ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecký výzkum bez hranic

Otevření nových experimentálních zařízení pro jelení zvěř na Mezinárodním pracovišti výživy a ekologie zvěře v Nitře  M.V.
Myslivecký výzkum bez hranic
Dne 26. října 2001 bylo na Mezinárodním pracovišti výživy a ekologie zvěře při VÚŽV Nitra slavnostně otevřeno nově vybudované experimentální zařízení pro jelení zvěř. Při této příležitosti se sešel velký počet hostů ze tří středoevropských zemí, Slovenska, Rakouska a České republiky. Potvrzením vysokého mezinárodního významu tohoto pracoviště a zdůrazněním aktuálnosti myšlenky společného mysliveckého výzkumu ve středoevropském prostoru byla skutečnost, že zvláště velký počet účastníků přijel z Rakouska. Kromě celé řady jiných vysoce postavených hostů se slavnostního aktu osobně zúčastnili nejvyšší představitel Mysliveckého svazu spolkové země Burgenland, Landesjägermeister dvorní rada Dipl-Ing. Friedrich Prandl a prezident Zeleného Kříže, Dir. Johannes Trnka, zastupující rakouské myslivecké svazy a organizace, které výzkumný program pracoviště v Nitře významně finančně podporují. Ze Slovenské strany se zúčastnili zástupci Ministerstva pôdohospodarstva Slovenské republiky, Ing. Ján Vajs a Ing. Igor Olajec, dále hosté z Lesnického výzkumného ústavu Zvolen, Slovenskej pôdohospodarskej Univerzity Nitra a dalších partnerských institucí. Z České republiky přijeli kromě celé řady zainteresovaných myslivců také prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, prof RNDr Stanislav Zima, a za Lesnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně Ing. Josef Feuereisel.
Mezinárodní pracoviště výživy a ekologie zvěře V Nitře vzniklo v roce 1999 jako slovensko-rakouská výzkumná instituce, na jejímž vzniku se společně podílely Büro für Wildtiermanagement und Ökologieforschung Wien a Výzkumný Ústav živočišné výroby Nitra. Krátce nato, ještě v průběhu roku 1999, byla původně dvoustranná mezinárodní spolupráce rozšířena o dalšího partnera, kterým se stal nově vzniklý Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Cílem úzkého propojení činnosti uvedených tří výzkumných institucí v Nitře, Vídni a Brně je realizace společného výzkumu ekologie zvěře v středoevropském prostoru, jehož jednotlivá pracoviště v příslušných zemích působí jako partner pro mysliveckou praxi, instituce a státní orgány. Zároveň se tato pracoviště ve výzkumné činnosti zaměřují na řešení určitých speciálních odborných témat. Hlavní úlohou Medzinárodného pracoviska výživy a ekologie zveri pri VÚŽV Nitra v rámci této mezinárodní spolupráce je výzkum fyziologie výživy a potravní ekologie volně žijících zvířat. V tomto směru pracoviště doplňuje činnost svých partnerských institucí ve Vídni a v Brně.

Úlohy a cíle nitranského pracoviště:


Řešení speciální problematiky fyziologie výživy a potravní ekologie volně žijící zvěře v podmínkách střední Evropy v úzkém propojení s partnerskými institucemi v Rakousku a v České republice.

Poradenská a konzultační činnost pro mysliveckou praxi, instituce a státní orgány na Slovensku a společně s partnerskými pracovišti ve Vídni a v Brně také v Rakousku a v České republice.

Jak oba zástupci zakladatelských institucí prof. Dr. Alexander Sommer z Ústavu výživy VÚŽV Nitra a Dr. Miroslav Vodňanský za Büro für Wildtiermanagement und Ökologieforschung Wien ve svých pozdravných projevech zdůraznili, musí se současná věda přizpůsobit požadavkům dnešní doby a hledat cesty,jak by mohla být nejlépe prospěšná praxi. Střední Evropa nezadržitelně srůstá dohromady a hranice mezi jednotlivými zeměmi se stávají stále prostupnější. Myslivecká praxe ve všech středoevropských zemích se i přes částečně odlišné podmínky střetává se stejnými problémy. Například k úbytku drobné zvěře, zajíců, bažantů a především koroptví, došlo v Českých zemích a na Slovensku ve stejném období jako v Rakousku. Dalším příkladem je problematika škod působených jelení, srnčí a v poslední době i černou zvěří, která je aktuálním tématem jak v Rakousku, tak na Slovensku jako i v České republice. Ve všech těchto sousedních zemích kladou myslivci často stejné otázky. Úlohou mysliveckých vědeckých pracovišť je tyto odpovědi zpracovávat a v použitelné formě dále předávat do myslivecké praxe. Spojením pracovišť ve Vídni, Nitře a Brně ve výzkumné společenství, působící společně ve třech zemích, se vytváří základ pro středoevropský myslivecký výzkum, ve kterém se bez ohledu na státní hranice vzájemně doplňují a společně využívají jak materiální zdroje, tak i odborné vědomosti. Proto je posláním Mezinárodního pracoviště výživy a ekologie zvěře v Nitře být prospěšným myslivecké praxi nejen na Slovensku, ale stejnou mírou i v Rakousku a v České republice (*).


Zpracování dat...