS Otaslavice  norovani-zkouska-novacku-4-8-2007.pdf  
Podzimní zkoušky 15. 9. 2007 MS Kralice  podzimni-zkousky-oharu-a-malych-plemen-15-9-2007.pdf
Lesní zkoušky 19. 10. 2007 Žárovice  lesni-zkousky-19-20-10-2007.pdf
Barvářské zkoušky 19. 10. 2007 Žárovice  barvarske-zkousky-19-a-21-10-2007.pdf  
 
Myslivecká kynologie na Prostějovsku

Lenka FRNČOVÁ
Předposlední slunečný říjnový víkend se konaly na Prostějovsku v Alojzově poslední letošní zkoušky, a to lesní a barvářské zkoušky malých plemen.
K barvářským zkouškám nastoupili zástupci plemene jezevčík, jagdteriér, border teriér, irský teriér, po jednom pak alpský brakýř jezevčíkovitý, špringršpaněl, velššpringršpaněl, golden retriever a jack russel terrier. K lesním zkouškám pak nastoupili zástupci plemene jezevčík, border teriér, irský teriér, velšteriér, foxteriér a jagdteriér. Pestrost plemen byla poměrně velká, a tak se početná korona měla na co dívat a komu držet pěsti. Zkoušky byly tradičně plně obsazené, a tak měl sbor rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího Zdeňka Kvapila plné ruce práce. Všichni vůdci se svými svěřenci prokázali lovecké schopnosti a připravenost. O tom svědčí skutečnost, že nebyla udělena ani jedna třetí cena. Pouze jeden pes neobstál. V pátek nastoupilo k BZ devět psů, kromě jedné III. ceny uspěli všichni v I. cenách. Vítězem se stal standard jezevčík hrubosrstý Žak z Hranečného žlebu s vůdcem M. Tesaříkem, s plným počtem bodů. Na druhém místě se umístila Žina z Hranečného žlebu s vůdcem F. Piňosem. V sobotu nastoupilo k LZ dvanáct psů. V I. ceně s plným počtem bodů na první pozici stanul opět jezevčík standard drsnosrstý Žak z Hranečného žlebu s vůdcem M. Tesaříkem a na druhém místě rovněž v I. ceně fena jezevčíka standard drsnosrstého Žita z Hranečného žlebu rovněž s vůdcem M. Tesaříkem. V neděli nastoupilo k BZ jedenáct psů, sedm jich získalo I. cenu, čtyři pak II. cenu. Na prvním místě se 124 body stanul anglický špringršpaněl Ibiza z Libockého dolu s vůdcem Jiřím Štrajtem a tento vůdce obsadil i příčku druhou s irským teriérem Agnes z Běhnického údolí se 115 body. 
      Prostějov je známý organizováním velkého počtu kynologických akcí. Velký zájem o uspořádání těchto akcí je i ze stran mysliveckých sdružení. Bezesporu k tomu přispívá i to, že je zde řada významných kynologů z řad ČMKJ. Předsedou OMS a předsedou Kynologické komise při OMS Prostějov je Jan Toman. Jednatelem OMS Prostějov je Jiří Procházka, který je současně předseda Kynologické komise ČMMJ, člen předsednictva ČMMJ, člen předsednictva ČMKJ, člen Myslivecké rady ministra zemědělství a poradce chovu pro AS a GS MSKAO. Tyto dvě osobnosti mají k dispozici celý tým známých kynologů, výcvikářů, rozhodčích a chovatelů. Dohlíží na připravenost akcí, dodržování mysliveckých tradic a úzce spolupracují se všemi kynology v okrese. Je jen na nich, jaké budou výsledky práce celého OMS Prostějov. 
      Letošní rok připravila Kynologická komise při OMS Prostějov ve spolupráci s mysliveckými sdruženími řadu akcí, které zahájila kynologickým aktivem a jarním svodem psů, na který se přihlásilo padesát šest psů. Jarní svod se koná každoročně a pokaždé je situován do jiného místa. Těší se velké oblibě a má velkou návštěvnost. Ten příští je naplánovaný na 7. 4. 2007. Zkoušky vloh malých plemen a ohařů mají svůj termín každoročně v polovině května. Na ty letošní bylo přihlášeno a úspěšně je absolvovalo jedenáct psů malých plemen a sedmnáct ohařů. Čtvery barvářské zkoušky honičů, z toho dvoje ve spolupráci s Beagle clubem ČR, svědčí o nárůstu a oblibě plemen honičů. Všechny byly pečlivě připravené a plně obsazené. Také speciální vodní práce a norování patří v srpnu k oblíbeným zkouškám. Na speciální vodní práce nastoupilo devět psů a tři retrívři a všichni úspěšně obstáli. Rovněž třináct norníků obstálo na zkouškách nováčků. Prověrkou na podzimní zkoušky ohařů se stal Memoriál J. Daňka. Nastoupilo třináct psů, sedm jich skončilo v I. ceně, dva ve II. ceně a čtyři ve III. ceně. Vítězem se stal pes KO Ajax z Entlova dvora s plným počtem bodů 188, vůdce Vl. Frgal ml. Druhé místo obsadil KO Kendy Akcezal v I. ceně, se 171 body, vůdce Petr Svačina. Třetí místo obsadil KO Ert z Entlova dvora v I. ceně se 168 body, vůdce Jar. Hruda. Na podzimní zkoušky ohařů a malých plemen konaných v Nezamyslicích nastoupilo dvacet čtyři psů. V I. ceně s plným počtem bodů stanul na prvním místě GS Gipsi od Želečky s vůdcem Zdenkem Kunzem. Dovoluji si zmínit, že tento významný kynolog, výcvikář a mezinárodní rozhodčí letos oslavil svoje životní jubileum 75 let! Gratulujeme! 
      V červnu se také uskutečnilo školení rozhodčích pro posuzování loveckých zkoušek při příležitosti vydání nových zkušebních řádů. Tečku za letošní sezonou udělaly právě v úvodu zmiňované lesní a barvářské zkoušky malých plemen. Na příští rok mimo pravidelné zkoušky plánuje OMS Prostějov také dvoje klubové zkoušky pro teriéry a jezevčíky. 
      Závěrem patří poděkování všem, kteří se podíleli jakýmkoliv dílem na uskutečněných akcích. Myslivecké kynologii zdar!ODKAZ NA ČLÁNEK

NA MYSLIVOSTI - ZDE


Zkoušky ohařů a malých plemen na Prostějovsku

Lovecký pes 4/2007, str. 7 Ladislav FRNČO
Zkoušky vloh se konaly dne 12. 05. 2007 v honitbě MS Kralice na střelnici v Klopotovicích. Zkoušek se zúčastnilo deset ohařů a čtrnáct psů z kategorie loveckých slídičů, jezevčíků a teriérů.Současně s těmito zkouškami probíhaly i klubové zkoušky vloh moravskoslezského klubu jagdteriérů, kde byli přihlášeni pouze čtyři psi, z toho jeden odstoupil v průběhu zkoušek. 
    Z ohařů obstáli všichni psi v I. ceně. Tři NKO získali plný počet bodů a to fena Cindy ze Slatinic s vůdcem Antonínem Trnkou, pes Cvik ze Slatinic s vůdcem Stanislavem Kořínkem a pes Hart Kořenice s vůdcem Karlem Hrudou. U skupiny loveckých slídičů si nejlépe vedla fena Doly z Růžového Barvínka pod vedením Bohuslava Grepla. K nejlepším u jezevčíků a teriérů patřil pes Aram z Hranečného žlebu s vůdcem Bc. Václavem Chytráčkem. Z celkového počtu těchto dvou skupin loveckých psů obstálo v první ceně jedenáct psů, v druhé ceně jeden pes a ve třetí ceně dva psi. Celkově se dá hodnotit, že psi byli velice dobře připraveni a u umístění mimo první cenu se dá hovořit jako o méně štěstí při zkouškách a jistém stupni nedocvičenosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkoušky vloh je dostatek času k tomu, aby psi během další přípravy docvičili co jim schází a úspěšně tak pokračovali na cestě ke zdolání zkoušek vyššího typu a většina si splnila i zkoušky potřebné pro chovnost ve svých klubech. 
    Zkoušky vloh probíhaly v dobře zazvěřené honitbě, kde každý pes mohl prokázat své vlohy na živé zvěři. Průběh zkoušek byl ze strany MS Kralice velmi dobře zajištěn a patří jim poděkování MR OMS Prostějov. Velice kladně bylo hodnoceno i zázemí zkoušek - občerstvení, které bylo na velice dobré úrovni. Budeme se těšit na shledanou další kynologické akci v Prostějově, na Memoriálu Josefa Daňka.

 

ODKAZ NA ČLÁNEK NA MYSLIVOSTI

- ZDE 

2006K novým zkušebním řádům

Za Kynologickou komisi Jiří PROCHÁZKA
Kynologická komise ČMMJ pozvala dne 16. 5. 2006 kynologické referenty jednotlivých OMS na školení pořádané k příležitosti vydání nových zkušebních řádů pro lovecké psy.
Tomuto aktivu byl, kromě zástupců kynologie z celé republiky, přítomen také člen Myslivecké rady ČMMJ pan místopředseda JUDr. Jan Kovařík, který je patronem kynologické komise. Dále pak předseda ČMKJ Břetislav Uchytil, předseda OMS v Třebíči Oldřich Blecha, zástupce redakce časopisu Myslivost a v neposlední řadě také pracovnice sekretariátu ČMMJ v Praze paní Blanka Doubková a Stanislava Hanušová. Na toto školení poskytl prostory OMS v Třebíči a doufáme, že na příští jednání přijdou nabídky i z jiných míst v Čechách nebo na Moravě. 
      Prvního společného zasedání se zúčastnilo přes devadesát kynologických referentů a přesto, že některé okresy své zástupce nevyslaly, věříme, že další plánovaná setkání získají co nejvíce příznivců a budou přínosem pro českou kynologii. 
      Hlavním tématem bylo vydání nových zkušebních řádů a jejich rychlé zavedení do praxe. Členové Kynologické komise postupně přednesli jednotlivé úseky nových zkušebních řádů, zdůraznili změny a zodpovídali otázky přítomných. 
      Cílem tohoto aktivu bylo sezvat zástupce lovecké kynologie, kteří by měli pomoci přenést význam těchto nových řádů mezi rozhodčí a kynology všech našich okresů. Pro krátký časový úsek, který měla Kynologická komise na zavedení nových zkušebních řádů nebylo reálné svolat aktiv všech rozhodčích z výkonu a proto se zvolila varianta pozvání zástupců okresních Kynologických komisí, jejichž prostřednictvím budou jednotliví rozhodčí informováni o změnách zkušebních řádů. Věříme v zodpovědný přístup a přípravu všech rozhodčích z výkonu před vlastním posuzováním a že na poradách před konáním daných zkoušek vrchní rozhodčí upozorní na změny ve zkušebním řádu a zdůrazní jeho řádné dodržování. Je také velice důležité informovat o nových zkušebních řádech tu část kynologické veřejnosti, která není natolik znalá současné problematiky. 
      Vzhledem k častým dotazům ohledně nových zkušebních řádů si dovolujeme připojit malý průřez jejich vznikem. Prvotní impuls novelizovat zkušební řády vznikl v září roku 2003. Na první pohled se může doba, která proběhla od tohoto impulsu až po samotné ukončení zdát poměrně dlouhá, ale každá situace má svá pravidla a ta je nutné dodržet. Nejdříve byl vytvořen prvotní návrh. Předchozí kynologická komise se snažila o co nejlepší zpracování základních myšlenek vzniku nových zkušebních řádů, kterými jsou posílení tradice naší kynologie, přizpůsobení zkušebních řádů novým trendům kynologie evropské, tak, aby byly v souladu s řády FCI, rozšíření obzoru vědění našich kynologů, protože řada z nich se zapojila do práce kynologických rozhodčích v zahraničí a v neposlední řadě posílení vlivu vrozených vlastností psů na úkor výcvikových disciplín. 
      Takto zpracovaný zkušební řád se předložil k připomínkám do chovatelských klubů, vyjadřovaly se OMS a také jednotlivci. V tomto období začala složitá fáze úvodní části přípravy. Přišla nespočetná řada přínosných připomínek v široké škále k jednotlivým statím zkušebního řadu, ale byly i takové, které vznikaly na základě neznalosti celkové problematiky, nebo kde jejich navrhovatelé sledovali vlastní zájmy. Následovalo mnoho jednání včetně řešení otázek na úrovni Rady ministra, Ministerstva zemědělství (v té době byl ministrem náš nový předseda ČMMJ Ing. Palas). Veškeré navrhované změny nebylo možné promítnout do všech ustanovení, nastala mravenčí práce na úpravách a nakonec se po řadě jednání předložily zkušební řády Myslivecké radě ČMMJ a sjezdu ke schválení. V okamžiku schválení zkušebního řádu sjezdem (listopad 2005) přebírala veškeré dění právě nově zvolená Kynologická komise, která se začala podílet na dokončení některých drobných, spíše kosmetických úprav. Nečekaně objevil nový zástupný problém a to vytvoření a schválení Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení, nebo svodu zvířat a při chovu. Předložený řád vypracovaný Kynologickou unií nebyl přijat a bylo nutné vypracovat řád nový, vlastní. Po jeho vytvoření bylo vzneseno mnoho připomínek ze strany ÚKOZ a po mnoha složitých jednáních byl řád dne 23. 2. 2006 schválen. V této době probíhaly korektury a také vznikla nová myšlenka, doplnit připravované zkušební řády některými řády FCI. 
      Tolik ke vzniku a vývoji této publikace, která byla iniciována předešlou Kynologickou komisí a jejíž dokončení převzala komise nová, která se připojila s dalšími náměty a doplňky. Tím došlo ke zdržení tisku a distribuce mezi jednotlivé kynology, ale věříme, že nové zkušební řády byly upraveny tak, aby splňovaly současné legislativní podmínky a aby veškeré nominace na vrcholné kynologické akce podle FCI proběhly podle stejných pravidel a nebylo zadáno důvodu k protestům, či polemikám o nominacích. Z tohoto důvodu se je také Kynologická komise rozhodla uvést v účinnost již od 1. června letošního roku. 
      Během Třebíčského zasedání byla otevřena i další témata, jakými je například důležitost přivádění nových kynologů do myslivosti a do řad rozhodčích nejen z výkonu. Velice uvítáme všechny zkušenosti a náměty, které pomohly omladit právě váš okres. 
      Dalším tématem byla otázka většího sjednocení posuzování jednotlivých disciplín zkušebního řádu. Kynologická komise plánuje vytvořit obrazový materiál s výkony psů a jejich vůdců na zkouškách. Měly by zde být ukázky vynikajících prací loveckých psů, ale také chybných momentů, které mohou poučit nezkušené vůdce. Tato pomůcka bude sloužit nejen k jednotnému výkladu disciplín zkušebního řádu v celé republice, ale v neposlední řadě také pro výuku adeptů. Tímto žádáme o poskytnutí videozáznamů z vašich kynologických akcí, které by mohly být pro tyto účely použity. 
      Jedním z hlavních cílů nové Kynologické komise je větší spolupráce s rozhodčími z jednotlivých okresů, využití jejich znalostí a zkušeností pro zachování a zvyšování úrovně této krásné tradice v myslivosti. Rádi přijmeme veškeré konstruktivní návrhy, které k tomu budou napomáhat. Nové zkušební řády jistě nejsou dokonalé, ale jejich podoba závisí na iniciativě nás všech. Je nutné vznášet připomínky na kluby, které zastřešují právě to Vaše plemeno, aby byly vytvořeny ty nejlepší podmínky pro udržení kvality loveckých psů v České republice. Věříme, že Kynologická komise najde oporu v Myslivecké radě ČMMJ a tak jako v minulosti budou každoročně svolávány aktivy rozhodčích z výkonu a to buď centrálně nebo v jednotlivých regionech. Doufáme také, že tímto prvním zasedáním byla vytvořena nová tradice v činnosti Kynologické komise a že na příštích setkáních budou otevřena další témata, budeme Vás seznamovat s novinkami v lovecké kynologii, představíme například rozhodčí vrcholných soutěží, promítneme záznamy z našich i zahraničních vrcholných kynologických akcí a podobně. Velice děkujeme všem, kdo se ve svém volném čase po zaměstnání nebo podnikatelské činnosti na vytvoření nových zkušebních řádů jakkoli podíleli a jsme přesvědčeni, že budou přínosem pro českou kynologii a pomohou prohloubit spolupráci se zahraničím při zachování českých tradic a že neslevíme z výkonu našich loveckých pomocníků. Veškeré náměty můžete zasílat na adresu ČMKJ nebo do redakce našeho časopisu.ODKAZ NA ČLÁNEK

NA MYSLIVOSTI - ZDE
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ

27.5.2006Barvářské zkoušky honičů opět na Prostějovsku

Lenka FRNČOVÁ
Dne 27. 5. 2006 se uskutečnily v honitbě VLS Plumlov již druhé letošní barvářské zkoušky honičů. Celkem pro letošek připravil OMS Prostějov čtvery, z toho dvakrát ve spolupráci s Beagle clubem České republiky.
Na tyto zkoušky nastoupilo jedenáct psů a fen plemen beagle, slovenský kopov, alpský brakýř jezevčíkovitý, jezevčík standard drsnosrstý, bernský honič, štýrský brakýř a jagdteriér. Počasí bylo teplé a mírně deštivé, terén pak smíšený les s hustým podrostem. Zkoušky posuzoval tým zkušených rozhodčích ve složení Zdeněk Kvapil, Lenka Frnčová, Ladislav Frnčo, Jan Toman, Jiří Vítek, Ing. Jindřich Hýža. 
      Hned na první disciplíně, kterou bylo odložení na řemeni jeden účastník neobstál. Ostatní vůdci měli psy pečlivě připravené a dva soutěžící vedli psy na této disciplíně na volno. Na disciplíně dosled a chování u kusu bylo úspěšných všech zbývajících deset psů. Průběh zkoušek byl hladký, v přátelské atmosféře. Odpolední náladu zvedlo i výborné občerstvení a ukazující se sluníčko. 
      V I. ceně ukončilo zkoušku osm psů, a to: alpský brakýř jezevčíkovitý Car Kančí péro s vůdcem M. Martínkem, další fena stejného plemene Cira ze Staňků s vůdcem Z. Velebou, štýrský brakýř Bora z Malcova mlýna s vůdcem M. Mačkem, bernský honič Caltha Olaska s vůdkyní Ing. Olgou Vaňkovou, jagdteriér Chyta z Holoubkova dvora s vůdcem R. Klvačem, jezevčík drsnosrstý standard Dak z Názožnova dvora s vůdcem M. Nevrlkou a dva slovenští kopovi Edy zo Slavošovskej doliny a Cony z Hlubočanského údolí s vůdcem P. Bambuchem. Beagle Molly z Rožnovské kyčery s vůdcem J. Blinkou a bernský honič Arnica Olaska s vůdcem M. Navrátilem ukončili zkoušku ve II.ceně. 
      Všichni předvedení psi byli dobře připravení, vůdcové zkušení a disciplinovaní. Poděkování patří organizačnímu týmu OMS Prostějov za kvalitní připravenost a hladký průběh zkoušek.
ODKAZ NA ČLÁNEK NA STRÁNKÁCH

MYSLIVOSTI - ZDE

Zkoušky vloh Nezamyslice 

13. 5. 2006
Myslivecká kynologie na Prostějovsku

Lenka FRNČOVÁ
Předposlední slunečný říjnový víkend se konaly na Prostějovsku v Alojzově poslední letošní zkoušky, a to lesní a barvářské zkoušky malých plemen.
K barvářským zkouškám nastoupili zástupci plemene jezevčík, jagdteriér, border teriér, irský teriér, po jednom pak alpský brakýř jezevčíkovitý, špringršpaněl, velššpringršpaněl, golden retriever a jack russel terrier. K lesním zkouškám pak nastoupili zástupci plemene jezevčík, border teriér, irský teriér, velšteriér, foxteriér a jagdteriér. Pestrost plemen byla poměrně velká, a tak se početná korona měla na co dívat a komu držet pěsti. Zkoušky byly tradičně plně obsazené, a tak měl sbor rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího Zdeňka Kvapila plné ruce práce. Všichni vůdci se svými svěřenci prokázali lovecké schopnosti a připravenost. O tom svědčí skutečnost, že nebyla udělena ani jedna třetí cena. Pouze jeden pes neobstál. V pátek nastoupilo k BZ devět psů, kromě jedné III. ceny uspěli všichni v I. cenách. Vítězem se stal standard jezevčík hrubosrstý Žak z Hranečného žlebu s vůdcem M. Tesaříkem, s plným počtem bodů. Na druhém místě se umístila Žina z Hranečného žlebu s vůdcem F. Piňosem. V sobotu nastoupilo k LZ dvanáct psů. V I. ceně s plným počtem bodů na první pozici stanul opět jezevčík standard drsnosrstý Žak z Hranečného žlebu s vůdcem M. Tesaříkem a na druhém místě rovněž v I. ceně fena jezevčíka standard drsnosrstého Žita z Hranečného žlebu rovněž s vůdcem M. Tesaříkem. V neděli nastoupilo k BZ jedenáct psů, sedm jich získalo I. cenu, čtyři pak II. cenu. Na prvním místě se 124 body stanul anglický špringršpaněl Ibiza z Libockého dolu s vůdcem Jiřím Štrajtem a tento vůdce obsadil i příčku druhou s irským teriérem Agnes z Běhnického údolí se 115 body. 
      Prostějov je známý organizováním velkého počtu kynologických akcí. Velký zájem o uspořádání těchto akcí je i ze stran mysliveckých sdružení. Bezesporu k tomu přispívá i to, že je zde řada významných kynologů z řad ČMKJ. Předsedou OMS a předsedou Kynologické komise při OMS Prostějov je Jan Toman. Jednatelem OMS Prostějov je Jiří Procházka, který je současně předseda Kynologické komise ČMMJ, člen předsednictva ČMMJ, člen předsednictva ČMKJ, člen Myslivecké rady ministra zemědělství a poradce chovu pro AS a GS MSKAO. Tyto dvě osobnosti mají k dispozici celý tým známých kynologů, výcvikářů, rozhodčích a chovatelů. Dohlíží na připravenost akcí, dodržování mysliveckých tradic a úzce spolupracují se všemi kynology v okrese. Je jen na nich, jaké budou výsledky práce celého OMS Prostějov. 
      Letošní rok připravila Kynologická komise při OMS Prostějov ve spolupráci s mysliveckými sdruženími řadu akcí, které zahájila kynologickým aktivem a jarním svodem psů, na který se přihlásilo padesát šest psů. Jarní svod se koná každoročně a pokaždé je situován do jiného místa. Těší se velké oblibě a má velkou návštěvnost. Ten příští je naplánovaný na 7. 4. 2007. Zkoušky vloh malých plemen a ohařů mají svůj termín každoročně v polovině května. Na ty letošní bylo přihlášeno a úspěšně je absolvovalo jedenáct psů malých plemen a sedmnáct ohařů. Čtvery barvářské zkoušky honičů, z toho dvoje ve spolupráci s Beagle clubem ČR, svědčí o nárůstu a oblibě plemen honičů. Všechny byly pečlivě připravené a plně obsazené. Také speciální vodní práce a norování patří v srpnu k oblíbeným zkouškám. Na speciální vodní práce nastoupilo devět psů a tři retrívři a všichni úspěšně obstáli. Rovněž třináct norníků obstálo na zkouškách nováčků. Prověrkou na podzimní zkoušky ohařů se stal Memoriál J. Daňka. Nastoupilo třináct psů, sedm jich skončilo v I. ceně, dva ve II. ceně a čtyři ve III. ceně. Vítězem se stal pes KO Ajax z Entlova dvora s plným počtem bodů 188, vůdce Vl. Frgal ml. Druhé místo obsadil KO Kendy Akcezal v I. ceně, se 171 body, vůdce Petr Svačina. Třetí místo obsadil KO Ert z Entlova dvora v I. ceně se 168 body, vůdce Jar. Hruda. Na podzimní zkoušky ohařů a malých plemen konaných v Nezamyslicích nastoupilo dvacet čtyři psů. V I. ceně s plným počtem bodů stanul na prvním místě GS Gipsi od Želečky s vůdcem Zdenkem Kunzem. Dovoluji si zmínit, že tento významný kynolog, výcvikář a mezinárodní rozhodčí letos oslavil svoje životní jubileum 75 let! Gratulujeme! 
      V červnu se také uskutečnilo školení rozhodčích pro posuzování loveckých zkoušek při příležitosti vydání nových zkušebních řádů. Tečku za letošní sezonou udělaly právě v úvodu zmiňované lesní a barvářské zkoušky malých plemen. Na příští rok mimo pravidelné zkoušky plánuje OMS Prostějov také dvoje klubové zkoušky pro teriéry a jezevčíky. 
      Závěrem patří poděkování všem, kteří se podíleli jakýmkoliv dílem na uskutečněných akcích. Myslivecké kynologii zdar!


ODKAZ NA ČLÁNEK NA MYSLIVOSTI

- ZDE

2005

Podzimní zkoušky Štětovice

3. 9. 2005Klubové barvářské zkoušky honičů

Ladislav FRNČO
Dne 3. 4. 2005 se ve spolupráci OMS Prostějov, Beagle clubu ČR a Vojenských lesů a statků Plumlov konaly na Lesní správě Žarovice letošní první Klubové barvářské zkoušky honičů Beagle clubu České republiky se zadáním titulů CACT a r.CACT.

Sjelo se celkem dvanáct bíglů z celé republiky a jeden zástupce ze Slovenska. Počasí bylo velmi příznivé a teplé, což přivítala hojná korona, která přišla startující povzbudit. Rozhodčí vylosovali pořadí zkoušených psů, rozdělili je na dvě skupiny a vrchní rozhodčí pan Bohumil Grepl zkoušky zahájil. První šestice psů odešla vykonávat disciplínu dosled černé zvěře na uměle založené nepobarvené stopě a druhých šest psů bylo zatím odzkoušeno z disciplín odložení a vodění. 
     Stopní dráhy byly náročné s hustým podrostem ostružiní, avšak s tím si bíglové poradili velmi dobře, za což získali vysoké ohodnocení. Problém nedělalo psům ani chování u střelené černé zvěře, ačkoliv kvalitně zazvěřená honitba by mohla svádět pozornost psů k čerstvým stopám. Svědomitá příprava se vyplatila u disciplín odložení a vodění, protože o výsledcích nakonec rozhodovaly vyšší koeficienty při předvedení na volno. Celé zkoušky probíhaly v krásném prostředí vojenských lesů, bez komplikací, pouze jeden pes byl v průběhu zkoušek odvolán. 
     S celkovým počtem bodů 235 se v I. ceně s titulem CACT umístil pes Dark Duke Rabbit Run s vůdkyní Lenkou Frnčovou. Tato vůdkyně předvedla také fenku Yanicku Weinlinie, která se se stejným počtem bodů a s titulem r.CACT umístila na druhém místě. O konečném pořadí rozhodl nakonec věk obou psů, jejichž silnou stránkou byl především dosled. Yanicka Weinlinie dokonce na stopní dráze označila kus čelisti černé zvěře, kterou odevzdala vůdkyni. Na třetím místě v I. ceně s 225 body skončil Barry z Kunčiček s vůdkyní Petrou Staňkovou. 
     Odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků, kde si každý účastník odnesl kromě diplomu řadu hodnotných cen. Díky patří všem rozhodčím za korektní a přísné posuzování, OMS Prostějov za spolupráci a ředitelství VLS Plumlov a Ing. Jaroslavu Ponikelskému za poskytnutí honitby a lovecké chaty a za příjemně strávenou první dubnovou neděli v malebném prostředí VLS Plumlov.

ODKAZ NA ČLÁNEK NA STRÁNKÁCH

MYSLIVOSTI - ZDE 


Svod psů Mořice

2005
 


 


2004


 
2003


 

Z práce Kynologické komise

OMS Prostějov

Jan TOMAN
 
Kynologická komise je složena z 19 zástupců MS a dalšími aktivními členy jsou jednatel OMS Miroslav Tesařík a člen KK ČMMJ a předseda OMS Jiří Procházka. Celé období mezi dvěma sněmy v letech 2002 až 2003 neslo stopy transformace honebních společenstev a mysliveckých sdružení, což se negativně projevilo v životě myslivců i v naší lovecké kynologii. Přesto uplynulé období bylo pro členy pracovně velice náročné, uskutečnili 14 akcí.
Rok 2002 

Dne 10. srpna speciální zkoušky z vodní práce a norování v Otaslavicích. Na rybníku pracovalo 13 psů a na noře 15 psů. Členové MS Otaslavice již tradičně zkoušky vzorně zajišťují. Dalším velkým kladem tohoto setkání je účast nemyslivecké veřejnosti. 

Dne 24. srpna po roční přestávce uspořádali členové MS Bedihošť-Čechovice další ročník Okresního poháru ohařů a Memoriálu Josefa Daňka. Za velice teplého a suchého počasí běželo 12 psů se střídavými výsledky, ale vzhledem k tomu, že je to soutěž mladých psů, každá zkušenost, i ta špatná, je dobrá. Pořadatelé tohoto setkání kynologické a myslivecké veřejnosti využili k uvedení svých nových členů mezi kynology, a také je na jejich začínající dráze povzbudili věcnými cenami, za což jim patří poděkování. 

Podzimní zkoušky ohařů se konaly 7. září v honitbě MS Kralice a na chatě v Klopotovicích. Na zkouškách bylo předvedeno 24 psů, kteří měli možnost pracovat za velmi teplého a suchého počasí. Organizace zkoušek byla na výborné úrovni, členové MS pod vedením mysliveckého hospodáře Jana Nuce pečlivě vybrali lokality pro odzkoušení psů. 

Ve dnech 14. a 15. září jsme po pěti letech na našem okrese, opět v Bílovicích, uspořádali všestranné zkoušky ohařů. Této, po všech stránkách náročné akci předcházely pravidelné společné nácviky, kterých se zúčastňovali i vůdci, kteří na všestranných zkouškách nevedli, přišli sbírat zkušenosti. Na zkoušky se přihlásilo 17 psů, nastoupilo 16 a uspělo 13. V rozhodcovském sboru hospitovalo pět čekatelů z různých koutů republiky. Výsledky zkoušek byly zpracovávány počítačovou technikou a administrativní příprava zkoušek jednatelem OMS Miroslavem Tesaříkem byla bezchybná. Všestranné zkoušky se staly naší generálkou na Memoriál Karla Podhajského. Podle slov účastníků bylo generálkou i slavnostní zahájení. Zkoušky se konaly v honitbách MS Bílovice-Lutotín a Kostelec. Spolupráce těchto sdružení potvrzuje, že pokud se sejdou lidé, kteří si navzájem naslouchají a jsou k sobě vstřícní, dají se udělat velké věci. V Bílovicích se sešla celý řada významných kynologů, kteří pod vzornou péčí pořadatelů prožili dva krásné dny a z našeho okresu si odvezli zajímavé zážitky. 

Ve dnech 13. a 14. října se v Alojzovském polesí již tradičně konaly lesní a barvářské zkoušky malých plemen. Na lesních zkouškách běželo 10 psů, na barvářských 17 psů. Psi na zkoušky byli dobře připraveni, počasí přálo a v koroně vládla spokojenost. 

Dne 9. listopadu propůjčily Vojenské lesy a statky Plumlov své panenské revíry pro mezinárodní zkoušky honičů pořádané Moravskoslezským klubem chovatelů jagdteriérů. Zkoušelo se v dobře zazvěřených částech polesí v krásné přírodě, která při zahájení zkoušek byla zelená a v poledne už přikrytá sněhovou peřinou. Technické disciplíny vzorně připravil pan Jiří Vítek, pod jehož odborným dohledem celé zkoušky probíhaly. 

Vrcholem pro prostějovskou loveckou kynologii v roce 2002 byl Memoriál Karla Podhajského. Dostalo se nám důvěry hlavního pořadatele OMS v Olomouci a byli jsme přizváni ke spolupořadatelství tohoto vrcholného mezinárodního setkání kynologů. Při závěrečném hodnocení kynologická komise konstatovala, že všechny úkoly určené našemu okresu byly příkladně splněny. 

Rok 2003 

Letošní rok jsme zahájili tradičním "Setkáním kynologů" dne 16. února v Bílovicích. Na tomto setkání získají účastníci informace o plánovaných akcích a vyslechnou odborné přednášky veterinárních lékařů o problematice chovu a držení loveckých psů a dále přednášky o výcviku loveckých psů. 

Jarní svod se konal dne 26. dubna v Mořicích. Do vzorně připravené akce byla prostřednictvím starosty obce zapojena i obec . 

Dne 3. května jsme uspořádali barvářské zkoušky honičů v revíru VlaS Plumlov. Za chladného počasí a v dešti pracovalo a uspělo 14 psů. I přes nepříznivé počasí vládla mezi účastníky spokojenost. 

Zkoušky vloh se konaly dne 24. května ve Vrchoslavicích. Představilo se 14 ohařů a 16 psů malých plemen. Obě akce řídil předseda MS František Vozihnoj. Na obou akcích byly přítomny sdělovací prostředky, a tak byla dána možnost řadě kynologů a myslivců propagace na stránkách denního tisku. 

Naše kynologická komise pracuje tak, aby všechny akce byly samofinancovatelné, bez čerpání prostředků z rozpočtu OMS. 

Do budoucna věříme, že společnými silami dosáhneme dalších úspěchů prostějovské lovecké kynologie. 

 
 
2002


 

Z práce Kynologické komise

OMS Prostějov

Jan TOMAN
 
Kynologická komise je složena z 19 zástupců MS a dalšími aktivními členy jsou jednatel OMS Miroslav Tesařík a člen KK ČMMJ a předseda OMS Jiří Procházka. Celé období mezi dvěma sněmy v letech 2002 až 2003 neslo stopy transformace honebních společenstev a mysliveckých sdružení, což se negativně projevilo v životě myslivců i v naší lovecké kynologii. Přesto uplynulé období bylo pro členy pracovně velice náročné, uskutečnili 14 akcí.
Rok 2002 

Dne 10. srpna speciální zkoušky z vodní práce a norování v Otaslavicích. Na rybníku pracovalo 13 psů a na noře 15 psů. Členové MS Otaslavice již tradičně zkoušky vzorně zajišťují. Dalším velkým kladem tohoto setkání je účast nemyslivecké veřejnosti. 

Dne 24. srpna po roční přestávce uspořádali členové MS Bedihošť-Čechovice další ročník Okresního poháru ohařů a Memoriálu Josefa Daňka. Za velice teplého a suchého počasí běželo 12 psů se střídavými výsledky, ale vzhledem k tomu, že je to soutěž mladých psů, každá zkušenost, i ta špatná, je dobrá. Pořadatelé tohoto setkání kynologické a myslivecké veřejnosti využili k uvedení svých nových členů mezi kynology, a také je na jejich začínající dráze povzbudili věcnými cenami, za což jim patří poděkování. 

Podzimní zkoušky ohařů se konaly 7. září v honitbě MS Kralice a na chatě v Klopotovicích. Na zkouškách bylo předvedeno 24 psů, kteří měli možnost pracovat za velmi teplého a suchého počasí. Organizace zkoušek byla na výborné úrovni, členové MS pod vedením mysliveckého hospodáře Jana Nuce pečlivě vybrali lokality pro odzkoušení psů. 

Ve dnech 14. a 15. září jsme po pěti letech na našem okrese, opět v Bílovicích, uspořádali všestranné zkoušky ohařů. Této, po všech stránkách náročné akci předcházely pravidelné společné nácviky, kterých se zúčastňovali i vůdci, kteří na všestranných zkouškách nevedli, přišli sbírat zkušenosti. Na zkoušky se přihlásilo 17 psů, nastoupilo 16 a uspělo 13. V rozhodcovském sboru hospitovalo pět čekatelů z různých koutů republiky. Výsledky zkoušek byly zpracovávány počítačovou technikou a administrativní příprava zkoušek jednatelem OMS Miroslavem Tesaříkem byla bezchybná. Všestranné zkoušky se staly naší generálkou na Memoriál Karla Podhajského. Podle slov účastníků bylo generálkou i slavnostní zahájení. Zkoušky se konaly v honitbách MS Bílovice-Lutotín a Kostelec. Spolupráce těchto sdružení potvrzuje, že pokud se sejdou lidé, kteří si navzájem naslouchají a jsou k sobě vstřícní, dají se udělat velké věci. V Bílovicích se sešla celý řada významných kynologů, kteří pod vzornou péčí pořadatelů prožili dva krásné dny a z našeho okresu si odvezli zajímavé zážitky. 

Ve dnech 13. a 14. října se v Alojzovském polesí již tradičně konaly lesní a barvářské zkoušky malých plemen. Na lesních zkouškách běželo 10 psů, na barvářských 17 psů. Psi na zkoušky byli dobře připraveni, počasí přálo a v koroně vládla spokojenost. 

Dne 9. listopadu propůjčily Vojenské lesy a statky Plumlov své panenské revíry pro mezinárodní zkoušky honičů pořádané Moravskoslezským klubem chovatelů jagdteriérů. Zkoušelo se v dobře zazvěřených částech polesí v krásné přírodě, která při zahájení zkoušek byla zelená a v poledne už přikrytá sněhovou peřinou. Technické disciplíny vzorně připravil pan Jiří Vítek, pod jehož odborným dohledem celé zkoušky probíhaly. 

Vrcholem pro prostějovskou loveckou kynologii v roce 2002 byl Memoriál Karla Podhajského. Dostalo se nám důvěry hlavního pořadatele OMS v Olomouci a byli jsme přizváni ke spolupořadatelství tohoto vrcholného mezinárodního setkání kynologů. Při závěrečném hodnocení kynologická komise konstatovala, že všechny úkoly určené našemu okresu byly příkladně splněny. 

Rok 2003 

Letošní rok jsme zahájili tradičním "Setkáním kynologů" dne 16. února v Bílovicích. Na tomto setkání získají účastníci informace o plánovaných akcích a vyslechnou odborné přednášky veterinárních lékařů o problematice chovu a držení loveckých psů a dále přednášky o výcviku loveckých psů. 

Jarní svod se konal dne 26. dubna v Mořicích. Do vzorně připravené akce byla prostřednictvím starosty obce zapojena i obec . 

Dne 3. května jsme uspořádali barvářské zkoušky honičů v revíru VlaS Plumlov. Za chladného počasí a v dešti pracovalo a uspělo 14 psů. I přes nepříznivé počasí vládla mezi účastníky spokojenost. 

Zkoušky vloh se konaly dne 24. května ve Vrchoslavicích. Představilo se 14 ohařů a 16 psů malých plemen. Obě akce řídil předseda MS František Vozihnoj. Na obou akcích byly přítomny sdělovací prostředky, a tak byla dána možnost řadě kynologů a myslivců propagace na stránkách denního tisku. 

Naše kynologická komise pracuje tak, aby všechny akce byly samofinancovatelné, bez čerpání prostředků z rozpočtu OMS. 

Do budoucna věříme, že společnými silami dosáhneme dalších úspěchů prostějovské lovecké kynologie. 


 


 
2001


 
2000